SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
GRAD RAB

31.

Na temelju odredbi članka 48. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (»Narodne novine« broj 10/97, 107/ 07 i 94/13), članka 3. Odluke o utvrđivanju mjerila za osiguranje sredstava za zadovoljavanje javnih potreba u djelatnosti predškolskog odgoja i naobrazbe u Primorsko- goranskoj županiji (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 10/11), članka 62. Statuta Dječjeg vrtića »Pahuljica« Rab i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/09, 13/13, 31/13-pročišćeni tekst i 19/15), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj 10. svibnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o visini ekonomske cijene
usluga u Dječjem vrtiću »Pahuljica« Rab

Članak 1.

U Odluci o visini ekonomske cijene usluga u Dječjem vrtiću »Pahuljica« Rab, donesenoj od strane Gradskog vijeća Grada Raba na sjednici održanoj 4. listopada 2011. godine, KLASA: 023-06/11-01/03, URBROJ: 2169-01-02- 01-11-14, u članku 1., podstavak 1. i 2. mijenjaju se i glase:

»-2.000,00 kn za cjelodnevni, 10-satni boravak djeteta (sa četiri obroka) u jasličkom ili vrtićkom programu,

-1.760,00 kn za poludnevni, 6-satni boravak djeteta (sa tri obroka),«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije.«

KLASA: 023-06/16-01/02

URBROJ: 2169-01-02/7-16-12

Rab, 10. svibnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=51280&odluka=31
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr