SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA MRKOPALJ

15.

Temeljem članka 30. stavak 7., a u svezi s člankom 29. stavak 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN broj 94/13) u daljnjem tekstu (Zakona) i članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br. 24/09, 34/09-ispr., 13/13, 19/13) Općinsko vijeće Općine Mrkopalj na svojoj sjednici održanoj dana 31. svibnja 2016. godine donijelo je slijedeću

ODLUKU
o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja
miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog
komunalnog otpada

I.OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mrkopalj (u daljem tekstu: Odluka) utvrđuje način pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, te odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike, te krupnog glomaznog otpada na području Općine Mrkopalj.

Izrazi upotrijebljeni u tekstu ove Odluke znače:

Korisnici javne komunalne usluge su:

1.pravne i fizičke osobe koji su vlasnici građevina odnosno posebnog dijela građevine (zgrada, stanova i poslovnih prostora)

2.korisnici građevina odnosno posebnog dijela građevina (stanari, najmoprimci, zakupci i dr.) kada je vlasnik obvezu plaćanja ugovorom prenio na korisnika (u daljnjem tekstu: korisnik).

Javne komunalne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada je sakupljanje tog otpada na području jedinica lokalne samouprave iz čl.1. ovih uvjeta putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoza tog otpada na odlagalište mješovitog komunalnog otpada.

Komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede i šumarstva, sukladno odredbi čl. 4. st.1. Zakona o održivom gospodarenju otpada (N.N. 94/13).

Miješani komunalni otpad je otpad iz kućanstava i otpad iz trgovina, industrije i ustanova koji je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstava, iz kojeg posebnim postupkom nisu izdvojeni pojedini materijali (kao što je papir, staklo i dr.) te je u Katalogu otpada označen kao 20 03 01.

Biološki razgradivi otpad je otpad koji se može razgraditi biološkim aerobnim ili anaerobnim postupkom.

Biootpad je biološki razgradiv otpad iz vrtova i parkova, hrana i kuhinjski otpad iz kućanstava, restorana, ugostiteljskih i maloprodajnih objekata i slični otpad iz proizvodnje prehrambenih proizvoda.

Biorazgradivi komunalni otpad je otpad nastao u kućanstvu i otpad koji je po prirodi i sastavu sličan otpadu iz kućanstva, osim proizvodnog otpada i otpada iz poljoprivrede, šumarstva, a koji u svom sastavu sadrži biološki razgradiv otpad.

Koristan otpad podrazumijeva papirnatu i kartonsku ambalažu, plastičnu ambalažu, metalnu ambalažu, staklenu i tetrapak ambalažu.

Otpad iz gospodarstva je otpad koji nastaje kod obavljanja poslovne i druge djelatnosti, te rada ustanova,udruga i dr. organizacija.

Građevinski otpad je otpad nastao prilikom gradnje građevina, rekonstrukcije, uklanjanja i održavanja postojećih građevina, te otpad nastao od iskopanog materijala, koji se ne može bez prethodne oporabe koristiti za građenje građevine, zbog kojeg građenja je nastao.

Problematični otpad je opasni otpad iz podgrupe 20 01 Kataloga otpada koji uobičajeno nastaje u kućanstvu te opasni otpad koji je po svojstvima, sastavu i količini usporediv s opasnim otpadom koji uobičajeno nastaje u kućanstvu pri čemu se problematičnim otpadom smatra sve dok se nalazi kod proizvođača tog otpada.

Posuda za otpad je tipizirana posuda s kotačima zapremine 120, 240 ili 360 litara izrađena po normi EN 840, čelična ili plastična posuda zapremine 1100 litara izrađena po standardu DIN 30700.

Spremnik za otpad (kontejner) je tipizirani metalni otvoreni ili zatvoreni spremnik zapremine od 5 do 10 m3 izrađen po standardu DIN 30720 i normi EN 840

Tipska vreća davatelja je doplatna plastična vreća kroz čiju se nabavnu cijenu plaća sakupljanje, odvoz i odlaganje otpada koji prelazi volumen posude za otpad. Korištenje tipske vreće je namijenjeno isključivo za zbrinjavanje suviška mješovitog komunalnog otpada koji se nije mogao zbrinuti u obveznim posudama ili spremnicima za otpad.

Članak 2.

Ovom se Odlukom definira:

1.kriterij obračuna količine otpada;

2.standardne veličine i bitna svojstva spremnika za sakupljanje otpada;

3.najmanju učestalost odvoza otpada na području općine

4.obračunska razdoblja kroz kalendarsku godinu;

5.područje pružanja javne usluge;

6.odredbe propisane uredbom iz članka 29. stavak 10. Zakona o održivom gospodarenju otpada;

7.opći uvjeti ugovora s korisnicima;

8.nadzor nad provođenjem ove Odluke i

9.ostale odredbe.

Članak 3.

Javna usluga prikupljanja miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada sadržava prikupljanje tog otpada na određenom području pružanja usluga putem spremnika od pojedinih korisnika i prijevoz tog otpada do ovlaštene osobe za obradu tog otpada.

Članak 4.

Javnu uslugu iz članka 1. stavak 1. Ove Odluke pruža trgovačko društvo KOMUNALAC d.o.o. Delnice, Supilova 173, kao Davatelj usluga.

Članak 5.

Javna usluga prikupljanja otpada iz članka 1.stavak 1.ove Odluke smatra se uslugom od općeg interesa.

Članak 6.

Korisnik javne usluge dužan je:

1.koristiti javne usluge na način sukladan Zakonu o održivom gospodarenju otpadom, propisima donesenim na temelju tog Zakona, te općim aktima koje Općina Mrkopalj donese na temelju istih;

2.miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad prikupljati isključivo u odgovarajuće posude - spremnike za otpad, koje su prethodno zadužile ili će zadužiti od Davatelja usluge, te omogućiti nesmetani pristup radnicima Davatelja usluge radi pražnjenja u dane određene planom odvoza;

3.predavati problematičan otpad odvojeno od miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada i

4.snositi troškove gospodarenja komunalnim otpadom razmjerno količini otpada, temeljem članka 33. st.2. Zakona kojeg je predao Davatelju konkretne usluge.

Članak 7.

Obveze Davatelja usluge utvrđene su člankom 32. st.1,2,3, i člankom 33. st.1.2.3. Zakona .

Davatelj usluge dužan je korisniku obračunavati cijenu javne usluge koju utvrđuje Odlukom o cijeni javne usluge miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelja usluge ( u nastavku Odluka o cijeni javnih usluga) po ishođenoj suglasnosti općinskog načelnika..

Općinski načelnik dužan je očitovati se po zahtjevu davatelja usluge i suglasnost na Odluku o cijeni javnih usluga, dati u roku od 15 dana od dana podnošenja zahtjeva iz prethodnog stavka, a sve sukladno važećim pravnim propisima.

Ukoliko se Općinski načelnik ne očituje u roku,smatra se da je suglasnost dana.

Općina je dužna u roku od 3 dana od dana primjene Odluke o cijeni javne usluge, iz stavka 1. ovog članka obavijestiti Državni inspektorat, Agenciju i Upravni odjel za gospodarstvo Primorsko-goranske županije o promjeni cijena javne usluge.

II. KRITERIJ OBRAČUNA KOLIČINE OTPADA

Članak 8.

Kriterij za utvrđivanje količine otpada na području Općine Mrkopalj je volumen, koji se iskazuje jediničnom mjerom za volumen - litra.

Kriterij iz prethodnog stavka jednak je za pravne i fizičke osobe.

Kriteriji iz stavka 1. su osnova na koje se primjenjuje Odluka o cijeni javnih usluga.

Članak 9.

Fizičke osobe su korisnici usluge iz članka 3. ove Odluke, odnosno osobe koje su vlasnici ili korisnici obiteljskih kuća, kuća za povremeno korištenje, vikend objekti, iznajmljivači soba - apartmana, koji koriste samostalne posude za odlaganje otpada.

Fizičke osobe su korisnici usluge iz članka 3. ove Odluke, odnosno osobe koje su vlasnici ili korisnici stambenih objekata sa više stanova koji koriste samostalne posude ili zajedničke spremnike za odlaganje otpada.

Pravne osobe su korisnici usluge iz članka 3. ove Odluke, odnosno osobe koji su vlasnici ili korisnici nekretnina gospodarske namjene koji koriste samostalne posude ili zajedničke spremnike za odlaganje otpada.

Davatelj usluge utvrđuje Općim uvjetima javne usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelja usluge, vrstu posude ili spremnika za korištenje javne usluge.

Davatelj usluge, uz suglasnost Općine Mrkopalj za pojedina naselja Općine mogu odrediti zajednički spremnik za odlaganje otpada.

Članak 10.

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Mrkopalj svi korisnici javne usluge plaćaju kroz cijenu javne usluge i to:

-fiksni dio javne usluge - obračunava se umnoškom volumena posuda - spremnika s primjenom Odluke o cijeni javne usluge;

-varijabilni dio javne usluge - obračunava se umnoškom volumena posude - spremnika sa brojem odvoza tijekom jednog mjeseca sa primjenom Odluke o cijeni javne usluge.

Posebne potrebe korisnika usluga obračunavaju se primjenom Odluke o cijeni javne usluge i Općim uvjetima javne usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada

Ukupni račun može sadržavati i namjensku naknadu, u skladu sa Zakonom i općim aktima , Općine Mrkopalj.

Članak 11.

Davatelj usluge u cijenu javne usluge uključuje slijedeće troškove: troškove nabave i održavanja opreme za prikupljanje otpada, troškove prijevoza otpada, troškove propisane uredbom iz članka 29. stavka 10. Zakona o održivom gospodarenju otpadom.

Davatelj usluge je dužan omogućiti prilikom zaduživanja posuda - spremnika iz članka 3. ove Odluke korisniku usluge slobodan odabir volumena posuda - spremnika.

Davatelj usluge osigurava posude - spremnike za miješani komunalni otpad i biorazgradivi komunalni otpad.

Posude - spremnici za komunalni otpad dodijeljeni korisnicima vlasništvo su Davatelja usluge.

III.STANDARDNE VELIČINE I DRUGA BITNA SVOJSTVA SPREMNIKA ZA SAKUPLJANJE OTPADA

Članak 12.

Standardne dopuštene posude za sakupljanje miješanog i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine su:

1.posuda volumena 120 litara;

2.posuda volumena 240 litara;

3.posuda volumena 360 litara i

4.posuda volumena 1.100 litara

Standardni spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine su spremnici zapremine od 5 do 10 m3

Članak 13.

Posude - spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine mogu biti izrađeni od plastične mase ili metala, a moraju biti označeni vrstom otpada.

Sve posude - spremnici za sakupljanje miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na cjelokupnom području Općine moraju biti označeni logotipom Davatelja javne usluge.

IV.NAJMANJA UČESTALOST ODVOZA
OTPADA PREMA PODRUČJIMA

Članak 14.

Učestalost odvoza otpada na području Općine utvrđuje se na mjesečnoj razini sukladno stvarnim potrebama korisnika usluga, prema rasporedu odvoza jednom tjedno.

Na područjima gdje nije omogućen odvoz kamionom, postavlja se standardni spremnik i odvozi prema potrebi, vezano uz čl .9 st. 5 Odluke.

Odvoz glomaznog otpada vrši se dvaput godišnje ( proljeće i jesen) ,odnosno po dogovoru. Rasporedi odvoza miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, raspored spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, te raspored glomaznog otpada objavljuje se prema Općim uvjetima javne usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelja usluge.

V.OBRAČUNSKA RAZDOBLJA KROZ KALENDARSKU GODINU

Članak 15.

Poslovna godina je ujedno i kalendarska godina.

Za korisnike - pravne osobe članak 9. st. 3. obračunsko razdoblje je na razini jednog mjeseca prema ispostavljenom računu za javne usluge.

Za korisnike - fizičke osobe članak 9. st. 2. obračunsko razdoblje je na razini jednog mjeseca prema ispostavljenom računu - uplatnici.

Za korisnike - fizičke osobe članak 9. st. 1. obračunsko razdoblje je na razini jednog mjeseca prema ispostavljenom obračunu - računu - uplatnici za period obračuna.

Obračunska razdoblja utvrđuju se za sve korisnike u Općim uvjetima javne usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelja usluge.

VI.PODRUČJE PRUŽANJA JAVNE USLUGE PRIKUPLJANJA MIJEŠANOG KOMUNALNOG OTPADA I BIORAZGRADIVOG KOMUNALNOG OTPADA

Članak 16.

Područje pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada je cjelokupno područje Općine

VII.ODREDBE PROPISANE UREDBOM IZ ČLANKA 29.STAVKA 10.ZAKONA O ODRŽIVOM GOSPODARENJU OTPADOM

Članak 17.

Način gospodarenja komunalnim otpadom u vezi obveza propisanih člankom 28. i člankom 29. Zakona o održivom gospodarenju otpadom, granične količine miješanog komunalnog otpada za određena razdoblja i način obračuna poticajne naknade za smanjenje količine miješanog komunalnog otpada će se utvrditi izmjenama i dopunama ove Odluke nakon donošenja posebnog propisa, odnosno uredbe od strane Vlade Republike Hrvatske.

VIII. OPĆI UVJETI UGOVORA S KORISNICIMA

Članak 18.

Ugovor o isporuci javne usluge smatra se zaključenim na temelju podnesenog zahtjeva korisnika usluge prema Davatelju usluge.

Smatra se da je Ugovor o isporuci javne usluge zaključen u slučajevima kada korisnik nije podnio zahtjev za zaključenje ugovora, ali je prihvatio isporuku i korištenje usluge ili uslugu ne koristi, a po Zakonu ju je obavezan koristiti.

Datum izdavanja računa, obračuna odnosno uplatnice, temeljem evidentiranih zaduženih posuda - spremnika, smatra se danom zaključenja Ugovora.

Svi opći uvjeti ugovaranja s korisnicima utvrđeni su Općim uvjetima javne usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelja usluge.

Općim uvjetima javne usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada, Davatelj usluge dužan je propisati opće uvjete ugovaranja, uvjete davanja javne usluge, uvjete korištenja javne usluge, način obračuna cijene i način izmjene cijene javne usluge, način plaćanja cijene javne usluge.

Općim uvjetima javne usluge sakupljanja, odvoza i deponiranja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada Davatelj usluge mora objaviti na web stranicama i temeljem zahtjeva korisnika usluge dostaviti u pismenom obliku.

IX.NADZOR NAD PROVOĐENJEM OVE
ODLUKE

Članak 19.

Nadzor nad provedbom ove Odluke bit će reguliran Odlukom o komunalnom redu .

X.PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 20.

Svi akti propisani ovom Odlukom donijet će se u roku 30 dana od njezinog stupanja na snagu, a do tada se shodno primjenjuju odredbe sada važećih akata u ovoj oblasti.

Članak 21.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o skupljanju odvoza i odlaganju komunalnog otpada Općine Mrkopalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« br 8/00.)

Članak 22.

Ova odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije .

Klasa:021-05/16-01/01

Urbroj: 2112-05-01-16-14

Mrkopalj, 31. svibnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=51315&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr