SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 19. Petak, 29. srpnja 2016.
GRAD KRK

18.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13 - pročišćeni tekst i 137/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj, 28/ 09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 27. srpnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o sufinanciranju troškova nabave školskih knjiga
učenicima osnovne škole za školsku 2016./2017. godinu

Članak 1.

Ovom Odlukom utvrđuje se pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih knjiga svim učenicima Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh s prebivalištem na području Grada Krka, kao pomoć u nabavi školskih knjiga za školsku 2016./2017. godinu, te uvjeti, visina, postupak dodjele i način isplate ove potpore.

Članak 2.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih knjiga u školskoj 2016./2017. godini u obliku jednokratne naknade u novcu imaju svi učenici Osnovne škole »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh s prebivalištem na području Grada Krka koji su upisani u školsku 2016./2017. godinu, a podnijeli su zahtjev za isplatu ove potpore na temelju raspisanog Javnog poziva i dostavili svu potrebnu dokumentaciju.

Popis svih učenika koji ostvaruju pravo na sufinanciranje nabave školskih knjiga i upisani su u školsku 2016./2017. godinu dostavit će Gradu Krku Osnovna škola »Fran Krsto Frankopan« Krk, MŠ Krk i PŠ Vrh.

Pod istim uvjetima pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih knjiga ostvaruju i svi učenici osnovne škole s prebivalištem na području Grada Krka koji su upisani u školsku 2016./2017. godinu u nekoj drugoj osnovnoj školi i uz zahtjev prilože odgovarajuću potvrdu o upisu i uvjerenje o prebivalištu (presliku osobne iskaznice).

Pravo na sufinanciranje troškova nabave školskih knjiga po ovoj Odluci ne ostvaruju učenici koji su to pravo ostvarili na temelju drugih propisa.

Članak 3.

Sufinanciranje troškova nabave školskih knjiga odobrava se u sljedećim iznosima:

- za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole do 500,00 kn;

- za učenike od 5. do 8. razreda osnovne škole do 1.000,00 kn.

Sredstva za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih knjiga osigurana su u Proračunu Grada Krka za 2016. godinu.

Članak 4.

Učenici, odnosno njihovi roditelji/zakonski zastupnici samostalno nabavljaju školske knjige.

Učenici koji su ostvarili pravo na sufinanciranje nabave školskih knjiga dužni su po završetku školske godine iste vratiti Školi, najkasnije do zadnjeg dana nastave.

Iznimno od odredbi stavka 2. ovog članka, učenici koji moraju ponavljati razred nisu dužni vratiti školske knjige, već iste zadržavaju radi korištenja u sljedećoj školskoj godini.

Članak 5.

Zahtjev za ostvarivanje prava na sufinanciranje nabave školskih knjiga na temelju ove Odluke i Javnog poziva podnosi se na posebnom obrascu, te uz isti treba priložiti sljedeće dokumente:

- originalni račun kao dokaz nabave školskih knjiga;

- potpisana izjava da učenik nije ostvario pravo na pomoć za sufinanciranje/financiranje troškova nabave školskih knjiga na temelju drugih propisa;

- potpisana izjava da će učenik vratiti školske knjige, nakasnije do završetka školske godine s popisom knjiga;

- kopija kartice tekućeg računa na koji će se vršiti isplata.

Obrazac Zahtjeva s izjavama iz stavka 1. podstavka 2. i 3. ovoga članka dostupan je na web stranici Grada Krka.

Zahtjevi se predaje osobno u JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti, II kat ili poštom na adresu: Grad Krk, 51500 Krk, Trg bana Josipa Jelačića 2. Zahtjevi će se primati do 30. rujna 2016. godine.

Članak 6.

Izvršenje ove Odluke povjerava se JUO, Odsjeku za društvene djelatnosti Grada Krka.

Gradonačelnik će po potrebi donositi opće i pojedinačne akte radi provedbe ove Odluke.

Članak 7.

Osobama - korisnicima koji su u sustavu socijalne skrbi Grada Krka, Grad će u cijelosti podmiriti trošak nabave školskih knjiga i školskog pribora.

Članak 8.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana nakon objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 602-02/16-01/05

Ur. broj: 2142/01-01-16-4

Krk, 27. srpnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik

Marinko Pavlić, v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=980&mjesto=51500&odluka=18
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr