SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 31. Ponedjeljak, 5. prosinca 2016.
GRAD CRES

38.

Na temelju članka 209. stavka 2. Zakona o vodama (»Narodne novine« broj 153/09, 63/11, 130/11, 56/13 i 14/ 14) i članka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj 28. studenog 2016. godine, donijelo je

 

ODLUKU
o priključenju na komunalne vodne građevine
na području Grada Cresa

 

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje postupak i rokovi za priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju na području Grada Cresa (u daljnjem tekstu: komunalne vodne građevine).

Članak 2.

Javni isporučitelj vodne usluge na području Grada Cresa je Komunalno društvo VODOOPSKRBA I ODVODNJA CRES LOŠINJ d.o.o., Turion 20/A, Cres, (u daljnjem tekstu: Isporučitelj).

Članak 3.

Priključenje građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine provodi se sukladno ovoj Odluci, te Općim i tehničkim uvjetima isporuke vodnih usluga koje donosi Isporučitelj (u daljnjem tekstu: Opći i tehnički uvjeti).

II. OBVEZA I ROKOVI PRIKLJUČENJA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 4.

Pod građevinom za koju postoji obveza priključenja na komunalne vodne građevine smatra se svaka građevina, odnosno posebni dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu, koji se nalazi na području na kojem su izgrađene komunalne vodne građevine.

Pod drugim nekretninama, u smislu ove Odluke, smatraju se:

1)gradilište,

2)zemljište za poljoprivrednu obradu,

3)javne površine na području grada Cresa (javne zelene površine, javne slavine i slično),

4)zemljište koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni prostor, parkiralište i slično),

5)jednostavna građevina koja se sukladno propisima može graditi bez akta kojim se odobrava gradnja.

Pod obveznikom priključenja na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: obveznik priključenja) podrazumijeva se vlasnik odnosno investitor građevine iz stavka 1. ovoga članka.

Osim obveznika priključenja, zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine može podnijeti i korisnik građevine ili druge nekretnine u skladu s odredbama ove Odluke.

Vlasnik, investitor, odnosno korisnik druge nekretnine iz stavka 2. ovog članka može podnijeti zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, ali ga ne može obavezati na takvo priključenje.

Članak 5.

Vlasnik, odnosno investitor dužan je priključiti svoju građevinu na komunalne vodne građevine, najkasnije u roku od jedne godine od dana primitka pisane obavijesti Isporučitelja vodne usluge o mogućnosti priključenja.

Članak 6.

Na područjima na kojima nisu izgrađene komunalne vodne građevine za javnu vodoopskrbu odnosno javnu odvodnju, vlasnik građevine, odnosno vlasnik druge nekretnine može, privremeno, dok se ne stvore uvjeti za priključivanje na komunalne vodne građevine riješiti opskrbu pitkom vodom i odvodnju otpadnih voda na temelju Zakona o vodama i podzakonskih propisa koji uređuju javnu vodoopskrbu i javnu odvodnju.

Vlasnik građevine, odnosno druge nekretnine gradi, održava i koristi, o svom trošku, objekte i uređaje kojima privremeno rješava opskrbu pitkom vodom, odnosno odvodnju otpadnih voda.

Članak 7.

Mogućnost priključenja građevine na komunalne vodne građevine utvrđuje Isporučitelj.

Mogućnost priključenja građevine na komunalne vodne građevine utvrđuje se na temelju:

1)posebnih uvjeta Isporučitelja u postupku za izdavanje akta kojim se odobrava gradnja građevine,

2)tehničko-tehnološke mogućnosti priključenja u skladu sa stanjem na lokaciji građevine.

III. PRIKLJUČENJE GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 8.

Priključenjem građevine ili druge nekretnine na komunalne vodne građevine, u smislu ove Odluke, smatra se izgradnja priključaka na postojećim izgrađenim komunalnim vodnim građevinama, kojima se omogućuje korištenje komunalnih vodnih usluga.

Članak 9.

Priključenjem građevine ili druge nekretnine na javnu vodoopskrbu (u daljnjem tekstu: vodovodni priključak) smatra se izgradnja spojnog cjevovoda, od javne vodoopskrbne mreže do vodomjernog okna na javnoj površini.

Vodovodni priključak sadrži:

1)priključnu cijev od uličnog ogranka vodomjernog sustava do vodomjernog okna maksimalne dužine
5 m,

2)priključna armatura na uličnom ogranku ovisno o tehničkim uvjetima, promjeru i vrsti cjevovoda na toj lokaciji,

3)vodomjerno okno na javnoj površini veličine svjetlog otvora 400x500 mm za jedan do dva vodomjera u zajedničkom oknu ili 600x600 mm za tri do pet vodomjera u zajedničkom oknu,

4)poklopac vodomjernog okna od lijevanog željeza dimenzija 400x500 ili 600x600 mm zavisno o veličini okna i odgovarajuće nosivosti opterećenja osovinskog pritiska ovisno o lokaciji.

U vodomjernom oknu smješta se vodomjer određenog profila zavisno o potrebnom protočnom kapacitetu, kuglasti ventili i spojni komadi, te izlazna cijev iz vodomjernog okna u smjeru građevine dužine 1 m.

Članak 10.

Svaka građevina, odnosno druga nekretnina kao i svaki dio građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu u kojoj se koristi voda (stan, poslovni prostor, garaža i sl.) mora imati ugrađen vodomjer.

Članak 11.

Obveznik priključenja dužan je Isporučitelju omogućiti slobodan pristup do vodomjernog okna radi očitanja vodomjera, odnosno zamjene vodomjera, u svakom trenutku.

Članak 12.

Spojni vod od vodomjera koji započinje ventilom te cjelokupna daljnja instalacija smatra se internim vodovodnim instalacijama i o njenoj izgradnji i održavanju brine obveznik priključenja.

Članak 13.

Priključenjem građevine ili druge nekretnine na javnu odvodnju (u daljnjem tekstu: kanalizacijski priključak) smatra se izgradnja spoja dovodne cijevi od građevine i revizionog okna na javnoj površini.

Kanalizacijski priključak sadrži:

1)reviziono okno na javnoj površini na javnom odvodnom kolektoru, veličine svjetlog otvora 600x600 m,

2)poklopac kanalizacijskog okna od lijevanog željeza dimenzija 600x600 odgovarajuće nosivosti opterećenja osovinskog pritiska ovisno o lokaciji,

3)spoj dovodne cijevi od građevine u reviziono okno.

Članak 14.

Kanalizacijski priključak se odobrava na udaljenosti od najviše 30 metara od građevine, odnosno druge nekretnine.

Priključenjem na javnu odvodnju mora se osigurati da raniji sustavi zbrinjavanja otpadnih voda, septičke jame budu ispražnjene, očišćene, te da bude onemogućena njihova daljnja upotreba.

Članak 15.

Dovodnu cijev od građevine, odnosno druge nekretnine do revizionog okna na javnom odvodnom kolektoru izgrađuje vlasnik građevine uz prethodno pribavljene suglasnosti nadležnog tijela Grada Cresa za prekop javne površine.

Dovodna cijev, naprave i uređaji do revizionog okna na javnoj površini, smatraju se internim kanalizacijskim instalacijama i o njihovoj izgradnji i održavanju brine obveznik priključenja.

Članak 16.

Sastav ispuštene otpadne vode iz građevine mora biti sveden na sastav otpadnih voda iz domaćinstva u skladu s zakonskim propisima.

Ako sastav otpadne vode iz građevine, odnosno druge nekretnine to zahtjeva, vlasnik, investitor ili korisnik građevine, odnosno druge nekretnine dužan je prethodno u svojoj građevini, odnosno drugoj nekretnini riješiti pročišćavanje otpadnih voda.

Članak 17.

Oborinske vode građevine, odnosno druge nekretnine ne smiju se ispuštati u odvodni kolektor otpadnih voda fekalne kanalizacije.

Članak 18.

Priključenje građevine na vodovodni priključak uvjetovano je priključenjem i na kanalizacijski priključak, a ukoliko na lokaciji građevine ili druge nekretnine nije izgrađen sustav odvodnje otpadnih voda, građevina ili druga nekretnina mora biti priključena na propisano izgrađenu vodonepropusnu sabirnu ili septičku jamu odgovarajućeg kapaciteta za prikupljanje otpadnih voda.

IV. POSTUPAK PRIKLJUČENJA GRAĐEVINA I DRUGIH NEKRETNINA NA KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE

Članak 19.

Vlasnik, investitor ili korisnik građevine, odnosno druge nekretnine podnosi na propisanom tipskom obrascu, zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine (u daljnjem tekstu: zahtjev za priključenje) Isporučitelju.

Zahtjev za priključenje dostupan je na internetskim stranicama Isporučitelja (www.viocl.hr), odnosno u upravnoj zgradi Isporučitelja u Cresu, Turion 20/A.

A. Postupak priključenja GRAĐEVINA na komunalne vodne građevine

Članak 20.

Vlasnik građevine, odnosno investitor je dužan, uz zahtjev za priključenje građevine, priložiti:

1)dokaz o pravu vlasništva građevine ili zakonitom posjedniku (ne stariji od 6 mjeseci),

2)odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje (za objekte sagrađene prije 15. 02. 1968.g. Uvjerenje područnog ureda za katastar, a za objekte sagrađene poslije navedenog datuma rješenje o uvjetima građenja, potvrda glavnog projekta, građevinska dozvola, rješenje o izvedenom stanju ili bio koji akt na temelju kojega se može graditi),

3)kopiju katastarskog plana s ucrtanim položajem građevine,

4)potvrdu područnog ureda za katastar o kućnom broju,

5)presliku osobne iskaznice i OIB podnositelja zahtjeva,

6)rješenje o registraciji (za pravne osobe).

Korisnik građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje i dokumentacije iz stavka 1.ovog članka, priložiti:

1)dokaz o pravu korištenja građevine,

2)pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Obveznici priključenja iz stavka 3. članka 4. moraju uz zahtjev za priključenje dati i ovlaštenje Isporučitelju da pregleda i ispita njihove izgrađene interne instalacije koje se trebaju priključiti na komunalne vodne građevine i utvrdi da li su iste izvedene u skladu s pravilima struke.

Vlasnik građevine koja ima vodovodni priključak, uz zahtjev za priključenje ne mora priložiti dokumentaciju točke 2. i 3. stavka 1. ovog članka.

Osim dokumentacije iz stavaka 1. i 2. ovoga članka, vlasnik, investitor ili korisnik građevine dužan je na zahtjev Isporučitelja dostaviti i drugu dokumentaciju koja je Isporučitelju nužna za utvrđivanje postojanja uvjeta za priključenje građevine na komunalne vodne građevine u smislu članka 21. stavka 2. ove Odluke.

Članak 21.

Isporučitelj je dužan obraditi zahtjev za priključenje najkasnije u roku od 30 dana od predaje potpune dokumentacije iz članka 20. ove Odluke.

Obrada zahtjeva od strane Isporučitelja, u smislu stavka 1. ovoga članka, razumijeva utvrđenje da li postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine sukladno odredbama ove Odluke i Općim i tehničkim uvjetima te da li je zahtjev za priključenje potpun i podnesen od strane ovlaštene osobe.

Kada Isporučitelj utvrdi da su ispunjeni uvjeti iz ovoga članka, Isporučitelj će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, dostaviti podnositelju zahtjeva na potpis ugovor o priključenju ili će ga usmenim putem pozvati na sklapanje ugovora, o čemu će se sastaviti službena zabilješka.

Podnositelj zahtjeva je dužan s Isporučiteljem sklopiti ugovor o priključenju najkasnije u roku od 30 dana od dana dostave ugovora na potpis, odnosno od dana primitka navedenog poziva.

Kada utvrdi da ne postoje uvjeti za priključenje građevine na komunalne vodne građevine Isporučitelj će odbiti zahtjev za priključenje i o tome pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Kada utvrdi da zahtjev za priključenje nije potpun i/ili nije podnesen od strane ovlaštene osobe, Isporučitelj će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, pozvati podnositelja zahtjeva da zahtjev dopuni u roku od 15 dana od dana primitka pismena. Ukoliko podnositelj zahtjeva ne postupi po navedenom pozivu Isporučitelj će odbaciti zahtjev za priključenje, o čemu će pisanim putem, preporučenom poštanskom pošiljkom, izvijestiti podnositelja zahtjeva, uz obrazloženje.

Članak 22.

Ugovor o priključenju iz članka 21. stavka 3. ove Odluke, sadrži najmanje:

1) naznaku ugovornih stranaka,

2) vrstu, namjenu i broj priključaka koji se izvode,

3) cijenu i rok izvedbe priključka,

4) odredbu o plaćanju,

5) odredbu o korištenju priključka.

Sastavni dio ugovora o priključenju je zapisnik kojim se utvrđuju tehničko-tehnološki uvjeti za priključenje, predračun i troškovnik za izvedbu priključka.

Članak 23.

Radove priključenja na komunalne vodne građevine izvodi Isporučitelj ili njegov ugovaratelj, a trošak radova snosi podnositelj zahtjeva.

Trošak rada i materijala za izradu vodovodnog i kanalizacijskog priključka plaća se po predračunu Isporučitelju vodne usluge, a Isporučitelj ispostavlja račun za izvedeni posao.

Predračun Isporučitelja vrijedi 6 mjeseci od datuma Ugovora iz članka 21. ove odluke.

Priključak će se izvesti u roku od 30 dana po uplati u cijelosti troškova priključka po predračunu.

B. Postupak priključenja drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 24.

Zahtjev za priključenje gradilišta na komunalne vodne građevine može podnijeti izvođač radova.

Izvođač radova je dužan, uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, priložiti:

1)pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost Investitora građevine za podnošenje zahtjeva za priključenje,

2)odgovarajući akt nadležnog tijela kojim se odobrava građenje,

3)kopiju katastarskog plana iz kojeg je vidljiv položaj građevine, odnosno katastarska čestica na kojoj se gradi,

4)rješenje o registraciji (za pravne osobe).

Izvođač radova je dužan nakon završenih radova pisanim putem obavijestiti Isporučitelja o prestanku korištenja priključka.

Članak 25.

Vlasnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine je dužan, uz zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu, priložiti:

1)dokaz o pravu vlasništva ili zakonitom posjedniku zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine (ne stariji od 6 mjeseci),

2)kopiju katastarskog plana,

3)presliku osobne iskaznice i OIB,

4)rješenje o registraciji (za pravne osobe).

Korisnik zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine je dužan, uz zahtjev za priključenje na javnu vodoopskrbu, priložiti pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta za poljoprivrednu obradu, odnosno zelene površine za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 26.

Vlasnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti (otvoreni skladišni prostor, parkiralište i slično) je dužan, uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, priložiti:

1)dokaz o pravu vlasništva zemljišta ili zakonitom posjedniku (ne stariji od 6 mjeseci),

2) odgovarajući dokaz o obavljanju poslovne djelatnosti,

3) kopiju katastarskog plana,

4) presliku osobne iskaznice i OIB,

5) rješenje o registraciji (za pravne osobe).

Korisnik zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti je dužan, uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika zemljišta koje služi u svrhu obavljanja poslovne djelatnosti za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 27.

Vlasnik jednostavne građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, priložiti:

1)dokaz o pravu vlasništva jednostavne građevine (ne stariji od 6 mjeseci),

2) kopiju katastarskog plana,

3)dokaz na osnovu kojeg se sukladno propisima može graditi jednostavna građevina bez akta kojim se odobrava građenje,

4) presliku osobne iskaznice i OIB,

5) rješenje o registraciji (za pravne osobe).

Korisnik jednostavne građevine je dužan, uz zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine, osim dokumentacije iz stavka 1. ovoga članka, priložiti pisani ugovor, pisano ovlaštenje ili odgovarajuću pisanu suglasnost vlasnika jednostavne građevine ili vlasnika zemljišta ili javne površine na koju se postavlja jednostavna građevina za podnošenje zahtjeva za priključenje.

Članak 28.

Na postupak priključenja nekretnina iz članka 4. ove Odluke na komunalne vodne građevine, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 21., 22. i 23. ove Odluke te stavka 3. i 5. članka 20. ove Odluke.

C. Postupak privremenog priključenja građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine

Članak 29.

Privremeni priključak građevina i drugih nekretnina na komunalne vodne građevine izvodi se za potrebe privremenog korištenja te se može ukinuti iz bilo kojeg razloga bez posebne obavijesti.

Razdoblje privremenog priključka definirano je Ugovorom.

Članak 30.

Vlasniku, investitoru ili korisniku građevine koji je podnio zahtjev za priključenje na komunalne vodne građevine te priložio dokumentaciju sukladno članku 20. ove Odluke, osim akata iz podstavka 2. stavka 1. članka 20, može se privremeno omogućiti priključak na komunalne vodne građevine do ishođenja potrebnih akata u svrhu postizanja zaštite okoliša.

Članak 31.

Na postupak privremenog priključenja građevina, odnosno drugih nekretnina na komunalne vodne građevine, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 21., 22. i 23. ove Odluke te stavka 3. i 5. članka 20. ove Odluke.

V. ODVAJANJE, PREMJEŠTANJE I REKONSTRUKCIJA VODOVODNOG, ODNOSNO KANALIZACIJSKOG PRIKLJUČKA

Članak 32.

Vlasnik, odnosno korisnik građevine ili posebnog dijela građevine koji predstavlja samostalnu uporabnu cjelinu te vlasnik odnosno korisnik druge nekretnine iz članka 4. ove Odluke, može Isporučitelju podnijeti zahtjev za odvajanje, premještanje i rekonstrukciju vodovodnog, odnosno kanalizacijskog priključka.

Članak 33.

Na postupak odvajanja, premještanja ili rekonstrukcije vodovodnog, odnosno kanalizacijskog priključka, na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 20., 21., 22., 23., 24., 25, 26, 27. i 28. ove Odluke.

VI. POSEBNE ODREDBE

Članak 34.

U provedbi ove Odluke Isporučitelj je dužan:

1)obavljati kontrolu priključenja građevina na komunalne vodne građevine,

2)podnijeti prijave nadležnoj inspekciji protiv obveznika koji priključak koriste protivno propisanim uvjetima ili koji se ne priključe u rokovima propisanim ovom Odlukom,

3)voditi evidenciju o poslanim obavijestima o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine, podnesenim zahtjevima za priključenje, sklopljenim ugovorima o priključenju, priključenim građevinama te o prijavama podnesenim nadležnoj inspekciji,

4)dostaviti Gradu Cresu izvješća o provedbi obaveza iz ovog članka.

VII. NADZOR

Članak 35.

Nadzor nad provedbom ove Odluke obavljaju inspektori nadležnog Ministarstva gospodarstva.

Članak 36.

Vlasnik, investitor, odnosno korisnik građevine, odnosno druge nekretnine koji ne postupa sukladno odredbama ove Odluke kazniti će se novčanom kaznom za prekršaj sukladno odredbama Zakona o vodama.

Članak 37.

Obveznik priključenja iz stavka 1. članka 5. ove Odluke koji ne priključi građevinu na komunalne vodne građevine, kaznit će se novčanom kaznom za prekršaj sukladno odredbama Zakona o vodama.

VIII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 38.

Vlasniku građevine izgrađene prije stupanja na snagu ove Odluke, koja nije priključena na sustav javne vodoopskrbe odnosno javne odvodnje na području na kojem su komunalne vodne građevine izgrađene, Isporučitelj je dužan poslati obavijest o obvezi priključenja na komunalne vodne građevine.

Na postupak obavješćivanja, te na postupak priključenja građevine iz stavka 1. ovoga članka na odgovarajući se način primjenjuju odredbe članaka 20., 21., 22., 23., 24., 25, 26, 27. i 28. ove Odluke.

Članak 39.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/ 11 i 37/13).

Članak 40.

Postupci započeti prema odredbama Odluke o priključenju na komunalne vodne građevine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/11 i 37/13), a do stupanja na snagu ove odluke nisu dovršeni sklapanjem ugovora o priključenju, biti će dovršeni prema odredbama ove Odluke.

Članak 41.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 011-01/16-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-16-3

Cres, 28. studenog 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=994&mjesto=10002&odluka=38
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr