SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

142.

Na temelju članka 26. i 27. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 15/16), Obavijesti o namjeri davanja koncesije (»Elektronički oglasnik javne nabave Republike Hrvatske« od dana 27. lipnja 2016. Godine, broj objave 2016/S 01K-0014072), članka 28. točke 13. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine, donijela je

O D L U K U
o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj

Članak 1.

Primorsko-goranska županija (u daljnjem tekstu: Davatelj koncesije), u provedenom otvorenom postupku davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj kao najpovoljnijeg ponuditelja odabrala je Zajednicu ponuditelja Sridnja d.o.o. OIB: 23368066088 i Liburnia pomorska agencija d.o.o. OIB: 69441170749 - dalje u tekstu: Najpovoljniji ponuditelj.

Članak 2.

Koncesija se daje na pomorskom dobru u svrhu izgradnje i gospodarskog korištenja sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj.

Gospodarsko korištenje uključuje:

-privez i odvez 20 plovila na sidrištu,

-usluge plovilima (opskrba, odvoz smeća...).

Izgradnja na pomorskom dobru uključuje postavljanje sidrenog sustava za sidrenje 20 plovila.

Planirani iznos ukupnog investicijskog ulaganja za period od 10 godina iznosi najmanje 168.000,00 kuna, od čega u prve dvije godine trajanja koncesije najmanje 98.000,00 kuna, a ostalih najmanje 70.000,00 kuna ravnomjerno po godinama do isteka koncesije.

Ukupna površina koja se daje u koncesiju iznosi 6.000,00 m2, a sastoji se od 2 bazena (polja), prvog površine od 3.000,00 m2 i drugog površine od 3.000,00 m2.

Za izgradnju na pomorskom dobru potrebno je ishoditi lokacijsku dozvolu sukladno Idejnom projektu izrađenom od ovlaštenog projektanta mr. sc. Dinka Hrešića, dipl.ing.građ. iz studenog 2015. godine (dalje u tekstu: Idejni projekt).

Članak 3.

Predmet koncesije je pomorsko dobro. Ukupna površina koja se daje u koncesiju označena je na grafici iz prostornog plana, a u naravi predstavlja sidrište u uvali Potkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj površine 6.000 m2, a sastoji se od 2 bazena (polja), prvog površine od 3.000,00 m2 i drugog površine od 3.000,00 m2.

Lomne točke koje opisuju područje koncesije iskazane su u Gauss - Kruegerovom koordinatnom sustavu:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sastavni dio ove Odluke je grafički prikaz lokacije u mjerilu 1:2000 izrađeni od trgovačkog društva »MareCon« d.o.o. u studenom 2015. godine. Grafički prikaz se ne objavljuje.

Članak 4.

Koncesija se daje na vremensko razdoblje od 10 (deset) godina počevši s danom potpisa ugovora o koncesiji na pomorskom dobru (dalje u tekstu: ugovor), uz mogućnost raskida ugovora sukladno važećim zakonskim propisima.

Članak 5.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan na ime gospodarskog korištenja pomorskog dobra plaćati koncesijsku naknadu koja se sastoji iz dva dijela, a utvrđuje se kako slijedi:

·         stalni dio godišnje naknade za koncesiju iznosi 24.000,00 (slovima:dvadesetičetiritisuće) kuna;

·         promjenjivi dio godišnje naknade iznosi 2% od prihoda ostvarenog
obavljanjem djelatnosti i pružanjem usluga na koncesioniranom području.

Davatelj koncesije zadržava pravo izmjene visine naknade u skladu s odredbama Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama i podzakonskim aktima uz obvezu da o tome tri mjeseca ranije dostavi pisanu obavijest koncesionaru.

U slučaju da se za vrijeme trajanja koncesijskog ugovora promijeni srednji tečaj Hrvatske narodne banke za kunu, u odnosu na EUR i to za +/- 3%, Davatelj koncesije ima pravo promjene stalnog dijela koncesijske naknade sukladno promjeni tečaja.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan u svojoj financijskoj evidenciji osigurati izdvojeno vođenje podataka koji se odnose na prihod od obavljanja djelatnosti na koncesioniranom području.

Najpovoljniji ponuditelj je na zahtjev Davatelja koncesije u obvezi omogućiti osobama koje odredi Davatelj koncesije uvid u poslovnu dokumentaciju temeljem koje se može utvrditi ostvareni prihod na koncesioniranom području.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne plati dospjelu koncesijsku naknadu, Davatelj koncesije obračunat će pripadajuću zakonsku kamatu.

Članak 6.

Stalni dio koncesijske naknade za razdoblje prve godine važenja koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti u roku od 60 (šezdeset) dana od dana sklapanja ugovora. Za početnu i godinu u kojoj koncesija ističe koncesijska naknada plaća se razmjerno mjesecima korištenja.

Stalni dio koncesijske naknade za svaku iduću godinu važenja ugovora Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti do 1. kolovoza tekuće godine.

Promjenjivi dio koncesijske naknade Najpovoljniji ponuditelj je dužan platiti najkasnije do 1. kolovoza tekuće godine, po završnom računu za proteklu kalendarsku godinu.

Članak 7.

Koncesijska naknada se uplaćuje sukladno Naredbi o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba, te Naredbi o načinu uplaćivanja naknada za koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 68/04).

Način i rokovi plaćanja koncesije detaljnije će se utvrditi ugovorom.

POSEBNI UVJETI

Članak 8.

Ugovor o koncesiji može se sklopiti po izvršnoj lokacijskoj dozvoli koja treba biti izdana za zahvat u prostoru obuhvaćen koncesijom, a najkasnije u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, a sve u skladu s Lokacijskoj informaciji izdanom od Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša u Primorsko-goranskoj županiji, Ispostava Mali Lošinj (KLASA: 350-05/15-07/86, URBROJ: 2170/1-03-05/2-16-3) dana 14. ožujka 2016. godine i Posebnim uvjetima za koncesiju izdanih od strane Ministarstva kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci od 28. siječnja 2016. godine.

Prije potpisivanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj dužan je ishoditi bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 5% od ponuđene vrijednosti investicije s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv i prihvatljive instrumente osiguranja plaćanja koncesijske naknade.

Ukoliko je investicija podijeljena u više faza, odnosno ciklusa, garancija iz prethodnog stavka ovoga članka, po proteku 6 mjeseci od završetka pojedinog investicijskog ciklusa, može se zamijeniti istovrsnom novom garancijom na preostali iznos investicije i tako za svaki daljnji investicijski ciklus. Bankarska garancija vratiti će se po dostavi uporabne dozvole ili drugog odgovarajućeg akta sukladno odredbama Zakona o gradnji.

Ukoliko odabrani ponuditelj u roku od 180 dana od dana konačnosti odluke o davanju koncesije ne ishodi garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji, neće se sklopiti ugovor o koncesiji, a davatelj koncesije će naplatiti garanciju za ozbiljnost ponude.

Prije sklapanja ugovora o koncesiji, odabrani ponuditelj je dužan predati Davatelju koncesije:

·         Izjavu ovjerenu od strane javnog bilježnika o obavezi uklanjanja naprava i opreme koju koristi za obavljanje djelatnosti o svom trošku te vraćanja pomorskog dobra u prvobitno stanje slobodnog od osoba i stvari,

·         Izjavu ponuditelja o preuzimanju obaveze poduzimanja mjera radi osiguravanja zaštite, sigurnosti korisnika i posjetitelja i njihovih stvari,

·         Bankarsku garanciju za dobro ispunjenje obveza iz ugovora o koncesiji u visini 8.400,00 kuna s rokom važenja 6 mjeseci dužim od planiranog roka završetka investicije, koja garancija mora biti bezuvjetna, »bez prigovora« i naplativa na prvi poziv,

·         2. bjanko zadužnice u iznosu 100.000,00 kuna svaka. Bjanko zadužnice moraju biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja urednog plaćanja naknade za koncesiju,

·         Bjanko zadužnicu u iznosu od 10.000,00 kuna. Bjanko zadužnica mora biti solemizirana kod javnog bilježnika, a sve u svrhu osiguranja naplate razlike između ponuđenog i uplaćenog iznosa promjenjivog dijela naknade za koncesiju,

·         Važeću policu osiguranja ponuditelja za cijelo vrijeme važenja ugovora, kao dokaz jamstva za pokriće osiguranja odgovornosti iz djelatnosti i dokaz jamstva za otklanjanje štete koja može nastati u svezi obavljanja djelatnosti temeljem ugovora o koncesiji,

·         Lokacijsku dozvolu koja ima status izvršnosti.

Ugovor o koncesiji može se mijenjati u skladu s člankom 39. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« 143/12), a sve na temelju odredaba iz prostorno-planske dokumentacije Grada Malog Lošinja.

Članak 9.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje pomorsko dobro koristiti sukladno Dokumentaciji za nadmetanje u postupku davanja koncesije i Studiji gospodarske opravdanosti izrađenoj od Najpovoljnijeg ponuditelja (dalje u tekstu: Studija) koja je priložena Ponudi od 26. srpnja 2016. godine.

Najpovoljniji ponuditelj ne smije umanjiti, ometati ili onemogućiti upotrebu i/ili korištenje susjednih dijelova pomorskog dobra prema njihovoj namjeni, a dodijeljeno pomorsko dobro dužan je čuvati i unapređivati.

Članak 10.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi opremiti i koristiti područje koje je predmet koncesije u skladu s odredbama ugovora i Zakona o građenju.

Prilikom opremanja područja koje je predmet koncesije Najpovoljniji ponuditelj je dužan postupati sukladno pozitivnim propisima te uvjetima i suglasnostima na mikrolokacijama određenim od strane Davatelja koncesije.

Članak 11.

Najpovoljniji ponuditelj se obvezuje osigurati cjelovitu zaštitu okoliša, a posebno sanitarno-higijenske uvjete i zaštitu mora od onečišćenja na koncesioniranom području u skladu s propisima Republike Hrvatske i međunarodnim konvencijama.

Članak 12.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi za vrijeme trajanja koncesije održavati, štititi i koristiti pomorsko dobro pažnjom dobrog gospodara, te ne smije poduzimati nikakve druge radnje na istom, osim onih koje su dopuštene ovom Odlukom i ugovorom.

Najpovoljniji ponuditelj je u obvezi tijekom cijele godine čuvati, održavati područje, popravljati i održavati oštećenu opremu te sanirati područje sukladno građevinskim propisima, a naročito:

·         održavati čistoću mora i podmorja (sakupljanje i odvoz otpada na deponij), uključivo i opasnih predmeta nanesenih djelovanjem valova,

·         plaćati eventualnu naknadu za utrošak električne energije i vode na području koncesije, kao i ostale troškove na području koje je predmet koncesije,

Koncesionar je odgovoran za svaku štetu koja nastane uslijed gospodarskog korištenja pomorskog dobra.

Iz razloga neodržavanja i nekorištenja pomorskog dobra na način predviđen člancima 11. i 12. ove Odluke od strane Najpovoljnijeg ponuditelja, Davatelj koncesije može raskinuti ugovor.

Članak 13.

Najpovoljniji ponuditelj je dužan do isteka roka trajanja koncesije s pomorskog dobra o svom trošku ukloniti naprave i opremu koju koristi za obavljanje djelatnosti odnosno vratiti pomorsko dobro u prvobitno stanje utvrđeno zapisnikom o primopredaji, te isto predati Davatelju koncesije na slobodno raspolaganje, osim ako one nisu trajno povezane s pomorskom dobrom i ako je to moguće po prirodi stvari i bez štete za pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj, u slučaju ne postupanja na način iz stavka 1. ovog članka, dozvoljava Davatelju koncesije da ovaj bez ikakve daljnje dozvole može stupiti u posjed pomorskog dobra koji je predmet ove Odluke i ugovora, a u odnosu na njegove naprave i opremu iste ili ukloniti i o trošku Najpovoljnijeg ponuditelja deponirati ili ih zadržati za potrebe daljnjeg korištenja.

Članak 14.

Ako za vrijeme trajanja koncesije nastanu promjene zbog kojih je u javnom interesu potrebno koncesijski odnos prilagoditi novonastaloj situaciji, Najpovoljniji ponuditelj je dužan poduzeti ili omogućiti radnje koje mu s tim u vezi odredi Davatelj koncesije, npr. da u svrhu javnog interesa omogući ulaganje u infrastrukturu (kanalizacija, vodovod, podmorski kabeli i sl.).

Članak 15.

Koncesija se može prenijeti na drugu osobu uz pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbama članka 41. Zakona o koncesijama, kao i odredbama propisa kojima se uređuje pomorsko dobro.

Najpovoljniji ponuditelj može s trećim osobama sklopiti ugovor o potkoncesiji uz prethodnu pisanu suglasnost Davatelja koncesije sukladno odredbi članka 43. Zakona o koncesijama.

U slučaju sklapanja ugovora o potkoncesiji, rok trajanja toga ugovora ne smije biti dulji od roka na koji je sklopljen ugovor.

Prihod od naknade za potkoncesiju kao i prihod od djelatnosti koja je predmet koncesije čine prihode na koji se obračunava promjenjivi dio naknade za koncesiju. Naknada za potkoncesiju mora biti razmjerna vrijednosti područja koje se daje u potkoncesiju. Potkoncesijom ne prestaju obveze koncesionara prema Davatelju koncesije u opsegu i sadržaju utvrđenom ugovorom.

Članak 16.

Koncesija može prestati ili se oduzeti i prije isteka roka trajanja koncesije u slučajevima određenim ovom Odlukom, ugovorom i važećim zakonima.

Članak 17.

Koncesija prestaje:

·         ispunjenjem zakonskih uvjeta,

·         raskidom ugovora zbog javnog interesa,

·         sporazumnim raskidom ugovora,

·         jednostranim raskidom ugovora,

·         pravomoćnošću sudske odluke kojom se ugovor utvrđuje ništetnim ili se poništava,

·         ukidanjem, poništavanjem ili oglašivanjem ništavom ove Odluke u razdoblju nakon sklapanja ugovora i u drugim slučajevima u kojima bi prestala postojati pravna osnova na temelju koje je sklopljen ugovor,

·         u svim ostalim slučajevima određenim ovom Odlukom i važećim zakonima.

Članak 18.

Davatelj koncesije može oduzeti koncesiju:

·         ako Najpovoljniji ponuditelj ne poštuje zakonske i podzakonske akte kojima se uređuje pomorsko dobro ili uvjete koncesije određene ovom Odlukom i ugovorom,

·         ako Najpovoljniji ponuditelj ne iskorištava koncesiju ili je iskorištava za svrhe za koje mu nije dana ili preko mjere određene ugovorom,

·         ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja izvrši na pomorskom dobru, koji je predmet ugovora, radnje koje nisu predviđene ugovorom ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

·         ako Najpovoljniji ponuditelj ne plaća koncesijsku naknadu na način i u rokovima određenim ugovorom,

·         u drugim slučajevima predviđenim zakonima i podzakonskim aktima.

Članak 19.

Davatelj koncesije može jednostrano raskinuti ugovor u slijedećim slučajevima:

·         ako Najpovoljniji ponuditelj nije platio naknadu za koncesiju više od dva puta uzastopno ili općenito neuredno plaća naknadu za koncesiju,

·         ako Najpovoljniji ponuditelj ne provodi mjere i radnje nužne radi zaštite pomorskog dobra,

·         ako se ne izvrše ulaganja predviđena u Studiji,

·         ako ne izvrši investicijska ulaganja sukladno odredbama ugovora,

·         ako Najpovoljniji ponuditelj bez odobrenja Davatelja koncesije izvrši na pomorskom dobru radnje koje nisu predmetom koncesije ili su u suprotnosti s odobrenom koncesijom,

·         ako je Najpovoljniji ponuditelj naveo netočne podatke u ponudi temeljem kojih se utvrđivalo ispunjenje uvjeta sposobnosti određenih u Dokumentaciji za nadmetanje,

·         ako Najpovoljniji ponuditelj svojom krivnjom ne započne s provedbom ugovora ili njegovog dijela u ugovorenom roku,

·         ako Najpovoljniji ponuditelj obavlja i druge radnje u suprotnosti s ugovorom ili propušta obaviti dužne radnje utvrđene ugovorom,

·         ako je Najpovoljniji ponuditelj prenio na treću osobu svoja prava iz ugovora suprotno odredbama Zakona o koncesijama,

·         ako Najpovoljniji ponuditelj ne dostavi novi odgovarajući instrument kojeg Davatelj koncesije zatraži na temelju članka 31. stavak 5. Zakona o koncesijama,

·         u drugim slučajevima u skladu s odredbama ugovora, Zakona o obveznim odnosima i zakona kojim se uređuje pomorsko dobro.

Prije oduzimanja koncesije i jednostranog raskida ugovora, Davatelj koncesije će prethodno pisanim putem upozoriti Najpovoljnijeg ponuditelja o takvoj svojoj namjeri te odrediti rok od 30 dana za otklanjanje razloga za oduzimanje ili raskid ugovora i za izjašnjavanje o tim razlozima.

Ukoliko Najpovoljniji ponuditelj ne otkloni razloge za oduzimanje ili raskid ugovora u roku iz stavka 2. ovog članka Davatelj koncesije raskinut će ugovor.

U slučaju jednostranog raskida ugovora od strane Davatelja koncesije, Davatelj koncesije ima pravo na naknadu štete koju mu je prouzročio Najpovoljniji ponuditelj u skladu s općim odredbama obveznog prava.

U slučaju raskida ugovora iz razloga utvrđenih stavkom 1. ovog članka Najpovoljniji ponuditelj nema pravo na naknadu zbog raskida ugovora.

Članak 20.

Prestankom koncesije prestaju sva prava Najpovoljnijeg ponuditelja stečena govorom te je Najpovoljniji ponuditelj dužan napustiti pomorsko dobro i predati ga slobodnog od stvari i osoba predstavniku Davatelja koncesije.

Članak 21.

Povjerenstvo iz članka 7. Uredbe o postupku davanja koncesije na pomorskom dobru (»Narodne novine« broj 23/04, 101/04, 39/06, 63/08, 125/10, 102/11 i 83/12) prati provedbu izvršavanja ove Odluke i ugovora i redovito izvještava Davatelja koncesije o uočenim nepravilnostima, te predlaže mjere.

Upravni nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora provode ovlašteni državni službenici ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i ureda državne uprave u Županiji sukladno Zakonu o sustavu državne uprave.

Inspekcijski nadzor nad provedbom ove Odluke i ugovora obavljaju inspektori pomorskog dobra ministarstva nadležnog za pomorsko dobro i inspektori lučke kapetanije.

Članak 22.

Na temelju ove Odluke sklopit će se ugovor kojim će se detaljno urediti ovlaštenja Davatelja koncesije, te prava i obveze Najpovoljnijeg ponuditelja.

Nadležno upravno tijelo će u ime Davatelja koncesije Najpovoljnijem ponuditelju ponuditi potpisivanje Ugovora.

Ako Najpovoljniji ponuditelj u roku od 180 dana od dana izvršnosti ove Odluke, ne potpiše ugovor, gubi sva prava određena ovom Odlukom.

Za Davatelja koncesije ugovor potpisuje Župan Primorsko-goranske županije.

Članak 23.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama«.

Obrazloženje

Dana 16. lipnja 2016. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj (»Službene novine« broj 15/16), temeljem kojih je u »Elektroničkom oglasniku javne nabave Republike Hrvatske« dana 27. lipnja 2016. godine, broj objave 2016/S 01K-0014072, objavljena Obavijest o namjeri davanja koncesije.

Na temelju članka 23. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji je dana 26. srpnja 2016. godine provelo postupak javnog otvaranja ponuda, a na temelju članka 24. Zakona o koncesijama je dana 2. kolovoza 2016. godine pregledalo i ocijenilo jednu pristiglu Ponudu i to Zajednica ponuditelja Sridnja d.o.o. i Liburnia pomorska agencija d.o.o.

Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko-goranskoj županiji utvrdilo je da je ponuditelj dostavio Ponudu u obliku i na način sukladno Dokumentaciji za nadmetanje, te da Ponuda zadovoljava sve formalno pravne uvjete natječaja.

Temeljem pregleda pristigle Ponude Zajednice ponuditelja Sridnja d.o.o. i Liburnia pomorska agencija d.o.o., isti se predložio Davatelju koncesije za Najpovoljnijeg ponuditelja, te se utvrdio Prijedlog odluke o davanju koncesije na pomorskom dobru za izgradnju i gospodarsko korištenje luke posebne namjene, sidrišta u uvali Podkujni, otok Unije, Grad Mali Lošinj.

Člankom 20. stavkom 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09, 123/11 i 56/16) propisano je da koncesiju za gospodarsko korištenje pomorskog dobra, te za korištenje ili gradnju građevina od važnosti za županiju daje županijska skupština na rok do najviše 20 godina, a da prethodni postupak provodi nadležno upravno tijelo u županiji.

Člankom 26. Zakona o koncesijama propisano je da odluku o davanju koncesije, nakon što Stručno povjerenstvo pregleda i ocjeni ponude i utvrdi prijedlog odluke, donosi Davatelj koncesije. Po donošenju Odluke o davanju koncesije, Najpovoljnijem ponuditelju ponudit će se na potpisivanje ugovor o koncesiji na pomorskom dobru.

Uputa o pravnom lijeku

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana primitka ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-23

Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=00001&odluka=142
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr