SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 37. Subota, 19. prosinca 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

77.

Na temelju članka 86. stavka 3. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 17. prosinca 2015. godine donijelo je

ODLUKU
o izradi izmjena i dopuna
Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

I. Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom se Odlukom pristupa izradi izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/ 11-ispr., 19/13, 43/14 - proč.tekst i 17/15, u daljnjem tekstu: Plan).

Pravna osnova za izradu i donošenje izmjena i dopuna Plana utvrđena je člankom 75. i 113. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13), a u skladu sa Prostornim planom Primorsko - goranske županije (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 32/13).

Nositelj izrade izmjena i dopuna Plana u ime Općine Omišalj je Upravni odjel Općine Omišalj.

II. Razlozi donošenja izmjena i dopuna Plana

Članak 2.

Izradi izmjena i dopuna Plana pristupa se radi:

- dopune Plana prema članku 201. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) na način da se odrede neuređeni dijelovi neizgrađenih građevinskih područja i izgrađeni dijelovi građevinskih područja planirani za urbanu preobrazbu,

- osiguranja zemljišta za rekonstrukciju i proširenje parkirališta i radnog pojasa Terminala Omišalj,

- revidiranja uvjeta za rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene kako bi se omogućila dogradnja dvorane društvenog centra u Omišlju,

- utvrđivanja kategorije i uvjeta za uređenje prometnih površina sukladno izgrađenosti i prostornim mogućnostima,

- redefiniranja uvjeta za posrednu provedbu plana (obvezne izrade urbanističkih planova uređenja),

- korigiranja granice između lučkog područja luke otvorene za javni promet Voz - bazen Peškera (LO4-2) i luke nautičkog turizma Marine Peškera (LN1), kako bi postojeći privez bio obuhvaćen lučkim područjem luke otvorene za javni promet Voz - bazen Peškera (LO4-2),

- reguliranja gradnje kioska i drugih građevina gotove konstrukcije na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba,

- ukidanja mogućnosti gradnje smještajnih kapaciteta u sklopu područja ugostiteljsko turističke namjene Kijac (NA-T22), planiranog unutar naselja Njivice,

- redefiniranja uvjeta gradnje na području sportsko rekreacijske namjene - sportskom području Omišalj (R1- 1),

- mogućnosti smještaja zabavnih, sportsko-rekreacijskih i sl. sadržaja, u okviru poslovne zone Kijac , izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, poslovne namjene - pretežito uslužne (K1-1),

- ispravka površina iskazanih u tekstualnom dijelu plana, sukladno površini prikazanoj u kartografskim prikazima plana (reciklažno dvorište, luke, i drugo),

- usklađenja granica građevinskih područja prema granicama katastarskih čestica u skladu s novim katastarskim podlogama i stanjem izgrađenosti,

- proširenje područja značajnog krajobraza sukladno Studiji o prirodnim vrijednostima obalnog pojasa poluotok Ćuf - Njivice, otok Krk ,

- planiranje kriterija za smještaj kamp odmorišta na području Općine Omišalj,

- potrebe za unapređenjem stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva na području Općine Omišalj,

- uvrštenje postojećeg parkirališta na južnom dijelu Ribarske obale u Njivicama u građevinsko područje naselja.

III. Obuhvat izmjena i dopuna Plana

Članak 3.

Obuhvat izmjena i dopuna Plana istovjetan je obuhvatu Plana.

IV. Ocjena stanja u obuhvatu izmjena i dopuna Plana

Članak 4.

Na području Općine Omišalj se unutar Planom utvrđenih neizgrađenih dijelova građevinskog područja nalaze dijelovi tih područja koji su uređeni i koji nakon dopune Plana prema članku 201. Zakona, postaju raspoloživi za gradnju.

Unutar zaštićene zone etnološkog područja 3-Štalice kod Omišlja u proteklom su razdoblju kontinuirano izvođene neplanirane rekonstrukcije i izgradnje uglavnom stambenih građevina, čime je taj prostor doveden u stanje koje traži cjelovitu urbanu sanaciju i preobrazbu, kako ne bi bio izložen daljnjoj devastaciji.

Tvrtka JANAF d.d. ima potrebu proširiti postojeće parkiralište na ulazu u područje Terminala Omišalj koje bi zauzelo prostor izvan pripadajućeg građevinskog područja infrastrukturne namjene (IS2) i proširilo se na jugoistočni neizgrađeni prostor Planom određen kao arheološko područje Mirine (A).

Općina Omišalj je pokrenula potrebne postupke koji su neophodni za namjeravanu rekonstrukciju i dogradnju dvorane društvenog centra u Omišlju, tijekom kojih je utvrđeno da su uvjeti za rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene utvrđeni Planom ograničavajući i onemogućavaju izgradnju dvorane potrebne površine.

Prometne površine na području općine nije u svim okolnostima moguće realizirati u skladu s uvjetima iz Plana i uz racionalne troškove uređenja zemljišta.

Utvrđivanjem neuređenih dijelova unutar neizgrađenih dijelova građevinskog područja a prema obvezama koje slijede iz Zakona moguće je smanjiti područja za koja se propisuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja.

Na području uvale Peškera se unutar prostora planirane luke nautičkog turizma Marine Peškera (LN1) nalazi postojeće privezište koje s obzirom na namjenu i način korištenja treba planirati unutar luke otvorene za javni promet.

Temeljem važećeg plana nije moguća gradnja kioska i drugih građevina gotove konstrukcije u okviru područja planiranih za uređenje plaža, rekreacijskih površina i drugih područja prije svega javnog korištenja, na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba, već isključivo na zemljištu u vlasništvu Općine Omišalj. U situacijama kad Općina na lokaciji nema vlastito zemljište opremanje prostora pratećim sadržajima nije moguće.

Važeći plan određuje mogućnosti gradnje smještajnih kapaciteta u sklopu područja planiranog unutar naselja Njivice ugostiteljsko turističke namjene Kijac (NA-T22). Kako se navedeno područje nalazi unutar najužeg obalnog pojasa udaljenog manje od 100 m od obale mora i izvan izgrađene cjeline naselja Njivice a smješteno je unutar područja planiranog značajnog krajobraza i uz obalni put pogodno je za izgradnju adekvatnih sadržaja ugostiteljsko turističke namjene bez smještaja.

Uvjeti gradnje na području sportsko rekreacijske namjene - sportskom području Omišalj (R1-1), utvrđeni važećim Planom ograničavajući su za optimalno detaljnije planiranje zone i za realizaciju namjeravanih zahvata izgradnje i uređenja prostora.

Građevinsko područje izdvojeno iz naselja poslovne namjene - pretežito uslužne (K1-1), planirana poslovna zone Kijac je u cijelosti neizgrađeno iako uz zonu prolazi postojeća javna prometnica i komunalna infrastruktura. Interes za ulaganja u ovu zonu nije do sad iskazan te je potrebno planirati mogućnost komercijalno unosnijih namjena.

U važećem planu su uočene određene neusklađenosti površina iskazanih u tekstualnom dijelu plana u s površinama prikazanim u kartografskim prikazima plana (reciklažno dvorište, luke, i drugo) što može predstavljati problem u provedbi plana.

Granice građevinskih područja u dijelu nisu usklađene s granicama katastarskih čestica što rezultira problemima u provedbi i pri izradi urbanističkih planova uređenja.

JU Priroda je izradila Studiju o prirodnim vrijednostima obalnog pojasa poluotok Ćuf - Njivice, otok Krk temeljem koje se predlaže proširenje područja značajnog krajobraza Rt Ćuf na cjeloviti prostor istaknutih prirodnih vrijednosti.

Razvojem novih oblika turizma prisutna je potreba za reguliranjem izgradnje kamp odmorišta kao nove vrste objekata namijenjenih kraćem boravku i zadržavanju turista, uslužnih - pratećih objekata u koridoru državne ceste (benzinska crpka, info centar, turističko - ugostiteljski sadržaji i slično). Područje Općine Omišalj svojim prometnim položajem kao i prostornim vrijednostima svakako ima potencijal za planiranje takvih sadržaja.

Stanje u prostoru je potrebno unaprijediti obzirom na potrebe stanovanja i razvoja gospodarstva na području Općine Omišalj.

Prema važećem Planu postojeće parkiralište na južnom dijelu Ribarske obale u Njivicama se nalazilo izvan građevinskog područja naselja iako je dio prometnih površina koje su u funkciji naselja.

V. Ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana

Članak 5.

Utvrđuju se slijedeći ciljevi i programska polazišta izmjena i dopuna Plana:

- dopunom Plana prema članku 201. Zakona odrediti neuređene dijelove neizgrađenih građevinskih područja i time omogućiti da uređeni dijelovi građevinskih područja budu raspoloživi za gradnju,

- dopunom Plana prema članku 201. Zakona, etnološko područje 3 - Štalice kod Omišlja i njemu kontaktni prostor koji se nalaze unutar izgrađenog dijela građevinskog područja, kako ne bi bili izloženi daljnjoj devastaciji, planirati za urbanu preobrazbu i time onemogući izdavanje akata za gradnju do donošenja urbanističkog plana uređenja,

- planirati povećanje površine građevinskog područja infrastrukturne namjene (IS2) na jugoistočni neizgrađeni prostor i arheološko područje Mirine (A), kako bi se omogućilo proširenje postojećeg parkirališta i radnog pojasa Terminala Omišalj, sukladno konzervatorskim uvjetima i uz primjenu mjera zaštite krajobraza predmetnog obalnog prostora,

- revidirati uvjete za rekonstrukciju građevina javne i društvene namjene, na način da se omogući rekonstrukcija i dogradnja dvorane društvenog centra u Omišlju u potrebnoj površini,

- utvrditi kategorije i uvjete za uređenje prometnih površina na području općine sukladno izgrađenosti i prostornim mogućnostima a uz racionalne troškove uređenja zemljišta,

- nakon utvrđivanja neuređenih dijelova unutar neizgrađenih dijelova građevinskog područja a prema obvezama koje slijede iz Zakona revidirati i smanjiti područja za koja se propisuje obveza izrade urbanističkih planova uređenja,

- postojeće privezište u uvali Peškera planirati unutar lučkog područja luke otvorene za javni promet Voz - bazen Peškera (LO4-2), adekvatno povećati površinu luke otvorene za javni promet i umanjiti površinu luke nautičkog turizma Marine Peškera (LN1),

- omogućiti gradnju kioska i drugih građevina gotove konstrukcije na zemljištu u vlasništvu fizičkih i pravnih osoba koje se nalazi u okviru područja planiranih za uređenje plaža, rekreacijskih površina i drugih područja prije svega javnog korištenja, a radi opremanja prostora potrebnim ugostiteljskim, sanitarnim, uslužnim i drugim gospodarskim i pratećim sadržajima te definirati tipologiju i uvjete za njihov smještaj,

- u sklopu planiranog područja ugostiteljsko turističke namjene Kijac (NA-T22), smještenog unutar područja predloženog značajnog krajobraza i uz obalni put, planirati ugostiteljsko turističke sadržaje bez mogućnosti smještaja,

- revidirati uvjete gradnje na području sportsko rekreacijske namjene - sportskom području Omišalj (R1-1), s ciljem optimalnog detaljnijeg planiranja zone i realizacije namjeravanih zahvata izgradnje i uređenja prostora,

- u cilju aktiviranja i uređenja, u okviru poslovne zone Kijac , izdvojenog građevinskog područja izvan naselja, poslovne namjene - pretežito uslužne (K1-1), pored planiranih poslovnih, predvidjeti mogućnost smještaja zabavnih, sportsko-rekreacijskih i sl. sadržaja,

- ispraviti površine iskazane netočno u tekstualnom dijelu, prema površini prikazanoj u kartografskim prikazima plana (reciklažno dvorište, luke i drugo),

- uskladiti dijelove granica građevinskih područja prema granicama katastarskih čestica, u skladu s novim katastarskim podlogama i stanjem izgrađenosti,

- područje značajnog krajobraza Rt Ćuf proširiti sukladno Studiji o prirodnim vrijednostima obalnog pojasa poluotok Ćuf - Njivice, otok Krk,

- planirati kriterije za smještaj kamp odmorišta na području Općine Omišalj,

- planirati uvjete za unapređenje stanja u prostoru, stanovanja i razvoja gospodarstva na području Općine Omišalj prema prijedlozima građana i gospodarskih subjekata u tijeku izrade izmjena i dopuna Plana,

- prometne površine u funkciji naselja pa tako i parkiralište na južnom dijelu Ribarske obale u Njivicama priključiti građevinskom području naselja.

VI. Popis stručnih podloga u skladu s kojima se utvrđuju zahtjevi za izradu izmjena i dopuna Plana

Članak 6.

Izmjene i dopune Plana potrebno je izraditi na sljedećim stručnim podlogama:

- ažuriranoj novoj katastarskoj podlozi,

- studiji o prirodnim vrijednostima obalnog pojasa poluotok Ćuf - Njivice, Otok Krk (Javna ustanova Priroda)

- Prostornom planu Primorsko-goranske županije i

- drugim podlogama proizašlim iz zahtjeva tijela iz članka 8. ove Odluke.

VII. Način pribavljanja stručnih rješenja

Članak 7.

Odgovarajuća stručna rješenja izradit će izrađivač izmjena i dopuna Plana u suradnji s Nositeljem izrade Plana.

Zbog činjenice da su ovim Izmjenama i dopunama PPU Općine Omišalj predviđene manje izmjene pojedinih dijelova Odredbi za provođenje , odnosno pojedinih kartografskih prikaza, nije predviđeno prikupljanje stručnih podloga (podaci, planske smjernice i propisani dokumenti) koje za potrebe izrade plana iz područja svog djelokruga osiguravaju tijela i osobe određeni posebnim propisima.

VIII. Popis tijela koja daju zahtjeve za izradu izmjena i dopuna Plana i drugih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana

Članak 8.

Popis tijela određenih propisima koja će davati zahtjeve iz područja svog djelokruga, te ostalih sudionika koji će sudjelovati u izradi izmjena i dopuna Plana utvrđuje se kako slijedi:

1.Ministarstvo graditeljstva i prostornoga uređenja

2.Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava Primorsko-goranska Rijeka, Sektor upravnih i inspekcijskih poslova

3.Ministarstvo pomorstva, prometa i infrastrukture, Uprava za sigurnost plovidbe, Lučka kapetanija Rijeka

4.Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Rijeci

5.Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

6. Ministarstvo poljoprivrede

7.Ministarstvo gospodarstva

8.Ministarstvo obrane, Služba za nekretnine, graditeljstvo i zaštitu okoliša

9.Državna uprava za zaštitu i spašavanje, Područni ured Rijeka

10.Hrvatske vode, Vodnogospodarski odjel za vodno područje primorsko-istarskih slivova Rijeka

11.Ponikve voda d.o.o.

12.Ponikve eko otok Krk d.o.o.

13.Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije, Zagreb

14.Javna ustanova Zavod za prostorno uređenje Primorsko - goranske županije

15.Ured državne uprave u Primorsko-goranskoj županiji - Služba za gospodarstvo

16.Hrvatske ceste d.o.o.

17.Županijska uprava za ceste Primorsko-goranske županije, Rijeka

18.Hrvatska elektroprivreda, HEP operator distribucijskog sustava d.o.o., DP Elektroprimorje Rijeka

19.Javna ustanova Priroda

20.Upravni odjel za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša Primorsko - goranske županije

21.Nastavni zavod za javno zdravstvo Primorsko - goranske županije

22.HT - Hrvatske telekomunikacije d.d. Zagreb

IX. Rokovi za izradu izmjena i dopuna Plana

Članak 9.

Za izradu izmjena i dopuna Plana određuju se sljedeći rokovi:

- za izradu Nacrta prijedloga izmjena i dopuna Plana - rok od 60 dana od pribavljenih stručnih podloga i zahtjeva iz članka 6. i 8. ove Odluke,

- za provođenje javnog uvida i javne rasprave o Prijedlogu izmjena i dopuna Plana - rok od 15 dana

- za izradu Nacrta konačnog prijedloga izmjena i dopuna Plana - rok od 30 dana od provedene javne rasprave i isteka roka za dobivanje mišljenja tijela i osoba određenih posebnim propisima.

Rok za dostavu zahtjeva za izradu izmjena i dopuna Plana za tijela iz članka 8. ove Odluke iznosi 20 dana od dana zaprimanja zahtjeva.

X. Izvori financiranja

Članak 10.

Izrada izmjena i dopuna Plana financirat će se iz sredstava Proračuna Općine Omišalj uz sufinanciranje od strane tvrtke JANAF d.d. prema posebnom sporazumu.

XI. Završne odredbe

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

KLASA: 021-05/15-01/10

URBROJ: 2142-06-15-01-13

Omišalj, 17. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=957&mjesto=51513&odluka=77
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr