SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

58.

Temeljem članka 14. stavka 1. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izvršavanju Proračuna Općine Omišalj
za 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom uređuje se struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Proračuna Općine Omišalj za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, opseg zaduživanja i jamstava Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općina), upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom te dugovima Općine, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Općinskog načelnika te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna sastoji se od Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

U Računu prihoda i rashoda iskazani su prihodi od poreza, pomoći, prihodi od imovine, prihodi od administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada, prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija, prihodi od prodaje nefinancijske imovine, te rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski rashodi, pomoći unutar općeg proračuna, naknade građanima i kućanstvima temeljem osiguranja i druge naknade, ostali rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

U Računu financiranja iskazani su svi primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka iskazanih po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

U Planu razvojnih programa iskazani su planirani rashodi Proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije za proračunsku godinu i za dvije iduće godine.

II. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 3.

Stvarna naplata prihoda i primitaka nije ograničena procjenom prihoda i primitaka u Proračunu.

Rashodi i izdaci ne mogu biti izvršeni u iznosima većim od onih koji su utvrđeni Proračunom.

Članak 4.

Nakon donošenja Proračuna, Upravni odjel Općine Omišalj obvezan je izvijestiti korisnike Programa o odobrenim sredstvima.

Članak 5.

Korisnici Programa obvezni su izraditi godišnji izvještaj o poslovanju i dostaviti ga Upravnom odjelu.

Članak 6.

Upravni odjel Općine Omišalj ima pravo nadzora nad financijskim, materijalnim i računovodstvenim poslovanjem korisnika Programa, te nad zakonitošću i svrsishodnom uporabom proračunskih sredstava.

Korisnici Programa su obvezni dati sve potrebite podatke, isprave i izvješća koja se od njih zatraže. Ako se prilikom vršenja proračunskog nadzora utvrdi da su sredstva bila upotrijebljena protivno Zakonu ili Proračunu, izvijestit će se Općinskog načelnika i poduzeti mjere za nadoknadu tako utrošenih sredstava ili će se privremeno obustaviti isplata na stavkama s kojih su sredstva bila nenamjenski trošena.

III. ISPLATA SREDSTAVA IZ PRORAČUNA

Članak 7.

Isplata sredstava korisnicima Programa vrši se doznakom na transakcijski račun korisnika Programa, dok se isplata sredstava ustanovama čiji je osnivač Grad Krk, a koje sufinancira Općina Omišalj, vrši doznakom na transakcijski račun Grada Krka.

Isplata sredstava korisniku Proračuna izvršavat će se u skladu s Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i računskom planu.

Isplata sredstava korisnicima Programa izvršavat će se po obrazloženom i dokumentiranom zahtjevu korisnika, a u skladu s likvidnim mogućnostima Proračuna.

Članak 8.

Odluku o rasporedu sredstava za donacije i pomoći po pojedinom korisniku Programa, donosi Općinski načelnik, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Isplata sredstava iz stavka 1. ovog članka vrši se doznakom na transakcijski račun korisnika Programa.

Članak 9.

Svaka isplata iz Proračuna mora se temeljiti na vjerodostojnoj knjigovodstvenoj ispravi kojom se dokazuje obveza plaćanja.

Isplata sredstava za nabavu roba, obavljanje usluga i ustupanje radova mora se temeljiti na propisima o javnoj nabavi.

Zaključivanje ugovora obvezno je za sve nabave roba, radova i usluga čija vrijednost iznosi 20.000,00 kuna (bez PDV-a) i više.

Članak 10.

Općinski načelnik utvrđuje kalkulativnu osnovicu za obračun plaća službenika i namještenika u Upravnom odjelu.

Članak 11.

Sredstva za rad političkih stranaka i članova izabranih s lista grupe birača zastupljenih u Općinskom vijeću, naknade troškova za rad članova Općinskog vijeća i članova njihovih radnih tijela isplaćivat će se temeljem odluka Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 12.

Naknade troškova za rad članovima vijeća mjesnih odbora isplaćivat će se temeljem odluke Općinskog vijeća, po nalogu pročelnika Upravnog odjela.

Članak 13.

Instrumente osiguranja plaćanja, kojima se na teret Proračuna stvaraju obveze, izdaje Upravni odjel, a potpisuje Općinski načelnik.

Instrumenti osiguranja plaćanja primljeni od pravnih osoba kao sredstvo osiguranja naplate potraživanja ili izvođenja radova i usluga, dostavljaju se Upravnom odjelu.

IV. PRORAČUNSKA PRIČUVA

Članak 14.

Proračunska pričuva utvrđuje se u iznosu od 20.000,00 kuna i koristit će se za zakonski utvrđene namjene.

O korištenju sredstava Proračunske pričuve odlučuje Općinski načelnik.

V. PLAĆANJE PREDUJMA

Članak 15.

Plaćanje predujma može se ugovoriti u iznimnim slučajevima, uz prethodnu suglasnost Općinskog načelnika.

VI. PRIHODI PRORAČUNA

Članak 16.

Prihodi s osnova kamata po pojedinom prihodu uplaćuju se na račun prihoda na koji se odnose, izuzev ovršnih naplata.

Ako su namjenski prihodi i primici u proračun uplaćeni u nižem opsegu od planiranog, korisnik može preuzeti i plaćati obveze samo u visini stvarno uplaćenih odnosno raspoloživih sredstava.

Članak 17.

Upravni odjel odgovoran za ostvarenje pojedinih proračunskih prihoda, obvezan je prikupiti planirane svote prihoda sukladno odgovarajućim zakonima i provedbenim propisima.

Članak 18.

Ako prihodi što ih vlastitom djelatnošću ostvari Upravni odjel, te ostali prihodi što pripadaju Proračunu budu pogrešno naplaćeni ili naplaćeni u svoti većoj od propisane, pogrešno ili više naplaćene svote vratit će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Članak 19.

Korištenje proračunskih sredstava za određene namjene provodi se na temelju naloga pročelnika Upravnog odjela ili voditelja nadležnog odsjeka uz oznaku pozicije iz Posebnog dijela Proračuna.

Korisnik proračuna - primatelj donacije koji nije iskoristio donaciju na način i pod uvjetom što ih je utvrdio donator, mora u financijskom planu osigurati prihode za donaciju čiji povrat zahtjeva donator.

Za iznos nenamjenski utrošenih sredstava iz stavka 2. ovog članka korisniku će se umanjiti proračunska sredstva u godini u kojoj mora vratiti primljenu donaciju.

Članak 20.

Korisnik Proračuna dužan je i odgovoran da postupak nabave roba i usluga obavlja sukladno važećim zakonskim propisima.

VII. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA I PRERASPODJELA SREDSTAVA PRORAČUNA

Članak 21.

Ako tijekom godine dođe do znatnije neusklađenosti planiranih prihoda i izdataka Proračuna Općinski načelnik predložit će Općinskom vijeću da donese Izmjene i dopune Proračuna.

Općinski načelnik može odobriti preraspodjelu sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika Upravnog odjela, s tim da umanjenje pojedine pozicije ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na poziciji koja se umanjuje.

O izvršenim preraspodjelama iz stavka 1. ovog članka, Općinski načelnik izvještava Općinsko vijeće prilikom podnošenja polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

Općinski načelnik odgovoran je za provedbu Odluke o izvršavanju Proračuna, kako za naplatu i prikupljanje prihoda, tako i za izvršavanje svih izdataka sukladno namjenama i svotama utvrđenim u posebnom djelu Proračuna u okviru odgovarajućeg razdjela.

Članak 22.

Proračun se izvršava od 1. siječnja do 31. prosinca 2016. godine.

Samo naplaćeni prihodi u kalendarskoj godini priznaju se kao prihodi Proračuna za 2016. godinu.

O namjeni viška prihoda i pokriću manjka iz prethodne godine odlučuje Općinsko vijeće prilikom donošenja Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna.

VIII. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 23.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se polagati u poslovnu banku, poštujući načela sigurnosti, likvidnosti i isplativosti ulaganja.

Ugovor o polaganju sredstava iz stavka 1. ovoga članka zaključuje Općinski načelnik.

Novčana sredstva iz stavka 1. ovoga članka mogu se ulagati samo s povratom do 31. prosinca 2016. godine.

Općinski načelnik može na zahtjev dužnika, uz obračun kamata odgoditi plaćanje ili odobriti obročnu otplatu duga do iznosa od 100.000,00 kn, ako se time poboljšavaju dužnikove mogućnosti otplate duga od kojega inače ne bi bilo moguće naplatiti cjelokupan dug, te ukoliko naplata duga predstavlja neprimjereno opterećenje ili nanosi veću gospodarsku štetu dužniku, ako propisom ili općim aktom Općinskog vijeća nije drukčije određeno.

Općinski načelnik može otpisati ili djelomično otpisati potraživanja do iznosa od 100.000,00 kuna ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja, te ako bi izvršenje naplate dovelo u pitanje osnovne životne potrebe dužnika i članova njegova kućanstva, odnosno zbog drugog opravdanog razloga, sukladno propisima.

Općinski načelnik može na prijedlog Upravnog odjela otpisati zateznu kamatu do iznosa od 10.000,00 kn u slučaju jednokratne uplate ukupnog dugovanja, uz uvjet da nije pokrenut postupak prisilne naplate.

Općinski načelnik može donijeti odluku o otpisu potraživanja Općine za dugovanje po pojedinim vrstama prihoda za koja je nastupila zastara prava na naplatu kao i u slučajevima kada je dužnik umro, a nije ostavio pokretnine i nekretnine iz kojih se može naplatiti dug.

IX. UPRAVLJANJE NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 24.

Nefinancijskom dugotrajnom imovinom Općine upravlja Općinski načelnik sukladno zakonu i Statutu Općine Omišalj.

Upravljanje imovinom iz stavka 1. ovoga članka podrazumjeva njezino korištenje, održavanje i davanje u zakup.

Sredstva za održavanje i osiguranje dugotrajne nefinancijske imovine osiguravaju se u rashodima poslovanja Upravnog odjela.

X. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTAVA

Članak 25.

Za financijske odnose radi zaduživanja i pozajmljivanja sredstava Općine ovlašten je Općinski načelnik.

Članak 26.

Pravna osoba u većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu Općine i javna ustanova čiji je osnivač Općina, može se dugoročno zadužiti samo za investicije i uz suglasnost Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Općina može dati jamstvo za ispunjenje obveza pravnoj osobi i javnoj ustanovi iz stavka 1. ovoga članka sukladno propisima i Statutu Općine Omišalj, uz suglasnost Ministarstva financija. Dana jamstva uključuju se u opseg zaduženja Općine.

Za zaduživanje Općine radi kapitalnih ulaganja, odluku će donijeti Općinsko vijeće.

Trgovačka društva čiji je osnivač i većinski vlasnik Općina ne mogu se zaduživati bez odluke Općinskog vijeća.

XI. OVLASTI I ODGOVORNOSTI OPĆINSKOG NAČELNIKA

Članak 27.

Općinski načelnik odgovoran je za planiranje i izvršavanje proračuna te za zakonito, svrhovito, učinkovito i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima. Također je odgovoran za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje te za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

XII. ZAVRŠNA ODREDBA

Članak 28.

Ova Odluka objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 400-01/15-01/6

URBROJ.: 2142-06-15-01-3

Omišalj, 30. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51513&odluka=58
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr