SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 21. Četvrtak, 18. kolovoza 2016.
OPĆINA PUNAT

30.

Na temelju članka 60. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (»Narodne novine« 26/15) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na 24. sjednici održanoj 11. kolovoza 2016. godine donosi

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Punat na korištenje udrugama

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i postupci dodjele nekretnina u vlasništvu Općine Punat (u daljnjem tekstu: nekretnine) na korištenje udrugama radi provođenja aktivnosti od interesa za opće dobro.

Odredbe ove Odluke osim na udruge odgovarajuće se primjenjuju i na druge organizacije civilnoga društva (zaklade, fundacije, umjetničke organizacije i slično) koje nisu osnovane radi stjecanja dobiti.

Članak 2.

Aktivnost od interesa za opće dobro u smislu ove Odluke je aktivnost koja doprinosi zadovoljenju potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Punat (u daljnjem tekstu: Općina) i koja podiže i unaprjeđuje kvalitetu života stanovnika Općine u područjima:

1.brige, izobrazbe djece i mladih te njihovog aktivnog sudjelovanja u društvu;

2.poticanje kreativnosti, izvornosti i stvaralaštva;

3.obrazovanja djece i mladih;

4.poboljšanja uvjeta skrbi o djeci predškolske i školske dobi kroz razne aktivnost;

5.zaštita tradicijsko-kulturne baštine i očuvanje lokalnog identiteta;

6.zaštite okoliša i prirode;

7.zaštita interesa i skrbi o braniteljima iz Domovinskog rata i njihovih obitelji, boraca II. svjetskog rata i civilnih invalida rata;

8.socijalnog i humanitarnog značenja;

9.promicanja zdravlja;

10.zaštite starijih i nemoćnih osoba;

11.sporta i tehničke kulture.

Članak 3.

Jedinstveni upravni odjel Općine Punat napravit će popis nekretnina koje će se dodijeliti na korištenje udrugama radi provođenja aktivnosti od interesa za opće dobro.

Popis iz prethodnog stavka sadržavat će potrebne informacije o značajkama same nekretnine.

II. RASPISIVANJE I UVJETI JAVNOG NATJEČAJA

Članak 4.

Nekretnine se dodijeljuju na korištenje udrugama javnim natječajem, sukladno mogućnostima Općine, uz posebnu pažnju da se racionalno koriste sve nekretnine u vlasništvu Općine.

Članak 5.

Obavijest o raspisanom natječaju objavljuje se na oglasnim pločama Općine, a tekst Natječaja s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom na internetskoj stranici Općine.

Tekst Natječaja sadrži: podatke o nekretnini (adresu, površinu i visinu naknade za korištenje), vrijeme na koje se nekretnina daje na korištenje, podatke tko može sudjelovati u natječaju, podatke o partnerstvu s drugim organizacijama (zajednička prijava), uvjete za prijavu na natječaj, sadržaj prijave, način prijave, rok i mjesto podnošenja prijave, kriterije i mjerila za bodovanje, uputu o pravu prigovora, obavijest o potpisivanju ugovora o korištenju te po potrebi i druge uvjete.

Članak 6.

Postupak Natječaja provodi Povjerenstvo za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama (u daljnjem tekstu: Povjerenstvo) u sastavu od 3 člana imenovanih od općinskog načelnika.

Povjerenstvo odlučuje o pripremi natječaja i dokumentacije za provedbu natječaja, objavi natječaja, postupku zaprimanja prijava, procjeni prijava i sastavljanju rang liste za dodjelu nekretnina te predlaže općinskom načelniku donošenje odluke o dodjeli nekretnina na korištenje.

Članak 7.

Nekretnine se mogu dodijeliti na korištenje udrugama koje zadovoljavaju sljedeće uvjete:

1. udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske ili u drugi odgovarajući registar i imati registrirano sjedište u Općini najmanje jednu godinu prije dana objave Natječaja;

2.udruga mora biti upisana u Registar neprofitnih organizacija;

3.udruga mora uredno plaćati doprinose i poreze te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;

4.provodi aktivnosti od interesa za opće dobro iz članka 2. ove Odluke;

5.mora voditi transparentno financijsko poslovanje;

6.da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: Uredba);

7.aktivnosti se moraju provoditi na području Općine.

Članak 8.

Prijava na natječaj mora sadržavati:

1.izvadak iz matičnog registra u koji je organizacija upisana;

2.dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);

3.presliku važećeg Statuta;

4.potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku ne stariju od 6 mjeseci od dana objave natječaja;

5.presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva), odnosno odluku o vođenju jednostavnog knjigovodstva i primjeni novčanog računovodstvenog načela donesenu od upravljačkog tijela podnositelja prijave s pečatom o zaprimanju nadležnog tijela te presliku knjige prihoda i rashoda za prethodnu godinu (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);

6.popis zaposlenih osoba i popis članova;

7.izjavu o partnerstvu u slučaju namjere korištenja nekretnine zajedno s drugom udrugom;

8.druge dokaze i dokumentaciju određenu natječajnom dokumentacijom.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio natječajne dokumentacije. Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Članak 9.

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Prijava mora biti podnesena u roku određenom u natječaju, koji ne može biti kraći od 15, ni duži od 30 dana od dana objave Natječaja.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u zatvorenoj omotnici, s naznakom »Ne otvaraj - Javni natječaj za dodjelu nekretnina na korištenje udrugama« preporučeno poštom ili neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnici Općine.

Prijave podnesene izvan natječajnog roka ili nepotpune prijave, kao i one koje ne ispunjavaju uvjete iz članka 7. ove Odluke neće biti uvrštene na rang listu.

Članak 10.

Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na natječaj su:

a) Godine aktivnog djelovanja

-do 5 godina aktivnog djelovanja.. . . . . . . . . (za svaku
godinu 1 bod)

-od 6 do 9 godina aktivnog djelovanja.. . . . . 7 bodova

-od 10 do 19 godina aktivnog djelovanja.. . . 9 bodova

-20 i više godina aktivnog djelovanja. . . . . . 10 bodova

b) Broj zaposlenika

-do 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod

-od 3 do 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

-7 i više. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

c) Broj članova i/ili volontera

-do 10. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod

-od 10 do 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 boda

-više od 20. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

d) Neposredan rad s korisnicima usluga

-rad s ciljanim skupinama do 20 korisnika. . . 5 bodova

-rad s ciljanim skupinama od 21 do 50
korisnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

-rad s ciljanim skupinama iznad 50
korisnika. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 bodova

e) Ostvarene financijske potpore za projekte/programe

-iz EU fondova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 bodova

-iz državnog proračuna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

-iz proračuna jedinica lokalne/regionalne
samouprave. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 boda

-iz poslovnog sektora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

-od drugog inozemnog javnog ili privatnog
izvora.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 boda

f) Ostvarena priznanja, nagrade i sl.

-međunarodna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 bodova

-državna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 bodova

-županijska. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

g) Projektne aktivnosti

-do 3 održanih javnih događanja u vlastitoj
organizaciji (konferencije, okrugli stolovi, radionice
i slično) godišnje. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 boda

-više od 3 održanih javnih događanja u vlastitoj
organizaciji (konferencije, okrugli stolovi,
radionice i slično) godišnje. . . . . . . . . . . . . . . . . 4 boda

-projekti i aktivnosti od posebnog interesa za
Općinu i stanovništvo Općine ostvareni u
posljednje dvije godine. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 bodova

h) Broj partnerskih organizacija civilnog društva s kojima se planira zajednički koristiti dodijeljeni prostor

-1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

-2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

-za svaku partnersku organizaciju iznad
dvije dodatno. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 bod

i) Prethodno korištenje prostora

-prethodno korištenje istog općinskog
prostora. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

j) Prethodno ulaganje u nekretninu

-do 20.000,00 kn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 boda

-do 50.000,00 kn. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 bodova

-više od 50.000,00 kn.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 bodova

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima i mjerilima se zbrajaju i na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja Povjerenstvo utvrđuje rang listu za dodjelu nekretnine na korištenje.

Članak 11.

Ako dva ili više podnositelja imaju jednak broj bodova, prednost na rang listi ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:

1. neposredan rad s korisnicima usluga;

2. broj članova;

3. projektne aktivnosti;

Prijavu za dodjelu jedne nekretnine koju planira koristiti više udruga u suradnji/partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima iz članka 10. ove Odluke.

Namjera korištenja nekretnine u suradnji/partnerstvu sa ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu, potpisana od ovlaštenih osoba svih suradničkih/ partnerskih udruga.

Članak 12.

Nakon izvršenog bodovanja prijava i utvrđivanja rang liste za dodjelu nekretnina, Povjerenstvo će na internetskoj stranici i oglasnim pločama Općine javno objaviti rang listu.

Na rang listu prijavitelji mogu uložiti prigovor općinskom načelniku zbog redoslijeda na rang listi ili zbog neuvrštavanja na listu u roku od 8 dana od dana objavljivanja rang liste.

Prigovor se podnosi Povjerenstvu, a Odluka općinskog načelnika o prigovoru je konačna.

Konačnu rang listu dodjele na korištenje nekretnina utvrđuje općinski načelnik.

III. SKLAPANJE UGOVORA O KORIŠTENJU

Članak 13.

Na temelju konačne rang liste sklapa se ugovor o korištenju nekretnine (u nastavku teksta: Ugovor).

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedinu nekretninu ne pristupi sklapanju Ugovora, na sklapanje se poziva sljedeći prijavitelja s konačne liste.

Članak 14.

Ugovor se sklapa na razdoblje od 3 godine.

Istekom roka od 3 godine dodijeljena nekretnina može se ponovno dodijeliti na korištenje na rok od 5 godina bez provođenja javnog natječaja pod uvjetom da je korisnik dodijeljenu nekretninu koristio sukladno Ugovoru i uredno izvršavao ugovorne obveze te i dalje ima potrebu za tim prostorom.

Obrazloženi zahtjev za ponovnu dodjelu nekretnine na korištenje podnosi se Povjerenstvu iz članka 6. ove Odluke najkasnije 30 dana prije isteka Ugovora. Povjerenstvo procjenjuje zahtjeve udruga za ponovno davanje nekretnina na korištenje bez provođenja javnog natječaja te temeljem procjene daje općinskom načelniku prijedlog za ponovno davanje nekretnine na korištenje.

Zaključak o ponovnoj dodjeli nekretnine na korištenje donosi općinski načelnik.

Članak 15.

Naknada za korištenje nekretnine određuje se u mjesečnom iznosu od:

-za I. zonu 3,00 kn/m2

-za II. zonu 2,00 kn/m2

Zone iz stavka 1. ovoga članka određene su grafičkim prikazom granica zona za utvrđivanje

naknade za korištenje (Prilog 1.)

Za vrijeme uređenja nekretnine - poslovnog prostora u trajanju do 3 mjeseca, korisnik nije dužan plaćati naknadu za korištenje.

Članak 16.

Korištenje nekretnine može prestati i prije isteka ugovorenog roka, otkazom Ugovora.

Općina može otkazati Ugovor ako korisnik:

-i poslije pisane opomene Općine koristi nekretninu suprotno Ugovoru ili nanosi znatniju štetu koristeći ga bez dužne pažnje;

-ne plati uredno dospjelu naknadu, odnosno ukoliko kasni s plaćanjem dvije uzastopne naknade;

-onemogući Općini nesmetanu kontrolu korištenja prostora, odnosno ne pruži na uvid svu potrebnu dokumentaciju;

-vrši preinake nekretnine bez pisanog odobrenja Općine;

-nekretninu daje na potkorištenje.

Korisnik može otkazati ugovor o korištenju ne navodeći razloge.

Otkazni rok iznosi 30 dana.

IV. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 17.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/4

URBROJ: 2142-02-01-16-5

Punat, 11. kolovoza 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr.med. v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=982&mjesto=51521&odluka=30
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr