SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIV. - broj 8. Četvrtak, 14. travnja 2016.
GRAD OPATIJA

26.

Na temelju članka 6. stavka 2. Zakona o savjetima mladih (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 29. Statuta Grada Opatije(»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 30/09-ispravak, 7/13), Gradsko vijeće Grada Opatije, na sjednici održanoj dana 12. 4. 2016. godine, donijelo je

ODLUKU
o Savjetu mladih Grada Opatije

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.

1)Ovom se Odlukom uređuje osnivanje, sastav, način i postupak izbora, djelokrug i način rada, način financiranja rada i programa, osiguranje prostornih i drugih uvjeta za rad kao i druga pitanja od značaja za rad Savjeta mladih Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Savjet mladih).

2)Izrazi koji se koriste u ovoj Odluci, a imaju rodno značenje koriste se neutralno i odnose se jednako na muški i ženski spol.

Članak 2.

1)Savjet mladih je savjetodavno tijelo Gradskog vijeća Grada Opatije (u daljnjem tekstu: Gradsko vijeće) koje se osniva sa ciljem sudjelovanja mladih u odlučivanju o upravljanju javnim poslovima od interesa i značaja za mlade, aktivnog uključivanja mladih u javni život te informiranja i savjetovanja mladih.

2)Mladi, u smislu ove Odluke, su osobe s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije, koji u trenutku podnošenja kandidature imaju od navršenih 15 do navršenih 30 godina života.

II. SASTAV, NAČIN I POSTUPAK IZBORA ČLANOVA SAVJETA MLADIH

Članak 3.

Savjet mladih ima sedam (7) članova uključujući predsjednika i zamjenika predsjednika.

Članak 4.

1)Postupak izbora članova i zamjenika članova Savjeta mladih pokreće Gradsko vijeće objavom javnog poziva za isticanje kandidatura za članove i zamjenike članova Savjeta mladih.

2)Javni poziv objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije najmanje tri mjeseca prije isteka mandata članova Savjeta mladih u slučaju kada je Savjet mladih osnovan.

3)Javni poziv iz stavka 2. ovog članka mora sadržavati opis postupka izbora, uvjete za isticanje kandidatura, rokove za prijavu i rokove u kojima će biti provedena provjera zadovoljavanja formalnih uvjeta prijavljenih kandidata te izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih, kao i obrazac na kojem se kandidature podnose.

4)Prijedlog za pokretanje postupka izbora iz stavka 1. podnosi gradonačelnik.

Članak 5.

1)Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih temeljem javnog poziva za isticanje kandidatura ističu udruge koje su sukladno statutu ciljno i prema djelatnostima opredijeljene za rad s mladima i za mlade s područjem djelovanja na području Grada Opatije, učenička vijeća srednjih škola s područja Grada Opatije, studentski zborovi Sveučilišta i Veleučilišta u Rijeci, podmladci političkih stranaka, sindikalnih ili strukovnih organizacija u Republici Hrvatskoj i neformalne skupine mladih.

2)Kada je predlagatelj kandidature neformalna skupina mladih, skupinu mora sačinjavati najmanje 30 mladih osoba s prebivalištem ili boravištem na području Grada Opatije.

Članak 6.

1)Kandidature za članove i zamjenike članova Savjeta mladih podnose se u pisanom obliku Komisiji za izbor i imenovanje, u roku od 15 dana od dana objave javnog poziva u na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije, na obrascu propisanom javnim pozivom.

2)Kandidatura iz stavka 1. ovoga članka obvezno sadrži sljedeće podatke:
- naziv i sjedište ovlaštenog predlagatelja,
-ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/
boravište, OIB kandidata
- ime i prezime, datum rođenja, prebivalište/
boravište, OIB zamjenika kandidata
- obrazloženje kandidatura
- izjave o prihvaćanju kandidature

3)Nepravovremene i nepotpune kandidature ne uzimaju se u razmatranje.

Članak 7.

1)Komisija za izbor i imenovanje u roku od 15 dana od isteka roka za podnošenje kandidatura obavlja provjeru formalnih uvjeta prijavljenih kandidata, sastavlja izvješće o provjeri formalnih uvjeta te utvrđuje popis važećih kandidatura.

2)Popis važećih kandidatura se sastavlja na način da sadrži naziv predlagatelja, ime i prezime i datum rođenja kandidata za člana i kandidata za zamjenika člana, a prema abecednom redu prezimena prijavljenih kandidata za člana.

3)Izvješće o provjeri formalnih uvjeta i popis važećih kandidatura dostavlja se Gradskom vijeću i objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

Članak 8.

1)Gradsko vijeće na prvoj sjednici nakon objave popisa važećih kandidatura bira članove i zamjenike članova Savjeta mladih tajnim glasovanjem na način i prema postupku propisanom Poslovnikom Gradskog vijeća.

2)Glasovanje se provodi na glasačkim listićima ovjerenim pečatom Gradskog vijeća.

3)Na glasačkom listiću prezimena kandidata se navode abecednim redom, a glasuje se na način da se zaokružuje redni broj ispred sedam kandidata.

4)Glasački listić je važeći u slučaju da su na istom zaokruženi redni brojevi ispred sedam (7) kandidata.

5)Za članove Savjeta mladih izabrano je sedam (7) kandidata s najvećim brojem glasova.

6)U slučaju da sedmi i svaki sljedeći kandidat na listi ostvare jednak broj glasova, glasovanje među tim kandidatima ponavlja se na istoj sjednici.

7)Rezultati izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih objavljuju se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

III. KONSTITUIRANJE I MANDAT SAVJETA MLADIH

Članak 9.

1)Savjet mladih mora se konstituirati u roku od 30 dana od dana objave rezultata izbora.

2)Prvu sjednicu Savjeta mladih saziva predsjednik Gradskog vijeća, koji sjednicom predsjedava do izbora predsjednika Savjeta mladih.

3)Predsjednika i zamjenika predsjednika Savjeta mladih biraju članovi Savjeta mladih iz reda izabranih članova većinom glasova svih članova.

4)Za predsjednika Savjeta mladih je izabran član koji je osvojio najveći broj glasova.

5)U slučaju da dva ili više članova ostvare jednak broj glasova, ponavlja se izbor među njima na istoj sjednici.

6)avjet mladih je konstituiran izborom predsjednika Savjeta mladih.

7)Obavijest o konstituiranju Savjeta mladih objavljuje se na mrežnim stranicama i oglasnoj ploči Grada Opatije.

8)Ako Savjet mladih u roku od 30 dana od dana izbora za članove i zamjenike članova Savjeta mladih ne izabere predsjednika Savjeta mladih, Gradsko vijeće objaviti će novi javni poziv za izbor članova i zamjenika članova Savjeta mladih.

Članak 10.

1)Članovi Savjeta mladih i njihovi zamjenici biraju se na razdoblje od tri godine.

2)Mandat zamjenika člana Savjeta mladih vezan je uz mandat člana Savjeta mladih.

3)Gradsko vijeće razriješit će člana Savjeta mladih i prije isteka mandata:

-ako neopravdano izostane s najmanje 50% sjednica od ukupnog broja sjednica Savjeta mladih tijekom kalendarske godine te

-na osobni zahtjev člana.

4)Prestankom mandata člana Savjeta mladih prestaje i mandat njegovog zamjenika.

5)Gradsko vijeće raspustit će Savjet mladih samo ako Savjet mladih ne održi sjednicu dulje od šest mjeseci.

Članak 11.

1)Ako se broj članova Savjeta mladih spusti ispod dvije trećine početnog broja, Gradsko vijeće će provesti postupak dodatnog izbora za onoliko članova Savjeta mladih koliko ih je prestalo biti članom Savjeta mladih prije isteka mandata.

2)Na postupak dodatnog izbora odgovarajuće se primjenjuju odredbe ove Odluke koje se odnose na izbor članova Savjeta mladih.

3)Mandat članova Savjeta mladih izabranih postupkom dodatnog izbora traje do isteka mandata članova Savjeta mladih izabranih u redovitom postupku biranja članova Savjeta mladih.

IV. DJELOKRUG I NAČIN RADA SAVJETA MLADIH

Članak 12.

1) U okviru svoga djelokruga Savjet mladih:

- raspravlja na sjednicama Savjeta mladih o pitanjima značajnim za rad Savjeta mladih te o pitanjima iz djelokruga Gradskog vijeća koji su od interesa za mlade,

- u suradnji s predsjednikom Gradskog vijeća inicira u Gradskom vijeću donošenje odluka od značaja za mlade, donošenje programa i drugih akata od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Opatije, raspravu o pojedinim pitanjima od značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Opatije, te način rješavanja navedenih pitanja,

- putem svojih predstavnika sudjeluje u radu Gradskog vijeća prilikom donošenja odluka, mjera, programa i drugih akata od osobitog značenja za unaprjeđivanje položaja mladih na području Grada Opatije davanjem mišljenja, prijedloga i preporuka o pitanjima i temama od interesa za mlade,

- sudjeluje u izradi, provedbi i praćenju provedbe lokalnih programa za mlade, daje pisana očitovanja i prijedloge nadležnim tijelima o potrebama i problemima mladih, a po potrebi predlaže i donošenje programa za otklanjanje nastalih problema i poboljšanje položaja mladih,

- potiče informiranje mladih o svim pitanjima značajnim za unaprjeđivanje položaja mladih, međusobnu suradnju savjeta mladih u Republici Hrvatskoj te suradnju i razmjenu iskustava s organizacijama civilnoga društva i odgovarajućim tijelima drugih zemalja,

- predlaže i daje na odobravanje Gradskom vijeću program rada popraćen financijskim planom radi ostvarivanja programa rada Savjeta mladih,

- po potrebi poziva vijećnike Gradskog vijeća na sjednice Savjeta mladih,

- potiče razvoj financijskog okvira provedbe politike za mlade i podrške razvoju organizacija mladih i za mlade te sudjeluje u programiranju prioriteta natječaja i određivanja kriterija financiranja organizacija mladih i za mlade i

- obavlja i druge savjetodavne poslove od interesa za mlade.

Članak 13.

1)Savjet mladih održava redovite sjednice najmanje jedanput u tri mjeseca.

2)Sjednice Savjeta mladih saziva i njima predsjeda predsjednik Savjeta mladih.

3)Predsjednik Savjeta mladih dužan je sazvati izvanrednu sjednicu Savjeta mladih na prijedlog najmanje 1/3 članova Savjeta mladih.

4)Način rada Savjeta mladih detaljno se uređuje Poslovnikom o radu.

5)Poslovnik o radu Savjet mladih donosi većinom glasova svih članova.

Članak 14.

1)Savjet mladih može pravovaljano odlučivati ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta mladih. Savjet mladih donosi odluke većinom glasova nazočnih članova, ako ovom Odlukom nije drukčije određeno.

2)Član Savjeta mladih odnosno njegov zamjenik koji je neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluke o nekom pitanju može sudjelovati u raspravi o tom pitanju ali je izuzet od odlučivanja.

3)Smatra se da je član Savjeta mladih neposredno osobno zainteresiran za donošenje odluka o nekom pitanju ako se odluka odnosi na projekt u kojemu osobno sudjeluje ili sudjeluje pravna osoba u kojoj on ima udio u vlasništvu ili je član Savjeta mladih ujedno i član pravne osobe ili njezinih tijela upravljanja.

4)Ako je član Savjeta mladih spriječen sudjelovati na sjednici Savjeta mladih, zamjenjuje ga njegov zamjenik te pritom ima sva prava i obveze člana Savjeta mladih.

Članak 15.

1)Predsjednik Savjeta mladih predstavlja Savjet mladih te obavlja druge poslove utvrđene ovom Odlukom i Poslovnikom o radu.

2)Predsjednika Savjeta mladih u slučaju njegove spriječenosti ili odsutnosti zamjenjuje zamjenik predsjednika.

3)Ako Predsjednik Savjeta mladih ne obavlja svoje dužnosti, Savjet mladih može natpolovičnom većinom glasova svih članova pokrenuti postupak njegovog razrješenja i izbor novog predsjednika.

4)Ako Savjet mladih ne pokrene postupak izbora novog predsjednika, sukladno stavku 3. ovog članka, Gradsko vijeće može uputiti Savjetu mladih inicijativu za pokretanje postupka izbora novog predsjednika.

5)Ako zamjenik predsjednika ne obavlja svoje dužnosti, predsjednik Savjeta mladih ili 1/3 članova može pokrenuti postupak za njegovo razrješenje i izbor novog zamjenika predsjednika.

Članak 16.

1) Savjet mladih može imenovati svoje stalne i povremene radne skupine za uža područja djelovanja te organizirati forume, tribine i radionice za pojedine dobne skupine mladih ili srodne vrste problema mladih.

2) U radu Savjeta mladih mogu sudjelovati, bez prava glasa, i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

Članak 17.

1)Savjet mladih donosi program rada Savjeta mladih za svaku kalendarsku godinu.

2)Program rada Savjet mladih priprema u suradnji s upravnim odjelom Grada Opatije u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz aktivnosti Savjeta mladih.

3)Programom iz stavka 1. ovoga članka utvrđuju se programske i druge aktivnosti, nositelji pojedinih aktivnosti te rokovi njihova izvršavanja.

Članak 18.

1)Program rada Savjeta mladih donosi se većinom glasova svih članova Savjeta mladih.

2)Ako se programom rada Savjeta mladih za provedbu planiranih aktivnosti predviđa potreba osiguranja financijskih sredstava, program rada mora sadržavati i financijski plan.

3)Program rada Savjet mladih donosi i podnosi na odobravanje Gradskom vijeću najkasnije do 30. rujna tekuće godine za sljedeću kalendarsku godinu.

Članak 19.

1)Savjet mladih izrađuje godišnje izvješće o svom radu koje se upućuje Gradskom vijeću te dostavlja gradonačelniku do 31. ožujka tekuće godine za prethodnu godinu.

2Godišnje izvješće objavljuje se na mrežnim stranicama Grada Opatije.

V. SREDSTVA ZA RAD SAVJETA MLADIH

Članak 20.

1)Financijska sredstva za rad i program rada Savjeta mladih osiguravaju se u Proračunu Grada Opatije na temelju odobrenog programa rada Savjeta mladih.

2)Prostor za održavanje sjednica Savjeta mladih osigurava Grad Opatija.

3)Članovi Savjeta mladih nemaju pravo na naknadu za svoj rad.

4)Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu troškova prijevoza za dolazak na sjednice Savjeta mladih u visini cijene autobusne putne karte kupljene izvan autobusa za relaciju od mjesta prebivališta/ boravišta do mjesta održavanja sjednice.

5) Članovi Savjeta mladih imaju pravo na naknadu drugih putnih troškova neposredno vezanih za rad u Savjetu mladih u visini stvarnih troškova.

Članak 21.

1)Stručne i administrativne poslove za potrebe Savjeta mladih obavlja upravni odjel Grada Opatije u čijem su djelokrugu poslovi vezani uz aktivnosti Savjeta mladih.

VI. SURADNJA SAVJETA MLADIH I GRADSKOG VIJEĆA TE GRADONAČELNIKA

Članak 22.

1)Gradsko vijeće dostavlja Savjetu mladih sve pozive i materijale za svoje sjednice te zapisnike s održanih sjednica u istom roku kao i članovima Gradskog vijeća te na drugi prikladan način informira Savjet mladih o svim svojim aktivnostima.

2)Predsjednik Gradskog vijeća po potrebi, a najmanje svaka tri mjeseca, održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih, na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji s Gradskim vijećem i drugim tijelima Grada Opatije, a inicijativu za sastanak može pokrenuti i Savjet mladih.

3)Na zajednički sastanak iz stavka 2. ovog članka mogu biti pozvani i drugi članovi Gradskog vijeća i drugih tijela Grada Opatije kao i stručnjaci iz pojedinih područja vezanih za mlade i rad s mladima.

4)Na prijedlog Savjeta mladih Gradsko vijeće će raspraviti pitanja od interesa za mlade i to najkasnije na prvoj sjednici koja će biti sazvana nakon dana dostave zahtjeva Savjeta mladih.

5)Predsjednik, zamjenik predsjednika ili drugi član Savjeta mladih kojeg Savjet imenuje dužan je odazvati se pozivima na sjednice Gradskog vijeća, prisustvovati sjednicama s pravom sudjelovanja u raspravi ali bez prava glasa te dostaviti svaki podatak ili izvještaj koji o pitanju iz njegova djelokruga zatraži Gradsko vijeće.

Članak 23.

1)Gradonačelnik Grada Opatije najmanje svaka tri mjeseca ili po potrebi održava zajednički sastanak sa Savjetom mladih na kojem se raspravlja o svim pitanjima od interesa za mlade te o suradnji Gradonačelnika i Savjeta mladih.

2) Gradonačelnik svakih šest mjeseci pisanim putem obavještava Savjet mladih o svojim aktivnostima koje su od važnosti ili interesa za mlade.

VII. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 24.

1)Stupanjem na snagu ove Odluke, prestaje važiti Odluka o Savjetu mladih Grada Opatije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 23/14).

2)Članovi Savjeta mladih izabrani prije stupanja na snagu ove Odluke nastavljaju s radom do isteka mandata na koji su izabrani.

Članak 25.

1)Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goransk županije«.

KLASA:011-01/16-01/13

UR. BROJ: 2156-01-01/01-16/4

Opatija, 12. travnja 2016.

GRADSKO VIJEĆE GRADA OPATIJE

Predsjednik
Prof. dr. sc. Viktor Peršić, dr. med., v. r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=969&mjesto=10006&odluka=26
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr