SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
OPĆINA ČAVLE

64.

Na temelju stavka 4. članka 30. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/ 11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15) i članka 19. Statuta Općine Čavle (SN PGŽ 20/14, 26/14, 27/15), Općinsko vijeće Općine Čavle, na sjednici održanoj 1. prosinca 2016. godine donosi

 

P R O G R A M
održavanja komunalne infrastrukture u 2017. g. u Općini Čavle

 

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje komunalne infrastrukture u 2017. g. na području Općine Čavle.

 

* tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Programom iz stavka 1. ovog članka, utvrđuju se:

-opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima

-iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje programa s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

U 2017. g. održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa u Općini Čavle obuhvaća:

I.ODRŽAVANJE OBORINSKE ODVODNJE I EKOLOGIJA 200.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 186)

1. Čišćenje šahti i odvodnih kanala

Narečeni radovi pod točkom I. u iznosu od 200.000,00 kuna, financirati će se iz sredstava komunalne naknade.

II.ODRŽAVANJE ČISTOĆE U DIJELU KOJI SE ODNOSI NA ČIŠĆENJE JAVNIH
POVRŠINA 400.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 189, 190)

Redovno čišćenje javnih površina (trgova pješačkih zona, javnih prometnih površina te javnih cesta koje prolaze kroz naselje)

1.Pometanje javno prometnih površina  s odvozom . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55.265
(921.095 m2 a' 0,060 kn/m2)

2.Odvoz i zbrinjavanje glomaznog kom. otpada - dežurna služba . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81.600
(272 h a' 300,00 kn/h)

3.Čišćenje zelenila - raslinja uz nerazvrstane ceste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106.828
(54 km nerazvrstanih cesta)

4.Čišćenje snijega. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150.000

5.Pometanje strojno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.307
(14 h a' 450,50 kn )

Narečeni radovi pod točkom II. u iznosu od 400.000,00 kn financirat će se iz sredstava komunalne naknade

III. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA 1.242.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 183, 235, 236, 236.5, 188, 191.1, 183.1)

Održavanje javnih zelenih površina obuhvaća radove na:

1. zelenim površinama 1.000.000,00

2. dezinsekciji i deratizaciji 47.000,00

3. veterinarske usluge 75.000,00

4. divljim deponijima 20.000,00

5. održavanje dječjih igrališta 30.000,00

6. komunalne usluge 70.000,00

UKUPNO: 1.242.000,00

Izdaci za održavanje zelenih javnih površina podrazumijevaju slijedeće:

1. Tekuće održavanje i uređenje zelenih površina, parkova i zelenih površina na drugim uređenim zelenim površinama, okućnicama u vlasništvu Općine i cestovnih otoka. Obuhvaća slijedeće radove: čišćenje, izgrabljivanje i okopavanje bilja, popunjavanje s biljnim materijalom, održavanje, košnje trave i prihranjivanje na slijedećim lokalitetima:

- Mavrinci cestovni otok, Mavrinci - Ravan, Mavrinci - kapelica i spomenik, Mavrinci - »Vela šterna«, Cernik čita onica, Čavle parkiralište općine, Čavle spomenik, Čavle cestovni otoci, Čavle dječji vrtić otoci, Bajčevo selo otoci, Buzdohanj spomenik, Krenovac prometni otok, Krenovac spomenik, Soboli spomenik, Žeželovo selo, park šuma groblja Cernik jug, park groblja Cernik iza mrtvačnice, zatvoreni prostori Doma Čavle, Grad Grobnik placa, Cernik travnjak Boki, okoliš BD Hrastenica, vaze ispred Doma Čavle, okoliš Kaštela i crkve Sv. Filip i Jakov, Put mlikarice, autobusna stanica »Pod Vrh«, raslinje uz cestu Jezero-Podhum, raslinje uz cestu G.Grobnik - Ilovik - Mikeji, , jama parkinga iza Doma Čavle, okoliš zdravstvene stanice, okoliš Čebuharove kuće, Mrtvački put, raslinej uz cestu Jezero-Zastenice, cesta Zastenice - Škaroni, pravac Žubrovo selo - Žeželovo selo, pravac gostiona Bondej - Cipica, pravac Mavrinci - Gorica, Boki, Cernik most, raskršće vrtić-Tera-općina, groblje Grad Grobnik - Grad Grobnik - autobusna stanica, prilaz NN Mavrinci, pravac Čavle-Žeželovo selo-Cernik, Krenovac Grad Grobnik, pravac Čavle-Lišćevica, Grad Grobnik Brajde, Srićinsko selo - Bondej, BK Cernik, groblje Cernik, Kamenjak - Lujzijana, otoci čvora Čavle - Cernik, prilaz stadionu i plato iza igrališta NK Grobničan.

2. Dezinsekcija i deratizacija - temeljem Ugovora 2 puta godišnje se vrši dezinsekcija i deratizacija javnih površina.

3. Veterinarsko - higijeničarske usluge obavljaju se prema potrebi putem Veterinarske stanice Rijeka, a obuhvaćaju : hvatanje, omamljivanje mačaka i pasa lutalica, sakupljanje uginulih i pregaženih životinja s javnih površina, odvoz animalnog otpada odbačenog od nepoznatih vlasnika, te nadzor nad veterinarskim uslugama.

4. Sanacija divljih deponija obuhvaća uklanjanje odbačenog otpada i smeća te sanaciju istih.

5. Održavanje dječjih igrališta obuhvaća radove na tekućem održavanju dječjih igrališta i to: održavanje sprava, opreme, igračaka i klupica, održavanje zelenila u sklopu igrališta, održavanje betonskih i pješčanih podloga i ostale radove na održavanju na sljedećim lokalitetima: Bajta, Baćina, Cipica, Cipica-Gaj, BK Cernik, Frlani, Grobnik Hrastenica, Halovac, Zastenice i Žeželovo selo.

6. Komunalne usluge obuhvaćaju troškove komunalnih usluga za potrebe održavanja čistoće i zalijevanje javnih zelenih površina na području Općine Čavle

Narečeni radovi pod točkom III. u iznosu od 1.242.000 kn, financirat će se iz komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IV. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA 680.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184, 191)

Izvanrednim i redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta, obuhvaćeni su radovi na sanaciji udarnih jama, asfaltiranje uz popravak i zamjenu donjeg stroja, održavanje i rekonstrukciju potpornih zidova i drugo.

Radovi na održavanju nerazvrstanih cesta, u iznosu od 600.000 kn, a radovi na održavanju ograda na javnim površinama u iznosu od 80.000 kn, a financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

V. JAVNA RASVJETA 830.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 185, 187, 196)

Izdaci za javnu rasvjetu podrazumijevaju troškove :

-utrošena električna energija na cijelom
području Općine Čavle 530.000 kn

-održavanje javne rasvjete 220.000 kn

-dekorativna rasvjeta povodom božićnih
i novogodišnjih blagdana (iluminaciju) 80.000 kn

Narečeni radovi pod točkom V. u iznosu od 830.000,00 kn financirat će se iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

VI. JAVNA VATROGASNA DJELATNOST 480.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 59, 59.1)

Izdaci za JVD, pokrivaju djelatnost gašenja požara i spašavanja ljudi i imovine ugrožene požarom i eksplozijama, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama te obavljanje drugih poslova u ekološkim i i inim nesrećama, uključujući prihvat alarma i dežurni centar izvršitelja. Iz ovih sredstava financirat će se i redovna djelatnost DVD-a Čavle.

Ova djelatnost financirat će se u iznosu od 480.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna, a iznos je propisan odredbama Zakona o vatrogastvu( NN 139/04, 174/04).

VII. JAVNI PRIJEVOZ 1.650.000.00 kn

(pozicija Proračuna broj 197)

U 2017.g. za javni prijevoz planira se 1.650.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda.

VIII. PROMETNA SIGNALIZACIJA 70.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184.1)

Tekuće i investicijsko održavanje horizontalne i vertikalne signalizacije i ogledala.

U 2017.g. za prometnu signalizaciju planira se 70.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

IX. ODRŽAVANJE AUTOBUSNIH ČEKAONICA 35.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 184.2)

Održavanje i čišćenje 12 autobusnih čekaonica sa stajalištima.

U 2017.g. za održavanje autobusnih čekaonica za javni gradski prijevoz planira se 35.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

X. HGSS 16.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 61)

Sufinanciranje Hrvatske gorske službe spašavanja temeljem godišnjeg ugovora.

U 2017. g. za HGSS planira se 16.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

XI. Civilna zaštita 5.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 62.2)

Temeljem zakonskih odredbi Općina Čavle mora imati Stožer civilne zaštite, te su stoga osigurana i sredstva Proračunom Općine Čavle.

U 2017. za Civilnu zaštitu osigurano je 5.000,00 kn.

XII. Čuvanje i osiguranje imovine 75.000,00 kn

(pozicija Proračuna broj 195.1)

U 2017. g. za usluge čuvanja i osiguranja objekata i uređaja komunalne infrastrukture planira se 75.000,00 kn iz prihoda komunalne naknade i ostalih prihoda Proračuna.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/09

URBROJ: 2170-03-16-01-15

Čavle, 1. prosinca 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10008&odluka=64
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr