SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 14. Petak, 10. lipnja 2016.
GRAD OPATIJA

41.

Na temelju članka 37. stavka 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13), članka 29. Statuta Grada Opatije (SN P-GŽ 25/09, 30/09-ispr. i 7/13) i članka 27. stavka 2. Statuta Dječjeg vrtića Opatija,Gradsko vijeće Grada Opatije na sjednici 31.05.2016. godine, donosi

R J E Š E NJ E
o imenovanju ravnateljice Dječjeg vrtića Opatija

1.SABRINA JELIĆ, odgajateljica predškolske djece, imenuje se za ravnateljicu Dječjeg vrtića Opatija, na mandat od četiri (4) godine.

2.Mandat imenovane započinje 24. srpnja 2016. godine.

3.Ovo Rješenje će se objaviti u »Službenim novinama Primorsko- goranske županije«.

O b r a z l o ž e nj e

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija raspisalo je, temeljem članka 37. stavka 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i članka 27. stavka 1. Statuta Dječjeg vrtića Opatija, Natječaj za imenovanje ravnatelja/ice koji je objavljen u Novom listu 17. travnja 2016. godine, te na mrežnoj stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i Dječjeg vrtića Opatija. Sukladno članku 25. stavku 1. Statuta Dječjeg vrtića, javni natječaj za izbor ravnatelja objavljuje se u dnevnom tisku 3 mjeseca prije isteka mandata trenutnog ravnatelja/ice, a mandat trenutne ravnateljice ističe 23. srpnja 2016. godine. Rok za podnošenje prijava bio je osam dana od dana objave natječaja. U Natječaju je određeno da za ravnatelja može biti imenovana osoba koja ispunjava sljedeće uvjete: ima stručnu spremu za odgajatelja ili stručnog suradnika u dječjem vrtiću, ima položen stručni ispit,nije pravomoćno osuđen/a za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, protiv njega/nje se ne vodi kazneni ili prekršajni postupak za djela navedena u članku 25. stavak 1. i 3. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,da mu/joj nije izrečena zabrana rada ili mu/joj nije prestao radni odnos zbog nezakonitog i/ili neprofesionalnog postupanja na štetu prava i interesa djece i da nema izrečenu mjeru za zaštitu dobrobiti djeteta sukladno posebnim propisima prema stavcima 9. i 10. članka 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, da ima najmanje 5 godina radnog staža u djelatnosti predškolskog odgoja.

Zaprimljeno je sedam prijava, a pet kandidata ispunjavaju sve uvjete natječaja: Sabrina Jelić, I.N., D.S., B.Š. i A.T. S navedenih pet kandidata održan je intervju dana 2. svibnja 2016. godine. Upravno vijeće Dječjeg vrtića Opatija je na sjednici održanoj 20. svibnja 2016. godine utvrdilo prijedlog kandidatkinje za ravnateljicu. Većinom glasova nazočnih članova, Upravno vijeće je predložilo da se kandidatkinja Sabrina Jelić imenuje za ravnateljicu Dječjeg vrtića Opatija na razdoblje od četiri godine.

Sukladno članku 27. stavku 2. Statuta Dječjeg vrtića, ravnatelja/icuimenuje Gradsko vijeće na prijedlog Upravnog vijeća, a slijedom navedenog Gradsko vijeće Grada Opatije prihvatilo je prijedlog Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Opatija te je riješeno kaou točki 1. i 2. izreke.

Poslovnik Gradskog vijeća Grada Opatije propisuje u članku 37. stavku 1. da se rješenja o izboru, imenovanju i razrješenju osoba koje bira ili imenuje Gradsko vijeće objavljuju u Službenim novinama Primorsko- goranske županije, stoga je riješeno kao u točki 3. izreke.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Kandidati/kinje koji su se prijavili na natječaj mogu pobijati odluku o imenovanju zbog bitne povrede postupka ili zbog toga što izabrana kandidatkinja ne ispunjava uvjete koji su objavljeni u natječaju.

Kandidati/kinje koji su sudjelovali u natječaju imaju pravo uvida u natječajni materijal i u roku od petnaest dana od dana primitka ovog Rješenja imaju pravo zahtijevati sudsku zaštitu pokretanjem upravnog spora podnošenjem tužbe Upravnom sudu Republike Hrvatske.

KLASA: UP/I- 112-01/16-01/5

URBROJ: 2156/01-01-16-1

Opatija, 31. svibnja 2016.

GRADSKOG VIJEĆA GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=975&mjesto=10006&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr