SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

33.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o osnivanju proizvodne zone Gorica I1

Članak 1.

Ovom se Odlukom osniva proizvodna zona Gorica I1.

Područje obuhvata proizvodne zone Gorica I1 utvrđeno je Urbanističkim planom uređenja zone proizvodne namjene Gorica I1 /UPU-2/ (»Službene novine PGŽ«, broj 34/10) utvrđenim u okviru Prostornog plana Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 02/13, 38/14, 10/15).

Članak 2.

Područje obuhvata Urbanističkog plana uređenja proizvodna zona Gorica I1 nalazi se u južnom dijelu općine Čavle i slijedi granicu obuhvata prema prostornom planu Općina Čavle, te je na zapadnoj i južnoj strani omeđena granicama naselja Mavrinci, na jugu i istoku je omeđena granicama Grada Bakra, dok je na sjevernom dijelu granica postavljena prema topografskoj situaciji.

Članak 3.

Izdvojeno građevinsko područje poslovne namjene - proizvodne zone Gorica I1 obuhvaća 18,37 ha, namijenjenog izgradnji građevina poslovne namjene - pretežito zanatske, namijenjene proizvodnoj djelatnosti kao što je nezagađujuća i tiha industrija, skladišta, servisi, veće zanatske radionice i druge djelatnosti.

Gradnja unutar proizvodna zona Gorica I1 te njezino opremanje i uređenje provodit će se na temelju važeće prostorno-planske dokumentacije.

Članak 4.

Nositelj i organizator razvoja proizvodne zone Gorica I1 je Općina Čavle.

Članak 5.

Sastavni dio ove Odluke čini:

- Skica obuhvata proizvodne zona Gorica I1 ucrtana na katastarskoj podlozi - korištenje i namjena površina (UPU 2, Gorica I1).

Prilog iz stavka 1. ovoga članka nije predmetom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu 8 dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2170-03-16-01-04

Čavle, 2. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10008&odluka=33
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr