SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 30. Petak, 25. studenog 2016.
GRAD KRK

32.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošačaNarodne novine«, broj 41/14 i 110/15) i članka 52. stavka Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) Gradonačelnik Grada Krka donio je 21. studenoga 2016. godine

ODLUKU
o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga
Grada Krka

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se Savjet potrošača javnih usluga Grada Krka (u daljnjem tekstu: Savjet), kao savjetodavno radno tijelo Gradonačelnika.

Članak 2.

Javnim uslugama sukladno Zakonu o zaštiti potrošača smatraju se:

-javna vodoopskrba i javna odvodnja,

-prikupljanje miješanog i biorazgradivog otpada,

-obavljanje dimnjačarskih poslova.

Članak 3.

Savjet se osniva s ciljem da:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Grada Krka,

-predlaže Gradonačelniku mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga iz nadležnosti Grada Krka,

-razmatra prijedlog promjene cijena javnih usluga iz članka 2. ove Odluke te o tome daje prethodno mišljenje gradonačelniku,

-prati stanje i daje mišljenje Gradonačelniku o donošenju odluka o pravima i obvezama potrošača javnih usluga na transparentan, objektivan i nediskriminirajući način,

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata iz nadležnosti Gradskog vijeća i o prijedlozima akata iz nadležnosti gradonačelnika, a koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga.

Prethodno mišljenje Savjeta prilaže se uz akt kojim Gradonačelnik daje suglasnost na promjenu cijene javne usluge.

Članak 4.

Savjet čine predsjednik i dva člana.

Članovi savjeta su:

-1 član, predstavnik gospodarskih društava/tvrtki s
područja Grada Krka;

-1 član, predstavnik Udruge za zaštitu potrošača;

-1 član, predstavnik Grada Krka.

Predsjednik i članovi Savjeta imenuju se posebnim rješenjem Gradonačelnika Grada Krka.

Konstituirajuću sjednicu Savjeta saziva Gradonačelnik u roku osam dana od dana stupanja na snagu ove Odluke.

Članak 5.

Mandat članu Savjeta traje četiri godine.

Članu Savjeta mandat prestaje prije isteka (redovitog) četverogodišnjeg mandata u sljedećim slučajevima:

-danom podnošenja (zaprimanja) pisane ostavke, ako u ostavci nije naveden drugi dan prestanka,

-danom razrješenja od strane gradonačelnika,

-ako prestane biti članom Udruge za zaštitu potrošača,

-smrću.

Umjesto člana Savjeta kojemu je članstvo prestalo, novi se član imenuje u roku od 30 dana.

Članak 6.

Savjet po pojedinom pitanju iz svoje nadležnosti donosi zaključke i preporuke natpolovičnom većinom prisutnih članova.

Podrobnije odredbe o načinu rada i odlučivanja uređuju se Poslovnikom o radu Savjeta koji se donosi većinom svih članova.

Članak 7.

Savjet radi na sjednicama koje saziva predsjednik Savjeta i koji predlaže dnevni red, te predsjedava i potpisuje akte što ih donosi Savjet.

Na sjednici Savjeta vodi se zapisnik koji sadrži osnovne podatke o radu sjednice, iznijete prijedloge te donijete akte po točkama dnevnog reda.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, na sjednicu pozvati i druge osobe koje mogu doprinijeti radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik Savjeta prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 7 dana:

-nakon dobivanja prijedloga cijena komunalnih usluga na koje se treba izjasniti Gradonačelnik ili

-nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Poziv s materijalima za sjednice dostavlja se u pravilu pet dana prije održavanja sjednice.

Iznimno, predsjednik Savjeta može sazvati sjednicu telefonski, e-mailom ili na drugi prikladan način, najkasnije 24 sata prije održavanja sjednice, a u tom slučaju dnevni red sjednice predložit će se na samoj sjednici.

Članak 8.

Administrativne poslove i izvješća za Gradonačelnika Grada Krka o radu Savjeta, kao i stručne poslove potrebne za rad Savjeta obavljat će nadležno upravno tijelo/Odsjek JUO Grada Krka.

Članak 9.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Gradskog poglavarstva Grada Krka, Klasa: 307-03/03-01/1, Ur.broj: 2142/01-02-03-5 od 9. prosinca 2003. godine.

Članak 10.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 022-01/16-01/04

Ur. broj:2142/01-02/1-16-3

Krk, 21. studenoga 2016.

GRAD KRK

Gradonačelnik
Darijo Vasilić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=993&mjesto=51500&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr