SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA MATULJI

70.

Na temelju članka 32. Statuta Općine MatuljiSlužbene novine Primorsko-goranske županije« br. 26/09, 38/09, 8/ 13, 17/14, 29/14, 4/15 i 39/15), Općinsko vijeće Općine Matulji je, na sjednici održanoj dana 24.11.2016. donijelo slijedeću

 

ODLUKU
O UKIDANJU STATUSA JAVNOG DOBRA

 

I.

Ukida se status javnog dobra na z.č. 3748/2 neplodno i dvorište od 65 m2 upisana u z.k.ul. P1, k.o. Lipa, te ista sada predstavlja zemljište u vlasništvu Općine Matulji

II.

Nakon stupanja na snagu ove Odluke, Zemljišno-knjižni odjel Općinskog suda Rijeka, ispostava Opatija, provest će zemljišnim knjigama uknjižbu na način da će se na z.č. 3748/2 neplodno i dvorište od 65 m2 upisane u z.k.ul. P1, k.o. Lipa,brisati uknjižba javnog dobra u općoj uporabi i kao vlasnika iste upisati Općinu Matulji.

III.

Po provedenom postupku uknjižbe Općine Matulji kao vlasnika zemljišta iz točke 2. Ove Odluke,pokrenuti će se postupak prodaje zemljišta na način i po postupku utvrđenim aktima Općine Matulji i po cijeni koju utvrdi stalni sudski vještak.

IV.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 944-01/16-01/2

Ur.br.: 2156-04-01-16-5

Matulji, 24. 11. 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MATULJI

Predsjednik
Mladen Prenc dr.med.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=51211&odluka=70
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr