SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

154.

Na temelju članka 48. stavak 3. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupraviNarodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12-pročišćeni tekst, 19/13 i 137/15-ispravak), 65. stavka 4. Statuta Primorsko - goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj dana 29. rujna 2016. godine donijela je

ODLUKU
oprihvatu darovanja k.č.br. 385/5, k.o. Volosko

I.

Republika Hrvatska je Odlukom Povjerenstva za raspolaganje nekretninama u vlasništvu Republike Hrvatske od 18. srpnja 2016. godine KLASA: 024-04/16-03/08, URBROJ: 536-021/01-2016-6 odlučila darovati Primorsko- goranskoj županiji k.č.br. 385/5, upisanu u z.k. ul. 362, k.o. Volosko.

II.

Primorsko-goranska županija prihvaća darovanje nekretnine iz točke I. ove Odluke, u svrhu izgradnje objekta Doma zdravlja Primorsko-goranske županije, Ispostava Opatija.

III.

Tržišna vrijednost nekretnine iz točke I. ove Odluke iznosi 9.520.000,00 kuna (devetmilijunapetstodvadesettisuća kunu) sukladno procjeni Albina Hofbaueru, dipl. ing. grad., stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo i procjenu vrijednosti nekretnina iz Rijeke, Žrtava fašizma 17/ I, koja je revidirana od strane Odjela procjene Državnog ureda za upravljanje državnom imovinom.

IV.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije za potpisivanje darovnog ugovora.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-46

Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

REPUBLIKA HRVATSKA

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-47

Rijeka, 29. rujna 2016.

Na temelju članka 29. Zakona o ustanovamaNarodne novine« broj 76/93, 29/97, 47/99 i 35/08), članka 52. Zakona o zdravstvenoj zaštitiNarodne novine« broj 150/08, 71/ 10, 139/10, 22/11, 84/11, 12/12, 35/12, 70/12, 144/12, 82/13, 159/13, 22/14 i 154/14), članka 28. točke 9. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 29/09 i 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst ), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine donijela je

Z a k l j u č a k

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti Lječilištu Veli Lošinj na Odluku o proširenju (usklađenju) djelatnosti.

(Odluka je sastavni dio ovog Zaključka)

Predsjednik
Erik Fabijanić

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=00001&odluka=154
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr