SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
GRAD KASTAV

33.

Temeljem članka 87. Zakona o prostornom uređenjuNarodne novine« broj 153/13) i članka 33. Statuta Grada KastvaSlužbene novine Primorsko-goranske županije« broj 26/09 i 13/13) Gradsko vijeće Grada Kastva, na 34. sjednici održanoj 22. rujna 2016. godine donosi:

ODLUKU
oizmjenama i dopunama Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c

Članak 1.

U Odluci o izradi Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/15) u daljnjem tekstu: Odluka, članak 6. mijenja se i glasi:

»Površina obuhvata Plana iznosi cca 4,6 ha. Grafički prikaz granice obuhvata Plana sastavni je dio Odluke

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Članak 2.

Članak 7. stavak 1. Odluke mijenja se i glasi:

»Područje Urbanističkog plana uređenja UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c nalazi se sjeveroistočno od centralnog dijela naselja Grada Kastva, uz granicu s Općinom Viškovo u površini od cca 4,6 ha.«

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/16-01/07

URBROJ:2170-05-06/1-16-5

Kastav, 22. rujna 2016.

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA KASTVA

Predsjednik
Dalibor Ćiković, mag. ing. aedif., v.r.

 

OBRAZLOŽENJE

Odluka o izradi UPU 8b Jardasi jug za dio građevinskog područja naselja Kastav, oznake N1-7c objavljena je u Službenim novinama PGŽ br. 29/2015, od 30. rujna 2015.

Po izradi Odluke o izradi pristupilo se izradi koncepcijskog rješenja UPU te je u sklopu utvrđivanja koncepta prometne infrastrukturne mreže odlučeno da se-prije svega zbog omogućavanja lakše i jednostavnije implementacije planskih rješenja u dijelu rješavanja vlasničkih odnosa, obuhvat Plana iz temeljne Odluke proširi na svom krajnjem jugoistočnom rubu. Širenjem obuhvata omogućit će se lakše pozicioniranje glavne sabirne prometnice budućeg Plana o realizaciji koje ovisi cijeli koncept i dalja urbanizacija ovog područja. Treba istaknuti kako se predloženo rješenje prometnice u svom značajnom dijelu naslanja na postojeći katastarski put što u daljoj proceduri jamči lakše rješavanje pravno- imovinskih pitanja.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=51215&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr