SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 11. Petak, 6. svibnja 2016.
PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

46.

Na temelju točke V. Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini (»Narodne novine« broj 32/ 16), članka 28. točke 23. Statuta Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 23/09, 9/13 i 25/13 - pročišćeni tekst) i članka 84. Poslovnika Županijske skupštine Primorsko-goranske županije (»Službene novine« broj 26/09, 16/13 i 25/13 - pročišćeni tekst), Županijska skupština Primorsko-goranske županije na 27. sjednici održanoj 5. svibnja 2016. godine donijela je

ODLUKU
o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja
minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova u 2016. godini

I.

Ovom Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije učeničkih domova u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Odluka), utvrđuju se kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda učeničkih domova u okvirima bilanciranih sredstava po namjenama utvrđenim u Odluci Vlade RH o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba srednjih škola i učeničkih domova u 2016. godini.

II.

OBVEZE UČENIČKIH DOMOVA PREMA ODLUCI O IZVRŠAVANJU PRORAČUNA ZA 2016. GODINU

Odlukom o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2016. godinu (»Službene novine« broj 34/15 - u daljnjem tekstu: Odluka o izvršavanju Proračuna) u postupku planiranja i izvršavanja proračuna utvrđene su obveze učeničkih domova kojima je Županija osnivač, a koje su uvrštene u Registar korisnika Proračuna Primorsko-goranske županije.

Člankom 6. Odluke o izvršavanju Proračuna, propisana je obveza proračunskih korisnika da do 15. siječnja 2016. godine dostave upravnom tijelu nadležnom za obrazovanje svoje financijske planove i planove nabave usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu za 2016. godinu. Planovi se razrađuju po tromjesečjima, vodeći računa o dospijeću planiranih obveza.

Učeničkim domovima koji pravovremeno ne dostave financijske planove Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, neće se odobriti korištenje proračunskih sredstava.

Temeljem članka 22. Odluke o izvršavanju Proračuna, učenički domovi su dužni u postupcima javne nabave koji se djelomično ili u cijelosti financiraju proračunskim sredstvima uključiti i predstavnika Županije.

Člankom 33. Odluke o izvršavanju Proračuna propisana je i obveza učeničkih domova da dostave godišnje i polugodišnje izvještaje o poslovanju najkasnije 30 dana od isteka roka utvrđenog Pravilnikom o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 3/15 i 93/15).

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati i prijedlog korištenja neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

III.

Temeljem Odluke Vlade RH u Proračunu Primorsko- goranske županije za 2016. godinu osigurana su sredstva za decentralizirane funkcije nužne za financiranje smještaja i prehrane učenika srednjih škola u učeničkim domovima.

Ovom Odlukom utvrđuju se kriteriji, mjerila i načini financiranja rashoda učeničkih domova u okvirima navedenih sredstava temeljem bilanciranih sredstava po namjenama i to:

1. Materijalni rashod do iznosa od 525.604,00 kune,

2. Naknade za smještaj i prehranu u učeničkim domovima do iznosa od 5.336.100,00 kuna,

3. Rashodi za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja do iznosa od 392.036,00 kuna.

IV.

1. MATERIJALNI I FINANCIJSKI RASHODI

Materijalni i financijski rashodi financiraju se učeničkim domovima sukladno Računskom planu za proračunsko računovodstvo i prema ekonomskoj klasifikaciji obuhvaćaju:

.skupinu 32 - Materijalni rashodi,

.skupinu 34 - Financijski rashodi.

Učeničkim domovima financiraju se materijalni rashodi do visine stvarnog troška i to:

.Naknade za troškove prijevoza zaposlenika na posao i s posla, na način kako je to utvrđeno Kolektivnim ugovorom za zaposlenike u srednjoškolskim ustanovama.

.Rashodi za obveznu pedagošku dokumentaciju za početak i kraj školske godine prema Pravilniku o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o učenicima u srednjim školama i učeničkim domovima.

.Rashodi za liječničke i sistematske preglede temeljem Kolektivnog ugovora za službenike i namještenike u javnim službama i usluge zdravstvenog nadzora prema Zakonu o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti.

.Rashode za usluge periodičnih pregleda i kontrolnih ispitivanja objekata i opreme, servisiranje opreme u kotlovnici doma, servisiranje vatrogasnih aparata, te usluge mjerenja emisija plinova.

.Rashodi za premije osiguranja imovine i djelatnosti priznaju se učeničkim domovima temeljem provedene zajedničke javne nabave koju za većinu škola i učeničkih domova provodi Županija, a izuzeti iz javne nabave su učenički domovi koji imaju sklopljene višegodišnje police s osiguravajućim kućama, te se njima priznaju troškovi polica u visini prethodno ugovorenih iznosa.

V.

2. NAKNADE ZA SMJEŠTAJ I PREHRANU UČENIKA U UČENIČKIM DOMOVIMA

Naknade za smještaj i prehranu učenika u učeničkim domovima čiji je osnivač Primorsko-goranska županija, financiraju se učenicima u slijedećem iznosu:

.6.300,00 kuna po učeniku godišnje financira se smještaj i prehrana učenicima od I. do IV. razreda srednjih škola.

Učenički domovi su dužni u roku od 15 dana od dana donošenja Odluke, uskladiti svoje financijske planove za 2016. godinu s iznosom utvrđenim u Rasporedu sredstava za materijalne i financijske rashode po učeničkim domovima za 2016. godinu iskazanom u tabelarnom prikazu PRILOG 3-UD koji je sastavni dio ove Odluke.

VI.

NAČIN FINANCIRANJA MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Učenički domovi su obvezni u svrhu planiranja i izvršavanja svojih Financijskih planova, kao i dostave zahtjeva za plaćanje ili doznaku sredstava, koristiti računalni program »Riznica PGŽ«.

Prilikom korištenja sustava učenički domovi su dužni pridržavati se Korisničkih uputa »Riznica PGŽ« - »Korisnici proračuna-troškovno mjesto u Riznici« iz 2012. godine te eventualnih dopuna i/ili izmjena istih.

Materijalni i financijski rashodi do visine utvrđene Financijskim planom plaćaju se za namjene utvrđene ovom Odlukom na žiro račun učeničkog doma (kroz knjigu K22) ili direktno dobavljačima (kroz knjigu K09), i to na temelju zahtjeva učeničkog doma za transfer/plaćanje putem »Riznice PGŽ«.

Računi za plaćanje učeničkih domova unutar knjige K- 11 unose se u Program svakodnevno, ali zahtjeve za plaćanje formiraju i dostavljaju samo dva puta mjesečno, vodeći pritom računa o datumu dospijeća računa.

Elementi računa koji se unose u program »Riznica PGŽ« moraju biti vjerodostojni i moraju odgovarati elementima originalnog dokumenta na temelju kojeg se unose.

Ravnatelj učeničkog doma svojim potpisom na Zahtjevu za plaćanje jamči da je odobrio plaćanje svih računa evidentiranih u Zahtjevu i da isti u potpunosti odgovaraju elementima originalnog dokumenta.

Prvi Zahtjev za plaćanje u mjesecu mora biti do 12. u mjesecu, a drugi Zahtjev za plaćanje do 25. u mjesecu.

Zahtjeve za plaćanje (ovjerene i pečatirane) učenički domovi dostavljaju Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, a Upravni odjel odobrava plaćanje samo ispravno ispunjenih zahtjeva (onih s točno navedenim pozicijama proračuna, vrstom troška i opisom troška koji obavezno mora odgovarati kontu).

Naknade za smještaj i prehranu učenika u 2016. godini financiraju se učeničkim domovima u razdoblju od 01. siječnja do 30. lipnja i od 01. rujna do 31. prosinca tekuće godine.

VII.

3. RASHODI ZA MATERIJAL, DIJELOVE I USLUGE TEKUĆEG I INVESTICIJSKOG ODRŽAVANJA

a. Rashodi za materijal, dijelove i usluge investicijskog održavanja

Učenički domovi su dužni tijekom rujna tekuće godine za narednu godinu, prijaviti potrebe za investicijskim održavanjem objekata i opreme koji su u funkciji učeničkog doma, s procjenom vrijednosti potrebnih ulaganja.

Zahtjevi se podnose Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje koji temeljem dostavljenih prijava izrađuje prijedlog Plana rashoda za materijal, dijelove i usluge tekućeg i investicijskog održavanja učeničkih domova u 2016. godini (u daljnjem tekstu: Plan rashoda investicijskog održavanja), sukladno utvrđenom iznosu u Odluci Vlade RH za tu namjenu.

Uvrštenje učeničkih domova u Plan rashoda investicijskog održavanja ovisi o stanju objekata i opreme, koji moraju zadovoljavati potrebe nastavnog procesa, tj. o prioritetima u izvođenju istih.

Utvrđuje se redoslijed prioriteta u izvođenju investicijskog održavanja zgrada u 2016. godini kako slijedi:

-otklanjanje nedostataka po inspekcijskim rješenjima,

-održavanje kotlovnica i sustava grijanja,

-održavanje sanitarija i vodovodnih instalacija,

-održavanje krovova,

-održavanje elektroinstalacija,

-održavanje vanjskih otvora (prozori i vrata),

-održavanje unutrašnjih uređenja,

-ostali zahvati.

Upravni odjel za proračun, financije i nabavu provodi javnu nabavu radova investicijskog održavanja, sukladno Planu nabave Primorsko-goranske županije za 2016. godinu, a prema rasporedu utvrđenom u Planu rashoda investicijskog održavanja. Prije početka postupka nabave radova, učeničkom domu se dostavlja na znanje preslika troškovnika planiranih radova.

U postupak nabave uključen je predstavnik učeničkog doma i Upravnog odjela za odgoj i obrazovanje.

Sve aktivnosti u pripremi i provođenju radova investicijskog održavanja objekata provodi Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

Po završetku radova u postupku primopredaje učestvuje i ovlašteni predstavnik učeničkog doma.

Upravni odjel za odgoj i obrazovanje u obavezi je dostaviti domu presliku dokumentacije o izvršenim radovima temeljem koje će dom radove evidentirati u svojim poslovnim knjigama.

Ukoliko se tijekom godine pojavi potreba izvođenja žurnih, nepredviđenih radova, a njihovo bi ne izvođenje ugrozilo sigurnost učenika, učenički domovi takvu potrebu prijavljuju Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje.

Žurni i nepredviđeni radovi financiraju se iz »sredstava rezervi« utvrđenih Planom rashoda investicijskog održavanja, u koje ulaze i sredstva nastala kao razlika između planirane i ugovorene cijene radova.

Tijekom godine, po potrebi, donose se izmjene i dopune operativnog plana.

b. Rashodi za usluge hitnih intervencija / otklanjanja nedostataka utvrđenih inspekcijskim rješenjem ili zapisnikom ovlaštene tvrtke

Ukoliko se tijekom godine pojavi potreba za hitnom neplaniranom intervencijom / otklanjanjem nedostataka utvrđenih inspekcijskim rješenjem ili zapisnikom ovlaštene tvrtke, učenički domovi dužni su prije početka radova prijaviti potrebu Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje, uz obveznu dostavu izvješća o nastalom događaju i troškovnika planiranih radova. Ukoliko se utvrdi stvarna potreba izvršenja radova, Upravni odjel za odgoj i obrazovanje daje učeničkom domu suglasnost za izvršenje radova.

Po završetku radova učenički dom dužan je dostaviti Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje zahtjev za plaćanjem izvedenih radova, presliku računa i ostalu valjanu dokumentaciju.

Kontrolu izvedenih radova obavlja Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

VIII.

RAZGRANIČENJE MATERIJALNIH I FINANCIJSKIH RASHODA

Ako se istim objektima ili sredstvima rada zajedno koristi učenički dom i neka druga ustanova (subjekt), korisnici su obvezni zaključiti međusobni sporazum kojim se razgraničavaju troškovi prema kriterijima i mjerilima utvrđenim ovom Odlukom i isti dostaviti Upravnom odjelu za odgoj i obrazovanje.

U slučaju da učenički dom i neka druga ustanova (subjekt) ne mogu postići dogovor o razgraničenju, dužni su u dogovore uključiti Upravni odjel za odgoj i obrazovanje.

Sporazumom se utvrđuje nositelj troška, kriteriji za razgraničavanje (udio u korištenju sredstava rada i prostora), način i rok plaćanja.

Učenički dom podmiruje isključivo svoj dio troškova, dok preostali dio troškova ustanova (subjekt) s kojom zajednički koristi prostor ili sredstva rada podmiruje izravno dobavljačima, ili sredstva za plaćanje obveza doznačuje na žiro-račun učeničkog doma.

IX.

Ravnatelj učeničkog doma odgovoran je za točnost, pravodobnost i istinitost podataka, kao i za namjensko trošenje sredstava.

X.

Ovlašćuje se Župan Primorsko-goranske županije da tijekom godine svojim odlukama izvrši preraspodjelu sredstava prema korisnicima.

XI.

Ova Odluka stupa na snagu prvog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-04/16-01/4

UR.BROJ: 2170/1-01-01/4-16-24

Rijeka, 5. svibnja 2016.

PRIMORSKO-GORANSKA ŽUPANIJA

Županijska skupština
Predsjednik
Erik Fabijanić, v.r.

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=972&mjesto=00001&odluka=46
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr