SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
OPĆINA DOBRINJ

11.

Na temelju članka 49. Statuta Općine Dobrinj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 35/09, 10/13 i 36/13) općinski načelnik Općine Dobrinj dana 25. travnja 2016. godine donosi

PRAVILNIK
o načinu ocjenjivanja rada službenika i namještenika

1. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Pravilnikom o načinu ocjenjivanja rada službenika i namještenika (u daljnjem tekstu: Pravilnik) utvrđuju se kriteriji za ocjenjivanje rada službenika i namještenika u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Dobrinj (u daljem tekstu: Odjelu), te postupak i način provođenja ocjenjivanja. Odredbe ovog pravilnika odnose se na sve ocjene rada (u daljem tekstu: ocjene), koje se utvrđuju službenicima i namještenicima, odnosno ocjenu probnog rada službenika i namještenika, te redovnu ocjenu rada.

Članak 2.

Izrazi koji se koriste u ovom Pravilniku imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 3.

Postupak ocjenjivanja rada službenika i namještenika provodi se u cilju poticanja kvalitetnog i profesionalnog obavljanja poslova i zadataka, motiviranja službenika i namještenika na konstantno unapređenje svojih stručnih znanja i vještine, u svrhu napredovanja, te u svrhu davanja priznanja, odnosno nagrađivanja službenika i namještenika.

Članak 4.

Redovno ocjenjivanje službenika i namještenika vrši se najmanje jednom godišnje i obuhvata u pravilu razdoblje od 1. siječnja do 31. prosinca.

Ocjena probnog rada obavlja se po isteku, odnosno završetku razdoblja probnog rada.

Rad službenika i namještenika ocjenjuje se najkasnije do 31. ožujka za prethodnu godinu.

Članak 5.

Ne ocjenjuju se službenici i namještenici koji su u razdoblju ocjenjivanja radili kraće od šest mjeseci, osim službenika i namještenika koji su na probnom radu.

Članak 6.

Službenike ocjenjuje pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela.

Pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela ocjenjuje općinski načelnik.

2. ELEMENTI OCJENJIVANJA

Članak 7.

Ocjena rada službenika i namještenika daje se po sljedećim elementima:

1. kvantiteta rada,

2. kvaliteta rada,

3. pravovremenost u obavljanju poslova,

4. sposobnost usvajanja novih znanja i vještina,

5. odnos prema radu,

6.odnos prema nadređenim, radnim kolegama i strankama.

Svaki od elemenata od 1. do 6. iz stava 1. ovoga članaka ocjenjuje se brojem od »pet« do »jedan«. Prosječna brojčana ocjena dobije se zbrajanjem pojedinačnih ocjena po svakom elementu, što se potom dijeli sa šest i zaokružuje na dvije decimale, i to tako što se sve decimale nakon druge odbijaju.

Članak 8.

Kvantiteta rada: ocjenjuje se količina rada u smislu je li je službenik i namještenik obavljao samo poslove svog radnog mjesta, poslove svog radnog mjesta i dodatne poslove, poslove svog radnog mjesta i posebne poslove, kao i radni učinak.

Članak 9.

Kvaliteta rada: ocjenjuje se stručnost u radu, pridržavanje propisanih procedura u radu, pravilnost rada, urednost, temeljitost i preciznost u radu, stupanj ispunjenja utvrđenih radnih ciljeva.

Ocjenom kvalitete rada utvrđuje se u kolikoj mjeri je službenik i namještenik kvalitetno, točno i precizno ispunio utvrđene radne ciljeve u definiranim vremenskim rokovima pri čemu se uzima u obzir težina utvrđenih radnih ciljeva, potrebno vrijeme za ispunjenje istih, te stupanj opterećenost službenika i namještenika zadacima vezanim za radne ciljeve u danom razdoblju ocjenjivanja.

Članak 10.

Pravovremenost u obavljanju poslova: ocjenjuje se vrijeme potrebno za obavljanje poslova, poštivanje propisanih i naloženih rokova, izvršavanje poslova na vrijeme, samostalnost u radu kojom se utvrđuje koliko je službenik i namještenik sposoban planirati i ispunjavati utvrđene radne ciljeve samostalno i bez kontinuirane pomoći pretpostavljenih.

Članak 11.

Sposobnost usvajanja novih znanja i vještina potrebnih za kvalitetnije obavljanje posla:

ocjenjuje se odnos prema uvođenju novih praksi u radu, stvaralačka sposobnost i inicijativa te sposobnosti iznalaženja rješenja i davanja ideja kojima se unapređuju radni procesi.

Članak 12.

Odnos prema radu: ocjenjuje se poštivanje radnog vremena i prisustvo na poslu, učinkovitost u korištenju radnog vremena, odgovornost, marljivost, pouzdanost, inicijativa, sposobnost rješavanja problema, posvećenost poslu.

Članak 13.

Odnos prema nadređenim, radnim kolegama i strankama:

ponašanje prema nadređenim i drugim zaposlenim, poštivanje općih standarda pristojnosti i ljubaznosti, sposobnost priznavanja greški i prihvaćanja odgovornosti, spremnost prihvaćanja i davanja konstruktivnih kritika i sugestija, oblici komunikacije sa pretpostavljenim i drugim zaposlenim, radna etika službenika i namještenika.

Članak 14.

Određivanje dodatnog kriterija nije obavezno, ali se može iskoristiti kao opcija u slučajevima gdje već utvrđeni kriteriji ne odgovaraju u potpunosti prirodi posla. Dodatni kriterij moraju se službenik i namješteniku odrediti unaprijed za razdoblje ocjenjivanja.

3. POSTUPAK PRAĆENJA I OCJENJIVANJA SLUŽBENIKA I NAMJEŠTENIKA

Članak 15.

Službenik i namješteniku se za svako razdoblje ocjenjivanja utvrđuju najmanje tri, a najviše pet radnih ciljeva.

Izuzetno, ako s obzirom na prirodu radnog mjesta i propisane poslove i zadatke postoji teškoća u određivanju više radnih ciljeva, službenik i namješteniku se mogu utvrditi dva radna cilja.

Radni ciljevi po pravilu proizlaze iz opisa i svrhe radnog mjesta, a moraju biti ostvarivi i po mogućnosti mjerljivi sa postavljenim realnim rokovima.

Članak 16.

Utvrđivanje radnih ciljeva službenika i namještenika provodi se u suradnji pročelnika i općinskog načelnika i u pravilu proizlaze iz ciljeva utvrđenih na nivou konkretne organizacijske jedinice.

Radne ciljeve službenik i namješteniku koji je na probnom radu utvrđuje mentor službenika i namještenika na probnom radu koji je dužan službenik i namješteniku detaljno objasniti što se od njega očekuje u okviru svakog utvrđenoga radnog cilja.

Radni ciljevi za naredno razdoblje utvrđuju se po pravilu u toku razgovora o ocjenjivanju za prethodno razdoblje ocjenjivanja.

Utvrđeni radni ciljevi unose se u obrazac za ocjenjivanje, koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 17.

Utvrđeni radni ciljevi mogu se izmijeniti ako dođe do promjene u prioritetima Odjela odnosno Odsjeka ili ako nastupe okolnosti zbog kojih se radni ciljevi ne mogu ostvariti.

Izmjene radnih ciljeva utvrđuju se na isti način kao radni ciljevi, a obrazac u koji su unesene izmjene prilaže se obrascu kojim su utvrđeni prvobitni radni ciljevi.

Članak 18.

U toku razdoblja ocjenjivanja pročelnik Odjela je dužan nadgledati rad službenika i namještenika i prikupljati podatke o tome koliko je službenik i namještenik uspješan u radu, uzimajući u obzir prirodu poslova, radne uvjete i stupanj iskustva službenika i namještenika.

Članak 19.

Ocjene su: »odličan«, »vrlo dobar«, »dobar«, »zadovoljava« i »ne zadovoljava«.

a)ocjena »odličan« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost najviše kvalitete i osigurava najbolje i jedinstveno izvršavanje službe,

b)ocjena»vrlo dobar« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost naročito dobar i osigurava prvorazredno izvršavanje službe,

c)ocjena»dobar« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost prosječne kvalitete osiguravajući pouzdano obavljanje službe,

d)ocjena»zadovoljava« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost osigurava najmanju moguću mjeru prihvatljivih standarda kvalitete i preciznosti u obavljanju službe,

e)ocjena»ne zadovoljava« - dodjeljuje se službeniku ili namješteniku ukoliko je njegov rad i učinkovitost ispod minimuma standarda kvalitete te nije dovoljan da osigura pouzdano i prihvatljivo obavljanje službe.

Članak 20.

Ocjena se utvrđuje kao:

a)ocjena po kriteriju stupnja ispunjenja dogovorenih radnih ciljeva,

b)ocjena u odnosu na sve preostale kriterije ocjenjivanja,.

Ocjena iz stava 1. točke a ovog članaka, po kriteriju stupnja ispunjenja utvrđenih radnih ciljeva numeričkog je tipa, i određuje se tako što se ispunjenje svakog cilja ocjenjuje brojčanom ocjenom od 1 do 5, a potom se izračunava prosječna ocjena za sve ciljeve za cijelo razdoblje ocjenjivanja.

Ocjena iz stava 1. točke b izračunava se tako što se službenik i namještenik ocjenjuje ocjenama od 1 do 5 prema svakom preostalom kriteriju iz članaka 7. ovog pravilnika pojedinačno, nakon čega se izračunava prosječna ocjena prema svim preostalim kriterijima zajedno.

Konačna ocjena se dobije kad se zbir prosječne ocjene iz stava 1. točke a i prosječne ocjene iz stava 1. točke b podijeli sa brojem 2. službenik i namještenik koji ne ostvari minimalno 50% očekivanja ne može dobiti ocjenu »zadovoljava«. Konačna ocjena se izražava sa slijedećom skalom:

a) »ne zadovoljava« (ispod 1,50);

b) »zadovoljava« (1,50 - 2,49);

c) »dobar« (2,50 - 3,49);

d) »vrlo dobar« (3,50 - 4,50 ) i

e) »odličan« (4,50 do 5,00)

Članak 21.

Službenik i namješteniku koji je na probnom radu zadovoljio kao zadovoljavajuća ocjena smatra se konačna ocjena utvrđena u skladu sa odredbama ovog pravilnika: »zadovoljava«, »dobar« i »vrlo dobar«.

Službenik i namješteniku koji je na probnom radu nije zadovoljio nezadovoljavajuća ocjena smatra se konačna ocjena utvrđena u skladu sa odredbama ovog pravilnika »ne zadovoljava«.

Članak 22.

Istekom razdoblja za ocjenjivanje, pročelnik Odjela ispunjava obrazac za ocjenjivanje službenika i namještenika koji je sastavni dio ovog pravilnika.

Članak 23.

Pročelnik Odjela u obrazac za ocjenjivanje unosi komentare o stupnju ispunjenja utvrđenih radnih ciljeva i prijedlog ocjene za svaki postavljeni radni cilj i za sve ostale kriterije ocjenjivanja iz članaka 7. ovog Pravilnika.

Članak 24.

Pročelnik Odjela i službenik ili namještenik moraju obaviti razgovor.

Razgovor sa službenik i namještenikom obavlja se u atmosferi otvorenog dijaloga između službenika i namještenika i pročelnika Odjela.

Službenik i namještenik iznosi mišljenje o ispunjenju utvrđenih radnih ciljeva, a zatim pročelnik Odjela iznosi i obrazlaže svoje mišljenje o radu službenika i namještenika, prijedlog ocjene.

U toku razgovora sa službenik i namještenikom pročelnik, na osnovu argumenata koje je službenik i namještenik izložio o svom radu, može izmijeniti prijedlog ocjene koju je prethodno utvrdio u obrascu uz odgovarajuće obrazloženje.

Članak 25.

Poslije obavljenog razgovora, službenik i namještenik unosi svoje komentare u obrazac za ocjenjivanje, uključujući i razloge mogućeg neslaganja sa ocjenom, upisuje datum kada je dao komentar i potpisuje obrazac.

Nakon unošenja komentara službenika i namještenika pročelniku potpisuje obrazac za ocjenjivanje.

Članak 26.

Nakon potpisivanja obrasca za ocjenjivanje pročelnik donosi rješenje o ocjenjivanju službenika ili namještenika.

Načelnik donosi rješenje o ocjenjivanju pročelnika Odjela.

4. NAPREDOVANJE

Članak 27.

Na osnovu rezultata ocjene rada službenik i namještenik može napredovati u viši platni razred u okviru radnog mjesta sukladno Pravilniku ounutarnjem redu Jedinstvenog upravnog djela Općine Dobrinj.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 28.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-05/16-01/1

URBROJ: 2142-04-02-16-1

Dobrinj, 25. travnja 2016.

Općinski načelnik
Neven Komadina, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=51514&odluka=11
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr