SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

63.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te članka38.Statuta Općina Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«broj 29/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija -nastavno: Zakon (»Narodne novine« broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - nastavno: Uredba (»Narodne novine« broj 26/15), Općinskovijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenog 2015. g., donijelo je

PRAVILNIK
o financiranju javnih potreba Općine Omišalj

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Omišalj udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Omišalj.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva (zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti), kada su one, u skladu s uvjetima javnog poziva za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Općine Omišalj za:

.provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

.provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

.obavljanje određene javne ovlasti na području Općine Omišalj povjerene posebnim zakonom,

.pružanje socijalnih usluga na području Općine Omišalj temeljem posebnog propisa,

.donacije i sponzorstva,

.jednodnevnei višednevne manifestacije,

.druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine Omišalj.

Članak 3.

Programom se smatra skup neovisnih, usko povezanih, kontinuiranih aktivnosti i projekata usmjerenih ispunjenju određenog cilja.

Projektom se smatra skup aktivnosti kojima je unaprijed utvrđeno vrijeme trajanja i u kojem su planirani rashodi i izdaci za ostvarenje određenog cilja.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području općine Omišalj. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine Omišalj.

II. PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA OMIŠALJ

Članak 4.

Općina Omišalj će, u postupku donošenja Proračuna Općine Omišalj, prije raspisivanja javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine te će, u okviru svojih mogućnosti, u proračunu Općine Omišalj osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 5.

Za provedbu odredbi ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata nadležan je Upravni odjel Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Upravni odjel).

Članak 6.

ZadaćeUpravnog odjela u postupku pripreme i provedbe javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama su:

.predložiti prioritete i programska područja javnog poziva,

.predložiti dokumentaciju za provedbu javnog poziva,

.javna objava i provedba javnog poziva,

.utvrditi prijedlog sastava povjerenstava,

.organizirati stručno praćenje provedbe projekata financiranih na temelju javnog poziva i

.pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima javnog poziva Uredu za udruge.

III. KRITERIJI I MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 7.

Kriteriji za financiranje programa i projekata (u daljnjem tekstu: programi/projekti) su:

.usmjerenost programa/projekata na neposrednu društvenu korist i stvarne potrebe u zajednici u kojoj se provodi,

.jasno definiran i stvarno dostižan cilj programa/projekta,

.jasno definirani korisnici programa/projekta,

.jasno određena vremenska dinamika i mjesto provedbe programa/projekta,

.stvaran odnos troškova i planiranih aktivnosti projekta/programa,

.kadrovska sposobnost prijavitelja za provedbu programa/projekta,

.osigurano sufinanciranje programa/projekta iz drugih izvora,

Pored kriterija iz članka 7. ovog Pravilnika Općina Omišalj može uzeti u obzir isljedeće:

.zvornost/inovativnost programa/projekta,

.sudjelovanje volontera u provedbi programa/projekta,

.osigurano sufinanciranje programa/projekta iz sredstava EU,

.dosadašnji rezultati i iskustvo prijavitelja programa/ projekta,

.suradnja i partnerstva s lokalnim vlastima i drugim tijelima i organizacijama civilnog društva tijekom provedbe programa/projekta,

.usmjerenost programa/projekta razvoju demokratskih vrijednosti u društvu

.kvaliteta dosadašnje suradnje prijavitelja programa/ projekta s Općinom Omišalj.

Članak 8.

Općina Omišalj će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama i neprofitnim organizacijama (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

?su upisani u Registar udruga i u Registar neprofitnih organizacija odnosno drugi odgovarajući registar, a svojim statutom opredjeli se za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

?su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Omišalj i drugih javnih izvora;

?nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Omišalj;

.se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditeljaprograma/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom.

Članak 9.

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Općina Omišalj javnim pozivom može propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:

?primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;

?uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;

?umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

Članak 10.

Općina Omišalj neće sufinancirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima, vjerskih i političkih organizacija te organizacija civilnog društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim javnim pozivom.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Članak 11.

Upravni odjel Općine Omišalj će, u roku od 15 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim stranicama Općine objaviti godišnji plan raspisivanja javnih pozivaza financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan poziva), koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.

Godišnji plan poziva sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave poziva, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenom za financiranje pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Članak 12.

Financiranje svih programa i projekata u području: odgoja i obrazovanja, kulture, tehničke kulture, sporta, socijalne skrbi, zdravstva, razvoja i demokratizacije društva i razvoja mjesne samouprave provodi se putem javnog poziva.

Članak 13.

Financijska sredstva proračuna Općine Omišaljdodjeljuju se bez objavljivanja javnog poziva, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

?kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,

?kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

?kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ i dr.),

?kada se jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge.

Članak 14.

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja jabnog pozivaOpćinski načelnik donosi Zaključak o dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva Proračuna utrošiti.

Članak 15.

Odluku o raspisivanju javnog poziva iz članka 12. ovog Pravilnika donosi Općinski načelnik u roku od 30dana od usvajanja Proračuna Općine Omišalj za iduću proračunsku godinu, na prijedlog Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 16.

Dokumentaciju za provedbu javnog poziva (u nastavku: dokumentacija) obuhvaća:

1. tekst javnog poziva,

2. obrazac opisa programa ili projekta,

3. obrazac proračuna programa ili projekta,

4. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,

5. izjavu o nekažnjavanju,

6. obrasce za izvještavanje o provedbi programa ili projekta.

Članak 17.

Raspisivanje javnog poziva i pripremu dokumentacije za javni poziv provodi Upravni odjel Općine Omišalj, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 18.

Sva dokumentacija za javni poziv po svome obliku i sadržaju mora biti u skladu s odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Obrasci koji su sastavni dio dokumentacije se popunjavaju putem računala te šalju u papirnatom obliku.

Prijava sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerene službenim pečatom organizacije.

Dokumentacija za prijavu šalje se preporučeno poštom ili osobno u Upravni odjel Općine Omišalj, Prikešte 13, uz napomenu »prijava najavni poziv«.

Članak 19.

Javni poziv s cjelokupnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Omišalj i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom javnom pozivuobjavljuje se u dnevnom glasilu i na društvenim mrežama.

Članak 20.

Javni poziv za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.

Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa, donošenja odluke o financiranju projekata ili programa i vrijeme potpisivanja ugovora s udrugama čiji su projekti ili programi prihvaćeni za financiranje mora biti dovršeno u roku od 30 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

Članak 21.

Po isteku roka za podnošenje prijava na javni poziv, Povjerenstvo za provjeru prijava će pristupiti postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta javnog poziva, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članove Povjerenstva za provjeru prijava imenuje Općinski načelnik na prijedlog pročelnika Upravnog odjela iz reda službenika Upravnog odjela.

Povjerenstvo za provjeru prijava ima predsjednika i dva člana.

Povjerenstvo za provjeru prijava radi na sjednicama i sastavlja zapisnik.

Članovi Povjerenstva za provjeru prijava nemaju pravo na naknadu.

Članak 22.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta provjerava se:

?da li je prijava dostavljena na javni poziv u zadanome roku

?jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te

?jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti javnog poziva.

Članak 23.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete javnog poziva te daje pri jedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem odluku donosi Općinsko vijeće.

Povjerenstvo za ocjenjivanje je nezavisno stručno tijelo koje sačinjavaju predstavnici Općine Omišalj, znanstvenih i stručnih institucija te nezavisni stručnjaci.

Članove Povjerenstva za ocjenjivanje imenuje Općinski načelnik na prijedlog pročelnika Upravnog odjela Općine Omišalj.

Povjerenstvo za ocjenjivanje ima predsjednika i dva člana.

Članovi Povjerenstva za ocjenjivanje ne mogu istodobno biti i članovi Povjerenstva za provjeru prijava.

Povjerenstvo za ocjenjivanje radi na sjednicama i sastavlja zapisnik.

Povjerenstvo za ocjenjivanje utvrđuje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava i dostavlja ga Općinskom načelniku u roku od 8 dana od zaprimanja odluke Povjerenstva za provjeru prijava.

Općinski načelnik može donijeti odluku o tome da članovi Povjerenstva za ocjenjivanje imaju pravo na naknadu.

Članak 24.

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Omišalj će javno objaviti rezultate javnog poziva s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Općina Omišalj će, u roku od 8 dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji prijekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje.

Članak 25.

Općina Omišalj će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu javnog poziva.

Članak 26.

Prigovor se može podnijeti isključivo na neispunjavanje formalnih uvjeta javnog poziva.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Prigovor u pravilu ne odgađa izvršenje odluke i daljnju provedbu javnog poziva.

Prigovori se podnose Upravnom odjelu Općine Omišalj u pisanom obliku, u roku od 8 dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima javnog poziva, a odluku po prigovoru donosi Općinski načelnik Općine Omišalj u roku od 8 dana od dana primitka prigovora.

Članak 27.

Sa udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Omišalj će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata.

Članak 28.

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u okviru javnogpoziva, i posebnog dijela.

Općim uvjetima koji se odnose na ugovore o dodjeli bespovratnih financijskih sredstava udrugama utvrđuju se opće obveze, obveza dostavljanja podataka i financijskih i opisnih izvještaja, povjerljivost, javnost i vidljivost, procjena i praćenje projekta, provedbeni rok programa ili projekta, raskid ugovora, rješavanje sporova, opravdani troškovi, te povrat sredstava i pripadajućih kamata u slučaju ne vraćanja neutrošenih ili nenamjenski utrošenih sredstava.

Posebni dio ugovora čine specifičnosti svakog ugovora kao što su ugovorne strane, naziv programa ili projekta, iznos financiranja i slično.

Članak 29.

Općina Omišalj će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga.

Članak 30.

Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom »na licu mjesta« od strane službenika Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 31.

Korisnik je dužan dostaviti opisno i financijsko izvješće na za to definiranim obrascima.

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa ili projekta neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani te udio troškova financiranih sredstvima Općine Omišalj u ukupnim troškvima.

V. PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 32.

Odobrena sredstva finacijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

Svako odstupanje od Ugovora bez odobrenja Općine Omišalj smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava

Članak 33.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

. nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom;

.moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,

.nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

.mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

.trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 34.

U skladu s prihvatljivim troškovima iz prethodnog članka, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

.troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće;

.putni troškovi osoba koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;

.troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;

.troškovi potrošne robe;

.troškovi koji izravno proizlaze iz zahtjeva ugovora.

Članak 35.

Korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa.

Članak 36.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

.dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;

.dospjele kamate;

.božićnice, naknade za godišnji odbor, jubilarne i druge nagrade osim izdataka za plaće;

.kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa;

.zajmovi trećim stranama;

.troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima)

Članak 37.

Sve potpore koje Općina Omišalj dodjeljuje putem javnog poziva odnose se na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju.

Članak 38.

Općina Omišalj će svakim pojedinačnim javnim pozivom definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

U slučaju da Općini Omišalj niti jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja koji mora biti istaknut u javnom pozivu.

VI. OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI,KONAČAN IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Članak 39.

Korisnik financiranja je obvezan omogućiti davatelju financijskih sredstava, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji vrše provjere sukladno Uredbi da provjere provođenje projekta ili programa i po potrebi izvrše reviziju.

Članak 40.

Pored izvješća navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

?Popis članova i podatke o uplaćenim članarinama;

?Računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka;

?Dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama;

?Dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata;

?Dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.;

?Dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača;

?Dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

?Dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

?Dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,

?Za troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;

?Evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista. Za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Članak 41.

Konačan iznos sredstava koji Općina Omišalj treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

Davatelj financijskih sredstava će, temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odlaganjem provodi, smanjiti bespovratna sredstva prvobitno predviđena u skladu sa stvarnim provođenjem projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Članak 42.

Ako se ukupni prihodi Proračuna Općine Omišalj za kalendarsku godinu za koju se raspisuje javni poziv ostvare ispod planiranih, Općina Omišalj će sredstva namijenjena sufinanciranju programa Korisnika razmjerno umanjiti.

Članak 43.

Općina Omišalj će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:

?nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,

?nije utrošio sva odobrena sredstva,

?sredstva nije koristio namjenski,

?iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 44.

Korisnik financiranja će Općini Omišalj, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ukoliko korisnik ne vrati sredstva u roku koji je utvrdila Općina Omišalj, Općina Omišalj će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

Članak 45.

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstva Općini Omišalj, Općina Omišalj donijet će odluku da u narednom periodu prijave koje na natječaj pristignu od strane tog prijavitelja ne uzme u razmatranje.

U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u javnom pozivu.

VII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 46.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 47.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ: 2142-06-15-01-13

Omišalj, 30. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51513&odluka=63
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr