SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 16. Četvrtak, 23. lipnja 2016.
GRAD MALI LOŠINJ

49.

Na temelju čl. 35. st. 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/ 14) i čl. 32. Statuta Grada Mali Lošinj (»Sl.N. PGŽ« 26/ 09, 32/09, 10/13), Gradsko Vijeće Grada Mali Lošinj na svojoj sjednici održanoj 17. lipnja 2016. godine, donosi sljedeću

ODLUKU
o isključivanju iz opće uporabe dijela
javnog dobra - puta

Članak 1.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta dio č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj u površini od 19 m2, koji dio će Parcelacijskim elaboratom br. 123/2014. od rujna 2014. god., izrađenim od GEO-VV d.o.o. prema Lokacijskoj dozvoli dobiti novi č.zem. 9765/46 k.o. Veli Lošinj, budući da predmetna čestica ulazi u zemljište potrebno za izgradnju Crpne stanice 2 na otoku Iloviku - CS 1.

Članak 2.

Isključuje se iz opće uporabe javnog dobra - puta dio č.zem. 9765/1 k.o. Veli Lošinj u površini od 22 m2, koji dio će Parcelacijskim elaboratom br. 124/2014. od rujna 2014. god., izrađenim od GEO-VV d.o.o. prema Lokacijskoj dozvoli dobiti novi č.zem. 9765/47 k.o. Veli Lošinj, budući da predmetna čestica ulazi u zemljište potrebno za izgradnju Crpne stanice 2 na otoku Iloviku - CS 2.

Članak 3.

Općinski sud u Malom Lošinju će na temelju ove Odluke i citiranih Parcelacijskih elaborata izvršiti brisanje svojstva javnog dobra na dijelovima č.zem. 9765/1 i novoformiranim č.zem. 9765/46 i 9765/47, sve k.o. Veli Lošinj, te će na istim nekretninama izvršiti upis prava vlasništva na ime i u korist Grada Malog Lošinja.

Grad Mali Lošinj i tvrtka Vodoopskrba i odvodnja Cres Lošinj d.o.o. će urediti svoje imovinsko-pravne odnose na predmetnim česticama na kojima je predviđena izgradnja crpnih stanica.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske Županije«.

KLASA: 360-02/16-01/11

Ur.br. 2213/01-01-16-6

Mali Lošinj, 17. lipnja 2016.

GRAD MALI LOŠINJ GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Anto Nedić, prof., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=977&mjesto=10005&odluka=49
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr