SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
OPĆINA VRBNIK

15

Na temelju članka 35. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12) i članka 42. Statuta Općine Vrbnik (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 31/09, 33/09, 15/13 i 25/13), Općinsko vijeće Općine Vrbnik, na sjednici 19. travnja 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o davanju na privremeno ili povremeno
korištenje poslovnog prostora u objektima u
vlasništvu Općine Vrbnik

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuju uvjeti i način davanja na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora u objektima (u daljnjem tekstu: poslovni prostor) u vlasništvu Općine Vrbnik (u daljnjem tekstu: Općina).

Članak 2.

Pod poslovnim prostorom iz članka 1. ove Odluke razumijevaju se:

-poslovni prostori koji se nalazi u prizemljuj zgrade Općine na Trgu škujica 7, Vrbnik (u daljnjem tekstu: zgrada Općine),

-poslovni prostor u zgradi u Garici, Garica 38 i 39,

-poslovni prostor u zgradi u Vrbniku, Placa vrbničkog statuta 4 - TZO Vrbnik

-poslovni prostor u zgradi u Risiki, Riska .

Poslovnim prostorom iz stavka 1. ovoga članka neposredno upravlja Općinska načelnica (u daljnjem tekstu: načelnica).

II. UVJETI I NAČIN DAVANJA POSLOVNOG PROSTORA NA PRIVREMENO ILI POVREMENO KORIŠTENJE

Članak 3.

Poslovni prostor daje se na privremeno ili povremeno korištenje za provođenje kulturnih programa, izložbi, predavanja, održavanje sastanaka umjesnog odbora, kao društvene prostorije, za potrebe ureda TZO Vrbnik.

Članak 4.

Poslovni prostorni daje se na privremeno ili povremeno korištenje pravnoj ili fizičkoj osobi (u daljnjem tekstu: Korisnik)

-za održavanje kulturnih programa, znanstvenih, obrazovnih, socijalnih, zdravstvenih i humanitarnih programa, kao i programa sportske kulture,

-za održavanje ostalih programa (skupštine, sjednice, predavanja i slično).

Poslovni prostor može se dati na privremeno ili povremeno korištenje za održavanje izložbenih programa, kulturne i obrazovne programe od posebnog interesa za stanovništvo.

Članak 5.

Poslovni prostor iz članka 2. ove Odluke daje se na privremeno ili povremeno korištenje na temelju podnesenog zahtjeva.

Zahtjev za davanje na privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora Korisnik podnosi Jedinstvenom uspravnom odjelu u pisanom obliku osam dana unaprijed.

Članak 6.

Zahtjev iz članka 5. ove Odluke obavezno sadrži:

-podatke o poslovnom prostoru za koji se podnosi zahtjev za privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o Korisniku,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja programa, uključujući pripremu programa,

-vrstu i naziv programa.

Članak 7.

Na temelju podnesenog zahtjeva Korisnika utvrđuje se termin održavanja programa u poslovnom prostoru.

Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, u slučaju potrebe održavanja odgovarajućih aktivnosti od interesa za Općinu, Općina ima pravo izmijeniti utvrđeni termin održavanja programa iz stavka 1. ovoga članka.

O nastupu okolnosti iz stavka 2. ovoga članka Općina će pravovremeno izvijestiti Korisnika te će s Korisnikom utvrditi novi termin održavanja programa.

Članak 8.

Na temelju podnesenog zahtjeva Općina i Korisnik sklapaju ugovor.

Ugovor u ime Općine sklapa Općinska načelnica.

Članak 9.

Ugovor o privremenom ili povremenom korištenju poslovnog prostora obavezno sadrži:

-podatke o ugovornim stranama,

-podatke o poslovnom prostoru koji se daje na privremeno ili povremeno korištenje,

-podatke o kulturnom programu te ostalim programima ili aktivnostima koje Korisnik može obavljati u poslovnom prostoru,

-vremensko razdoblje i dužinu trajanja privremenog ili povremenog korištenja poslovnog prostora,

-iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora ili osnovu na temelju koje se poslovni prostor daje bez naknade,

-obveze Korisnika glede mjera zaštite na radu, protupožarne zaštite, osiguranja reda i mira te prijavljivanja javnog okupljanja,

-obveze Korisnika glede plaćanja naknada za javnu izvedbu i priopćavanje javnosti glazbenih djela te naknada za korištenje glazbenih izvedbenih materijala,

-obveze Korisnika glede isticanja reklamnih poruka i natpisa.

Članak 10.

Iznos naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora utvrđen je u PRILOGU 1.

Članak 11.

Iznos naknade iz članka 10. ove Odluke obračunava se u danima, ovisno o vrsti programa i aktivnosti koja se obavlja u poslovnom prostoru.

Članak 12.

Od plaćanja naknade za privremeno ili povremeno korištenje poslovnog prostora oslobođeni su:

-Mjesni odbori,

-TZO Vrbnik

-drugi Korisnik kada jedinstvenih uspravni odjel procijeni da je njegov program od posebnog interesa za stanovništvo,

-Općina, kada koristi poslovni prostor za provedbu odgovarajućih programa i aktivnosti.

-osnovna škola F.K. Frankopan

Članak 13.

Korisnik poslovnog prostora kojemu su, za realizaciju kulturnog i umjetničkog programa nužni i tehnički uvjeti, dužan je samostalno osigurati tehničkoga voditelja programa.

III. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 14.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 372-02/16-01/02

URBROJ: 2142-07-03-16-1

Vrbnik, 19. travnja 2016.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE VRBNIK

Potpredsjednik
Matej Polonijo, v.r.

PRILOG 1.

1. ZGRADA na Trgu škujica 7, Vrbnik - DVORANA u prizemlju

- kapacitet: 100 sjedala

Programi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi - Bez naknade

Programi kulture - književne i glazbene večeri, predavanje, godišnje skupštine, razne kulturne tribine, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni programi i sličnog - naknadna za jednokratno korištenije - 1.000,00 kuna

Zahtjevniji kulturni programi - kazališne predstave, koncerti, seminari, radionice, znanstveni i obrazovni programi, predavanja i sličnog -Naknada jednokratnog korištenja - 2.000,00 kuna

-Drugi kulturni, znanstveni, obrazovni, socijalni, zdravstveni, humanitarni programi - bez naknade

-Samostalne likovne izložbe -Naknada bez čuvanja organiziranog od strane Odjela - dan korištenija 100,00 kuna

-Naknada s organiziranim čuvanjem - dan korištenija 200,00 kuna

-Korištenje izložbenog prostora u organizaciji drugih korisnika -Naknada za dan korištenja 1.500,00 kuna

-Izložbeni programi od posebnog interesa za Općinu - bez naknade

-kulturni i obrazovni programi od posebnog interesa za Općinu - bez naknadne

2.Zgrada društvenog doma u Risiki na adresi Risika 115, etaža na katu daje se na korištenje MO Risika za potrebe mjesnog odbora bez naknade.

3.Zgrada društvenog doma u Garici na adresi Garica 38 i Garica 39, površine 172,86 m2, daje se na korištenje MO Garica za potrebe Mjesnog odbora Garica bez naknade

4.Zgrada Obitelji Vitezić na adresi Placa vrbničkog statuta 4, na prvom katu je Ured Turističke zajednice Općine Vrbnik i Etno zbirka, a na drugom katu nalazi se Biblioteka obitelji Vitezić, prostor se koristi bez naknade.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=51516&odluka=15
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr