SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD OPATIJA

42.

Na temelju zaključka gradskog vijeća Grada Opatije sa 23. sjednice održane 12. travnja 2016. godine Komisija za Statut, Poslovnik i normativnu djelatnost na sjednici održanoj dana 30.05.2016. godine utvrdila je pročišćeni tekst Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići.

Pročišćeni tekst Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići obuhvaća:

-Odluku o donošenju Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići koja je stupila na snagu 27. 1. 2009. godine (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 01/09)

-Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići koja je stupila na snagu 21. 4. 2013. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

-Odluku o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići koja je stupila na snagu 22. 4. 2016. godine (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 08/16)

KLASA: 350-01/15-01/38

URBROJ: 2156/01-01-16-96

Opatija, 30. svibnja 2016.

Predsjednik Komisije
Danko Žitinić, v.r.

Izmjene i dopune
Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići
(pročišćeni tekst)

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

(1) Donose se Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 1/09, 17/13).

(Članak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(Članak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

Članak 2.

(1) Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) sastavni je dio ove Odluke, a sastoji se od:

1.Tekstualnog dijela - izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) (SN PGŽ 1/09, 17/13)

2.Grafičkog dijela prostornog plana koji nije predmet objave, a zamjenjuje grafički dio Odluke o donošenju Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) (Službene novine Primorsko-goranske županije br. 17/13) te sadrži kartografske prikaze u mjerilu:

1.Korištenje i namjena površina 1:2000

2.Prometna, ulična i komunalna
infrastrukturna mreža 1:2000

2.A. Promet 1:2000

2.B. Pošta i telekomunikacije 1:2000

2.C. Energetski sustav 1:2000

2.D. Vodnogospodarski sustav - Vodoopskrba 1:2000

2.E.Vodnogospodarski sustav - Odvodnja
otpadnih voda i uređenje vodotoka 1:2000

3.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina 1:2000

3.A. Područja posebnih uvjeta korištenja 1:2000

3.B. Oblici korištenja 1:2000

4.Način i uvjeti gradnje 1:2000

Elaborat Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) izradio je Geoprojekt d.d. iz Opatije u koordinaciji s Upravnim odjelom za prostorno uređenje Grada Opatije.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

(2) Tekstualni dio Plana sadrži:

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

A. TEMELJNE ODREDBE

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina
javnih i drugih namjena

1.1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina
javnih i drugih namjena u građevinskom području
naselja Ičići

1.1.1. Stambena namjena (S)

1.1.2. Mješovita namjena

1.1.2.1. Mješovita namjena - pretežito stambena (M1)

1.1.2.2. Mješovita namjena - pretežito poslovna (M2)

1.1.2.3. Mješovita namjena u sklopu središta
naselja Ičići (M3)

1.1.3. Javna i društvena namjena (D)

1.1.4. Gospodarska namjena

1.1.4.1. Gospodarska namjena ugostiteljsko-
turistička (T)

1.1.5. Sportsko rekreacijska namjena (R1)

1.1.6. Javne zelene površine (Z1, Z2, Z3)

1.1.7. Zaštitne zelene površine (Z)

1.1.8. Infrastrukturne površine

1.1.9. Zaštitne šume (Š2)

1.1.10. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko
zemljište (PŠ)

1.2. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina
javnih i ostalih namjena u izdvojenom
građevinskom području kupališno-rekreacijske
namjene R6

1.2.1. Kupališno-rekreacijska namjena (R6u, R6s)

1.3. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina izvan
građevinskog područja

1.3.1. Zaštitne šume (Š2)

1.3.2. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko
zemljište (PŠ)

1.3.3. Ostalo more

1.3.4. Infrastrukturne površine i građevine

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

2.1.1. Uvjeti smještaja građevina gospodarske - poslovne
djelatnosti

2.1.1.A. Uvjeti gradnje građevina gospodarske -
poslovne djelatnosti u zoni M2

2.1.1.B. Uvjeti rekonstrukcije građevina gospodarske -
poslovne djelatnosti u zoni M2

2.1.2. Uvjeti smještaja građevina gospodarske
ugostiteljsko-turističke djelatnosti

2.1.2.1.A Uvjeti smještaja građevina gospodarske
ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zoni T1-
hoteli

2.1.2.1.B Uvjeti smještaja građevina gospodarske
ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zoni T2-
turističko naselje

2.1.2.1.C. Uvjeti smještaja građevina gospodarske
ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zoni T3
- autokamp i kamp Triestina

2.1.2.2. Uvjeti smještaja građevina gospodarske
ugostiteljsko-turističke djelatnosti sa
smještajnim kapacitetima u zoni M2

2.1.2.3. Uvjeti za rekonstrukciju građevina
gospodarske ugostiteljsko-turističke djelatnosti
u zoni M2

3.Uvjeti smještaja sportsko-rekreacijskih građevina i građevina javne i društvene namjene

3.1.1. Uvjeti smještaja građevina javne i društvene
namjene - predškolske (D3-4)

3.1.2. Uvjeti smještaja građevina javne i društvene
namjene - školske (D3-4)

3.1.3. Uvjeti smještaja građevina javne i društvene
namjene - vjerske (D8)

3.1.4. Uvjeti za rekonstrukciju građevina sportsko-
rekreacijske i javne i društvene namjene

4. Uvjeti i način gradnje stambenih građevina

4.1.1. Uvjeti gradnje samostojećih individualnih
stambenih građevina

4.1.2. Uvjeti gradnje samostojećih individualnih
stambeno-poslovnih građevina

4.1.3. Uvjeti gradnje samostojećih individualnih
poslovno-stambenih građevina

4.1.4 Uvjeti i način rekonstrukcije samostojećih
individualnih stambenih građevina

4.1.5. Uvjeti i način rekonstrukcije dvojnih individualnih
stambenih građevina

4.1.6. Uvjeti i način rekonstrukcije višestambenih
građevina

5.Uvjeti i način gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

5.1.1. Uvjeti gradnje prometne mreže u građevinskom
području naselja

5.1.1.1. Cestovni promet

5.1.1.2. Parkirališta i garaže

5.1.1.3. Trgovi i druge veće pješačke površine

5.1.1.4. Javni autobusni promet

5.1.1.5. Pomorski promet

5.1.1.6. Zračni promet

5.1.2.Uvjeti gradnje prometne mreže u građevinskom području kupališno-rekreacijske namjene R6

5.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže

5.2.1. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže u
građevinskom području naselja

5.2.2. Uvjeti gradnje telekomunikacijske mreže u
građevinskom području kupališno-
rekreacijske namjene R6

5.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

5.3.1. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne
mreže u građevinskom području naselja

5.3.1.1. Energetika

5.3.1.1.1. Elektroenergetska mreža

5.3.1.1.2. Plinoopskrba

5.3.1.2. Vodnogospodarski sustav

5.3.1.2.1. Vodoopskrba

5.3.1.2.2. Odvodnja

5.3.1. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže u
građevinskom području kupališno-rekreacijske
namjene R6

6. Uvjeti uređenja javnih zelenih površina

6.1. Javne zelene površine u građevinskom
području naselja

6.1.1. Postavljanje jednostavnih građevina unutar
javnih površina

6.2. Javne zelene površine u građevinskom području
kupališno-rekreacijske namjene R6

7.Mjere zaštite prirodnih i kulturno-povijesnih cjelina i građevina i ambijentalnih vrijednosti

7.1. Mjere očuvanja i zaštite krajobraznih i prirodnih
vrijednosti

7.2. Mjere očuvanja biološke i krajobrazne raznolikosti

7.3. Mjere očuvanja i zaštite kulturno-povijesnih cjelina
i građevina

8. Postupanje s otpadom

9. Mjere sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

9.1. Zaštita tla

9.2. Zaštita zraka

9.3. Zaštita od buke

9.4. Zaštita voda

9.5. Zaštita mora

9.6. Zaštita od požara i eksplozije

9.7.Mjere posebne zaštite (sklanjanje ljudi, zaštita od rušenja i potresa)

10. Mjere provedbe plana

10.2.Rekonstrukcija građevina čija je namjena protivna planiranoj namjeni

C. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) Grafički dio Plana sadrži kartografske prikaze u mjerilu 1:2000 i to:

1. Korištenje i namjena površina

2.A.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet

2.B.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Pošta i telekomunikacije

2.C.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Energetika

2.D.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Vodoopskrba

2.E.Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Odvodnja otpadnih voda

3.A.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja

3.B.Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Oblici korištenja

4. Način i uvjeti gradnje

(Stavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(Stavak 4. dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(Stavak 4. brisan, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

(4) Jedan elaborat koji čini tekstualni i grafički dio Plana iz stavka 2. i 3. ovog članka, ovjeren pečatom Gradskog vijeća Grada Opatije i potpisom predsjednika vijeća Grada Opatije, pohranjen je u pismohrani Grada Opatije i sastavni je dio ove Odluke.

(Stavak 4. postao stavak 5., izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(Stavak 5. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(Stavak 5. postao stavak 4., izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 3.

(1) Obveza izrade Urbanističkog plana uređenja naselja Ičići (UPU 2) utvrđena je Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Opatije (SN PGŽ br. 56/12.).

(Članak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

Članak 4.

(1) U smislu ovih Odredbi, izrazi i pojmovi koji se upotrebljavaju imaju sljedeće značenje:

1. Stambena građevina s tipologijom:

1aIndividualna stambena građevina je građevina koja sadrži najviše tri stambene jedinice, a može sadržavati i poslovni prostor.

U individualnoj stambenoj građevini do 30% ukupne građevinske bruto površine može se koristiti kao poslovni prostor.

1bVišestambena građevina je stambena građevina s više od 3 stana, a može sadržavati i poslovni prostor. U višestambenoj građevini moguće je do 49 % ukupne građevinske bruto površine koristiti kao poslovni prostor.

2. Stambeno poslovna i poslovno - stambena građevina s tipologijom:

2aIndividualna stambeno-poslovna građevina jest građevina u kojoj se predviđa poslovni prostor za djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš (u skladu s posebnim propisima) iz točke 3. ovog članka, uz uvjet da se najmanje 51% ukupne građevinske bruto površine koristi kao stambeni prostor, dok poslovni prostor obuhvaća 31-49% ukupne građevinske bruto površine.

2bIndividualna poslovno-stambena građevina jest građevina u kojoj se 51% do 70% građevinske bruto površine koristi kao poslovni prostor za djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš iz točke 3. ovog članka, dok stambeni prostor obuhvaća 30% - 49% ukupne građevinske bruto površine.

3. Poslovni prostor u individualnim i višestambenim stambenim, stambeno-poslovnim i poslovno- stambenim građevinama obuhvaća djelatnosti bez negativnog utjecaja na okoliš: krojačke, frizerske, postolarske, ugostiteljsko- turističke sa smještajnim kapacitetima, fotografske radionice, trgovine i zdravstvene sadržaje te druge poslovne sadržaje (uredski prostori - odvjetničke kancelarije, liječničke ordinacije, projektni biroi i sl.)

4. Javne i društvene građevine su građevine upravne, socijalne, zdravstvene, predškolske, školske, kulturne, vjerske i slične namjene.

5. Sportsko - rekreacijske građevine su građevine koje služe potrebama održavanja sportskih natjecanja ili rekreacije, pripreme sportaša i sl. (dvorane, igrališta i slično).

6. Prometne, infrastrukturne i komunalne građevine i uređaji su namijenjeni za potrebe prometa i prometa u mirovanju, pošte, telekomunikacija, energetike, vodnog gospodarstva, zbrinjavanje otpada i sl.

7. Pomoćna građevina je građevina koja se gradi na građevnoj čestici građevine osnovne namjene čija je namjena u funkciji osnovne građevine (garaže, spremišta, drvarnice, kotlovnice, nadstrešnice, poslovni prostori i sl.).

8. Poslovna građevina je građevina koja služi obavljanju poslovnih djelatnosti (uredi, prodavaonice artikala svakodnevne potrošnje, specijalizirane prodavaonice, izložbeno prodajni saloni i slično).

9. Javnom prometnom površinom smatraju se javne i nerazvrstane ceste koje obuhvaćaju: glavne mjesne ulice, sabirne ulice, ostale ulice, te kolno-pješačke i pješačke površine koje služe za promet motornih vozila i/ili pješaka određene Odlukom Grada Opatije.

10. Površina prometnice označava građevnu česticu prometnice, a obuhvaća poprečni profil ceste te usjeke i nasipe koji se u građevinskom području rješavaju potpornim zidovima.

11. Visokom vegetacijom smatraju se stabla (listopadna i zimzelena) veća od 3 m visine.

12. Nisku vegetaciju predstavljaju grmovi do 3 m visine i površine trajnica ili jednogodišnjih vrsta cvjetnica.

13. Visina građevine (v) mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena uz pročelje građevine na njegovom najnižem dijelu do gornjeg ruba stropne konstrukcije zadnjega kata, odnosno vrha nadozida potkrovlja, čija visina ne može biti viša od 1,2 m,

14. Ukupna visina građevine (V) mjeri se od konačno zaravnanog i uređenog terena na njegovom najnižem dijelu uz pročelje građevine do najviše točke krova (sljemena).

15. Etaže navedene u ovim odredbama za provođenje dijele se sukladno Izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Opatije 2012. na podzemne i nadzemne etaže. U okviru dozvoljene visine (v) i ukupne visine (V) kod svih vrsta građevina osim pomoćnih, moguće je, osim navedenih etaža, izgraditi i etažu potkrovlja.

(Članak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1. UVJETI ODREĐIVANJA I RAZGRANIČAVANJA POVRŠINA JAVNIH I DRUGIH NAMJENA

Članak 5.

(1) Osnovna namjena i način korištenja prostora te razgraničenje, razmještaj i veličina pojedinih površina detaljno su prikazani na kartografskom prikazu broj 1. Korištenje i namjena površina u mjerilu 1 : 2.000.

(2) Površine za razvoj i uređenje unutar obuhvata Plana planirane su u:

1.Građevinskom području naselja

2.Izdvojenom građevinskom području izvan naselja - kupališno-rekreacijske namjene R6 U i R6 S

3.Površinama izvan građevinskog područja

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

Članak 6.

(1) Prigodom planiranja, projektiranja i odabira pojedinih sadržaja i tehnologija osigurat će se propisane mjere zaštite okoliša (zaštita od buke, neugodnih mirisa, onečišćavanja zraka, zagađivanja podzemnih i površinskih voda i sl.) te će se isključiti one djelatnosti i tehnologije koje svojim

postojanjem ili upotrebom ostvaruju utjecaj iznad dozvoljenih granica utvrđenih posebnim propisima, te time neposredno ili potencijalno ugrožavaju život i rad ljudi.

(2) Na području zaštićenom kao kulturno dobro, na građevini ili u kontaktu s građevinom zaštićenom kao kulturno dobro uvjeti građenja utvrđuju se temeljem odredaba ovoga Plana i prema posebnim uvjetima nadležnog konzervatorskog odjela.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(3) Razgraničenje prometne površine (nove ili postojeće planirane za rekonstrukciju) sa zonom druge - kontaktne namjene provodi se lokacijskom dozvolom pri čemu utvrđena građevna čestica za prometnu površinu ne smije biti uža od Planom označenog koridora - zone, ali se dopušta proširenje Planom označene površine prometnog koridora na kontaktnu namjenu, ako to zahtijevaju tehnički elementi prometnice (odredbama predviđen poprečni presjek, skretači u križanjima, autobusna stajališta i sl) ili svladavanje terenskih ograničenja (potporni / obložni zidovi i sl.).

(Stavak 3. dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1.1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena u građevinskom području naselja Ičići

1.1.1. Stambena namjena (S)

Članak 7.

(1) Na površinama stambene namjene (planska oznaka S) grade se i rekonstruiraju samostojeće individualne stambene i individualne stambeno-poslovne građevine. Postojeći poslovni prostori veći od onih utvrđenih u članku 4. ovih odredbi mogu se zadržati. Nove individualne stambene i individualne stambeno-poslovne građevine grade se na samostojeći način.

(2) Na površinama stambene namjene (planska oznaka S) rekonstruiraju se dvojne i ugrađene te višestambene građevine.

(3) Na građevnoj čestici individualne stambene i individualne stambeno-poslovne građevine dozvoljena je gradnja pomoćnih građevina.

(4) Na površinama stambene namjene (planska oznaka S) također se grade i rekonstruiraju prometne, infrastrukturne, komunalne građevine i uređaji te javne zelene površine i dječja igrališta.:

(Članak 7. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1.1.2. Mješovita namjena

Članak 8.

Mješovita namjena dijeli se na: mješovitu - pretežito stambenu namjenu (M1) i mješovitu - pretežito poslovnu namjenu (M2).

1.1.2.1. Mješovita namjena - pretežito stambena (M1)

Članak 9.

(1) Na površinama mješovite, pretežito stambene namjene (planska oznaka M1) grade se i rekonstruiraju:

-individualne stambene građevine, individualne stambeno- poslovne građevine, individualne poslovno

-stambene i pomoćne građevine

(2) Sve građevine iz stavka (1) ovog članka, osim pomoćnih građevina, grade se kao samostojeće građevine na zasebnim građevnim česticama, osim na k.č.br.159. i 160. K.O. Poljane.

(3) Na površinama planska oznaka M1 rekonstruiraju se dvojne i ugrađene te višestambene građevine.

(4) Poslovni prostori u okviru postojećih građevina, čiji je udio u ukupnoj građevinskoj bruto površini veći od onih utvrđenih u članku 4., točke 1 i 2, mogu se zadržati.

(5) Na površinama mješovite, pretežito stambene namjene (planska oznaka M1) također se grade i rekonstruiraju prometne, infrastrukturne, komunalne građevine i uređaji te javne zelene površine i dječja igrališta.:

(Članak 9. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

1.1.2.2. Mješovita namjena - pretežito poslovna (M2)

Članak 10.

(1) Na površinama mješovite, pretežito poslovne namjene (planska oznaka M2) grade se i rekonstruiraju:

-individualne stambene građevine, individualne stambeno-poslovne građevine, individualne poslovno- stambene građevine i pomoćne građevine, gospodarske - poslovne i ugostiteljsko-turističke građevine

-hoteli

(2) Sve građevine iz stavka (1) ovog članka, osim pomoćne građevine, grade se kao samostojeće građevine na zasebnim građevnim česticama.

(3) Na površinama planska oznaka M2 rekonstruiraju se dvojne i ugrađene te višestambene građevine.

(4) Poslovni prostori u okviru postojećih građevina, čiji je udio u ukupnoj građevinskoj bruto površini veći od onih utvrđenih u članku 4., točke 1 i 2, mogu se zadržati.

(5) Na površinama mješovite, pretežito stambene namjene (planska oznaka M2) također se grade i rekonstruiraju prometne, infrastrukturne, komunalne građevine i uređaji te javne zelene površine i dječja igrališta.:

(Članak 10. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1.1.2.3.Mješovita namjena u sklopu središta naselja Ičići (M3)

Članak 11.

(1) Na površini mješovite namjene u sklopu užeg središta naselja Ičići zadržavaju se postojeće namjene i sadržaji (višestambena - stambenoposlovna, poslovna - trgovačka te infrastrukturni sadržaji), a građevine se smiju rekonstruirati u postojećim gabaritima.

(Članak 11. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1.1.3. Javna i društvena namjena (D)

Članak 12.

(1) Na površinama javne i društvene namjene mogu se rekonstruirati i graditi građevine za javnu i društvenu namjenu i prateće sadržaje (sport i rekreacija, park, dječje igralište, zelene površine). Planom su određeni prostori za smještaj građevina javnih i društvenih djelatnosti po namjenama:

-predškolska namjena (D3-4)

-osnovnoškolska namjena (D3-4)

-vjerska namjena (D8)

(2) Sadržaje javne i društvene namjene moguće je smjestiti u stambeno-poslovnim i poslovno- stambenim građevinama.

(3) U svim građevinama javne i društvene namjene mogu se uređivati prostori koji upotpunjuju i služe osnovnoj djelatnosti koja se obavlja u tim građevinama.

(Članak 12. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1.1.4. Gospodarska namjena

1.1.4.1.Gospodarska namjena - ugostiteljsko-turistička (T)

Članak 13.

(1) Na površinama gospodarske namjene - ugostiteljsko- turističke (planska oznaka T) grade se i rekonstruiraju građevine ugostiteljsko-turističke namjene, a razgraničuju se na objekte iz skupine:

1. hotel (T1)

lokacija 1- hotel Ičići 1 - T11

lokacija 2- hotel Ičići 2 - T12

lokacija 4 - vila Münz - T14

lokacija 5 - »Industrogradnja« - T15

2. turističko naselje (T2)

-turističko naselje na lokaciji »Punta Kolova -
Anjelići« - T2

3. autokamp i kamp (T3)

-lokacija Triestina

(2) Kategorija pojedinog hotela određuje se s najmanje 4*.

(3) Kategorija kompleksa turističkog naselja utvrđuje se s najmanje 4*. Unutar površine T2

smještava se više pojedinih građevina - turističkih vila oblikovanih u tipologiji Opatijske vile.

(4) U okviru smještajnih kapaciteta ugostiteljsko-turističke građevine (hotel, turističko naselje) 75% se obvezno rješava kao sobe, a 25% mogu zauzeti apartmani, a predmetne građevine ne mogu se etažirati jer čine jedinstvene uporabne cjeline.

(5) Na površinama iz stavka (1) točke 1. i 2. ovog članka grade se, u sklopu jedinstvene građevne čestice, smještajni kapaciteti i sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni, kao što su parkiralište, garaža, sportsko-rekreacijski, društveni, zabavni, uslužni sadržaji i parkovne površine.

Na površini iz alineje 4. (lokacija 5 - »Industrogradnja« - T15) se od ukupnog GBP-a najmanje 70% mora ostvariti za osnovne i pomoćne ugostiteljsko-turističke djelatnosti, a prateće djelatnosti mogu se ostvariti u preostalom udjelu.

(Stavak 5. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

(6) Kategorija kompleksa autokamp i kamp Triestina (T3) utvrđuje se s najmanje 4*.

Na površinama iz stavka (1) točke 3. ovog članka grade se, u sklopu jedinstvene građevne čestice, smještajni kapaciteti autokampa i kampa, sadržaji koji upotpunjuju i služe osnovnoj namjeni (recepcija, restorani, sanitarije, bazeni, vodeni park, drugi sportsko-rekreacijski sadržaji na uređenim površinama ili u zatvorenom uz obvezu zadržavanja teniskih terena, adrenalinski park u prirodnom okolišu - šumi hrasta medunca, društveni, uslužni i drugi sadržaji) te uređenju parkovnih i ostalih zelenih površina. Površina zaštitnog zelenila Z-T3 i površina park-šume R-T3, prikazane na kartografskom prikazu br. 4

Načini i uvjeti gradnje, sastavni su dio građevne čestice i čine dio njenog obveznog zelenila.

(7) Lokacija T14 vila Münz uređuje se i rekonstruira sukladno posebnim uvjetima nadležne službe zaštite.

(8) Na površinama iz stavka (1) ovoga članka također se grade i rekonstruiraju prometne, infrastrukturne, komunalne građevine i uređaji te javne zelene površine i dječja igrališta.

(Članak 13. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1.1.5. Sportsko-rekreacijska namjena (R1)

Članak 14.

(1) Na površini sportsko - rekreacijske namjene grade se i uređuju otvorene, natkrivene i zatvorene sportsko- rekreacijske građevine i površine, te uređuju i grade prateći sadržaji u funkciji osnovne - sportsko -rekreacijske namjene (zelene površine, klupski prostori, ugostiteljski i trgovački sadržaji, spremišta, infrastrukturne građevine i uređaji i slično).

(3) Na površinama iz stavka (1) ovog članka zadržava se vrijedno visoko zelenilo u funkciji zelenila građevne čestice, a planira se i hortikulturno uređenje zelenih površina.

(Članak 14. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

1.1.6. Javne zelene površine (Z3)

(Podnaslov 1.1.6. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

Članak 15.

(1) Javne zelene površine čine površine vrta, odmorišta - Z3.

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

(Stavak 2. brisan, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

(Stavak 3. brisan, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

(2) Vrt, odmorište (Z3) su površine namijenjene sadnji i uređenju autohtonih biljnih zajednica a u svrhu edukacije i odmora. Oblikovne karakteristike tih površina ovise o tematici pojedinog vrta ili odmorišta te nema nužno naglašenu vegetacijsku (hortikulturnu) komponentu. Moguće teme su: znanost, kultura, rekreacija .

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(Stavak 4. postao stavak 2., izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

1.1.7. Zaštitne zelene površine (Z)

Članak 16.

(1) Zaštitne zelene površine (Z) u naselju smještaju se na području nepovoljnih konfiguracija terena, dodira dviju različitih namjena ili kao tampon zone uz infrastrukturne površine, a oblikovane su radi zaštite okoliša (zaštita od buke, zaštita zraka, zaštita od erozije i dr.).

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(2) Zaštitne zelene površine uređuju se pretežito sadnjom visoke vegetacije.

(3) Površine iz stavka (1) ovog članka uređuju se na način da ne ometaju sigurnost odvijanja prometnog sustava.

(4) U sklopu zaštitnih zelenih površina dozvoljena je gradnja građevina infrastrukture i uređenje pristupnih puteva maksimalne širine 5,0 m. Zaštitno zelenilo obostrano uz planiranu prometnicu od Ul. A. Dminaka prema spojnoj cesti do čvora »Opatija - jug« smatra se dijelom koridora te prometnice.

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(5) U zoni zaštitnog zelenila Z-T3 (kartografski prikaz br. 4.) je moguće planirati prometnicu kolnika širine do 6,5 m radi eventualnog priključenja zone T3 na državnu cestu.

(Stavak 5. dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1.1.8. Infrastrukturne površine

Članak 17.

Infrastrukturne površine na području obuhvata Plana u građevinskom području naselja razgraničavaju se kako slijedi:

. Prometne površine:

-kopneni promet: površine prometnica, parkirališta

-pomorski promet: luka otvorena za javni promet lokalnog značaja (LO), luka posebne namjene - marina (LN)

(Podstavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

. Vodovod i odvodnja:

-vodna komora - VK, crpna stanica - CS-V1-2

-centralni uređaj za pročišćavanje otpadnih voda - CP, crpna stanica - CS-O,

. Energetika - transformacija i prijenos energenata:

-plinoopskrba - redukcijska stanica Opatija 2 - RS,

-trafostanica - TS1-21,

. Telekomunikacijske građevine i uređaji

-područna centrala - PC

-bazna radijska stanica - BRS1-3

1.2. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i ostalih namjena u izdvojenom građevinskom području kupališno-rekreacijske namjene R6

(Podnaslov 1.2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

1.2.1. Kupališno-rekreacijska namjena (R6)

Članak 18.

(1) Uređena kupališta (uređene plaže) unutar obuhvata Plana određuju se na sljedećim površinama:

R6 U-9 Kupalište »Mali raj«

R6 U-10 Kupalište »Ičići«

(2) Kupalište na stjenovitoj obali određeno je na lokaciji: R6 S-11 Kupalište »Triestina«

(Članak 18. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

Članak 19.

(1) Kupališta obuhvaćaju kopneni dio i pripadajući dio akvatorija širine 150 m, a namijenjena su kupanju i sportsko-rekreacijskim sadržajima u vodi i uz vodu.

(2) Na površinama uređenih plaža R6 U dozvoljeno je povećanje postojećih kupališnih kapaciteta proširenjem kopnenog dijela kupališta nasipavanjem mora do 20% postojećeg kopnenog dijela plaže unutar zone označene na kartografskom prikazu br. 1. i postavljanjem montažnih građevina na površinu pripadajućih akvatorija tipa plutajućih sunčališta i dr.

(3) Na površinama iz stavka (2) ovog članka zadržavaju se građevine i površine ugostiteljskih, trgovačkih i uslužnih sadržaja, sportskih terena na otvorenom (boćališta, odbojka na pijesku), spremišta za sportsku i ostalu opremu, javnih zelenih površina (dječja igrališta), staza za šetnju s odmorištima i infrastrukturnih površina i građevina, dok gradnja novih građevina nije dozvoljena.

(4) Na površini kupališta na stjenovitoj obali R6 S-11 obvezno je očuvanje prirodne stjenovite obale. U akvatoriju kupališta dozvoljeno je postavljanje plutajućih drvenih platformi - sunčališta, a na rubu kopnenog dijela prema cesti moguća je instalacija tuševa. Uz obalnu je šetnicu moguća izgradnja veze na deniveliranu pješačku komunikaciju prema zoni autokampa i kampa. Druga izgradnja, zamjenska gradnja ili rekonstrukcija postojećih građevina nije dozvoljena.

(Članak 19. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

1.3. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina izvan građevinskog područja

1.3.1. Zaštitne šume (Š2)

Članak 20.

(1) Površina, namjena, uvjeti i način gradnje i uređenja površina zaštitnih šuma određeni su planom šireg područja -IiD PPUG Opatije, te su preuzeti u ovom Planu.

(2) Zaštitne šume (Š2) predstavljaju tradicionalni karajobraz koji upotpunjuje i zaokružuje sjeverno pročelje tj. sliku naselja Ičići.

1.3.2. Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ)

Članak 21.

(1) Površina, namjena, uvjeti i način gradnje i uređenja površina ostalog poljoprivrednog tla, šuma i šumskog zemljišta određeni su planom šireg područja - IiD PPUG Opatije, te su preuzeti u ovom Planu.

(2) Ostalo poljoprivredno tlo, šume i šumsko zemljište (PŠ) na području obuhvata Plana čine neobrađena tla, travnjaci i šikare.

1.3.3. Ostalo more

Članak 22.

(1) Površina i namjena ostalog mora određeni su planom šireg područja - IiD PPUG Opatije, te su preuzeti u ovom Planu.

(2) Ostalo more na području obuhvata Plana koristi se za odvijanje prometnih, pomorskih i rekreacijskih djelatnosti sukladno planu šireg područja - IiD PPUG Opatije.

Članak 23.

1.3.4. Infrastrukturne površine i građevine

. Površine za građevine vodovoda i odvodnje:

-vodosprema Ičići - Breg - VS,

. Površine za građevine trafostanica:

-trafostanica

. Prometne površine:

-ulice, kolnopješačke i pješačke površine.

Površina, namjena, uvjeti i način gradnje i uređenja ovih površina određeni su planom šireg područja - IiD PPUG Opatije, te su preuzeti u ovom Planu.

(Članak 23. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

2. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA GOSPODARSKIH DJELATNOSTI

Članak 24.

(1) Uvjeti i način gradnje utvrđeni su kartografskim prikazom br. 4. Način i uvjeti gradnje.

(2) Kartografskim prikazom 3.B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Oblici korištenja određena su konsolidirana i visokokonsolidirana - gradnjom i infrastrukturnom opremljenošću zemljišta pretežito dovršena područja i niskokonsolidirana - neizgrađena i infrastrukturno djelomično ili potpuno neopremljena građevinska područja.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(3) U sklopu visokokonsolidiranog područja naselja moguće je isključivo održavanje građevina i površina.

(4) U sklopu konsolidiranog područja naselja moguća je nova gradnja (pretežito interpolacija), rekonstrukcija i održavanje (sanacija) građevina i površina.

(5) U sklopu niskokonsolidiranih područja naselja moguća je osim, održavanja (sanacije) i rekonstrukcije i nova gradnja.

Članak 25.

(1) Građevine gospodarskih djelatnosti smještene su na sljedećim površinama, prikazanim u kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje:

-unutar građevinskog područja naselja:

-građevine poslovnih djelatnosti u zonama M2

-građevine ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zonama T1, T2, T3 i M2

(Podstavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

-unutar građevinskog područja kupališno-rekreacijske namjene:

-ugostiteljske građevine

(3) U svim građevinama gospodarske - poslovne i ugostiteljsko-turističke namjene može se graditi podrum. Podrum može obuhvatiti i više podzemnih etaža u funkciji osnovne namjene (noćni klubovi, disco, kasino i sl.), pomoćnih i tehničkih prostorija, te garaža.

(4) Uz projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih građevina gospodarske djelatnosti potrebno je, uz snimak postojeće visoke vegetacije koja se čuva od sječe, priložiti i hortikulturno rješenje čestice.

(5) U cilju zaštite postojeće vegetacije na izgrađenim i neizgrađenim česticama potrebno je za svaku sječu stabala na građevnoj čestici ishoditi suglasnost Grada Opatije.

(Podnaslov 2.1. brisan, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

2.1.1. Uvjeti smještaja građevina gospodarske - poslovne djelatnosti u zoni M2

Članak 26.

Uvjeti gradnje građevina gospodarskih djelatnosti poslovne namjene (uredi, prodavaonice artikala svakodnevne potrošnje, specijalizirane prodavaonice, izložbeno prodajni saloni i slično) u zonama M2 obuhvaćaju:

(1) Veličina građevnih čestica:

1. Najmanja dozvoljena površina građevne čestice

. 1000 m2

(2) Veličina i površina građevine:

1. Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi:

. 0,25

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

. 0,75

(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveća tlocrtna površina iznosi

. 250 m2

4. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

. podrum, prizemlje i dvije etaže
Po+P+2 / Po+S+P+1

5. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

. v/V je 12,5 m/14,5 m

Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu
ne može biti više od 2,0 m iznad kote
prirodnog terena.

(Podstavak 5. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

. h/2 ali ne manje od 5,0 m

2. Najmanja udaljenost građevinskog od regulacijskog pravca (m) iznosi:

. 6,0 m

(4) Uređenje građevne čestice:

-potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje :

. 30% površine, sa strukturom zelene površine
koja obuhvaća 40% visoke vegetacije, 10%
niske vegetacije i 50% travnjaka

-prilikom projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo.

-uređenje ostalog dijela građevne čestice obuhvaća popločavanje, nasipavanje prirodnim materijalima, uređivanje vodenih i zelenih površina i sl.

-mjere zaštite okoliša utvrđeni su u članku 96. ovog Plana

-građevni pravac određen je prema javnoj prometnoj površini Planom utvrđenim udaljenostima od regulacijskog pravca

-pristup građevinama mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

-ograde se s ulične strane mogu graditi od kamena, opeke, betona, metala, u skladu s lokalnim uvjetima i do najviše 1,8 m visine pri čemu se podnožje visine do 0,80 m izvodi kao puna ograda (kamen, opeka), a preostali dio kao »prozračna« ograda od zelenila, drveta, metalne rešetke ili mreže,

-radi pridržavanja padina ili visinskih razlika terena izvode se podzidi koji se grade kao kameni zid visine do 2,0 m. U slučaju potrebe svladavanja veće visinske razlike, podzidi se izvode najveće visine 2,0 m s formiranjem kaskada uz horizontalni pomak pojedine kaskade za 2,0 m, pri čemu se međuprostori ozelenjavaju niskom i visokom vegetacijom.

-ograde i podzide treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja, te da su usklađeni sa oblikovanjem okolnog prostora,

(5) Način i uvjeti priključenja građevne čestice:

Građevna čestica mora imati pristup minimalne širine 5,0 m s javne prometne površine i to: izgrađene, ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi.

Građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda) i elektroopskrbe. Način priključenja zone na komunalnu infrastrukturu označen je strelicama na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

(6) Broj parkirališnih mjesta:

Unutar čestice se mora osigurati parkirališna mjesta prema normativima ovog Plana u čl. 61.

(7) Arhitektonsko oblikovanje građevina poslovne namjene provodi se prema načelima suvremenog građenja u skladu s funkcionalnim i tehnološkim potrebama sa izvedbom krovne plohe kao ravne, kose ili drugog oblika uz moguću postavu krovnih prozora, kupola ili kolektora sunčeve energije. Nagib krova ne može biti veći od 30Ê.

2.1.1.1. Uvjeti za rekonstrukciju građevina gospodarske - poslovne djelatnosti u zoni M2

Članak 27.

(1) Rekonstrukcija građevina gospodarske - poslovne djelatnosti odobrava se temeljem uvjeta za novu gradnju, uz slijedeće iznimke:

(2) Kod rekonstrukcije kojom se povećava broj smještajnih jedinica ili građevinska bruto površina potrebno je zadovoljiti parkirališne normative ovog Plana.

(3) Za postojeće građevine čija je građevna čestica manja od najmanjih dopuštenih površina građevne čestice utvrđenih ovim Planom, najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig), koeficijent iskorištenosti (Kis), visina i ostali uvjeti gradnje određuju se prema vrsti građevine i odredbama koje vrijede za izgradnju nove građevine.

(4) Ukoliko se građevina nalazi na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice od one koja je propisana za novu izgradnju, nadogradnja iste moguća je na postojećoj udaljenosti od granice građevne čestice samo prema zelenim i javnim površinama.

(5) Prenamjena postojećih građevina u druge namjene dozvoljena je isključivo u skladu s planiranom namjenom površina utvrđenoj u kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina.

2.1.2. Uvjeti smještaja građevina gospodarske ugostiteljsko-turističke djelatnosti

2.1.2.1. A Uvjeti smještaja građevina gospodarske ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zoni T1-hotel

(Podnaslov 2.1.2.1. A dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

Članak 28.a

Uvjeti gradnje građevina gospodarske - ugostiteljsko- turističke djelatnosti - hotel, obuhvaćaju:

(1) Veličina građevne čestice:

Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

. čitava Planom utvrđena površina zone namjene
T11 - T15.

(2) Veličina, površina i kapacitet građevine:

1. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (Kig) iznosi:

. T11 - 0,4, T15 - 0,4.

. iznimno od prethodne alineje dozvoljeno je
izvesti podzemnu garažu u zoni T11 na 70%
površine građevne čestice, odnosno u zoni T15 na
50% površine građevne čestice.

(Podstavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi:

. T11 -2,0, T15 - 2,0, pri čemu se navedene
vrijednosti dozvoljenih koeficijenata iskoristivosti
primjenjuju samo na nadzemne ili djelomično

nadzemne etaže građevine, a podzemno nisu
ograničene.

(Podstavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

3. Najveća dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

. T11 - 5 etaža, T15 -5 etaža. Dozvoljena je i
gradnja jedne ili više etaža podruma.

(Podstavak 3. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

4. Najveća dozvoljena visina i ukupna visina građevine (m) iznosi:

. Za T11 v/V = 15 m/ 17,5 m,

. Za T15 v/V = 15 m/ 17,5 m, pri čemu ukupna
visina građevine ili dijela građevine na bilo
kojem dijelu zone T15 ne smije prijeći
apsolutnu kotu 28 m n.v

. Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne
može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog
terena.

(Podstavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

5. Najveći dozvoljeni smještajni kapacitet:

.Određuje se sukladno kategoriji hotela (najmanje 3*) i ostalim prostornim pokazateljima navedenim u ovom članku.

.U okviru smještajnih kapaciteta ugostiteljsko- turističke građevine (hotel) 75% se obvezno rješava kao hotelske sobe, a 25% mogu zauzeti apartmani, a predmetne građevine ne mogu se etažirati jer čine jedinstvene uporabne cjeline.

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.h/2 ali ne manje od 5,0 m. Ako je u postojećem stanju manje, smije se zadržati pri rekonstrukciji.

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 m. Ako je u postojećem stanju manje, smije se zadržati pri rekonstrukciji. Iznimno u zoni T15 je na kartografskom prikazu br. 3.A.

Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja utvrđen pojas u širini od 15 m unutar kojeg nije dozvoljen smještaj građevina.

(Podstavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

3. Najmanja međusobna udaljenost građevina (m) iznosi:

.polovica zbroja njihovih visina ((H1+H2)/2). Ako je u postojećem stanju manje, rekonstrukcijom se odnos ne smije smanjivati.

(4) Uređenje građevne čestice:

-Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje :

.30% površine, sa strukturom zelene površine koja obuhvaća 40% visoke vegetacije, 30% niske vegetacije i 30% travnjaka

-U zoni T15 se u pojasu 6 m od ruba javnih prometnih površina obavezno mora urediti zeleni pojas, a što je prikazano na kartografskom prikazu br. br. 3.A. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Područja posebnih uvjeta korištenja. Zeleni pojas obvezno se uređuje visokim zelenilom izuzev zaštitnih područja uz vodotoke utvrđenih u stavku (1) članka 91.a.

(Podstavak 2. dodan, dopuna stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 8/16)

-Prilikom projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo.

-uređenje ostalog dijela građevne čestice obuhvaća popločavanje, nasipavanje prirodnim materijalima, uređivanje vodenih površina i sl.

-mjere zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti utvrđene su u članku 96. ovih odredbi.

-građevni pravac određen je prema javnoj prometnoj površini Planom utvrđenim udaljenostima od regulacijskog pravca

-pristup građevinama mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

-Oko građevnih čestica ugostiteljsko-turističke namjene ograda se u pravilu ne izvodi. U slučaju izgradnje ograde visina iste ograničava se sa najviše 1,20 m, a može se izvesti kao zelena ili uz korištenje kamena, opeke, drveta, metalne rešetke ili mreže. Iznimno prilikom ograđivanja površina specifične namjene (sportsko rekreativne površine i sl.) visina ograde može imati maksimalnu visinu 3,0 m uz uvjet da je puna samo do 0,80 m visine, a preostali dio je prozračna ograda (zelenilo, mreža, drvo i metalne rešetke).

-Radi pridržavanja padina ili visinskih razlika terena izvode se podzidi koji se grade kao kameni zid visine do 2,0 m. U slučaju potrebe svladavanja veće visinske razlike, podzidi se izvode najveće visine 2,0 m s formiranjem kaskada uz horizontalni pomak pojedine kaskade za 2,0 m, pri čemu se međuprostori ozelenjavaju niskom i visokom vegetacijom.

-Ograde i podzide treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja te da su usklađeni s oblikovanjem okolnog prostora,

(5) Način i uvjeti priključenja građevne čestice:

Građevna čestica mora imati pristup minimalne širine 5,0 m s javne prometne površine i to: izgrađene, ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi.

Građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda) i elektroopskrbe. Način priključenja zone na komunalnu infrastrukturu označen je strelicama na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

(6) Broj parkirališnih mjesta:

Parkirališna mjesta za potrebe građevine ugostiteljsko - turističke namjene smještaju se unutar građevne čestice a prema normativima ovih Odredbi u članku 61. i 62.

(7) Arhitektonsko oblikovanje građevina ugostiteljsko - turističke namjene provodi se temeljem sljedećih smjernica:

-građevina se prilagođava okolnom izvornom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i korištenje materijala kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora,

-oblikovanje pročelja provodi se prema načelima suvremenog građenja primjenom kvalitetnih i postojanih materijala,

-krovna ploha građevina može se izvesti kao kosa, ravna ili drugog oblika, nagib krova ne može biti veći od 30Ê,

-na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole uz prirodno osvjetljenje i postaviti uređaje za iskorištavanje neakumulirane sunčeve energije.

(8) Rekonstrukcija postojećih građevina:

Na lokacijama T12 i T14 dozvoljena je samo rekonstrukcija građevina u postojećim gabaritima.

(Članak 28.a dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

2.1.2.1.B Uvjeti smještaja građevina gospodarske ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zoni T2 - turističko naselje

(Podnaslov 2.1.2.1. postao podnaslov 2.1.2.1.B, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

Članak 28.b

Uvjeti gradnje građevina gospodarske - ugostiteljsko- turističke djelatnosti - turističko naselje, obuhvaćaju:

(1) Veličina građevne čestice:

Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

.čitava Planom utvrđena površina zone namjene T2.

(2) Veličina i površina građevine:

1. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (Kig) iznosi:

.0,30.

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi:

1,2 (osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

(Podstavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

3. Najveća dozvoljena građevinska bruto površina (GBP) pojedine građevine iznosi:

.1000 m2, što ne uključuje površinu podzemne garaže

4. Najveća dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

.podrum, prizemlje i dvije etaže
Po+P+2 / Po+S+P+1

5. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

.v/V = 12,5 m/14,5 m

Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(Podstavak 5. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

6. Najveća dozvoljena tlocrtna površina građevine (m) iznosi:

.250 m2

7. Najveći dozvoljeni smještajni kapacitet:

.Određuje se sukladno kategoriji (najmanje 4*) i ostalim prostornim pokazateljima navedenim u ovom članku.

.U okviru smještajnih kapaciteta ugostiteljsko-turističke namjene turističko naselje najmanje 70% se obvezno rješava u vilama, a najviše 30% u hotelu, a predmetne građevine ne mogu se etažirati jer čine jedinstvenu uporabnu cjelinu.

(Podstavak 7. dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.h/2 ali ne manje od 5,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 m.

3. Najmanja međusobna udaljenost građevina (m) iznosi:

polovica zbroja njihovih visina ((H1+H2)/2).

(4) Uređenje građevne čestice:

-Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje :

.40% površine, sa strukturom zelene površine koja obuhvaća 40% visoke vegetacije, 30% niske vegetacije i 30% travnjaka

-Prilikom projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo.

-uređenje ostalog dijela građevne čestice obuhvaća popločavanje, nasipavanje prirodnim materijalima, uređivanje vodenih i zelenih površina i sl.

-mjere zaštite okoliša utvrđeni su u članku 96. ovog Plana

-građevni pravac određen je prema javnoj prometnoj površini Planom utvrđenim udaljenostima od regulacijskog pravca

-pristup građevinama mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

-Oko građevnih čestica ugostiteljsko-turističke namjene ograda se u pravilu ne izvodi. U slučaju izgradnje ograde visina iste ograničava se sa najviše 1,20 m, a može se izvesti kao zelena ili uz korištenje kamena, opeke, drveta, metalne rešetke ili mreže. Iznimno prilikom ograđivanja površina specifične namjene (sportsko rekreativne površine i sl.) visina ograde može imati maksimalnu visinu 3,0 m uz uvjet da je puna samo do 0,80 m visine, a preostali dio je prozračna ograda (zelenilo, mreža, drvo i metalne rešetke).

-Radi pridržavanja padina ili visinskih razlika terena izvode se podzidi koji se grade kao kameni zid visine do 2,0 m. U slučaju potrebe svladavanja veće visinske razlike, podzidi se izvode najveće visine 2,0 m s formiranjem kaskada uz horizontalni pomak pojedine kaskade za 2,0 m, pri čemu se međuprostori ozelenjavaju niskom i visokom vegetacijom.

-Ograde i podzide treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja te da su usklađeni s oblikovanjem okolnog prostora,

(5) Način i uvjeti priključenja građevne čestice:

Građevna čestica mora imati pristup minimalne širine 5,0 m s javne prometne površine i to: izgrađene, ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi.

Građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda) i elektroopskrbe. Način priključenja zone na komunalnu infrastrukturu označen je strelicama na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

(6) Broj parkirališnih mjesta:

Parkirališna mjesta za potrebe građevine ugostiteljsko - turističke namjene smještaju se unutar građevne čestice a prema normativima ovih Odredbi u članku 61. i 62.

(Stavak 6. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(7) Arhitektonsko oblikovanje građevina ugostiteljsko - turističke namjene provodi se temeljem sljedećih smjernica:

-građevina se prilagođava okolnom izvornom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i korištenje materijala kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora,

-oblikovanje pročelja provodi se prema načelima suvremenog građenja primjenom kvalitetnih i postojanih materijala,

-krovna ploha građevina može se izvesti kao kosa, ravna ili drugog oblika, nagib krova ne može biti veći od 30Ê,

-na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole uz prirodno osvjetljenje i postaviti kolektori sunčeve energije.

(Članak 28. postao članak 28.b, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

2.1.2.1.C Uvjeti smještaja građevina gospodarske ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zoni T3- autokamp i kamp

(Podnaslov 2.1.2.1.C dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

Članak 28.c

Uvjeti gradnje građevina gospodarske - ugostiteljsko- turističke djelatnosti - autokamp i kamp obuhvaćaju:

(1) Veličina građevne čestice: Najmanja dozvoljena površina:

.građevne čestice autokampa i kampa jednaka je površini zone T3

.kamp mjesta / parcele iznosi 70 m2

(2) Veličina i površina građevina:

1. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti, rasčlanjena u više manjih tlocrta, (Kig) iznosi:

.0,15.

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti građevinama pratećih sadržaja (odnosi se samo na njihov nadzemni dio) i montažnim kućicama smještajnih jedinica (Kis) iznosi:

.0,20

3. Najveća dozvoljena građevinska bruto površina (GBP) iznosi:

.za centralne objekte prehrane i sl. 2000 m2. Moguća je izgradnja dva objekta

.za građevine sanitarija, praonice rublja i sl 400m2

.za građevine akvaparka (inženjerska građevina) i zatvorene sportsko-rekreacijske dvorane (bazeni, wellnes i sl.) se ne propisuje za montažne kućice smještajnih jedinica prema kategoriji, do 4 SJ.

4. Najveća dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

.za centralne objekte prehrane i sl. dvije nadzemne etaže (najviše P+1)

.za građevine sanitarija, praonice rublja i sl jedna nadzemna etaža - P

.za građevine akvaparka i zatvorene sportsko- rekreacijske dvorane (bazeni, wellnes i sl.) se ne propisuj za montažne kućice smještajnih jedinica jedna etaža - P.

5. Najveća dozvoljena visina i ukupna visina građevine (m) iznosi:

.za centralne objekte prehrane i sl.v = 7 m/ V = 9,0 m

za građevine sanitarija, praonice rublja i sl v = 4,5 m / V = 5,5 m

.za građevine akvaparka i zatvorene sportsko- rekreacijske dvorane (bazeni, wellnes i sl.) v = V = 16 m

.za montažne kućice smještajnih jedinica 4 m najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

6. Najveća dozvoljena tlocrtna površina građevine m2 iznosi:

.za centralne objekte prehrane i sl. 1000 m2. Moguće je izgraditi dvije građevine,

.za građevine sanitarija, praonice rublja i sl 400m2

.za zatvorene sportsko-rekreacijske dvorane (bazeni, wellnes i sl.) 2000 m2,

.za građevine akvaparka se ne propisuje

.za montažne kućice smještajnih jedinica prema kategoriji, do 4 SJ.

7. Smještaj građevine na građevnoj čestici:

Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice - zone T3 iznosi:

.h/2 ali ne manje od 5,0 m

Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi:

.6,0 m, a od državne ceste 25 m. Najmanja međusobna udaljenost građevina iznosi:

.polovica zbroja njihovih visina ((h1+h2)/2).

(3) Najveći dozvoljeni smještajni kapacitet:

Određuje se sukladno kategoriji (najmanje 4*), ali ne može biti veći od 800 SJ. Od ukupnog kapaciteta izraženog brojem smještajnih jedinica (SJ) najmanje 70% kapaciteta mora biti osigurano za smještaj gostiju - kampista na osnovnim SJ kampa (kamp mjestu i/ili kamp parceli) od čega na najviše 30% osnovnih SJ (kamp mjesto, kamp parcela) mogu biti postavljeni mobilhomovi. Preostalih najviše 30% SJ od ukupnog kapaciteta kampa može biti osigurano za smještaj gostiju u SJ u montažnim kućicama u kampu, bungalovima i sl.

(4) Uređenje građevne čestice:

-Obvezno je zadržati postojeći broj teniskih terena;

-Potrebno je ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje :

.40% površine, sa strukturom zelene površine koja obuhvaća 40% visoke vegetacije, 30% niske vegetacije i 30% travnjaka

-Prilikom projektiranja potrebno je valorizirati zatečeno zelenilo i zaštititi visoku vegetaciju ili ju zamijeniti odgovarajućim novim sadnim materijalom.

-uređenje ostalog dijela građevne čestice obuhvaća popločavanje, nasipavanje prirodnim materijalima, uređivanje vodenih i zelenih površina i sl.

-mjere zaštite okoliša utvrđeni su u članku 96. ovog Plana

-građevni pravac određen je s najmanje 25 m prema državnoj cesti i s najmanje 6 m prema ostalim javno- prometnim površinama.

-pristup građevinama mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

-oko građevne čestica ugostiteljsko-turističke namjene autokamp i kamp izvodi se ograda. Visina ograničava se sa najviše 1,80 m, a može se izvesti kao zelena ili uz korištenje kamena, opeke, drveta, metalne rešetke

ili mreže. Iznimno prilikom ograđivanja površina specifične namjene (sportsko rekreativne površine i sl.) visina ograde može imati maksimalnu visinu 3,0 m uz uvjet da je puna samo do 0,80 m visine, a preostali dio je prozračna ograda (zelenilo, mreža, drvo i metalne rešetke).

-Radi pridržavanja padina ili visinskih razlika terena (prilikom formiranja terasa za smještaj kamp-parcela i sl.) izvode se podzidi koji se grade kao kameni podzid visine do 3,0 m. U slučaju potrebe svladavanja veće visinske razlike, podzidi se izvode najveće visine 3,0 m s formiranjem kaskada uz horizontalni pomak pojedine kaskade za 2,0 m, pri čemu se međuprostori ozelenjavaju niskom i visokom vegetacijom.

-Ograde i podzide treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja te da su usklađeni s oblikovanjem okolnog prostora,

(5) Način i uvjeti priključenja građevne čestice:

Građevna čestica mora imati pristup minimalne širine 5,0 m s javne prometne površine i to: izgrađene, ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi. Ulaz/izlaz korisnika treba biti s istoka (Liburnijska cesta) i zapada (Poljanska cesta). Sjeverni priključak na Poljansku koristiti kao servisni i interventni.

Građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda) i elektroopskrbe. Način priključenja zone na komunalnu infrastrukturu označen je načelno strelicama na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

(6) Broj parkirališnih mjesta:

Parkirališna mjesta za potrebe građevine ugostiteljsko - turističke namjene smještaju se unutar građevne čestice i na parkiralištu oznake P-T3 a prema posebnim propisima i normativima ovih Odredbi u članku 61. i 62.

(7) Arhitektonsko oblikovanje građevina ugostiteljsko - turističke namjene (ne odnosi se na mobilne smještajne jedinice) provodi se temeljem sljedećih smjernica:

-građevina se prilagođava okolnom izvornom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i korištenje materijala kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora,

-oblikovanje pročelja provodi se prema načelima suvremenog građenja primjenom kvalitetnih i postojanih materijala,

-krovna ploha građevina može se izvesti kao kosa, ravna ili drugog oblika, nagib krova ne može biti veći od 22Ê,

-na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole za prirodno osvjetljenje i postaviti uređaji za iskorištavanje neakumulirane sunčeve energije.

(Članak 28.c dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

2.1.2.2. Uvjeti smještaja građevina gospodarske ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zoni M2

Članak 29.

Uvjeti gradnje građevina ugostiteljsko-turističke djelatnosti - hotel u zoni M2, maksimalnog kapaciteta 80 kreveta, obuhvaćaju:

(1) Veličina građevne čestice:

1. Najmanja dopuštena veličina građevne čestice iznosi:

. 1000 m2

(2) Veličina i površina građevine:

1. Najveći dozvoljeni koeficijent izgrađenosti građevne čestice (Kig) iznosi:

. 0,30.

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (Kis) iznosi:

. 1,20.

(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

. podrum uz mogućnost smještaja više podrumskih etaža, prizemlje, dvije etaže
Po+P+2 / Po+S+P+1

4. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

. v/V = 12,5 m/14,5 m

. Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(Podstavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

. H/2, ali ne manje od 5,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m)

. 5,0 m.

(4) Uređenje građevne čestice: sukladno članku 28. stavak (4)

(5) Način i uvjeti priključenja građevne čestice: sukladno članku 28. stavak (5).

(6) Broj parkirališnih mjesta: sukladno članku 28. stavak (6).

(7) Arhitektonsko oblikovanje građevina ugostiteljsko - turističke namjene sukladno članku 28. stavak (7).

2.1.2.3. Uvjeti za rekonstrukciju građevina gospodarske ugostiteljsko-turističke djelatnosti u zoni M2

Članak 30.

(1) Rekonstrukcija građevina gospodarske namjene - ugostiteljsko-turističke, osim turističkih apartmana, odobrava se pod istim uvjetima kao za nove građevine, uz iznimke navedene u stavcima (2-6) ovog članka.

(2) Kod rekonstrukcije kojom se povećava broj smještajnih jedinica ili građevinska bruto površina potrebno je zadovoljiti parkirališne normative ovog Plana.

(3) Za postojeće građevine čija je građevna čestica manja od najmanjih dopuštenih površina građevne čestice utvrđenih ovim Planom, najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (Kig), koeficijent iskorištenosti (Kis), visina i ostali uvjeti gradnje određuju se prema vrsti građevine i odredbama koje vrijede za izgradnju nove građevine.

(4) Ukoliko se građevina nalazi na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice od one koja je propisana za novu izgradnju, nadogradnja iste moguća je na postojećoj udaljenosti od granice građevne čestice samo prema zelenim i javnim površinama.

Članak 31.

(1) Prenamjena postojećih građevina u druge namjene dozvoljena je isključivo u skladu s planiranom namjenom površina utvrđenoj u kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina.

(2) Prenamjena postojećih građevina gospodarske ugostiteljsko-turističke namjene tipa hotel u druge namjene nije dozvoljena.

(3) Rekonstrukcija turističkih apartmana dozvoljava se samo unutar postojećih gabarita, odnosno zatečenog kig- a, kis-a i visine.

(4) Iznimno, za građevinu na k.č. 1140/23 k.o. Veprinac (vila Klara) odobrava se rekonstrukcija na način da najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi: podrum, prizemlje i tri etaže (Po+P+3).

3. UVJETI SMJEŠTAJA GRAĐEVINA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

Članak 32.

(1) Uvjeti i način gradnje utvrđeni su kartografskim prikazom br. 4. Način i uvjeti gradnje.

(2) Kartografskim prikazom 3.B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina Oblici korištenja određena su konsolidirana i visokokonsolidirana - gradnjom i infrastrukturnom opremljenošću zemljišta pretežito dovršena područja i niskokonsolidirana - neizgrađena i infrastrukturno djelomično ili potpuno neopremljena građevinska područja.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

(3) U sklopu visokokonsolidiranog područja naselja moguće je isključivo održavanje građevina i površina.

(4) U sklopu konsolidiranog područja naselja moguća je nova gradnja (pretežito interpolacija), rekonstrukcija i održavanje (sanacija) građevina i površina.

(5) U sklopu niskokonsolidiranih područja naselja moguća je osim, održavanja (sanacije) i rekonstrukcije i nova gradnja.

Članak 33.

(1) Građevine društvenih djelatnosti smještene su na slijedećim površinama, prikazanim u kartografskom prikazu broj 4. Način i uvjeti gradnje:

-unutar građevinskog područja naselja:

-građevine javne i društvene namjene - osnovnoškolska i predškolska u zoni D3-4

-vjerske građevine - u zoni D8, a manje kapelice, križevi i sl. u zonama Z1 i Z3

-sportsko rekreacijske građevine te površine za sport i rekreaciju u zonama R1, T1, T2 i T3

-unutar građevinskog područja kupališno-rekreacijske namjene:

-površine za sport i rekreaciju i kupališno-rekreacijske površine i građevine u zonama R6u

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(2) U svim građevinama društvenih djelatnosti može se graditi podrum. Podrumske etaže dijelom obuhvaćaju i dvonamjenski prostor koji se može koristiti kao sklonište.

(3) Uz projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih sportsko- rekreacijskih građevina i građevina javne i društvene namjene potrebno je uz snimak postojeće visoke vegetacije koja se čuva od sječe, priložiti i hortikulturno rješenje čestice.

(4) U cilju zaštite postojeće vegetacije na izgrađenim i neizgrađenim česticama potrebno je za svaku sječu stabala na građevnoj čestici ishoditi suglasnost Grada Opatije.

(Podnaslov 3.1. brisan, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(Podnaslov 3.1.1. brisan, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(Članak 34. brisan, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(Podnaslov 3.1.2. brisan, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(Članak 35. brisan, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

3.1.3. Uvjeti smještaja građevina javne i društvene namjene - vjerske (D8)

(Podnaslov 3.1.3. dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 35.a

Uvjeti gradnje - rekonstrukcije ili zamjenske gradnje, građevina javne i društvene namjene - vjerske u zoni (D8) obuhvaćaju rekonstrukciju ili zamjensku gradnju u okviru postojećih gabarita.

(Članak 35.a dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

3.1.4. Uvjeti za rekonstrukciju građevina društvenih djelatnosti

(Podnaslov 3.1.3. postao podnaslov 3.1.4., izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

Članak 36.

(1) Rekonstrukcija građevina društvenih djelatnosti u zoni D3-4 odobrava se pod istim sljedećim uvjetima:

-minimalna građevna čestica - postojeća;

-kig do 0,4

-kis do 1,2

-etažnost do 3 nadzemne etaže

-v/V = 11 m/14 m. Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena;

-udaljenost od regulacijskog pravca min. 6 m;

-udaljenost od susjednih međa 6 m ili postojeća ako je manja.

(2) Kod rekonstrukcije kojom se povećava građevinska bruto površina potrebno je zadovoljiti parkirališne normative iz članka 61. ovih Odredbi.

(Članak 36. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 37.

Prenamjena postojećih građevina u druge namjene dozvoljena je isključivo u skladu s planiranom namjenom površina utvrđenoj u kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina.

4. UVJETI I NAČIN GRADNJE STAMBENIH GRAĐEVINA

Članak 38.

(1) Uvjeti i način gradnje utvrđeni su kartografskim prikazom br. 4. Način i uvjeti gradnje.

(2) Kartografskim prikazom 3.B. Uvjeti korištenja, uređenja i zaštite površina - Oblici korištenja određena su konsolidirana i visokokonsolidirana - gradnjom i infrastrukturnom opremljenošću zemljišta pretežito dovršena područja i niskokonsolidirana - neizgrađena i infrastrukturno djelomično ili potpuno neopremljena građevinska područja.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) U sklopu visokokonsolidiranog područja naselja moguće je isključivo održavanje građevina i površina.

(4) U sklopu konsolidiranog područja naselja moguća je nova gradnja (pretežito interpolacija), rekonstrukcija i održavanje (sanacija) građevina i površina. Pri interpolaciji se dozvoljava manja udaljenosti građevinskog od regulacijskog pravca od one određene za novu gradnju, ali ne manja od najmanje udaljenosti postojeće zgrade u uličnom potezu od 100 m. Za takvu izgradnju u zaštitnom pojasu kategorizirane prometnice potrebna je suglasnost nadležne službe za ceste.

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(5) U sklopu niskokonsolidiranih područja naselja moguća je osim, održavanja (sanacije) i rekonstrukcije i nova gradnja.

Članak 39.

(1) Nove građevine stambene namjene mogu se graditi kao:

-individualne stambene građevine
(u zonama S, S-1, M1, M1-1 i M2, M2-1),

-individualne - stambeno - poslovne građevine
(u zonama S, S-1, M1, M1-1 i M2, M2-1),

-individualne poslovno - stambene građevine
(u zonama M1 i M2, M2-1),

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(2) Uz projektnu dokumentaciju za rekonstrukciju postojećih i izgradnju novih stambenih građevina potrebno je uz snimak postojeće visoke vegetacije koja se čuva od sječe, priložiti i hortikulturno rješenje čestice.

(3) U cilju zaštite postojeće vegetacije na izgrađenim i neizgrađenim česticama potrebno je za svaku sječu stabala na građevnoj čestici ishoditi suglasnost Grada Opatije.

Članak 40.

(1) Na građevnoj čestici individualnih stambenih, individualnih stambeno-poslovnih i individualnih poslovno-stambenih građevina može se uz iste planirati gradnja pomoćne građevine.

(2) Izgradnja pomoćne građevine izvodi se u okvirima ograničenja maksimalnih koeficijenata kig-a i kis-a utvrđenih za sve građevine na građevnoj čestici.

(3) Građevine iz stavka (1) ovog članka dozvoljeno je graditi s maksimalnom visinom 4,0 m do gornjeg ruba krovnog vijenca, odnosno 5,0 m do sljemena građevine, mjereno od najniže kote zaravnatog terena uz građevinu. Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(4) Određuju se slijedeći uvjeti za građevine iz stavka (1) ovog članka:

-najmanja dopuštena udaljenost građevine od regulacijskog pravca iznosi 6 m, a iznimno se mogu locirati i na manjoj udaljenosti, ali ne manjoj od 3,0 metra, ako je to slučaj i na susjednim građevnim česticama,

-trebaju biti udaljene najmanje 3,0 m od drugih granica građevne čestice,

-iznimno se mogu graditi prislonjeno uz granicu građevne čestice ako je i susjedna građevina izvedena na isti način, pa u tom slučaju treba osigurati mjere protupožarne zaštite (vatrobrani zid i dr.) uz uvjet da nagib krova nije prema susjednoj čestici.

(Podnaslov 4.1. brisan, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

4.1.1. Uvjeti gradnje samostojećih individualnih stambenih građevina

Članak 41.

Uvjeti gradnje samostojećih individualnih stambenih građevina unutar zone S, M1 i M2 obuhvaćaju:

(1) Veličina građevnih čestica:

1. Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

.600 m2

(2) Veličina i površina građevine:

1. Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi:

.0,30

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

.1,20
(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveća tlocrtna površina svih građevina na parceli iznosi:

.250 m2

4. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

.podrum, prizemlje i dvije etaže
P0+P+2 / Po+S+P+1

5. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

.v/V = 11 m/13 m

.Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(Podstavak 5. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.4,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 m

(4) Uređenje građevne čestice:

-potrebno je primjenom visoke i niske vegetacije te zatravljivanjem ozeleniti i hortikulturno urediti najmanje 40% površine građevne čestice sa strukturom zelene površine koja obuhvaća 40% visoke vegetacije, 20% niske vegetacije i 40% travnjaka.

-prilikom planiranja i projektiranja potrebno je valorizirati i zaštititi zatečeno zelenilo.

-uređenje ostalog dijela građevne čestice obuhvaća popločavanje, nasipavanje prirodnim materijalima, uređivanje vodenih i zelenih površina i sl.

-mjere zaštite okoliša utvrđeni su u članku 96. ovog Plana

-građevni pravac određen je prema javnoj prometnoj površini Planom utvrđenim udaljenostima od regulacijskog pravca

-pristup građevinama mora biti izveden u skladu s Pravilnikom o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07)

-ograde se s ulične strane mogu graditi od kamena, opeke, betona, metala, u skladu s lokalnim uvjetima i do najviše 1,8 m visine pri čemu se podnožje visine do 0,80 m izvodi kao puna ograda (kamen, opeka), a preostali dio kao »prozračna« ograda od zelenila, drveta, metalne rešetke ili mreže,

-radi pridržavanja padina ili visinskih razlika terena izvode se podzidi koji se grade kao kameni zid visine do 2,0 m. U slučaju potrebe svladavanja veće visinske razlike, podzidi se izvode najveće visine 2,0 m s formiranjem kaskada uz horizontalni pomak pojedine kaskade za 2,0 m, pri čemu se međuprostori ozelenjavaju niskom i visokom vegetacijom.

-ograde i podzide treba oblikovati i izvoditi na način da se uklapaju u sliku naselja, te da su usklađeni sa oblikovanjem okolnog prostora,

(5) Način i uvjeti priključenja građevne čestice:

Građevna čestica mora imati pristup s javne prometne površine i to: izgrađene, ili je uređenje iste započelo na temelju programa gradnje građevina i uređaja komunalne infrastrukture prema posebnom zakonu na način da su izvedeni barem zemljani radovi.

Građevna čestica mora biti priključena na sustave vodoopskrbe, odvodnje (otpadnih i oborinskih voda) i elektroopskrbe. Način priključenja zone na komunalnu infrastrukturu označen je strelicama na kartografskom prikazu 4. Način i uvjeti gradnje.

(6) Broj parkirališnih mjesta:

Unutar čestice se mora osigurati parkirališna mjesta prema normativima iz članka 61. ovih Odredbi.

(7) Oblikovanje građevina:

-građevina se prilagođava okolnom izvornom ambijentu kroz tipologiju oblikovanja i korištenje materijala kako bi se ostvarila što kvalitetnija slika prostora,

-oblikovanje pročelja provodi se prema načelima suvremenog građenja primjenom kvalitetnih i postojanih materijala,

-krovna ploha građevina može se izvesti kao kosa, ravna ili drugog oblika,

-na krovnu plohu mogu se ugraditi krovni prozori i kupole uz prirodno osvjetljenje, postaviti kolektori sunčeve energije ili istu izvesti dijelom kao ravnu terasu.

(Članak 41. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 41.a

Uvjeti gradnje samostojećih individualnih stambenih građevina unutar zone S1 , M11 i M21 obuhvaćaju:

(1) Veličina građevnih čestica:

1. Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

.600 m2

(2) Veličina i površina građevine:

1. Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi:

.0,30

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

.0,95
(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveća tlocrtna površina svih građevina na parceli iznosi:

.200 m2

4. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

.podrum, prizemlje i dvije etaže
P0+P+2 / Po+S+P+1

5. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

.v/V = 10 m/12 m

.Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.4,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 m

(4) Uređenje građevne čestice: kao u članku 41. stavak (4).

(5) Način i uvjeti priključenja građevne čestice: kao u članku 41. stavak (5).

(6) Broj parkirališnih mjesta: kao u članku 41. stavak (6).

(7) Oblikovanje građevina: kao u članku 41. stavak (7).

(Članak 41.a dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

4.1.2. Uvjeti gradnje samostojećih individualnih stambeno-poslovnih građevina

Članak 42.

Uvjeti gradnje samostojećih individualnih stambeno- poslovnih građevina unutar zona S, M1 i M2 obuhvaćaju:

(1) Veličina građevnih čestica:

1. Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

.800 m2

(2) Veličina i površina građevine:

1. Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi:

.0,30

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

.1,20
(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveća tlocrtna površina svih građevina na parceli iznosi:

.250 m2

4. Najveća dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

.podrum, prizemlje i dvije etaže
P0+P+2 / Po+S+P+1

5. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

.v/V = 11 m/13 m,

.Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(Podstavak 5. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.4,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 m

(4) Uređenje građevne čestice kao u članku 41. stavak (4).

(5) Način i uvjeti priključenja čestice: kao u članku 41. stavak (5).

(6) Broj parkirališnih mjesta: kao u članku 41. stavak (6).

(7) Oblikovanje građevina: kao u članku 41. stavak (7).

(Članak 42. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 42.a

Uvjeti gradnje samostojećih individualnih stambeno- poslovnih građevina unutar zona S-1, M1-1 i M2-1 obuhvaćaju:

(1) Veličina građevnih čestica:

1. Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

.800 m2

(2) Veličina i površina građevine:

1. Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi:

.0,20

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

.0,65
(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveća tlocrtna površina svih građevina na parceli iznosi:

.200 m2

4. Najveća dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

.podrum, prizemlje i dvije etaže
P0+P+2 / Po+S+P+1

5. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

.v/V = 10 m/ 12 m,

Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.4,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 m

(4) Uređenje građevne čestice kao u članku 41. stavak (4).

(5) Način i uvjeti priključenja čestice: kao u članku 41. stavak (5).

(6) Broj parkirališnih mjesta: kao u članku 41. stavak (6).

(7) Oblikovanje građevina: kao u članku 41. stavak (7).

(Članak 42.a dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

4.1.3. Uvjeti gradnje samostojećih individualnih poslovno-stambenih građevina

Članak 43.

Uvjeti gradnje samostojećih individualnih poslovno- stambenih građevina unutar zona M1 i M2 obuhvaćaju:

(1) Veličina građevnih čestica:

1. Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

.1000 m2

(2) Veličina i površina građevine:

1. Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi:

.0,30

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

.1,20
(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveća tlocrtna površina svih građevina na parceli iznosi:

.300 m2

4. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

. podrum, prizemlje i dvije etaže
P0+P+2 / Po+S+P+1

5. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

.v/V = 11 m/ 13 m,

.Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(Podstavak 5. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.4,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 m

(4) Uređenje građevne čestice: kao u članku 41. stavak (4).

(5) Način i uvjeti priključenja čestice: kao u članku 41. stavak (5).

(6) Broj parkirališnih mjesta: kao u članku 41. stavak (6).

(7) Oblikovanje građevina: kao u članku 41. stavak (7).

(Članak 43. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 43.a

Uvjeti gradnje samostojećih individualnih poslovno- stambenih građevina unutar zona M2-1 obuhvaćaju:

(1) Veličina građevnih čestica:

1. Najmanja dozvoljena površina građevne čestice iznosi:

.1000 m2

(2) Veličina i površina građevine:

1. Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi:

.0,20

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

.0,65
(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveća tlocrtna površina svih građevina na parceli iznosi iznosi:

.250 m2

4. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

.podrum, prizemlje i dvije etaže
P0+P+2 / Po+S+P+1

5. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

.v/V = 10 m/12 m,

.Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.4,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 m

(4) Uređenje građevne čestice: kao u članku 41. stavak (4).

(5) Način i uvjeti priključenja čestice: kao u članku 41. stavak (5).

(6) Broj parkirališnih mjesta: kao u članku 41. stavak (6).

(7) Oblikovanje građevina: kao u članku 41. stavak (7).

(Članak 43.a dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

4.1.4. Uvjeti i način rekonstrukcije samostojećih individualnih stambenih građevina

Članak 44.

(1) Rekonstrukcija individualnih stambenih građevina odobrava se pod istim uvjetima kao za nove građevine, uz iznimke navedene u stavcima (2-6) ovog članka.

(2) Prilikom rekonstrukcija postojećih građevina koje nemaju ili ne mogu imati kolni pristup, pristupom se smatra pješački put ili stube širine najmanje 1,5 m.

(3) Kod rekonstrukcije kojom se povećava broj stanova ili građevinska bruto površina potrebno je zadovoljiti parkirališne normative iz članka 61. ovih Odredbi.

(4) Moguća je rekonstrukcija postojeće građevine čija je građevna čestica manja od najmanjih dopuštenih površina građevne čestice utvrđenih ovim Planom, uz primjenu Planom utvrđenih koeficijenata izgrađenosti (Kig), i iskorištenosti (Kis), visinu i ostale uvjete gradnje određene za izgradnju nove građevine. Iznimno se dozvoljava dogradnja vanjskog stubišta ili dizala tlocrtne površine do 10 m2 neto i kada je (Kig) i tlocrt postojećih građevine veći od dozvoljenog u člancima 41. -43. ovih odredbi.

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(5) Ukoliko se građevina nalazi na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice od one koja je propisana za novu izgradnju, nadogradnja iste moguća je na postojećoj udaljenosti od granice građevne čestice samo prema zelenim i javnim površinama.

(6) Prenamjena postojećih građevina u druge namjene dozvoljena je isključivo u skladu s planiranom namjenom površina utvrđenoj u kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina.

(7)U zonama stambene (S, S1) ili mješovite (M1, M11, M2, M21) namjene dozvoljeno je rekonstruirati postojeću građevinu nestambene namjene prenamjenom u individualnu stambenu građevinu uz uvjet da površina njene građevne čestice nije manja od 400 m2 na način da maksimalna katnost dobivena rekon

strukcijom bude P+1, visina 6/8 metara bez mogućnosti podizanja nadozida potkrovlja, te da je rekonstrukcija dozvoljena samo za građevine na zasebnim građevnim česticama, bez mogućnosti parcelacije i odvajanja od građevine osnovne namjene na zajedničkoj građevnoj čestici.

(Stavak 7. dodan, dopuna stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

4.1.5. Uvjeti i način rekonstrukcije dvojnih individualnih stambenih građevina

Članak 45.

Rekonstrukcija dvojnih individualnih stambenih građevina odobrava se pod uvjetima utvrđenim u stavcima (1- 7) uz iznimke navedene u stavcima (8-10) ovog članka.

(1) Veličina građevnih čestica: postojeća

(2) Veličina i površina građevine:

1. Koeficijent izgrađenosti građevnih čestica (kig) iznosi:

.0,40

2. Najveći dozvoljeni koeficijent iskoristivosti (kis) iznosi:

.1,00

(osim u slučaju izgradnje podzemne garaže, koja se može izvesti na 50% površine građevne čestice, uz povećanje kis-a za 0,50, koja se razlika koristi samo u podzemnom dijelu građevine)

3. Najveći dozvoljeni broj etaža građevine iznosi:

.podrum, prizemlje i dvije etaže
P0+P+2 / Po+S+P+1

4. Najveća dozvoljena visina građevine (m) iznosi:

.v/V = 11 m/13 m

.Najniža kota zaravnatog terena uz građevinu ne može biti više od 2,0 m iznad kote prirodnog terena.

(Podstavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) Smještaj građevine na građevnoj čestici:

1. Najmanja udaljenost građevine do ruba građevne čestice (m) iznosi:

.4,0 m

2. Najmanja udaljenost građevine od regulacijskog pravca (m) iznosi:

.6,0 metara

(4) Uređenje građevne čestice kao u članku 41.
stavak (4).

(5) Način i uvjeti priključenja čestice: kao u članku 41. stavak (5).

(6) Broj parkirališnih mjesta: kao u članku 41.
stavak (6).

(7) Oblikovanje građevina: kao u članku 41. stavak (7).

(8) Kod rekonstrukcije kojom se povećava broj stanova ili građevinska bruto površina potrebno je zadovoljiti parkirališne normative iz članka 61. ovih Odredbi.

(9) Ukoliko se građevina nalazi na manjoj udaljenosti od granice građevne čestice od one koja je utvrđena u stavku (3) ovog članka, nadogradnja iste moguća je na postojećoj udaljenosti od granice građevne čestice samo prema zelenim i javnim površinama.

(10) Prenamjena postojećih građevina u druge namjene dozvoljena je isključivo u skladu s planiranom namjenom površina utvrđenoj u kartografskom prikazu br. 1 Korištenje i namjena površina.

(11) Iznimno, na k.č.br. 159. i 160. K.O. Poljane dozvoljava se rekonstrukcija i/ili zamjenska gradnja dvojnih građevina bez obzira na zatečenu namjenu primjenom uvjeta iz ovog članka.

(Stavak 11. dodan, dopuna stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

4.1.6. Uvjeti i način rekonstrukcije višestambenih i skupnih građevina

Članak 46.

Rekonstrukciju višestambenih i skupnih građevina moguće je realizirati u okvirima zatečene lokacije unutar postojećih gabarita (postojećeg kig-a, kis-a i visine).

5. UVJETI I NAČIN GRADNJE, REKONSTRUKCIJE I OPREMANJA PROMETNE, TELEKOMUNIKACIJSKE I KOMUNALNE MREŽE S PRIPADAJUĆIM OBJEKTIMA I POVRŠINAMA

Članak 47.

(1) Planom su osigurane površine za razvoj infrastrukturnih sustava kao linijske i površinske infrastrukturne građevine i to za:

a) prometne površine

-kopneni promet

-pomorski promet

(Podstavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 17/13)

b) vodnogospodarski sustav

-vodoopskrba

-odvodnja otpadnih voda

-uređenje vodotoka

(Podstavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 22.04.2016. godine »Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 8/16)

c) energetski sustav

d) pošta i telekomunikacije

Članak 48.

(1) Građevine i uređaji infrastrukturnih sustava iz stavka 1. ovoga članka, osim navedenih pod točkom a), mogu se graditi, odnosno rekonstruirati neposrednom provedbom ovoga Plana sukladno ovim Odredbama, posebnim propisima te posebnim uvjetima nadležnih ustanova s javnim ovlastima kojima se određuju i mjere zaštite okoliša.

(2) Infrastrukturni sustavi utvrđeni su kartografskim prikazom br. 2 »Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža« u mjerilu 1:2000.

(3) Infrastrukturne površine su prostori namijenjeni smještaju instalacija i građevina infrastrukturnih sustava.

Članak 49.

Parcele prometnica i komunalne infrastrukture određene su ovim Planom vodeći računa o konfiguraciji tla, zaštiti okoliša, posebnim uvjetima i okolnostima. Iznimno se dozvoljava i drugačiji razmještaj komunalne infrastrukture (struja, plin, voda i sl.) unutar trasa postojećih i planiranih prometnica od ovog predviđenim Planom, ukoliko je opravdan projektnom dokumentacijom.

Članak 50.

(1) Sve javne prometne površine unutar područja obuhvata Plana, na koje postoji pristup s građevnih čestica ili su uvjet za formiranje građevnih čestica, moraju se projekti rati, graditi i uređivati na način da se omogući vođenje komunalne infrastrukture (vodovod, odvodnja, plinska, elektroenergetska i telekomunikacijska mreža).

(2) Prilaz s građevne čestice na javnu prometnu površinu treba odrediti tako da se ne ugrožava javni promet.

(3) Priključivanje građevina na komunalnu infrastrukturu iz stavka 1. ovog članka obavlja se na način propisan od nadležnog distributera.

5.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 51.

(1) Na području obuhvata Plana određeni su prostori za izgradnju prometne infrastukture u funkciji razvoja i uređenja naselja koji su prikazani na kartografskom prikazu broj 2.A. 'Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet' u mjerilu 1:2000.

(2) Planom je omogućena i gradnja prometnih pratećih površina i građevina potrebnih za funkcioniranje pojedinih namjena u prostoru kao što su javne parkirališne i pješačke površine, nadvožnjaci, podvožnjaci i autobusna stajališta, u skladu sa projektnom dokumentacijom, .

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) Javne prometne površine mogu se smjestiti i u zonama druge namjene.

Članak 52.

(1) Planom se utvrđuje obveza izvedbe pješačkih površina i pristupa građevinama sukladno Pravilniku o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti (NN 151/05, 61/07).

(Stavak 1. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(2) U raskrižjima i na drugim mjestima gdje je predviđen prijelaz preko kolnika za pješake i osobe s poteškoćama u kretanju moraju se ugraditi spušteni rubnjaci.

5.1.1. Uvjeti gradnje prometne mreže u građevinskom području naselja

5.1.1.1. Cestovni promet

Članak 53.

(1) Sustav cestovnog prometa, na području obuhvata Plana, utvrđuje trase planiranih i postojećih dionica glavnih mjesnih, sabirnih, ostalih i kolno-pješačkih ulica.

(2) Glavne mjesne ulice su: Liburnijska ulica (Mošćenička Draga - Medveja -Lovran - Opatija - Rijeka - Kostrena - Bakar -Kraljevica - čvor Šmrika), Poljanska cesta (Ičići - nova državna cesta - čvor Veprinac - Veprinac (raskrižje) i Ulica Antona Dminaka do planiranog spoja s odvojkom Liburnijske obilaznice, pri čemu Liburnijska ulica ima funkciju državne, a Poljanska županijske ceste.

(3) Sabirne ulice su: spoj Liburnijske ulice i Antona Dminaka, Ulica 43. istarske divizije, Mornarska ulica i Ulica Put za Tivoli s planiranim spojem, planiran spoj Dminakove i Poljanske ceste (vijadukt) i Ulica Brdo.

(4) Ostale ulice su: planirani produžetak Dminakove, planirana ulica - krak prema vodospremi i spoj sa ulicom A. Dminaka, Ribarski put, Ulica Pomoraca, Ulica 1. Maja, Stubište dr.Ante Mandića, Put za Tivoli i dva planirana odvojka Ulice 1.Maja i planiran odvojak Poljanske ceste (iza javnog parkirališta) i dio Ulice 1.Maja uz križanje s Poljanskom cestom, ulica Kamelija i sve druge ulice prema Odluci o nerazvrstanim cestama grada Opatije.

(Stavak 4. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(5) Kolno-pješačke površine su: Omladinska ulica, planirani odvojak sa ulice A. Dminaka (između Veprinačkog puta i Omladinske ulice), odvojak sa Poljanske ulice prije ulice Kamelija ( u smjeru Ladeta), produžetak ulice 1. Maja sa spojem na Poljansku ulicu i druge prema kartografskom prikazu.

(Stavak 5. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 54.

(1) Trase cestovnih prometnica iz prethodnog članka prikazani su na kartografskom prikazu Plana broj 2.A. Prometna, ulična i komunalna infrastrukturna mreža - Promet u mjerilu 1:2.000

(2) Širina načelnih poprečnih profila prometnica utvrđena je prema njihovoj kategorizaciji temeljem Odredbi Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Opatije (SN PGŽ br. 56/12.) i člankom 50. odredbi ovog Plana. Radi postizanja načelnih poprečnih profila i poboljšanja prometno - tehničkih elemenata (traka za skretače, autobusna ugibališta i sl.) te savladavanja visinskih razlika Planom se dozvoljava proširenje poprečnog profila na kontaktne namjene.

(Stavak 2. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

(3) Za postojeće ulice unutar naselja koje su izgrađene u punoj širini, trasa ulice se svodi na parcelu ceste, a gdje god je moguće proširenje trase ulice do planirane širine, potrebno je izvršiti rekonstrukciju postojeće ulice.

Rekonstrukcija podrazumijeva:

-proširenje ulaza u Dminakovu ulicu s rješenjem horizontalne i vertikalne signalizacije

-izvedba radijusa desnog ruba kolnika za mjesne ulice R1:R2=12:8 (m), a ulaze u »slijepe« odvojke min radijus R=6 m)

-reguliranje odvodnje

-ugradnja odbojnika na Poljanskoj cesti

-urediti sva križanja, te im osigurati potrebnu preglednost

-urediti sva autobusna ugibališta s potrebnim nadstrešnicama za putnike.

Članak 55.

(1) Unutar trase ulice dozvoljeno je smještanje vodova infrastrukture.

Kod gradnje novih gradskih ulica, ukoliko prostorne mogućnosti to dozvoljavaju, potrebno je planirati i urediti zelenilo i nogostup.

Članak 56.

(1) Prilikom gradnje novih dionica ulica ili rekonstrukcije postojećih potrebno je očuvati krajobrazne vrijednosti područja, prilagođavanjem trase prometnice prirodnim oblicima terena.

(2) Ukoliko se ulica izvodi na nasipu ili usjeku, pridržavanje terena izvodi se potpornim zidovima, bez ograničenja visine, u okvirima njene površine (trase) prema rješenjima koja osiguravaju uklapanje u krajobraz.

(Članak 56. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 57.

(1) Minimalni tehnički elementi za izgradnju dionica planiranih ulica unutar obuhvata Plana, ovisno o kategorizaciji pojedine prometnice, su:

a) Glavna mjesna ulica:

računska brzina 50 km/h (40 km/h),

-maksimalni nagib nivelete, 8% (12%)

-broj prometnih traka i širina kolnika 2x3,00 m (2x2,75 m), a ako je na prometnici organiziran javni prijevoz 2x3,25 m,

-raskrižja u nivou, proširena, s dodatnim trakama za prestrojavanje samo na raskrižjima sa sabirnim prometnicama prema potrebi,

-s prometnice se dozvoljava pristup česticama,

-minimalni razmak raskrižja 150 m (100 m),

-pješački hodnici obostrani ili jednostrani, minimalne širine 1,50 (1,00 m),

-parkiranje posebno regulirano i organizirano na parkiralištima uz prometnicu s koncentriranim ulazom i izlazom,

-ugibališta za autobusna stajališta ako je na prometnici organiziran javni promet,

-širina planiranog poprečnog profila iznosi 9,0 m.

b) Sabirna ulica:

-računska brzina 40 km/h,

-maksimalni nagib nivelete 12% (17%) za nove trase,

-broj prometnih traka i širina kolnika 2x2,75 m,

-raskrižja u nivou,

-s prometnice se dozvoljava pristup česticama,

-pješački hodnici, obostrani ili jednostrani, minimalne širine 1,50 (1,00 m),

-na prometnici dozvoljeno parkiranje uz dodatak potrebne širine kolnika za parkiranje,

-širina planiranog poprečnog profila iznosi 9,0 m.

c) Ostale ulice:

-računska brzina 40 (30) km/h,

-maksimalni nagib nivelete 12% (iznimno do 17%),

-broj prometnih traka i širina kolnika 2x2,75 m, jednosmjerni promet 4,5 m (3,0 m),

-raskrižja u nivou,

-s prometnice se dozvoljava pristup česticama,

-pješački hodnici, jednostrani, minimalne širine 1,50 m (1,0 m),

-širina planiranog poprečnog profila iznosi 7,0 m.

(2) Iznimno samo u težim terenskim uvjetima ili pri rekonstrukciji već izgrađenih ulica, mogu se primjenjivati vrijednosti koje su u stavku (1) ovog članka u zagradama.

(3) Kolno-pješačke površine čini posebna kategorija »ostalih ulica« tj. one postojeće prometne površine koje se Planom zadržavaju, kojima se pristupa građevnoj čestici, a čiji je maksimalni nagib nivelete ukupno ili mjestimično veći od 17%. Planom je omogućeno njihovo produženje samo kada je ucrtano u kartografskim prikazima. Ostali elementi su:

-računska brzina najviše 30 km/h

-širina poprečnog profila ne manja od 3,0 m

-s prometne površine postoje prilazi zgradama

-prometna površina smije biti uređena kao jedinstvena za pješake i vozila

-dozvoljeno je produženje trase za najviše 100 m.

(Članak 57. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 58.

(1) Priključak i prilaz na javnu cestu izvodi se na temelju prethodnog odobrenja nadležne uprave za ceste u postupku ishođenja lokacijske dozvole, a prema propisima o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu .

(2) Priključak i prilaz na nerazvrstanu cestu izvodi se prema propisima o uvjetima za projektiranje i izgradnju priključka i prilaza na javnu cestu i prema posebnoj Odluci Grada Opatije.

(3) Sve ulice u dijelovima naselja koje imaju slijepi završetak treba projektirati ili rekonstruirati s okretištem za interventna vozila na njihovom kraju. Najveća dozvoljena duljina slijepe ulice iznosi 200 m, odnosno postojeća i kada je duža od 200m.

(4) Sve ulice koje u okviru ostalih ulica nemaju zadovoljavajući profil sa odvojenim kolnikom i pješačkim hodnikom i/ili imaju nagib mjestimično veći od 17% tretiraju se kao kolno-pješačke sa posebnim režimom odvijanja prometa (Omladinska ulica i dr.).

(5) Svaka građevna čestica temeljem ovog Plana mora imati riješen pristup s javne prometne površine. Kada je u kartografskom dijelu Plana označeno zaštitno zelenilo između ulice i građevne čestice druge namjene ono se može uključiti u građevnu česticu ulice i urediti kao zelenilo u njenom koridoru. Alternativno je dozvoljeno u tim zonama zaštitnog zelenila izgraditi prometni priključak kontaktne zone na javnu prometnu površinu.

(6) Neposrednim pristupom smatra se i kolni / kolnopješački pristup dužine do 100 m, uzdužnog nagiba do 17% i s okretištem za komunalna i interventna vozila, minimalne širine 4,5 m za individualne građevine, stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene, i 5,5 m za ostale građevine (javno-društvene, poslovne, ugostiteljsko-turističke, sportsko-rekreacijske građevine i javne garaže), a samo iznimno prilikom rekonstrukcije postojeće individualne stambene građevine 3,0 m te za ostale građevine 5,0 m s dužinom do 50,0 m. Neposrednim pristupom za individualne stambene, stambeno-poslovne i poslovno-stambene građevine smatra se i pristupni put minimalne širine 3,5 m i dužine do 50 m na kojem je osnovano pravo služnosti prolaza u svrhu pristupa do građevne čestice.

(7) Prilikom rekonstrukcije građevine koja nema ili ne može imati kolni pristupni put, pristupom se smatra i pješački put ili pješačke stube najmanje dozvoljene širine 1,50 m.

(8) Za ostale ulice iznimno se dozvoljava širina od 3,0 m uz osiguranje ugibališta za mimoilaženje vozila svakih 100 m.

(9) Pristup s građevne čestice na prometnu površinu mora se odrediti tako da na njoj ne bude ugroženo odvijanje prometa. Kada se građevna čestica nalazi uz spoj sporedne ulice i ulice koja ima županijski ili državni značaj, pristup s te čestice na javnu prometnicu mora se izvesti preko sporedne ulice.

(10) Izgradnja u zakonom propisanom zaštitnom pojasu ceste moguća je u skladu s posebnim uvjetima nadležne službe. Ovaj se uvjet primjenjuje i na izgradnju u interpolaciji opisanu u čl. 38., stavku (4) ovih odredbi.

(Članak 58. izmijenjen, izmjena stupila na snagu 21.04.2013. godine »Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 17/13)

Članak 59.

(1) Oblikovanje i smještaj autobusnih stajališta u zoni Urbanističkog plana uređenja Ičića, je moguć unutar planiranog koridora ulica. Točne lokacije utvrdit će se pri izradi projektne dokumentacije za predmetnu prometnicu.

(2) Maksimalna udaljenost autobusnih stajališta smije iznositi 800 m.

5.1.1.2. Parkirališta i garaže

Članak 60.

Planom se potrebe za prometom u mirovanju zadovoljavaju uređenjem i gradnjom javnih i ostalih parkirališta i garaža.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 130.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10006&odluka=42
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr