SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 10. Petak, 29. travnja 2016.
GRAD ČABAR

7.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (NN 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/ 07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15) i članka 37. Statuta Grada Čabra (»Službene novine PGŽ« broj 33/09,28/10, 27/12 i 14/13) Gradsko vijeće Grada Čabra, na sjednici održanoj dana 17. ožujka 2016. godine donosi

ODLUKU
o ukidanju svojstva javnog dobra

Članak 1.

Ukida se svojstvo javnog dobra na k.č. br. 8160/4, put, površine 18 m2 i kč. br. 8160/11, livada, površine 360 m2, obje u k.o. Gerovo.

Članak 2.

Dozvoljava se Općinskom sudu u rijeci, Zemljišnoknjižnom odjelu Čabar, da izvrši brisanje statusa javnog dobra na nekretninama iz članka 1. ove Odluke te da se na istim izvrši upis prava vlasništva Grada Čabra.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 943-01/16-01/1

URBROJ: 2108-01/1-16-1

Čabar, 17. ožujka 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA ČABRA

Predsjednik
dr.sc. Josip Malnar, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=971&mjesto=51306&odluka=7
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr