SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 27. Subota, 22. listopada 2016.
OPĆINA MATULJI

59.

Na temelju članka 64. stavak 3. Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13, i 78/15), čl. 23. Stavak 3. Uredbe o strateškoj procjeni utjecaja plana i programa na okoliš (»Narodne novine« broj. 64/08 i 80/13) i članka 43. Statuta Općine Matulji (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 26/09, 38/09, 8/13, 17/14, 4/15 i 39/15- pročišćeni tekst), Općinski načelnik Općine Matulji dana 07. listopada 2016. godine, donosi

ODLUKA
da za II. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Matulji nije potrebno provesti stratešku
procjenu utjecaja na okoliš

I.

Općinski načelnik Općine Matulji donio je Odluku o započinajnju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (KLASA: 315-01/16-01/11 URBROJ: 2156-04-01-16-1 od 01.lipnja 2016. godine) prema kojoj je Jedinstveni upravni odjel Općine Matulji (u daljnjem tekstu nositelj izrade) proveo postupak ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji (u daljnjem tekstu II.izmjena i dopuna PPUO Matulji).

U postupku ocjene o potrebi strateške procjene utvrđeno je da II.izmjena i dopuna PPUO Matulji vjerojatno neće imati značajan utjecaj na okoliš, na osnovu čega se utvrđuje da nije potrebno provesti stratešku procjenu utjecaja na okoliš.

II.

Razlozi za izradu i donošenje II. Izmjene i dopune PPUO Matulji su slijedeći:

-produženje razdoblja primjene Prostornog plana uređenja do izrade novog prostornog plana

-potreba osiguranja zemljišta za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se predviđaju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji kao i zbog intencije racionalnog korištenja građevinskog područja za naseljske funkcije Matulja (turističke i uslužne), a što je moguće ostvariti prenamjenom i uključivanjem u građevinsko područje naselja Matulji kontaktnog građevinskog područja izdvojene zone rekreacijske namjene R21,

-potreba jasnijeg određenja uvjeta smještaja gospodarskih djelatnosti, radi sprječavanja problema kod realizacije pojedinih sadržaja u provedbi, te usklađenja nomenklature s važećom Nacionalnom klasifikacijom djelatnosti (Narodne novine« broj 58/07, ispr. 72/07),

-potreba da se u jezgrama pojedinih naselja planira mogućnost prenamjene postojećih gospodarskih objekata u stambene,

-potreba revidiranja uvjeta za rekonstrukciju građevina društvenih domova,

-omogućavanje postavljanja kioska i štandova sukladno Zakonu o trgovini («Narodne novine« broj 87/08, 96/ 08, 116/08, 76/09, 114/11, 68/13 i 30/14),

-potreba revidiranja ograničavajućih uvjeta za lokacije reklamnih panoa i površinu oglasnog prostora,

-potreba da se u pojedinim naseljima omogući uzgoj domaćih životinja,

-omogućavanje izgradnje kamp odmorišta,

-osiguranje prostornoplanskih mogućnosti izgradnje drugog kolosijeka i rekonstrukcije željezničke pruge s pratećim objektima na dionici Škrljevo-Rijeka- Šapjane.

Ciljevi i programska polazišta II. Izmjene i dopune PPUO Matulji su:

-produžiti primjenu važećeg Prostornog plana uređenja Općine Matulji na razdoblje do donošenja novog Prostornog plana,

-osigurati zemljište za izgradnju zamjenskih građevina za građevine koje se predviđaju ukloniti izgradnjom punog profila autoceste A8 dionica Rogovići - Matulji kao i omogućiti racionalno korištenje građevinskog područja za naseljske funkcije Matulja i s tim ciljem proširiti građevinsko područje naselja Matulji prenamjenom i priključenjem zone izdvojene namjene R21

-jasnije odrediti i uskladiti planirane gospodarske djelatnosti s nacionalnom klasifikacijom djelatnosti

-u naseljima Općine Matulji omogućiti obavljanje adekvatnih djelatnosti, naročito uzgoja domaćih životinja

--u građevinskim područjima naselja omogućiti prenamjenu postojećih gospodarskih objekata u stambene

-omogućiti rekonstrukciju društvenih domova prema funkcionalnim potrebama u okviru racionalnog povećanja veličine građevina.

-omogućiti postavljanje kioska i štandova sukladno Zakonu o trgovini i posebnim odlukama Općine Matulji

--predvidjeti postavljanje reklamnih panoa veće oglasne površine na određenim lokacijama sve u skladu s posebnom odlukom Općine Matulji o reklamiranju i plakatiranju

-planirati izgradnju kamp odmorišta neposrednom provedbom Prostornog plana uređenja općine.

-neposrednom provedbom Prostornog plana uređenja Općine Matulji planirati proširenje koridora magistralne željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica zbog izgradnje drugog kolosijeka pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane u dijelukoji se odnosina prostor Općine Matulji, rekonsktrukciju postojećih kolodvora i stajališta, izgradnju deniveliranih prijelaza, ukidanje dijela postojećih željezničko-cestovnih prijelaza u razini, izgradnju prometnica u funkciji neometanog odvijanja prometa uzrokovanog ukidanjem određenih željezničko-cestovnih prijelaza, te formiranje stajališta i izgradnju druge dvokolosiječne cijevi tunela Rukavac uz postojeću.

III.

U cilju utvrđivanja vjerojatno značajnog utjecaja na okoliš Jedinstveni upravni odjel zatražio je mišljenja tijela i/ili osoba određenih posebnim propisima navedenih u Prilogu I. ove Odluke. Zaprimljena su slijedeća mišljenja:

.Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije ( znak:02-200-27/43-16 od 15.07.2016.) - ne inzistira na potrebi provedbe strateške procjene utjecaja na okoliš, ukoliko pozitivni zakonski propisi i ostale mjerodavne institucije to ne budu tražile;

.Ministarstvo poljoprivrede (KLASA: 350-02/16-01/458 URBROJ: 525- 07/0375-16-2 od 18. 07.2016.) - izvješćuje da Ministarstvo poljoprivrede sudjeluje u postupcima strateške procjene utjecaja strategije, plana i programa na okoliš, te postupcima ocjene o potrebi strateške procjene strategije, plana i programa na okoliš na državnoj i područnoj (regionalnoj) razini;

.Ministarstvo zdravlja, Uprava za unaprjeđenje zdravlja, Sektor županijske sanitarne inspekcije i pravne podrške, Služba županijske sanitarne inspekcije, Odjel za Istru i Primorje, Ispostava Rijeka (KLASA: 540-02/16-05/4606 URBROJ: 534-07-2-1-4-8/5-16-2 od 01.08.2016.) - mišljenje da nema nikakvih primjedbi niti sugestija na predloženu Odluku o izradi II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji - strateške procjene;

.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za slivove sjevernog Jadrana (KLASA: 351-03/16-01/0000272 URBROJ: 374-23-1-16-02 od 18.07.2016.) - mišljenje da za II. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Matulji nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš (utjecaj na vode) ukoliko se zahvati planiraju sukladno Zakonu o vodama (NN 153/09,63/11,130/11, 56/13 i 14/14), propisima donesenim na temelju njega i drugim važećim propisima;

.Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava cestovnog i željezničkog prometa i infrastrukture (KLASA: 350-05/16-01/341, URBROJ: 530-05-3- 2-1-16-2 od 18.kolovoza 2016.) - mišljenje da za II. izmjenu i dopunu Prostornog plana uređenja Općine Matulji nije potrebno provoditi stratešku procjenu utjecaja na okoliš;

.Ministarstvo zaštite okoliša, Uprava za zaštitu prirode (KLASA:UP/I-612-07/16-71/520 URBROJ:517-07-2-2- 16-4 od 23.kolovoza 2016.) - rješenje da su planirane II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji prihvatljive za ekološku mrežu.

IV.

Značajke II. izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Matulji prilikom sagledavanja mogućih utjecaja na sastavnice okoliša i eventualni štetni utjecaj, takve su prirode da se može isključiti mogućnost značajnog negativnog utjecaja na okoliš i prirodu. Moguć negativni utjecaj na ekološku mrežu planiranog proširenja koridora magistralne željezničke pruge Rijeka-Šapjane-Ilirska Bistrica zbog izgradnje drugog kolosijeka pruge na dionici Škrljevo-Rijeka-Šapjane, obzirom na činjenicu da trasa prolazi u blizini POVS HR2000146 Velika špilja u Permanima određenog europskom ekološkom mrežom Natura 2000 sukladno Uredbi o ekološkoj mreži («Narodne novine« broj 124/13 i 105/15), isključiti će se primjenom planom propisanih posebnih uvjeta te provedbom ocjene za pojedinačni zahvat.

II. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Matulji će u konačnici imati pozitivan utjecaj na kvalitetu i unaprjeđenje života stanovništva, bez narušavanja standarda kakvoće okoliša i bez kumulativng prirodnog utjecaja.

V.

Općina Matulji dužna je o ovoj Odluci informirati javnost sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša (»Narodne novine« br. 80/13, 153/13 i 78/15) i odredbama Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (»Narodne novine« broj 64/08) kojima se uređuje informiranje javnosti u pitanjima zaštite okoliša.

VI.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 351-01/16-01/11

URBROJ:2156-04-01-16-10

Matulji, 7. listopada 2016.

OPĆINSKI NAČELNIK
OPĆINE MATULJI

Mario Ćiković v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=990&mjesto=51211&odluka=59
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr