SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 9. Utorak, 19. travnja 2016.
GRAD CRES

12.

Na temelju članka 109. stavka (4) Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), Odluke o izradiIV. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA7 i površina izdvojenih namjena(Službene novine Primorsko-goranske županije broj 25/15) tečlanka 29. Statuta Grada Cresa (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/ 09 i 14/13), Gradsko vijeće Grada Cresa na sjednici održanoj 19. travnja 2016. godine donosi

ODLUKU
o donošenju IV. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naseljaCres, građevinskih područja naselja
NA7 i površina izdvojenih namjena

I.TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se IV. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena kojima se mijenja i dopunjuje Urbanistički plan uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (SN PGŽ br. 45/07, ispravak 20/08, 03/11, 53/12 i 43/13), sukladno Odluci o izradi IV. izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena (SN PGŽ br. 25/15).

Članak 2.

(1) Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom »IV. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena«.

(2) Elaborat »IV. izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena« sastoji se od:

A.TEKSTUALNOG DIJELA PLANA

I.TEMELJNE ODREDBE

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

III. ZAVRŠNE ODREDBE

B.GRAFIČKOG DIJELA PLANA, koji nije predmet
objave i sadrži slijedeće kartografske prikaze:

1.KORIŠTENJE I NAMJENA POVRŠINA

2.1. PROMETNA I ULIČNA MREŽA

2.2. ELEKTROOPSKRBNA MREŽA

2.3. TELEKOMUNIKACIJSKA MREŽA

2.4. PLINOOPSKRBA

2.5. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV -
VODOOPSKRBA

2.6. VODNOGOSPODARSKI SUSTAV - ODVODNJA
I UREĐENJE VODOTOKA I VODA

3.UVJETI KORIŠTENJA, UREĐENJA I ZAŠTITE
POVRŠINA

4.NAČIN I UVJETI GRADNJE

Članak 3.

IV.izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja naselja Cres, građevinskih područja naselja NA 7 i površina izdvojenih namjena izradio je Urbanistički studio Rijeka d.o.o. Rijeka, broj elaborata 13/15, temeljem Ugovora između Grada Cresa i Urbanističkog studija Rijeka d.o.o. Rijeka, od 10. rujna 2015. godinei ovjerio sukladno posebnom propisu.

II.ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 4.

U Članku10. u drugom stavku se unutar zagrade,nakon oznake »M1« dodaje zarez i oznaka: »M1-2«.

Nakon trećeg stavka dodaje se četvrti stavak koji glasi:

»Mješovita namjena - pretežito stambena (M1-2), obuhvaća površine građevinskih čestica pretežito stambene namjene, kod kojih su u prizemnoj etaži građevina obvezni poslovni sadržaji koji ne ometaju stanovanje.«

Dosadašnji četvrti, peti, šesti, sedmi i osmi stavak postaju peti, šesti, sedmi, osmi i deveti stavak.

Članak 5.

U Članku 12. u četvrtom stavku se nakon riječi »definirana je« brišu riječi »u stambenoj zoni Melina (K2-1) i«.

Članak 6.

U Članku 19. u točki »TURISTIČKA NASELJA (T2), podtočki »Gavza (T21)« briše se prvi stavak.

Članak 7.

U Članku 41. u trećem stavku se nakon riječi »(interpolacija)« dodaju riječi »i na području kampa Kovačine«.

Članak 8.

U članku 48. u trećem stavku briše se posljednja (osma) alineja.

Članak 9.

Nakon Članka 49. dodaje se podnaslov i članci 49.a i 49.b, koji glase:

»Zona kampa »Kovačine (T-3-1)

Članak 49.a

Na prostoru građevinskog područja izdvojene namjene, ugostiteljsko-turističke zone kampa (autokampa) Kovačine (T-3-1) planira se izgradnja građevina sanitarnih čvorova, sukladno propisima kojima se regulira obavljanje predmetne ugostiteljsko-turističke djelatnosti, minimalni uvjeti i kategorizacija kampova. Lokacijski uvjeti za izgradnju sanitarnih čvorova se planiraju kako slijedi:

1.vrsta radova

-građenje novih građevina sanitarnih čvorova: SČ 8, SČ 9 i SČ 10,

2.lokacija zahvata u prostoru:

-građevine sanitarnih čvorova: SČ 8, SČ 9 i SČ 10, se smještaju unutar građevinskog područja ugostiteljsko- turističke namjene kamp »Kovačine« (T-3-1),

-SČ 8 se smješta u okviru k.č. 572/2 K.O. Cres, odnosno k.č. 385/2 K.O. Cres-grad,

-SČ 9 se smješta u okviru k.č. 545/1 K.O. Cres odnosno 3231 K.O. Cres-grad,

-SČ 10 se smješta u okviru k.č. 511/2 K.O. Cres, odnosno 3337/1 K.O. Cres-grad,

3.namjena građevine s brojem posebnih dijelova

-pomoćna građevina kampa, sanitarni čvor može sadržavati potrebne prostore; sanitarnu grupu za žene, sanitarnu grupu za muškarce, obiteljsku kupaonicu, sanitarije za invalide, sanitarije za djecu, prostor za pranje i glačanje rublja, prostor za pranje suđa, prostor za usluge pranja rublja, prostor za glačanja, prostor za pranje kamp opreme, prostor za higijenu kućnih ljubimaca, prostor za pražnjenje prenosivih kemijskih zahoda, prostor ili stanicu (sustav) za pražnjenje kemijskih zahoda direktno iz vozila, prostor za spremačice, spremište za pribor i opremu za održavanje, prostor za zbrinjavanje otpada u zatvorenim posudama, prostore za infrastrukturne i druge uređaje i opremu te druge potrebne sanitarno-tehničke prostore sukladno propisima kojima se regulira obavljanje predmetne ugostiteljsko-turističke djelatnosti, minimalni uvjeti i kategorizacija kampova,

4.veličina građevine

-veličina građevine treba biti u okviru koji je određen najvećom dozvoljenom izgrađenošću građevne čestice, najvećom dozvoljenom iskorištenošću građevne čestice, najvećom dozvoljenom visinom i najvećim dozvoljenim brojem etaža građevine te najvećom tlocrtnom površinom građevine;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig)
iznosi 0,3

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis)
iznosi 0,3

-najveća tlocrtna bruto površina građevine iznosi
250 m2,

-najveći dopušteni broj etaža građevine (E) je 1 nadzemna etaža; prizemlje te tavan,

-najveća dopuštena visina građevine (V) iznosi 4,0 m,

-najveća dopuštena ukupna visina građevine (Vu) iznosi 6,5 m,

5.uvjeti za oblikovanje građevine

-kod oblikovanja građevina treba voditi računa o njihovom odnosu prema cjelini turističke zone i krajoliku,

-pri oblikovanju, pored funkcionalnih karakteristika same građevine treba uvažavati osobitosti mikrolokacije,

-s ciljem da se postigne kvalitetna oblikovno-morfološka struktura cjeline kampa, upućuje se da oblikovanje građevina bude sukladno oblikovanju postojećih građevina kampa, koristeći prisutne arhitektonske elemente: tip, pokrov i nagib krova, obradu pročelja, zaštitu na otvorima i drugo,

-oblikovanje građevina može biti suvremeno, kod kojeg nisu isključeni tradicijski elementi, ili se može jače osloniti na tradicijsku gradnju i autohtoni način građenja,

-građevine treba graditi kvalitetnim materijalima pri čemu treba voditi računa o blizini mora i utjecaju posolice, te izloženosti vjetru (u gradnji koristiti postojane materijale te izbjegavati materijale podložne koroziji),

-završna obrada pročelja se izvodi glatkom žbukom svijetlih boja uz mogućnost završne obrade pročelja kamenom, ali se kvalitetni suvremeni materijali ne isključuju,

-otvori na građevinama mogu biti zaštićeni griljama, škurama, brisoleima ili drugim elementima, a glavne ulaze u građevinu treba naglasiti,

-oblik krova se ne uvjetuje, ravan krov je moguće izvesti kao prohodnu terasu ili zeleni krov, ako se izvodi kosi krov nagib krovnih ploha je približno 22Ê,

-na krovište je moguće ugraditi krovne prozore, kupole i druge elemente za osvjetljenje i prozračivanje,

-na krov je moguće ugraditi solarne kolektore, foto- naponske panele i druge uređaje,

6.oblik i veličina građevne čestice i/ili obuhvata zahvata u prostoru

-oblik i veličina građevne čestice se utvrđuje prema postojećem obliku katastarske čestice, odnosno cijepanjem katastarske čestice, a mora omogućiti smještaj građevine i propisane udaljenosti građevine do granica građevne čestice,

-najmanja dopuštena površina građevne čestice iznosi 500 m2,

-najveća dopuštena površina građevne čestice iznosi 1.200 m2,

-oblik građevne čestice se prilagođava stvarnim mogućnostima prostora i postojećim elementima prisutnima u prostoru; uređenim površinama, putovima, potpornim i ogradnim zidovima, vrijednom zelenilu i sl., u osnovi je pravokutnog, odnosno kvadratnog oblika a može biti i nepravilnog oblika,

7.smještaj jedne ili više građevina na građevnoj čestici i/ ili unutar obuhvata zahvata u prostoru

-sanitarni čvor se može graditi kao jedna ili kao sklop od više građevina koje mogu biti povezane suhom ili toplom vezom, koje se smještaju unutar gradivog dijela građevne čestice,

-obavezni građevinski pravac se usklađuje s konfiguracijom terena i određuje u pravilu paralelno s obalnom linijom,

-gradivi dio građevne čestice je od ostalih granica građevne čestice udaljen najmanje 3,0 m,

8.uvjeti za uređenje građevne čestice, osobito zelenih i parkirališnih površina

-neizgrađene dijelove, najmanje 40 % površine građevne čestice urediti kao zelenu površinu u okviru koje treba sačuvati postojeća stabla maslina i postojeće suhozide,

-s obzirom na namjenu građevine, ne planira se obvezno uređenje parkirališnih površina,

-pješačke površine se izvode makadamskim zastorom, betonom, betonskim elementima, kamenim pločama (pravilnim ili nepravilnim) i na drugi ujednačeni način, u pravilu u jednom nivou, s poprečnim padom od 1,0 - 3,0 % poželjno prema zelenilu,

-najmanja širina pješačkog prilaza iznosi 1,5 m a najveći nagib 3,0 %, ako se izvodi kao prilazna rampa najveći nagib iznosi 8,3 %,

-građevna čestica se u pravilu ne ograđuje, a u sklopu hortikulturnog uređenja je moguće duž granice podignuti živicu ili izvesti kameni suhozid (gromaču) visine do 1,0 m,

-pri nivelaciji terena najveća visina potpornih zidova iznosi do 1,7 m u jednoj razini, nužni zahvati nivelacije s većom visinskom razlikom će se prevladati izvedbom terasaste konstrukcije i sadnjom zelenila na terasama, najmanja širina terase iznosi 1,0 m, gdje za sadnju zelenila treba osigurati najmanje 0,7 m širine i najmanje 0,7 m dubine zemlje,

-potporni zidovi se na vidljivoj strani izvode kamenom oblogom, izgleda kao suhozid (gromača),

9.uvjeti za nesmetani pristup, kretanje, boravak i rad osoba smanjene pokretljivosti

-kod gradnje građevina i uređenja površina potrebno je postupiti sukladno odredbama Pravilnika o osiguranju pristupačnosti građevina osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti, tj. omogućiti pristupačnost prostora i funkcija osobama s invaliditetom i smanjenom pokretljivosti najmanje u mjeri i na način određen važećim propisima,

-potrebno je osigurati pristupačne pješačke površine te pristupačne prostore ulaza, komunikacija i sanitarija,

10.način i uvjeti priključenja građevne čestice, odnosno građevine na prometnu površinu i drugu infrastrukturu

-planiraju se priključci na pješačku prometnu površinu dok kolni prilaz nije obvezan,

-planiraju se priključci na infrastrukturnu mrežu kampa; elektroopskrbu, vodoopskrbu i na odvodnju sanitarnih otpadnih voda,

-čiste i pročišćene oborinske vode se upuštaju u prirodni recipijent, u pravilu u tlo na površini građevne čestice,

11.mjere (način) sprječavanja nepovoljna utjecaja na okoliš i prirodu određene u skladu s prostornim planom

-preporuča se korištenje obnovljivih izvora energije, prvenstveno korištenje energija sunca i mora, te recikliranje vode,

-koristiti ekološku vanjsku rasvjetu, tj. sustav uređaja projektiranih na propisani način tako da omogućavaju najviše standarde zaštite okoliša i najviše sigurnosne standarde, uz upotrebu ekološki prihvatljivih i zasjenjenih svjetiljki s ciljem zaštite vrsta biljnog i životinjskog svijeta i njihovih staništa, primjenjivati svjetiljke koje daju isti svjetlosni učinak uz manju potrošnju energije, uzimajući u obzir najučinkovitije raspoložive tehnike i tehnologije,

12.ostali uvjeti iz dokumenta prostornog uređenja od utjecaja na zahvat u prostoru

-lokacija zahvata u prostoru se nalazi unutar osobito vrijednog kultiviranog krajobraza šire okolice grada Cresa, tj. zaleđa Creskog zaljeva (maslinici) određenog Prostornim planom uređenja područja Grada Cresa, koji se štiti i unaprjeđuje sukladno točki 6.1. Mjere zaštite krajobraznih vrijednosti, člankom 154. PPUP Grada Cresa.

Članak 49.b

Na prostoru građevinskog područja izdvojene namjene, ugostiteljsko-turističke zone kampa (autokampa) Kovačine (T-3-1) planira se uređenje i infrastrukturno opremanje kamp parcela sukladno propisima kojima se regulira obavljanje predmetne ugostiteljsko-turističke djelatnosti, minimalni uvjeti i kategorizacija kampova.

Uređenje kamp parcela se planira prema slijedećim uvjetima:

-kamp parcele se mogu uređivati na način da se parkirno mjesto osigurava na površini kamp parcele ili odvojeno,

-površina kamp parcele s prostorom za parkiranje iznosi okvirno 100 m2 ali ne manje od 70 m2,

-površina kamp parcele koja ima odvojeno parkiranje iznosi okvirno 90 m2 ali ne manje od 60 m2,

-kamp parcele mogu biti omeđene i ograđene zelenilom, suhozidom (gromačom) ili drugim prirodnim materijalom,

-površina kamp parcele treba biti približno ravna s nagibom plohe radi odvodnje oborinske vode prema zelenilu,

-u slučaju da se parkirno mjesto osigurava odvojeno, planira se uređenje potrebnog broja parkirališnih mjesta na izdvojenoj površini,

-pri nivelaciji terena najveća visina potpornih zidova iznosi do 1,7 m u jednoj razini, nužni zahvati nivelacije s većom visinskom razlikom će se prevladati izvedbom terasaste konstrukcije i sadnjom zelenila na terasama, najmanja širina terase iznosi 1,0 m, gdje za sadnju zelenila treba osigurati najmanje0,7 m širine i najmanje 0,7 m dubine zemlje.

Infrastrukturno opremanje kamp parcela se planira prema slijedećim uvjetima:

-do kamp parcela se planira izvedba prilaznih prometnih površina za pješački i kolni promet, u okviru kojih se obrada završne površine ne određuje,

-najmanja širina pješačkog prilaza iznosi 1,5 m,

-najmanja širina kolnog i kolno-pješačkog prilaza iznosi 3,0 m,

-za priključivanje kamp parcela na infrastrukturu planira se izvedba priključaka i vodova elektroopskrbe, vodoopskrbe, odvodnje otpadnih voda i telekomunikacija, kao dijela cjelovite infrastrukturne mreže kampa s priključivanjem na istu,

-oborinske vode s propusnih površina se irigiraju direktno u prirodni prijemnik (tlo),

-oborinske vode s parkirališne površine s nepropusnom završnom plohom i kapaciteta većeg od 25 parkirališnih mjesta, potrebno je zbrinuti u okviru individualnog sustava za zbrinjavanje »onečišćene« oborinske vode s vlastitim kolektorom i separatorom masti i ulja, gdje se pročišćene vode upuštaju u prirodni prijemnik (u tlo), putem upojnog bunara ili u oborinsku kanalizaciju kampa.»

Članak 10.

U Članku 66. u trećem stavku, trećoj alineji, nakon oznake »(S-3)« dodaje se oznaka: »(M1-2),«.

Članak 11.

U Članku 75. u prvom stavku, nakonoznake »(S-3)« dodaju se riječi: » i (M1-2)«.

Članak 12.

U Članku 76. nakon drugog dodaju se treći i četvrti stavak koji glase:

»Iznimno od prvog stavka ovog članka za izgradnju višestambene građevine u zoni (S-3-B) određuju se slijedeće granične vrijednosti:

-građevna čestica se formira na dijelu k.č.3810/20 k.o. Cres-grad, površine približno 1.800 m2;

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig)
iznosi 0,3;

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis)
iznosi 0,9;

-najveći dopušteni broj nadzemnih etaža iznosi (E=3) tri etaže koje mogu biti P+2, te tavan; bez mogućnosti gradnje podruma;

-najveća dopuštena visina građevine iznosi V=9 metara;

-kota poda prizemlja planirane građevine se planira približno do + 0,50 m od kote priključne prometnice Jadranska obala,

-krov građevine treba biti kosi, složen/četverostrešan;

-udaljenost višestambene građevine od granica građevne čestice iznosi najmanje 6,0 m;

-obavezni građevinski pravac je udaljen najmanje 6,0 m od regulacijskog pravca;

-građevna čestica treba imati kolni pristup na postojeću javnu prometnu površinu.

Iznimno od prvog stavka ovog članka za izgradnju višestambene građevine u zoni (M1-2) određuju se slijedeće granične vrijednosti:

-građevna čestica se formira u okviru k.č. 3000/8 k.o. Cres-grad, površine približno 3.000 m2; najmanje 2.500m2,

-najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti (kig) iznosi 0,3;

-najveći dopušteni koeficijent iskorištenosti (kis) iznosi 1,0;

-najveći dopušteni broj etaža iznosi tri etaže (E=3) i tavan, bez mogućnosti gradnje podruma;

-najveća dopuštena visina građevine iznosi V = 9,0 metara;

-prizemlje građevine je obvezno poslovne namjene uključujući trgovačke, ugostiteljske, uslužne i sl. koje ne ometaju uvjete stanovanja;

-kota poda prizemlja se planira približno +/- 0,50 m od kote prometnice oznake OU7;

-obavezni građevinski pravac je udaljen najmanje 6,0 m i najviše 8,0 m od regulacijskog pravca;

-građevna čestica mora imati izravni kolni pristup na javnu prometnicu oznake OU7.«

III. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 13.

Plan je izrađen u četiri izvornika koji su od nadležnih tijela Grada Cresa ovjereni sukladno Zakonu.

Članak 14.

Izvornici Plana čuvaju se u pismohrani Grada Cresa, u Uredu državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Službi za prostorno uređenje, zaštitu okoliša, graditeljstvo i imovinsko-pravne poslove, u Županijskom zavodu za održivi razvoj i prostorno planiranje Primorsko-goranske županije te u Ministarstvu graditeljstva i prostornog uređenja.

Članak 15.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama« Primorsko-goranske županije.

Klasa: 350-01/14-1/1

Ur.broj: 2213/02-01-16-40

Cres, 19. travnja 2016.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=970&mjesto=10002&odluka=12
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr