SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 12. Petak, 20. svibnja 2016.
OPĆINA ČAVLE

25.

Na temelju odredbe članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (Narodne novine broj 76/07, 38/ 09, 55/11, 90/11 i 50/12) i članka 188. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13) te odredbe članka 19. Statuta Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 20/14, 26/14, 27/15), te suglasnosti Župana Primorsko-goranske županije (Klasa: 350-02/16- 01/3: Ur. br.: 2170/1-03-01/1-16-2. Rijeka, od 11.ožujka 2016. godine), Općinsko vijeće Općine Čavle, na svojoj sjednici održanoj 7. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o ciljanim IV. Izmjenama i dopunama Prostornog
plana uređenja Općine Čavle

Članak 1.

Donosi se ciljana IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle (»Službene novine« PGŽ broj 22/ 01, 2/13, 38/13- ispravak, 10/15- ispravak i 33/15- usklađenje) u daljnjem tekstu: Izmjena i dopuna Plana.

Članak 2.

Sastavni dio ove Odluke je elaborat »Ciljana IV. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Čavle«, koji se sastoji od:

KNJIGE 1:

A. TEKSTUALNI DIO

ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1.UVJETI ZA ODREĐIVANJE NAMJENE POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE ČAVLE

1.1. ORGANIZACIJA PROSTORA, NAMJENA I KORIŠTENJE POVRŠINA

1.1.1. Građevinska područja

2. UVJETI ZA UREĐENJE PROSTORA

2.1. GRAĐEVINE OD VAŽNOSTI ZA DRŽAVU I PRIMORSKO-GORANSKU ŽUPANIJU

2.3. IZGRAĐENE STRUKTURE IZVAN NASELJA

2.3.1. Izdvojena građevinska područja izvan naselja

2.3.1.3. Posebna namjena

2.3.1.7. Sportska namjena

2.3.2. Neposredna provedba plana

4.UVJETI SMJEŠTAJA DRUŠTVENIH DJELATNOSTI

4.4. SPORT I REKREACIJA

5.UVJETI UTVRĐIVANJA KORIDORA ILI TRASA I POVRŠINA PROMETNIH I DRUGIH INFRASTRUKTURNIH SUSTAVA

5.1. PROMETNI SUSTAV

5.1.1.Kopneni promet

5.1.1.1. Cestovni promet

5.2. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV

5.2.1.Sustav uređenja vodotoka i zaštite od poplava

5.2.1.1. Uređenje vodotoka i zaštita od poplava

5.2.2. Sustav vodoopskrbe i odvodnje

5.2.2.1. Korištenje voda

5.2.2.2. Sustav odvodnje

5.3. ENERGETSKI SUSTAV

5.3.1. Elektroopskrba

5.3.2. Opskrba plinom

5.3.4.Potencijalni lokalni obnovljivi izvori energije - korištenje sunčeve energije

6.MJERE ZAŠTITE KRAJOBRAZNIH I PRIRODNIH VRIJEDNOSTI I KULTURNO-POVIJESNIH CJELINA

6.2. MJERE ZAŠTITE PRIRODNIH VRIJEDNOSTI

6.2.1. Zaštićeni dijelovi prirode

7.POSTUPANJE S OTPADOM

8.MJERE SPREČAVANJA NEPOVOLJNA UTJECAJA NA OKOLIŠ

8.1. ZAŠTITA TLA

8.1.3. Tlo za planiranje izgradnje

8.1.4. Zaštita tla od erozije

8.2. ZAŠTITA ZRAKA

8.3. ZAŠTITA VODA

8.3.2. Zaštita od štetnog djelovanja voda

8.4.ZAŠTITA OD PREKOMJERNE BUKE I SVJETLOSNOG ONEČIŠĆENJA

8.5. MJERE POSEBNE ZAŠTITE

8.5.3. Zaštita od potresa

8.5.5. Zaštita od požara

8.5.9.Mjere zaštite koje omogućavaju učinkovitije provođenje ostalih mjera zaštite

8.6.MJERE POSEBNE ZAŠTITE STRELIŠTA KOVAČEVO

8.6.1. Mjere sigurnosne zaštite

8.6.2. Mjere posebne zaštite zračnog prostora

B. GRAFIČKI DIO

Korištenje i namjena površina 1:25 000

1. Površine za razvoj i uređenje

Infrastrukturni sustavi i mreže 1:25 000

2. Promet

2.1. Pošta i telekomunikacije

2.2. Energetski sustav i vodoopskrba

2.3. Vodnogospodarski sustav - odvodnja otpadnih voda, uređenje vodotoka i voda

Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora 1:25 000

3. Područja posebnih uvjeta korištenja

3.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju

Područja i dijelovi primjene planskih mjera zaštite

Građevinska područja 1:5 000

4.4. Građevinska područja k.o. Podhum

KNJIGE 2:

OBVEZNI PRILOZI PROSTORNOG PLANA

I. SAŽETAK OBRAZLOŽENJA PLANA

II. POPIS PROPISA

III. ZAHTJEVI I MIŠLJENJA

IV. IZVJEŠĆE O JAVNOJ RASPRAVI I PONOVNOJ JAVNOJ RASPRAVI

V. EVIDENCIJA POSTUPKA IZRADE I DONOŠENJA PLANA

Članak 3.

U članku 9. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

. »sportsku namjenu (SC).«

Članak 4.

U članku 13. stavku 2. briše se rečenica koja glasi: »Građenje na trasama bujičnih tokova moguće je samo sukladno odredbama Zakona o vodama«.

Članak 5.

U članku 16. u stavku 1. točki 1.a. dodaju se podstavak 3. koji glasi:

»- sportski centar Grobnik 2.«

Članak 6.

U članku 67. stavku 1. iza podstavka 6. dodaje se podstavak 7. koji glasi:

. »sportsku namjenu (SC).«

Članak 7.

U članku 68. stavku 2 iza podstavka 3. dodaje se podstavak 4. koji glasi:

»sportske namjene (SC)«.

Članak 8.

Iza članka 78. dodaje podnaslov koji glasi:

»2.3.1.3. Posebna namjena«.

Članak 9.

U članku 79. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Ovim Izmjenama i dopunama Plana određena je jedna prostorna cjelina kao površina posebne namjene:

PN2 - lokalitet Grobničko polje - vojno skladište.«

Stavci 2. i 3. brišu se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju stavci 2. i 3.

U stavku 2. mijenja se broj i naziv kartografskog prikaza i glasi:

»3. Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora, područja posebnih uvjeta korištenja, mj. 1:25 000.«

U stavku 3. brišu se riječi »vojnog strelišta Kovačevo i«.

Članak 10.

Iza članka 82. dodaje se podnaslov i članak 82a. koji glase:

»2.3.1.2. Sportska namjena (SC)«

Članak 82a.

Ovim Planom određeno je građevinsko područje sportske namjene - SC Grobnik 2, namijenjeno smještaju sportske građevine strelišta Kovačevo.

Za izdvojeno građevinsko područje iz stavka 1. uvjeti za građenje utvrđuju se neposrednom provedbom.

Na izdvojenom građevinskom području iz stavka 1. moguća je izgradnja svih pratećih sadržaja koji proizlaze iz potreba osnovne namjene: ugostiteljsko - turistički, smještajni, zdravstveni, društveni, trgovački, uslužni, parkirališta, površine za sport i rekreaciju i dr.

Za područje utjecaja gp sportske namjene strelišta Kovačevo utvrđuje se zaštitna zona - zona ograničene izgradnje (ZOG-2) određena na Karti 3. »Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora - područja posebnih uvjeta korištenja«, mj. 1:25 000.

U zoni ograničene izgradnje iz stavka 4. zabranjena je gradnja svih građevina, osim građevina infrastrukture, a određena je sukladno konfiguraciji zemljišta i propisanim sigurnosnim mjerama na strelištu.

U postupku formiranja građevne čestice strelišta potrebno je odrediti i sigurnosnu zonu sukladno uvjetima iz članka 188g. ove Odluke.»

Članak 11.

Dosadašnji članak 82.a. postaje članak 82.b. te se mijenja i glasi:

»U građevnom području SC Grobnik 2 planirana je gradnja sportskog strelišta.

Građevinsko područje iz stavka 1. prikazano je u kartografskom prilogu 1. Korištenje i namjena površina - Površine za razvoj i uređenje u mj. 1:25 000, te u kartografskom prilogu 4. Građevinska područja u mj.1:5 000.«

Članak 12.

Iza članka 82.b. dodaje se članak 82.c. koji glasi:

»Ovim Planom određuje se gradnja sportske građevine strelišta Kovačevo prema slijedećim uvjetima:

1. Oblik i veličina građevne čestice

.Veličina građevne čestice iznosi max. 65 ha. Unutar građevne čestice smještaju se građevine osnovne namjene i svih pomoćnih sadržaja u funkciji građevine osnovne namjene.

2. Građevina

Namjena građevine

.Namjena osnovne građevine je strelište, koje sadrži niz pomoćnih sadržaja.

.Pomoćni sadržaji mogu biti smješteni unutar građevine osnovne namjene ili kao samostalne građevine.

.Pomoćni sadržaji iz prethodnog stavka mogu biti:

-ugostiteljsko-turističke namjene: restoran, caffe bar,

-smještajni kapaciteti: max 100 ležaja

-zdravstvene namjene: sportsko-kineziološki-dijagnostički centar,

-društvene namjene: muzej oružja; kongresni prostori i prostori za sastanke i edukaciju,

-sportske namjene: fitness i welness centar s bazenom, prostori za pikado, biljar, squash, kuglanje, badmington, stolni tenis,

-trgovačke djelatnosti: trgovina i servisi za najam
oružja i

- ostali slični sadržaji.

Veličina građevine

.max. dozvoljeni koeficijent izgrađenosti je 0,1.

.max. koeficijent iskorištenosti je 0,2.

.bruto razvijena površina pomoćne građevine ne može činiti više od 20% ukupne bruto razvijene površine svih građevina izgrađenih na građevnoj čestici.

.Max. visina građevine iznosi 25 m.

.najveći dozvoljeni broj etaža iznosi četiri (4) etaže, od kojih najviše tri (3) nadzemne

3. Smještaj građevina na građevnoj čestici

.Najmanja dozvoljena udaljenost građevine od granica građevne čestice je 5 m.

.U zoni regulacije bujičnog vodotoka Kovačevica zabranjena je gradnja građevina.

4. Uvjeti za oblikovanje građevine

.Građevine treba oblikovati prema funkcionalnoj namjeni, uz upotrebu postojanih materijala te primjenu suvremenih tehnologija građenja i uvažavajući suvremene arhitektonske zahtjeve uz maksimalnu prilagodbu okolnom prostoru. Vrstu i oblik krova, pokrova, otvora, pročelja i ostalih arhitektonskih elemenata treba oblikovati ujednačenom, proporcionalnom raščlambom ploha i otvora te uskladiti sa krajobraznim osobitostima.

5.Uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

.Projektiranjem i građenjem mora se omogućiti nesmetan prilaz osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti, te osigurati uvjete za njihovo nesmetano kretanje, boravak i rad.

6. Uvjeti za uređenje građevne čestice:

.Bujični vodotok Kovačevica prolazi rubnim dijelom građevne čestice strelišta Kovačevo.

.Bujični vodotok iz prethodnog stavka i zona njegove regulacije prikazani su na Karti 3.1. Područja posebnih ograničenja u korištenju 1:25000.

.Kod izrade projektnih rješenja planiranih građevina predvidjeti zaštitu od vanjskih, izvorskih i podzemnih voda na osnovi istraživanja razine podzemnih voda i količine površinskih voda.

.Površina građevne čestice mora imati min. 10 % zelenih površina. Na prostoru koji posjetitelji koriste za razonodu, odmor, šetnje, različite sportske i rekreacijske aktivnosti, urediti travnjake, parkove, staze i vodene površine koje definiraju različite ambijente. Sadnja visoke i niske autohtone vegetacije prilikom uređenja preuzet će i ulogu zaštite korisnika od buke.

.Parkirna mjesta je potrebno osigurati na vlastitoj čestici prema kriterijima iz članka 132. ove Odluke iz Tablice 6. - Parkirališna za društvene građevine (na 25 sjedala po jedno mjesto i na 25 natjecatelja po 1 mjesto, a za veća natjecanja

-prvenstvo Evrope i svijeta za potrebe parkiranja koristiti će se parkirališne površine unutar SC Grobnik 1).

7. Način i uvjeti priključenja građevne čestice

.Način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu, komunalnu i drugu infrastrukturu određeni su u Točki 5. ovoga Plana i na Kartama 2 - 2.3 Infrastrukturni sustavi i mreže.

8. Mjere zaštite okoliša

.Mjere zaštite okoliša i ljudi od nepovoljnih utjecaja sportske građevine strelišta Kovačevo određene su u Točki 8. ove Odluke - Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i u Točki 5.2. Vodnogospodarski sustav.«

Članak 13.

Dosadašnji članak 82.b. postaje članak 82.d.

Članak 14.

U članku 96. stavka 1. iza riječi »vodoopskrbe i odvodnje«, dodaju se riječi »sustava uređenja vodotoka i voda, te građevine u funkciji«, a slovo »i« briše se.

Članak 15.

U članku 119. u stavku 2. iza podstavka 2. dodaje se podstavak 3. koji glasi:

.»unutar građevinskog područja za izdvojenu namjenu SC Grobnik 2

.omogućuje se građenje sportske građevine strelišta Kovačevo«.

Članak 16.

U članku 126. u stavku 5. iza podstavka 7. dodaju se podstavci 8 i 9 koji glase:

.»planirani spoj 1 za Sportski centar Grobnik 2

.planirani spoj 2 za Sportski centar Grobnik 2.«

Članak 17.

Iza članka 126.a. dodaje se podnaslov i članak 126.b. koji glase:

»Uvjeti za lokalne ceste LC 1 i LC 2 - SC Grobnik 2 - strelište Kovačevo

Članak 126.b.

Ovim Planom se određuju min. tehnički elementi za izgradnju prometnica LC 1 i LC 2 do SC Grobnik 2:

Prometnica LC 1:

.broj i širina prometnih traka 2x3,00 m

.obostran pješački nogostup širine 1,5 m

.maksimalni nagib nivelete 4%

Prometnica LC 2:

.broj i širina prometnih traka 2x2,75 m

.maksimalni nagib nivelete 9%

Planski koridor planiranih lokalnih prometnica iznosi 30,0 m.

Projektno rješenje prometnice LC 1 potrebno je uskladiti s projektnim rješenjem uređenja bujice Kovačevica«.

Članak 18.

U članku 141. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Do utvrđivanja inundacijskog područja (javnog vodnog dobra i vodnog dobra), širina koridora vodotoka obuhvaća prirodno i uređeno korito vodotoka, s obostranim pojasom širine 10 m, mjereno od gornjeg ruba korita, vanjske nožice nasipa ili vanjskog ruba građevine uređenja toka.«

Članak 19.

U članku 142. stavku 1. iza riječi »vodotoke i bujice« dodaju se riječi »te retencije« , a iza riječi »inundacijskog« briše se riječ »pojasa«, a dodaje riječ »područja.«

Članak 20.

U članku 144. stavak 1. mijenja se i glasi:

»Na zemljištu iznad natkrivenih vodotoka nije dozvoljeno graditi i/ili dopuštati gradnju, osim gradnje javnih površina (prometnice, parkovi, trgovi).«

Članak 21.

Iza članka 147. dodaje se članak 147.a. koji glasi:

»Članak 147.a.

Za strelište Kovačevo potrebno je osigurati minimalno 150 m3 /dan pitke vode preko planirane vodoospreme »Kovačevo 1«.

Priključak građevne čestice strelišta Kovačevo na sustav vodoopskrbe planira se preko pristupne ceste LC1.«

Članak 22.

Iza članka 150. dodaje se članak 150.a. koji glasi:

»Članak 150.a.

Razdjelnim podsustavom otpadnih voda planira se prihvat svih kategorija otpadnih voda sa strelišta Kovačevo, te odvodnja prema uređaju za pročišćavanje otpadnih voda grada Rijeke.

Priključak građevne čestice strelišta Kovačevo na sustav odvodnje planira se preko pristupne ceste (LC1).

Do izgradnje cjelovitog sustava odvodnje Rijeka-Grobnik i spoja građevne čestice strelišta Kovačevo na sustav, potrebno je izgraditi odgovarajući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda s dispozicijom obrađene otpadne vode neizravno u podzemne vode procjeđivanjem kroz tlo putem upojnih građevina.

U skladu s potrebama etapne izgradnje sustava odvodnje potrebno je detaljno istražiti potencijalna mjesta upoja pročišćenih otpadnih voda.

Podsustav oborinske odvodnje prihvaćat će oborinske vode sa svih javnih prometnih površina i nakon pročišćavanja upuštati u bujicu Kovačevica, čije korito je potrebno prethodno urediti ili u podzemlje putem upojnih bunara ili drenaže.«

Članak 23.

Iza članka 153. dodaje se članak 153.a. koji glasi:

»Članak 153.a.

Za potrebe opskrbe strelišta Kovačevo električnom energijom planira se izgradnja trafostanice 20/0,4 kV, kao samostojeće građevine ili ugradbene u građevini. Mikrolokaciju trafostanice 20/0,4 kV potrebno je odrediti nakon definiranja stvarnih potreba kroz dokumentaciju za ishođenje lokacijske dozvole.

Prema potrebi potrošača za većom vršnom snagom, koja premašuje broj i kapacitet planirane trafostanice, lokacije za nove dodatne trafostanice potrebno je osigurati na građevnoj čestici unutar područja predviđenog za gradnju, kao samostojeće građevine ili kao ugradbene u građevini.

Vodove 20 kV naponskog nivoa potrebno je izvesti podzemno u trasi pristupne ceste LC 1 do građevne čestice.

Iznimno, odstupanje u položaju objekata i vođenju trase planiranog elektroopskrbnog voda u odnosu na položaj i trasu utvrđenu Planom, dozvoljava se ukoliko se projektnom dokumentacijom pronađe kvalitetnije rješenje.«

Članak 24.

Iza članka 154. dodaje se članak 154.a. koji glasi:

»Članak 154.a.

Za potrebe grijanja i hlađenja strelišta Kovačevo kao alternativni energent planira se korištenje zemnog plina u količini približno 80.000 m3 godišnje.

Priključak građevne čestice strelišta Kovačevo na sustav plinoopskrbe planira se preko pristupne ceste (LC 1).«

Članak 25.

U članku 158.a. stavku 1. podstavku 2. iza riječi »u poslovnim« dodaje se riječ »sportskim.«

Članak 26.

U članku 163. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Planirani zahvat strelišta Kovačevo podliježe ocjeni prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu sukladno Zakonu o zaštiti prirode.«

Članak 27.

Iza članka 174. dodaje se članak 174.a. koji glasi:

»Članak 174.a.

Na lokaciji strelišta Kovačevo potrebno je provoditi slijedeće mjere za zbrinjavanje otpada:

.odvojeno prikupljati sve vrste otpada (otpadni papir i karton, ambalaža od plastike, otpadna ulja, otpadno olovo, otpadne čahure),

.odvojeno prikupljati biorazgradiv otpad i izvršiti njegovu oporabu kompostiranjem,

.izgraditi poseban ograđeni prostor sa spremnicima i kontejnerima za odvojeno prikupljanje i privremeno skladištenje svih vrsta otpada.«

Članak 28.

U članku 176. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»Za planirani zahvat SC Grobnik 2 - strelište Kovačevo potrebno je provesti Ocjenu o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš sukladno Uredbi o procjeni utjecaja zahvata na okoliš.«

Članak 29.

Iza članka 179. dodaje se članak 179.a. koji glasi:

»Članak 179.a.

U svrhu sprječavanje zagađenja tla strelišta Kovačevo, potrebno je iza meta ugraditi klopke za metke za jednostavno skupljanje ispaljenih metaka i njihovo naknadno ekološko odlaganje.

Na području prostora strelišta za lovački parkur se tlo zbog akumulacije ispaljenog streljiva, mora periodički čistiti posebnim strojevima koji izdižu gornji sloj tla i iz njega izdvajaju olovo.

U hortikulutri je dozvoljeno upotrebljavati samo sredstva za zaštitu bilja koja su registrirana u RH i koja su propisno pakirana i označena.«

Članak 30.

Iza članka 179.a. dodaje se podnaslov i članci 179.b. i 179.c. koji glase:

»8.1.4. Zaštita tla od erozije«

Članak 179.b.

Građevinski zahvati u slivu mogu u određenim slučajevima izazvati pojavu bujica, nestabilnost terena i pojavu klizišta kao i smanjenje protočnosti vodotoka. Radi izbjegavanja odnosno maksimalnog smanjivanja štetnih utjecaja građevinskih radova na vodni režim određuju se slijedeće mjere:

.Prijelazi vodotoka moraju premostiti korita tako da svojim građevinama ne zatvaraju i smanjuju protočne profile vodotoka;

.Nužno je već kod izrade projektne dokumentacije za građevinski zahvat predvidjeti potrebne protuerozijske radove (biološke i građevinske);

.Građevinskim zahvatima ne smiju se presijecati i smanjivati protočni profili drenažnih kanala.

.Velike količine oborinskih voda koje se stvaraju na površinama prometnica i drugih većih nepropusnih podloga, ne smiju se neposredno upuštati u korito vodotoka ili u odvodne kanale (recipijent) bez transformacije (smanjenja) vrha vodnog vala.

Članak 179.c

Zaštita od bujica i erozije u samim vodotocima provodi se uređenjem vodotoka gradnjama koje smanjuju ili eliminiraju eroziju korita. Korito reguliranog vodotoka Kovačevica, osim prihvata vodnih valova iz sliva minimalno 20. godišnjeg povratnog perioda, mora osigurati područje protiv erozije koja je rezultat hidro-geoloških karakteristika tla.

Za zaštitu od erozija i bujica provode se zaštitni radovi u slivu i koritu bujice: pošumljavanje, uzgoj i održavanje zaštitne vegetacije, trasiranje, krčenje raslinja, čišćenje korita bujice i drugi slični radovi.

Mjerama za zaštitu od erozija i bujica smatraju se osobito: zabrana i ograničavanje sječe drveća i grmlja, zabrana i ograničavanje vađenja pijeska, šljunka i kamena, zabrana odlaganja otpadnih tvari, odgovarajući način korištenja poljoprivrednog i drugog zemljišta i druge odgovarajuće mjere.»

Članak 31.

Iza članka 180. dodaje se članak 180.a. koji glasi:

»Članak 180.a.

Unutar područja SC Grobnik 2 za sva zatvorena strelišta potrebno je ugraditi sustav pročišćavanja zraka posebnim ventilacijskim sustavom s filterima za uklanjanje čestica olova, te pratiti emisije otpadnih plinova sukladno zakonskim propisima.«

Članak 32.

U članku 182. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi:

»Sustav obrane od poplava Općine Čavle dio je cjelovitog sustava zaštite od štetnog djelovanja voda na području malog sliva »Kvarnersko primorje i otoci« (Sektor E - Sjeverni Jadran, branjeno područje 23 »Mali slivovi« »Kvarnersko primorje i otoci i Podvelebitsko primorje i otoci«). Operativna obrana od poplava provodi se temeljem Državnog plana obrane od poplava (NN 84/10). Glavnog provedbenog plana obrane od poplava, Provedbenog plana obrane od poplava i Plana obrane od poplava na vodama 2. reda Primorsko-goranske županije.«

Članak 33.

Iza članka 183. dodaju se članci 183.a. i 183.b. koji glase:

»Članak 183.a

Na otvorenim strelištima SC Grobnik 2 širenje buke će se umanjiti izvedbom zaštitnih nasipa i zidova, te sadnjom zaštitnog zelenila.

Razina buke u najbližem stambenom objektu ne smije prelaziti 55 dBa danju i 45 dBa noću.

Članak 183.b.

Na strelištu Kovačevo je potrebno koristiti sustav uređaja ekološke rasvjete projektiran na način da omogućuje najviše standarde zaštite okoliša i sigurnosne standarde.«

Članak 34.

U članku 186.a. stavku 1. iza podstavka 15. dodaje se podstavak 16. koji glasi:

. »SC Grobnik 2 - strelište Kovačevo.«

Članak 35.

Iza članka 186.a. dodaje se članak 186.b. koji glasi:

»Članak 186.b.

Prije izgradnje strelišta Kovačevo, potrebno je izvršiti geomehaničko i geofizičko ispitivanje terena, kako bi se postigla maksimalna sigurnost konstrukcija na predviđeni potres.

Prometnice se moraju projektirati na način da razmak građevina od prometnice omogućuje da eventualne ruševine građevina ne zaprječuju prometnicu radi omogućavanja evakuacije ljudi i pristupa interventnim vozilima.

Kod projektiranja građevina moraju se koristiti podatci o akceleraciji sukladno utvrđenim vrijednostima prema Hrvatskoj karti potresne opasnosti.«

Članak 36.

U članku 188. iza stavka 1. dodaju se stavci 2. i 3. koji glase:

»Kod određivanja međusobne udaljenosti objekata voditi računa o požarnom opterećenju objekata, intenzitetu toplinskog zračenja kroz otvore objekata, vodootpornosti objekata i fasadnih zidove, meteorološkim uvjetima i dr.

Udaljenost objekata od ruba javne prometne površine mora biti jednaka polovici visine do vijenca krova objekta. Ukoliko se ne može postići minimalne propisana udaljenost među objektima, potrebno je predvidjeti dodatne, pojačane mjere zaštite od požara.«

Dosadašnji stavak 2. postaje stavak 4., a iza njega se dodaje stavak 5., koji glasi:

»U projektiranju građevina SC Grobnik 2 - strelište Kovačevo obvezno je planiranje hidrantskog razvoda sukladno Pravilniku o hidrantskoj mreži za gašenje požara.«

Dosadašnji stavci 3., 4., 5. i 6. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

U stavku 7. iza riječi »regularne zaokretne radijuse« dodaju se riječi: »a sve u skladu s Pravilnikom o uvjetima za vatrogasne pristupe.«

Članak 37.

U članku 188.d. stavku 2. točki c) iza riječi »sportske dvorane«, dodaju se riječi: »strelište Kovačevo.«

Članak 38.

Iza članka 188.f. dodaje se Glava »8.6. MJERE POSEBNE ZAŠTITE STRELIŠTA KOVAČEVO« i članci 188.g., 188.h. i 188.i. koji glase:

»8.6.MJERE POSEBNE ZAŠTITE STRELIŠTA KOVAČEVO

8.6.1. Mjere sigurnosne zaštite

a) Tehničke mjere zaštite

Članak 188.g.

U postupku formiranja građevne čestice strelišta potrebno je odrediti zaštitu prostora - sigurnosnu zonu u dijelu građevina sa sadržajima koji mogu ugroziti sigurnost ljudi. Sigurnosnu zonu iz stavka 1 potrebno je definirati na način da se prostor ogradi ogradom visine od 3 m, te onemogući pristup neovlaštenim osobama.

Prostor strelišta mora se označiti vidljivim znacima upozorenja, koji će se učvrstiti uzduž ograde na propisanim razmacima.

Sva strelišta SC Grobnik 2 potrebno je izvesti odvojeno i štititi bočnim pregradama propisanog materijala i dimenzija, te postaviti zaštitne mreže za sakupljanje sačme i klopke za metke.

b) Organizacijske mjere zaštite:

Članak 188.h.

Potrebno je osigurati provedbu mjera sigurnosti svih sudionika u skladu sa Zakonom o oružju, te na temelju tog Zakona izdanim podzakonskim aktima.«

8.6.2. Mjere posebne zaštite zračnog prostora

Članak 188.i

U cilju sigurnosti korištenja zračnog prostora na području strelišta Kovačevo ovim Planom se definira način korištenja zračnog prostora svih potencijalnih korisnika sukladno Zakonu o zračnom prometu.

Potrebno je provoditi slijedeće mjere zaštite:

-zabranjuje se prelet ovjesnih jedrilica i padobranaca preko područja strelišta Kovačevo

- zabranjeno područje.

-ograničava se prelet zrakoplova ispod visine od 100 m iznad područja strelišta Kovačevo

- uvjetno zabranjeno područje.«

Članak 39.

Izmjene i dopune Plana izrađene su u 6 (šest) izvornika ovjerenih pečatom i potpisom predsjednika Općinskog vijeća, te ovjerenih pečatom i potpisom tijela i osobe odgovorne za provođenje javne rasprave.

Izvornici Izmjene i dopune Plana čuvaju se u pismohrani Općine Čavle, u Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko-goranske županije, Javnoj ustanovi Zavod za prostorno uređenje Primorsko- goranske županije, te u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 40.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/16-01/03

URBROJ:2170-03-16-01-15

Čavle, 7. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE ČAVLE

Predsjednik
Norbert Mavrinac v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=973&mjesto=10008&odluka=25
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr