SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 25. Četvrtak, 29. rujna 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

139.

Na temelju članka 43. stavka 1. Zakona o socijalnoj skrbiNarodne novine« broj 157/13, 152/14, 99/15 i 52/16), točke VI. Odluke o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godiniNarodne novine« broj 33/16), članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2016. godinuNarodne novine« broj 33/16), članka 28. točke 22. Statuta Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županijeSlužbene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 30. sjednici održanoj 29. rujna 2016. godine donijela je

O D L U K U
o visini naknade te rasporedu sredstava jedinicama
lokalne samouprave za troškove ogrjeva
korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2016. godini

I.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji i mjerila za utvrđivanje visine naknade za troškove ogrjeva korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2016. godini, visina naknade za troškove ogrijeva i raspored sredstava jedinicama lokalne samouprave za isplatu te naknade korisnicima u 2016. godini.

II.

Sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje materijalnih i financijskih rashoda centara za socijalnu skrb i troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godiniNarodne novine« broj 33/16) minimalni financijski standard izdataka troškova ogrjeva korisnicima koji se griju na drva u 2016. godini za područje Primorsko-goranske županije iznosi 1.461.100,00 kn, na temelju procijenjenog broja korisnika te pomoći (1.538) i mjerila za izračun iznosa naknade po pojedinom korisniku (950,00 kn).

III.

Naknada za troškove ogrjeva korisniku zajamčene minimalne naknade koji se grije na drva u 2016. godini u Primorsko-goranskoj županiji utvrđuje se u iznosu od 950,00 kuna.

IV.

Pravo na naknadu iz točke III. ove Odluke ostvaruje se jednokratno za tekuću godinu, odnosno za zimu 2016./ 2017., na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave s podacima o korisnicima zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva, dostavljenih Upravnom odjelu za socijalnu politiku i mlade do rujna 2016. godine.

Sukladno dostavljenim zahtjevima iz stavka 1. ove točke, broj korisnika zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva u 2016. godini u Primorsko-goranskoj županiji je 1452.

V.

Na temelju zahtjeva jedinica lokalne samouprave iz točke IV. ove Odluke, Upravni odjel za socijalnu politiku i mlade izdat će korisnicima rješenje o priznavanju prava na naknadu za troškove ogrjeva, u iznosu iz točke III. ove Odluke.

VI.

Sredstva iz točke II. ove Odluke za isplatu naknade za troškove ogrjeva, na temelju kriterija i mjerila iz točke III. i IV. ove Odluke, raspoređuju se jedinicama lokalne samouprave s područja Primorsko-goranske županije, kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

Sredstva za isplatu naknade za troškove ogrjeva korisnicima kojima je to pravo priznato rješenjem iz točke V. ove Odluke doznačit će se jedinicama lokalne samouprave, sukladno rasporedu u tablici iz stavka 1. ove točke.

VII.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenom novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/7

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-18

Rijeka, 29. rujna 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=987&mjesto=00001&odluka=139
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr