SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD KRK

20.

Na temelju članka 109. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Odluke o izradi III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 05/16), članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14) i suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornoga uređenja, KLASA: 350-02/16-14/5, URBROJ: 531-05-16-3 od 13. 7. 2016. godine, Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o donošenju III. izmjene i dopune
Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29«
na predjelu Sv. Petar u gradu Krku

I. UVODNE ODREDBE

Glava I.

Donose se III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 07, 9/12, 40/14 i 2/15- pročišćeni tekst), što ga je izradila tvrtka RANDIĆ I SURADNICI d.o.o. iz Zagreba, u koordinaciji s nositeljem izrade Gradom Krkom.

Glava II.

Elaborat III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (u nastavku Odluke: Plan), sastavni je dio ove Odluke a sastoje se od tekstualnog i grafičkog dijela plana te obveznih priloga.

I- TEKSTUALNI DIO PLANA sadrži

- Odredbe za provođenje

II - GRAFIČKI DIO PLANA sadrži kartografske prikaze:

1. Detaljna namjena površina

2.1. Prometna infrastrukturna mreža

2.2./2.3. Komunalna infrastrukturna mreža

Vodoopskrba/Odvodnja

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža

Elektroopskrba

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža

Telekomunikacije

3. Oblici korištenja i način gradnje

4. Uvjeti gradnje.

III - OBVEZNI PRILOZI:

1. OBRAZLOŽENJE PLANA

2. SAŽETAK ZA JAVNOST

3. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI

4. ZAHTJEVI, MIŠLJENJA, SUGLASNOSTI TIJELA I OSOBA ODREĐENIH POSEBNIM PROPISIMA

Glava III.

Izmijenjeni dijelovi iz Glave II. ove Odluke postaju sastavni dio Plana, odnosno zamjenjuju odgovarajuće dijelove Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/07, 9/12, 40/14 i 02/15- pročišćeni tekst).

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 1.

U članku 9., stavku 2., podstavku 1. iza teksta: »- za građevnu česticu oznake K1-8 do« dodaje se tekst « K1-27, K1-32 do », a u stavku 2., podstavku 6. istog članka iza teksta: »TS-39« briše se »i« i dodaje « , », a iza teksta »TS-43« dodaje se tekst « i TS-45«..

Članak 2.

U članku 10., stavku 2., podstavku 1. iza teksta: »- za građevne čestice oznake K1-8 do« dodaje se tekst « K1- 27, K1-32 do », a u stavku 2., podstavku 2. istog članka iza teksta: »TS-39« briše se »i« i dodaje « , », a iza teksta »TS-43« dodaje se tekst « i TS-45«.

Članak 3.

U članku 11., stavku 2., podstavku 1. iza teksta: »- za građevne čestice oznake K1-8 do« dodaje se tekst « K1- 27, K1-32 do », a u stavku 2., podstavku 2. istog članka iza teksta: »TS-39« briše se »i« i dodaje « , », a iza teksta »TS-43« dodaje se tekst « i TS-45«.

Članak 4.

U članku 18. iza teksta: »TS-39« briše se »i« i dodaje « , », a iza teksta »TS-43« dodaje se tekst « i TS-45«.

Članak 5.

U članku 19.stavku 1. iza teksta: »Z-41« briše se »i« i dodaje « , », a iza teksta »Z-42« dodaje se tekst « i Z-44 ».

Članak 6.

U članku 21., stavku 2., podstavku 2. tekst »K1-30, K1- 31,« se briše.

U članku 21., stavku 2., podstavak 3. tekst »-za građevne čestice oznaka: K1-28 i K1-29 je 6,0 m;« se briše.

U članku 21. dodaje se novi stavak 6.: »Iznimno, udaljenost trafostanice TS-45 od granica građevinskih čestica ne smije biti manja od 1,0 m, a prema regulacijskog liniji ne smije biti manja od 2 m.«

Članak 7.

U članku 24. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Prilikom oblikovanja građevine koja se gradi na građevnoj čestici K1-33 potrebno je posebnu pažnju posvetiti oblikovanju ulaznog pročelja. Stoga je potrebno kompletno ostakliti istočno, ulazno pročelje kao i najmanje 9,5 metara južnog pročelja koje se nalazi uz primarnu gradsku prometnicu oznake U-3.3 i to počevši od istočnog ulaznog ruba pročelja.«

Članak 8.

U članku 49. stavku 1. riječ « šest « zamjenjuje se riječi « sedam«, a riječ »pet« se zamjenjuje riječi »šest ».

U članku 49. na kraju stavka 2. dodaje se: »Iznimno, udaljenost trafostanice TS-45 od granica građevinskih čestica ne smije biti manja od 1,0 m , a prema regulacijskog liniji ne smije biti manja od 2 m. »

U članku 49. u stavku 3. iza riječi « TS-43« dodaje se « i TS-45«.

U članku 49. iza stavka 4. dodaje se novi stavak 5. koji glasi: »Trase 20 KV i niskonaponskih vodova u grafičkom dijelu plana crtane su samo načelno, a točne trase odrediti će se projektnom dokumentacijom. »

U članku 49. dosadašnji stavak 5. postaje stavak 6. te se u stavku 6. riječ »Šesta« briše i zamjenjuje riječi »Sedma«.

U članku 49. dosadašnji stavci 6., 7. i 8., postaju stavci 7., 8., i 9.

Članak 9.

U članku 57c. stavku 6. u zagradi iza riječi »NN 47/06, 110/11« dodaje se »i 10/15«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Glava IV.

Stupanjem na snagu ove Odluke stavljaju se izvan snage kartografski prikazi Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 37/ 07, 9/12, 40/14 i 2/15- pročišćeni tekst) i to kartografski prikazi:

1. Detaljna namjena površina

2.1. Prometna infrastrukturna mreža

2.2./2.3. Komunalna infrastrukturna mreža

Vodoopskrba/Odvodnja

2.4. Komunalna infrastrukturna mreža

Elektroopskrba

2.5. Komunalna infrastrukturna mreža

Telekomunikacije

3. Oblici korištenja i način gradnje

4. Uvjeti gradnje.

Na temelju članka 113. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 48. Poslovnika Gradskog vijeća Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 34/09 i 13/13), ovlašćuje se Odbor za statutarno - pravna pitanja Gradskog vijeća da utvrdi pročišćeni tekst odredbi za provođenje te grafičkog dijela Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku.

Glava V.

III. izmjene i dopune Detaljnog plana uređenja dijela poslovne »Zone 29« na predjelu Sv. Petar u gradu Krku su izrađene u 6 izvornika ovjerenih pečatom Gradskog vijeća Grada Krka i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Krka.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Krka, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša PGŽ, Ispostave Krk, Javnoj ustanovi Zavodu za prostorno uređenje Primorsko-goranske županije te Ministarstvu graditeljstva i prostornoga uređenja.

Glava VI.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-03/15-01/01

Ur. broj: 2142/01-01-16-88

Krk, 27. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51500&odluka=20
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr