SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

56.

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (»Narodne novine« broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 143. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (»Narodne novine« broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 16/12, 86/12, 94/13 i 152/14), članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (»Narodne novine« broj 47/90, 27/93 i 38/09), članka 4. stavka 2. Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (»Narodne novine« broj 69/99, 151/03, 157/03, 87/09, 88/ 10, 61/11, 25/12, 136/12, 157/13 i 98/15), članka 74. stavka 2. Zakona o sportu (»Narodne novine« broj 71/06, 124/ 10, 124/11, 86/12, 94/13 i 85/15), članka 20. Zakona o tehničkoj kulturi (»Narodne novine« broj 76/93, 11/94 i 38/ 09), članka 32. Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13-proč.tekst) i članka 21. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. studenoga 2015. godine, donijelo je

Program javnih potreba u društvenim djelatnostima
Općine Omišalj za 2016. godinu

Članak 1.

Programom javnih potreba u društvenim djelatnostima Općine Omišalj za 2016. godinu obuhvaćeni su programi javnih potreba u predškolskom odgoju, osnovnom, srednjem i visokom obrazovanju, promicanju kulture, informiranju, razvoju civilnog društva i razvoju sporta i rekreacijeod značaja za Općinu Omišalj.

Ovim Programom utvrđuju semjere, aktivnosti, poslovi i djelatnosti. s ciljem stvaranjapreduvjetaza zadovoljavanje potreba u sljedećim područjima:

.predškolskom odgoju,

.osnovnom školstvu,

.srednjem i visokom obrazovanju,

.kulturi,

.informiranju,

.slobodnom udruživanju građana - civilnom društvu,

.sportu, rekreaciji i tehničkoj kulturi.

Članak 2.

Ovim Programima utvrđuju se prioriteti onih programa i kategorija korisnika čija je redovna djelatnost segment dugoročne politike Općine Omišalj, sa ciljem zadovoljavanja potreba stanovnika općine u odgoju, obrazovanju, kulturi, informiranju, razvoju civilnog društva, sportu i tehničkoj kulturi.

Članak 3.

U 2016. godini Općina Omišalj sufinancirat će javne potrebe kako slijedi:

1.Programe Dječjeg vrtića »Katarina Frankopan« - javne ustanove u predškolskom odgoju čiji je osnivač Grad Krk, a korisnici jedinice lokalne samouprave Otoka Krka.

2.Programe Osnovne škole »Omišalj« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u osnovnom školstvu PGŽ.

3.Programe Srednje škole »Hrvatski Kralj Zvonimir« koji prelaze pedagoški standard i ne financiraju se iz sredstava za decentralizirane funkcije u srednjem školstvu PGŽ.

4.Programe kulturnih djelatnosti i poslova, manifestacija i akcija od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

5.Programe informiranja stanovništva općine Omišalj, kao i programe širenja informacija o općini Omišalj.

6.Programe slobodnog udruživanja građana - civilnog društva u Općini Omišalj.

7.Programe sportskih i rekreativnih aktivnosti, te aktivnosti tehničke kulture od interesa za Općinu Omišalj, Primorsko-goransku županiju i Republiku Hrvatsku.

Članak 4.

Financijska sredstva za ostvarivanje javnih potreba iz članka 3. ovog Programa osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj za 2016. godinu.

Raspored financijskih sredstava iz stavka 1. ovog članka obavlja Upravni odjel Općine Omišalj sukladno Planu raspodjele sredstava Programa javnih potreba u društvenim djelatnostima za 2016. godinu(u daljnjem tekstu: Plan).

Plan iz stavka 2. ovog članka čini sastavni dio ovoga Programa.

Članak 5.

O izvršenju Programa i utrošku odobrenih sredstava korisnik podnosi izvješće Upravnom odjelu najmanje jedanput godišnje ili po izvršenju programa.

Korisnik je dužan podnijeti izvješće i češće, ako se to od njega zahtijeva.

Članak 6.

Upravni odjel prati namjensko korištenje sredstava iz članka 4. ovoga Programa i podnosi izvješće o ostvarivanju Programa Općinskoj načelnici.

Članak 7.

Ovaj Program objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a stupa na snagu 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 021-05/15-01/9

URBROJ.: 2142-06-15-01-6

Omišalj, 30. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Plan raspodjele sredstava Programa javnih
potrebau društvenim djelatnostima Općine Omišalj
za 2016. godinu

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51513&odluka=56
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr