SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

31.

Na temelju članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»1Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15), i članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/14, 26/14 i 27/15) Općinsko vijeće Općine Čavle na sjednici održanoj dana 2. lipnja 2016. godine donijelo je

ODLUKU
o davanju suglasnosti za provedbu ulaganja u projekt
rekonstrukcija tribina »NK Grobničan«

I.

Ovom Odlukom daje se suglasnost za provedbu ulaganja za investiciju »Rekonstrukcija tribina »NK Grobničan«.

II.

Ulaganje iz točke I. ove Odluke planira se prijaviti na natječaj Programa ruralnog razvoja RH za razdoblje 2014.- 2020., Mjera 07, podmjera 7.4., tip operacije 7.4.1. Ulaganja u pokretanje, poboljšanje ili proširenje lokalnih temeljnih usluga za ruralno stanovništvo, uključujući slobodno vrijeme i kulturne aktivnosti te povezanu infrastrukturu.

U svrhu prijave ulaganja na natječaj naveden u prvom stavku ove točke, ovom Odlukom ujedno se daje i suglasnost Općini Čavle za prijavu na natječaj.

III.

Ova suglasnost odnosi se na dolje navedeni kratki opis projekta u kojem se nalaze svi bitni podaci o projektu: naziv projekta/ operacije, naziv korisnika, kratki opis projekta, društvena opravdanost projekta/ operacije, financijski kapaciteti korisnika i analiza troškova, ljudski kapaciteti za provedbu operacije/ projekta, način održavanja i upravljanja projektom/ operacijom, doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta te usklađenost projekta sa razvojnom dokumentacijom i prostornim planom Općine Čavle.

1. Naziv projekta/ operacije

Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan«

2. Naziv korisnika

Općina Čavle

Čavja 31, 51 219 Čavle

3. Kratki opis projekta

Cilj projekta je rekonstrukcija prostora ispod nogometnih tribina na stadionu NK »Grobničan« u Mavrincima, odnosno zatvaranje prostora ispod tribina u postojećim gabaritima. Unutar dobivenoga zatvorenoga prostora postojeće svlačionice se dograđuju i rekonstruiraju u skladu s UEFA Pravilnikom o stadionskoj infrastrukturi.

Rekonstrukcijom prostora ispod tribina izgraditi će se namjenski prostori i to:

-svlačionica sa sanitarnim čvorovima,

-prostorije za medicinske preglede,

-prostorije za delegata,

-doping kontrolu,

-trenere,

-suce,

-tajništvo,

-oružara i

-praonicu,

-spremište sportske opreme i spremište vatrogasne opreme sa zasebnim ulazima,

-sanitarija za publiku sa zasebnim ulazima,

-sanitarni čvor za osobe sa invaliditetom,

-blagajne.

Uz rekonstrukciju tribina predviđeno je uređenje parkirališta uz prilazni put prema lokalnoj prometnici. Također, urediti će se zelene površine gdje će ukupna površina hortikulturno uređenih površina iznositi 4.898 m2 što iznosi 32% površine građevne čestice (prema PPU potrebno je najmanje 30%).

Važno je napomenuti kako će se rekonstrukcijom poboljšati dovod i odvod vode na stadionu, urediti će se termotehničke instalacije te će se adaptirati električna instalacija za potrebe novouređenih prostora podno tribina.

4. Društvena opravdanost projekta/ operacije

U Općini Čavle uočen je problem u vidu nedostatka adekvatnih prostora kod nogometnog igrališta NK »Grobničan«. Kako bi se riješio taj problem izrađen je projekt rekonstrukcije prostora ispod tribina gore spomenutog igrališta/stadiona, gdje on dobiva svoju namjenu te postaje mjestom gdje će moći raditi i djelovati sportske i druge udruge koje imaju svoje sjedište u Općini Čavle. Rekonstrukcijom će se dobiti površina veličine 1.015,10 m2 (neto površina zatvorenog i natkrivenog prostora), sa prostorima za svlačionice sa sanitarnim čvorovima, prostorije za medicinske preglede, prostorije za delegata, doping kontrolu, trenere, suce, tajništvo, oružara i praonicu, kao i spremište za sportsku i vatrogasnu opremu. Potrebno je spomenuti i prostoriju za sastanke površine 39,85 m2 na I. katu, koju će Udruge moći koristiti za svoje potrebe.

U Općini Čavle je registrirana 71 različita udruga. Tako velik broj udruga upućuje na zainteresiranost građana za udruživanje u različite udruge i inicijative. Udruge uglavnom djeluju volonterski u lokalnoj zajednici, najčešće kroz zajedničke ili pojedinačne aktivnosti ciljane na poboljšanje kvalitete života u zajednici, jačanje tradicijskih i drugih kulturnih aktivnosti. Veliki broj Udruga u Općini jesu sportske udruge te udruge koje promiču kulturu i one će zasigurno od prostora dobivenog rekonstrukcijom tribina ostvariti određenu korist s obzirom da će on biti otvoren za korištenje svim stanovnicima Općine Čavle.

5. Financijski kapacitet korisnika (izvori sredstava, analiza troškova)

Općina Čavle ima za 2016. godinu usvojen Proračun od 28.543.000,00 kn. Stadion NK »Grobničan« nalazi se na vlasništvu Općine Čavle. Projektantska vrijednost investicije iznosi 4.619.622,00 kn (bez PDV-a), a Općina Čavle u mogućnosti je osigurati 20% ukupne vrijednosti projekta.

Sredstva za provedbu projekta rekonstrukcije tribina stadiona NK »Grobničan« osigurana su u Proračunu Općine Čavle, Glava 00304 - Sport, Program 0314, pozicija 175.1 u iznosu od 400.000,00 kn. Rebalansom Proračuna u 2016.g. osigurati će dodatna sredstava za provedbu ulaganja.

Općina Čavle vlastitim će resursima upravljati projektom i raditi na njegovom održavanju.

Na temelju dosadašnjih troškova održavanja prostora sličnih prostoru koji će se dobiti rekonstrukcijom tribina, procijenjeni su budući godišnji troškovi za održavanje:

-Uredski materijal i ostali materijalni
troškovi 5.000,00 kn

-Energija 50.000,00 kn

-Usluge telefona, pošte i prijevoza 5.000,00 kn

-Usluga tekućeg i investicijskog ulaganja 50.000,00 kn

-Komunalne usluge 100.000,00 kn

-Troškovi dvoje zaposlenih 120.000,00 kn

Sve buduće troškove održavanja prostora dobivenih rekonstrukcijom snositi će Općina Čavle te će biti uvršteni u Godišnji plan održavanja objekata u vlasništvu Općine Čavle što se financira proračunom Općine.

6. Ljudski kapacitet korisnika za provedbu projekta/ operacije

Općina Čavle u svojoj nadležnosti obavlja poslove iz lokalnog djelokruga kojima se neposredno ostvaruju potrebe građana, a osobito poslove koji se odnose na uređenje naselja i stanovanja, prostorno i urbanističko planiranje, komunalne djelatnosti, brigu o djeci, socijalnu skrb, primarnu zdravstvenu zaštitu, odgoj i osnovno obrazovanje, kulturu, tjelesnu kulturu i sport, zaštitu potrošača, zaštitu i unapređenje prirodnog okoliša, protupožarnu i civilnu zaštitu. (Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 106/03, 129/05, 109/07, 125/ 08, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15).

Organizacijski i ljudski resursi kojima Općina raspolaže zadovoljavaju potrebe provedbe ulaganja, a odnose se na znanje i iskustvo službenika zaduženih za provođenje projektnih aktivnosti u svrhu postizanja projektnih ciljeva. Službenici sukladno svojem ranijem iskustvu vrše kontrolu i monitoring te prate uspješnost provedbe projekta. Općina Čavle raspolaže i ostalim resursima koji su potrebni za kvalitetnu provedbu ulaganja.

7. Način održavanja i upravljanja projektom/operacijom

Općina Čavle vlastitim će resursima upravljati projektom sukladno iskustvima i načinom upravljanja ostalim objektima u svojem vlasništvu. Održavanje će se obavljati sukladno godišnjem planu održavanja objekta koji obuhvaća sve tehničke i ostale komponente (protupožarna zaštita, zaštita na radu i sl.)

8. Doprinos ulaganja stvaranju novih radnih mjesta

Provedba ovog projekta će svoj doprinos osim u društvenom smislu pokazati i poboljšanjem gospodarske slike Općine Čavle. Predviđa se zapošljavanje dvoje novih djelatnika koji će raditi na održavanju objekta te će se na taj način smanjiti i nezaposlenost.

Nije isključeno niti buduće zapošljavanje novih djelatnika prema potrebama i planiranom razvoju i korištenju prostorija podno tribina.

9. Usklađenost projekta/ operacije s razvojnom dokumentacijom i prostornim planom jedinice lokalne samouprave

Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan« projekt je koji se nalazi u strateškom cilju Programa ukupnog razvoja Općine Čavle i to u:

-Strateški cilj 1. Podizanje razine kvalitete života

o Prioritet 2. Razvoj društvene infrastrukture i programa

. Mjera 8. Izgradnja društvene infrastrukture

. Projekt pod nazivom Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan«

Također, projekt je u skladu sa Prostornim planom uređenja Općine Čavle (SN PGŽ 22/01, 49/09, 2/13) te je izdana Potvrda glavnog projekta od strane Primorsko- goranske županije, Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša dana 26. listopada 2012. godine (KLASA: 361-03/11-01/89, Urbroj: 2170/1-03-01/7-12-12)

U svrhu odobrenja Glavnog projekta izdana je:

-Pravomoćna lokacijska dozvola Klasa: UP/I-350-05/04- 01/00162, Urbroj: 2170-77-01-00-04-19/DŽ/ od 9. rujna 2004, izdana od Ureda državne uprave u Primorsko- goranskoj županiji, Službe za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko- pravne poslove

-Pravomoćno rješenje o izmjeni i dopuni lokacijske dozvole Klasa: UP/I-350-05/10-04/31, Urbroj: 2170/1- 03-01/7-12-22 od 8. veljače 2012. godine, izdanog od Upravnog odjela za graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko- goranske županije.

IV.

Općinsko vijeće ovom Odlukom potpisuje i

Izjavu o dostupnosti ulaganja lokalnom stanovništvu i različitim interesnim skupinama kojom Općina Čavle izjavljuje kako će nakon dovršetka ulaganja u rekonstrukciju tribina, odnosno dovršetka projekta pod nazivom Rekonstrukcija tribina NK »Grobničan«, rezultat projekta u potpunosti biti dostupan lokalnom stanovništvu i svim interesnim skupinama Općine Čavle.

V.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u Službenim novinama Primorko-goranske županije.

KLASA: 021-05/16-01/04

URBROJ: 2170-03-16-01-11

Čavle, 2. lipnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10008&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr