SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA PUNAT

48.

Na temelju članka 108. Zakona o Proračunu (NN 87/08, 136/12 i 15/15) članka 32 Statuta Općine Punat (Službene novine PGŽ 25/09, 35/09 i 13/13 ) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/ 2013) Općinsko vijeće Općine Punat na 25. sjednici održanoj 21. listopada 2016. godine donosi

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA OPĆINE PUNAT ZA 2016. GODINU

Članak 1.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Općine Punat za 2016.godine sastoji se od:

-sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B-Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom

-općeg dijela proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

-posebnog dijela proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije

I. OPĆI DIO

Članak 2.

Sažetak općeg dijela proračuna i to A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja na razini razreda ekonomske klasifikacije s prenesenim viškovima i manjkovima i obračunatim rezultatom:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 3.

Opći dio proračuna na razini razreda, skupine, podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije i to A. Računa prihod i rashoda i B. Računa financiranja:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

II. POSEBNI DIO

Članak 4.

Posebni dio proračuna po organizacijskoj, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 5.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Poračuna Općine Punat za 2016. godinu stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

 

KLASA: 021-05/16-01/5

URBROJ: 2142-02-01-16-8

Punat, 21. listopada 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik:
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51521&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr