SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 26. Ponedjeljak, 10. listopada 2016.
GRAD CRES

34.

Na temelju čl. 7. Pravilnika o uvjetima za utvrđivanje zona sanitarne zaštite izvorišta (»Narodne novine« RH br. 66/11 i 47/13) a u vezi s odredbom članka 91. Zakona o vodama (»Narodne novine« RH 153/09)i čl. 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« PGŽ br. 29/09, 14/13) Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 28. rujna 2016 donijelo je

RJEŠENJE
O IMENOVANJU STRUČNOG POVJERENSTVA
ZA PRIPREMU ODLUKE O UTVRĐIVANJU ZONA SANITARNE ZAŠTITE JEZERA VRANA

I.

Radi priprema nacrta prijedloga Odluke o utvrđivanju zona sanitarne zaštite jezera Vrana, imenuje se stručno povjerenstvo u sljedećem sastavu:

1.Neven Kruljac, dipl.ing.građ., predsjednik - predstavnik isporučitelja vodnih usluga društva Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o.

2.Kristijan Jurjako, struč.spec.oec., član - gradonačelnik Grada Cresa

3.Milica Šimić, dipl.ing.preh.teh., članica -predstavnica Ministarstva poljoprivrede
Ernestina Pavlović, dipl.ing.agr., zamjenica članice

4.Gordana Stojić, dipl.ing.građ., članica - predstavnica Hrvatskih voda

5.Nataša Mihelčić, dipl.san.ing., članica - predstavnica Hrvatskih voda

6.mr.sc. Jelena Čanik, članica - predstavnica Primorsko- goranske županije

7.Berislav Tulić, član - predstavnik Primorsko-goranske županije

8.Mladen Brajan, član - predstavnik Primorsko-goranske županije

II.

Predsjedniku i članovima stručnog povjerenstva pripada pravo na naknadu putnih troškova i naknadu koja pripada predsjednicima i članovima stalnih radnih tijela Gradskog vijeća.

III.

Ovo Rješenje stupa na snagu danom donošenja a objaviti će se u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 022-05/14-1/11

Ur. broj: 2213/02-01-16-9

Cres, 28. rujna 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=989&mjesto=10002&odluka=34
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr