SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

57.

Na temelju članka 28. stavka 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12), članka 20. stavak 2. Zakona o pomorskom dobru i morskim lukama (»Narodne novine« broj 158/03, 141/06, 38/09 i 123/11), članka 11. Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 4/16), Obavijesti o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra (»Elektronički oglasnik javne nabave« Broj objave 2016/S 01K- 0004910), članka 28. točka 13. Statuta Primorsko - goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština na 27. sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine, donijela je

ODLUKU
o poništenju postupka davanja koncesije na
pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže
u Uvali Scott, Grad Kraljevica

Članak 1.

Poništava se postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko -goranske županije« i u »Elektroničkom oglasniku javne nabave« u skladu s člankom 28. stavak. 2. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12).

Obrazloženje:

Dana 25. veljače 2016. godine Županijska skupština Primorsko - goranske županije donijela je Odluku o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica (»Službene novine« broj 4/16).

Na temelju Odluke o namjeri davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica u Elektroničkom oglasniku javne nabave, Broj objave 2016/S 01K-0004910, objavljena je Obavijest o namjeri davanja koncesije za javne usluge i koncesije za gospodarsko korištenje općeg ili drugog dobra.

Dana 5. travnja 2016. godine s početkom u 12,30 sati u prostorijama Primorsko-goranske županije, Rijeka, Slogin kula 2, Stručno povjerenstvo za koncesije na pomorskom dobru u Primorsko - goranskoj županiji pristupilo je javnom otvaranju ponuda. Dana 12. travnja 2016. godine pregledalo pristiglu ponudu i ustanovilo da je bankovna garancija izdana na manji iznos od onog koji se tražio u dokumentaciji za nadmetanje, te da Bon 1 ne sadrži podatke o poslovanju za 2015. godinu, dok je JOPPD obrazac dostavljen nepotpun (dostavljena je samo stranica A). Iz navedenog Stručno povjerenstvo je ponudu ocijenilo nepotpunom i kao takvu nepravovaljanom. Pozivom na članak 28. stavak 2., točke 3. Zakona o koncesijama (»Narodne novine« broj 143/12) postupak davanja koncesije na pomorskom dobru za gospodarsko korištenje plaže u Uvali Scott, Grad Kraljevica, poništava se.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ove Odluke može se izjaviti žalba u roku od 15 (petnaest) dana od dana dostave ove Odluke.

Žalba se izjavljuje Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture putem Davatelja koncesije, u pisanom obliku izravno ili preporučenom pošiljkom.

Žalitelj je dužan istodobno jedan primjerak žalbe na isti način podnijeti Ministarstvu pomorstva, prometa i infrastrukture, Prisavlje 14, 10000 Zagreb.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-43

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=57
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr