SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA MALINSKA - DUBAŠNICA

41.

Na temelju članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/98-Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo, 137/99-Odluka USRH, 22/00-Odluka USRH, 73/00, 129/00 - Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09 i 153/09) i članka 56. Statuta Općine Malinska - Dubašnica (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 26/09 i 43/09) Općinsko vijeće Općine Malinska - Dubašnica na sjednici održanoj 8. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izmjeni i dopuni Odluke o gospodarenju
nekretninama

Članak 1.

U Odluci o gospodarenju nekretninama (»Službene novine Primorsko goranske županije« broj 48/12 i 28/15) u članku 2. stavak 3. iza alineje 9. dodaju se nove alineje 10. i 11. koje glase:

-zastupanje Općine u postupcima izlaganja katastarske izmjere i obnove zemljišnih knjiga,

-zaključenje ugovora o osnivanju prava služnosti, te izdavanje suglasnosti i drugih dokumenata u svrhu ishođenja građevinskih, lokacijskih dozvola i drugih akata na temelju kojih je moguće graditi na nekretninama u vlasništvu Općine Malinska - Dubašnica infrastrukturne građevine od interesa za Republiku Hrvatsku i Općinu Malinska-Dubašnica, s pravnom osobom u vlasništvu Republike Hrvatske ili jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave, a za koje se prema zakonu ne plaća naknada za stjecanje prava služnosti.

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-02/1

URBROJ: 2142/05-01-15-33

Malinska, 8. prosinca 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE MALINSKA - DUBAŠNICA

Predsjednik
Zdenko Cerović, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51511&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr