SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
GRAD RAB

32.

Na temelju članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 10. svibnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o osnivanju Dječjeg gradskog vijeća Grada Raba

Članak 1.

Ovom se Odlukom Grad Rab opredjeljuje za provođenje aktivnosti, uz suradnju lokalnih tijela, ustanova, udruga, pojedinaca, medija, odraslih i djece, vezanih za osnivanje Dječjeg gradskog vijeća Grada Raba.

Članak 2.

Osnivanje Dječjeg gradskog vijeća Grada Raba ima za cilj ostvarivanje temeljnih dječjih prava na osnovi sljedećih dokumenata:

1.Konvencije o pravima djeteta UN-a koja sadrži četiri opća načela:

-djeca ne smiju trpjeti diskriminaciju,

-djeca imaju pravo na životni razvoj u svim vidovima života,

-pri donošenju svih odluka ili izvršenju postupaka koji utječu na dijete ili na djecu kao skupinu, najvažnija mora biti dobrobit djeteta,

-djeci se mora omogućiti aktivno sudjelovanje u rješavanju svih pitanja koja utječu na njihov život i dopustiti im slobodu izražavanja mišljenja.

2.Europske povelje o sudjelovanju mladih u životu općina i regija Vijeća Europe koja je, na načelima međusobnog uvažavanja i partnerstva, putokaz lokalnoj samoupravi i upravi, kao i mladima kako ostvariti aktivno sudjelovanje što većeg broja djece i mladih u životu svojih gradova, posebice u procesima odlučivanja o pitanjima koja utječu na kvalitetu njihovog života.

Članak 3.

Osniva se Dječje gradsko vijeće Grada Raba ( u daljnjem tekstu: Dječje gradsko vijeće), kao institucionalan okvir za ostvarivanje prava djece na aktivno sudjelovanje u životu Grada Raba, a koju Grad Rab provodi uz sudjelovanje Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab.

Dječje gradsko vijeće osigurava djeci slobodno izražavanje mišljenja, iznošenje prijedloga i sudjelovanje u procesu donošenja odluka kojima se podiže kvaliteta življenja u Gradu Rabu.

Dječje Gradsko vijeće upoznaje gradsku vlast sa problemima i predlaže rješenja od interesa za djecu.

Članak 4.

Dječje gradsko vijeće čini 15 (petnaest) članova, predstavnika svakog razrednog odjeljenja od V. do VII. razreda Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab sa prebivalištem na području Grada Raba.

U izborima za Dječje gradsko vijeće imaju pravo sudjelovati sve učenice i učenici Osnovne škole Ivana Rabljanina Rab od V. do VII. razreda.

Kandidat koji se prijavljuje za vijećnika mora biti dobrog ili uzornog vladanja, koji nema izrečenu niti jednu od pedagoških mjera.

Postupak izbora članova Dječjeg gradskog vijeća i objave rang-liste kandidata s ostvarenim brojem glasova na prikladan način provodi Osnovna škola Ivana Rabljanina Rab (u daljnjem tekstu: Škola).

Mandat članova traje dvije (2) godine, a isti je ograničen završetkom osnovnoškolskog školovanja.

Mandat izabranog vijećnika Dječjeg gradskog vijeća traje do isteka mandata tog saziva.

U slučaju izricanja pedagoške mjere u Školi vijećnik se razrješuje dužnosti, te ga na toj funkciji zamjenjuje kandidat koji je u Školi na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio drugi, odnosno treći najveći broj glasova.

Članak 5.

Konstituirajuću sjednicu Dječjeg gradskog vijeća saziva gradonačelnik Grada Raba u roku petnaest (15) dana od dana objave rezultata izbora.

Dječje gradsko vijeće konstituirano je izborom predsjednika Dječjeg gradskog vijeća, na prijedlog vijećnika, ako je na konstituirajućoj sjednici nazočna većina članova Dječjeg gradskog vijeća.

Predsjednik Dječjeg gradskog vijeća ne može se kandidirati za dječjeg gradonačelnika, odnosno zamjenika dječjeg gradonačelnika.

Članak 6.

Vijećnici Dječjeg gradskog vijeća podnose pisanu kandidaturu za funkciju dječjeg gradonačelnika i zamjenika predsjedniku Dječjeg gradskog vijeća u roku od osam (8) dana od dana objave rezultata izbora predsjednika Dječjeg gradskog vijeća.

Dječjeg gradonačelnika i zamjenika biraju vijećnici Dječjeg gradskog vijeća tajnim glasovanjem. Za funkciju Dječjeg gradonačelnika je izabran onaj kandidat koji je dobio najveći broj glasova. U slučaju da dva ili više kandidata ostvare jednak broj glasova, ponavlja se izbor između tih kandidata na istoj sjednici.

Dječji gradonačelnik i njegov zamjenik imaju mandat od dvije (2) godine.

Članak 7.

Dječji gradonačelnik predstavlja Dječje gradsko vijeće i sudjeluje na manifestacijama Grada Raba, a kada iz objektivnih razloga nije u mogućnosti, zamjenjuje ga Zamjenik dječjeg gradonačelnika.

Ako Dječji gradonačelnik neopravdano ne sudjeluje na tri (3) uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća ili na tri (3) uzastopne aktivnosti (promotivne aktivnosti, edukativne radionice, prikupljanje mišljenja i prijedloga) svaki vijećnik Dječjeg gradskog vijeća može predložiti da se raspravi o odgovornosti Dječjeg gradonačelnika i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju Dječjeg gradonačelnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je na izborima za Dječjeg gradonačelnika dobio drugi najveći broj glasova.

Članak 8.

Vijećnik Dječjeg gradskog vijeća obvezan je sudjelovati u svim aktivnostima Dječjeg gradskog vijeća i o njima na prikladan način obavijestiti razredni odjel u kojem je izabran.

Vijećnik je obvezan prikupiti mišljenja i prijedloge razrednog odjela u kojem je izabran o temama o kojima će se raspravljati na sjednici Dječjeg gradskog vijeća.

Škola vijećniku osigurava uvjete i pomoć u izvršavanju njegovih obveza.

Članak 9.

Ukoliko vijećnik neopravdano ne prisustvuje na tri (3) uzastopne sjednice Dječjeg gradskog vijeća, svaki vijećnik ili Škola u kojem je izabran mogu predložiti da se raspravi o njegovoj odgovornosti i pokrenuti pitanje njegova razrješenja.

Dječje gradsko vijeće većinom glasova prisutnih vijećnika donosi odluku o razrješenju vijećnika i utvrđuje da će ga na toj funkciji zamijeniti kandidat, koji je u Školi na izborima za Dječje gradsko vijeće dobio drugi, odnosno treći najveći broj glasova.

Članak 10.

Dječje gradsko vijeće može samoinicijativno, te na prijedlog djece i Škole raspravljati i iznositi prijedloge o:

-potrebama djece i mladih,

-radu gradskih ustanova s aspekta interesa djece,

-planovima razvoja školstva,

-programima izvannastavnih aktivnosti,

-programima obilježavanja blagdana i važnih datuma u Školi i Gradu,

-svim ostalim pitanjima od važnosti za djecu i mlade.

Članak 11.

Dječje gradsko vijeće održava sjednice u pravilu najmanje jednom tromjesečno.

Sjednica se može održati ako je prisutna većina vijećnika.

O radu sjednice vodi se zapisnik, a kojeg su vijećnici dužni sastaviti te dostaviti Školi i gradonačelniku Grada Raba, odnosno pročelniku Upravnog odjela za opće poslove i društvene djelatnosti.

Članak 12.

Dječje gradsko vijeće ima Statut.

Statut donosi Dječje gradsko vijeće na konstituirajućoj sjednici.

Ovlašćuje se gradonačelnik Grada Raba na davanje tumačenja i donošenje provedbenih odluka u smislu provedbe ove Odluke.

Članak 13.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-06/16-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-16-11

Rab, 10. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=51280&odluka=32
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr