SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA MRKOPALJ

16.

Temeljem članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/ 13) te članka 29. Statuta Općine Mrkopalj (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj: 24/09, 34/09- ispr., 13/13, 19/13), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (»Narodne novine« broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija -nastavno Zakon (»Narodne novine« broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - nastavno: Uredba (»Narodne novine« broj 26/15), Općinsko vijeće Općine Mrkopalj donosi

P R A V I L N I K
o financiranju javnih potreba Općine Mrkopalj

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Mrkopalj udrugama čije aktivnosti doprinose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine Mrkopalj.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge, na odgovarajući se način primjenjuju i u odnosu na druge organizacije civilnog društva, kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje programa i projekata, prihvatljivi prijavitelji, odnosno partneri.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drugačije određeno, odredbe Pravilnika primjenjuju se

kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Općine Mrkopalj za:

.provedbu programa i projekata kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima,

.provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom,

.obavljanje određene javne ovlasti na području Općine Mrkopalj povjerene posebnim zakonom,

.pružanje socijalnih usluga na području Općine Mrkopalj temeljem posebnog propisa,

.sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Općine Mrkopalj ,

.podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine Mrkopalj

.donacije i sponzorstva i

.druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine Mrkopalj

Članak 3.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski je ograničen i ima definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode organizacije civilnog društva i neprofitne organizacije s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine Mrkopalj i razvoja općine općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

Članak 4.

Općina će u postupku donošenja Proračuna Općine Mrkopalj prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama, utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine Mrkopalj te će u okviru svojih mogućnosti, u proračunu Općine Mrkopalj osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 5.

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Općine Mrkopalj namijenjen za zadovoljenje dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju, koji obuhvaća:

.ukupan iznos raspoloživih sredstava,

.iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaj i raspisivati za više programskih područja,

.najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i

.očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u okviru pojedinog natječaja.

Članak 6.

Općina Mrkopalj će, prije objave javnog poziva ili natječaja, izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.

Članak 7.

Općina Mrkopalj će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja, definirane Uredbom.

Članak 8.

Općina Mrkopalj će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

.su upisani u odgovarajući Registar;

.su registrirani kao udruge,zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva)

.su se svojim statutom opredjelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s

Ustavom i zakonom;

.program/projekt/inicijativa, koji prijave na javni natječaj/poziv , bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativani koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine Mrkopalj definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja/poziva;

.su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općine Mrkopalj i drugih javnih izvora;

.nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Mrkopalj

.se protiv Korisnika, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;

.općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;

.imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

.imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;

Članak 9.

Osim uvjeta iz prethodnog članka Pravilnika, Općina Mrkopalj može natječajem propisati i dodatne uvjete koje trebaju ispunjavati udruge u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:

.primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;

.uključenost volonterskog rada, posebice mladih koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskome društvu;

.umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

Članak 10.

Općina Mrkopalj neće iz proračuna općine financirati aktivnosti udruga koje se sukladno Zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga.

Članak 11.

Općinski načelnik će , u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu, izraditi i na mrežnim stranicama Općine objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.

Članak 12.

Financiranje svih programa i projekata provodi se putem natječaja, čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Članak 13.

Financijska sredstva proračuna Općine Mrkopalj dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno, samo u iznimnim slučajevima:

.kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem je moguće riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode,

.kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ i dr.),

.kada se prema mišljenju Povjerenstva, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodjeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 14.

U slučajevima kada se financijska sredstva dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva i bez prijedloga Povjerenstva, Načelnik općine će u ime Općine Mrkopalj sa Korisnikom sredstava sklopiti Ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Općine Mrkopalj utrošiti te poštivati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Članak 15.

Odluku o raspisivanje natječaja i pripremu natječajne dokumentacije za svaki poziv ili natječaj donosi Općinski načelnik.

Članak 16.

Natječaj s cjelokupnom natječajnom dokumentacijom objavljuje se na mrežnim stranicama Općine Mrkopalj i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske.

Članak 17.

Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa biti će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.

Članak 18.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, Povjerenstvo imenovano od strane Načelnika općine pristupit će postupku pregleda i ocjene pristiglih prijava .Povjerenstvo daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za pro grame ili projekte, a odluku o odobravanju sredstava donosi Načelnik općine.

Članak 19.

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina Mrkopalj će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja.

Članak 20.

O eventualno podnijetom pismenom prigovoru, a uzimajući u obzir sve činjenice, Odluku donosi Načelnik općine u roku od 8 dana od dana zaprimanja pismenog prigovora.

Članak 21.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina Mrkopalj će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata.

Članak 22.

Općina Mrkopalj će u suradnji s korisnikom financiranja, s ciljem poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Članak 23.

Praćenje će se vršiti na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom» na licu mjesta« od strane predstavnika Općine u dogovoru s korisnikom sredstava.

Obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Općine Mrkopalj (preslici faktura, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima istih) te dokazi o plaćanju istih (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa).

Članak 24.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina Mrkopalj neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima - kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

Članak 25.

Odobrena sredstva finacijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđenog Proračunom i Ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

Članak 26.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve slijedeće kriterije:

.nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;

.moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,

.nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,

.mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,

.trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 27.

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju slijedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera

.troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe, a u visini definiranoj svakim zasebnim natječajem;

.putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade definiranima svakim zasebnim natječajem;

.troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;

.troškovi potrošne robe;

.troškovi podugovaranja;

.troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Točan postotak prihvatljivosti pojedinih izravnih troškova u ukupnom udjelu financiranja iz proračuna Općine Mrkopalj , utvrdit će se svakim zasebnim Natječajem.

Članak 28.

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani isključivo sa provedbom programa, u maksimalnom iznosu od 20 % ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine Mrkopalj.

Točan postotak prihvatljivosti neizravnih troškova u ukupnom udjelu financiranja iz proračuna Općine Mrkopalj , utvrdit će se svakim zasebnim Natječajem.

Članak 29.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

.dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;

.dospjele kamate;

.stavke koje se već financiraju iz drugih izvora;

.kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;

.gubitci na tečajnim razlikama;

.zajmovi trećim stranama.

.troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića(osim u znimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s Općinom Mrkopalj dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),

.troškovi smještaja(osim u slučaju više dnevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s Općinom Mrkopalj dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak),

.drugi troškovi definirani svakim zasebnim natječajem.

Članak 30.

Sve potpore koje Općina Mrkopalj dodjeljuje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju.

Članak 31.

Visina sredstava koje će svaki korisnik financijske potpore ostvariti iz proračuna Općine Mrkopalj biti će definirana kroz proceduru javnog natječaja ili javnog poziva.

Članak 32.

Korisnik financiranja je u obvezi voditi precizne i redovite račune vezane uz provođenje projekta ili programa koristeći odgovarajuće računovodstvene sustave sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može ostvariti korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do i unutar računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge.

Članak 33.

Pored izvješća navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

.popis članova i podatke o uplaćenim članarinama;

.računovodstvenu evidenciju (kompjuterski ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka;

.dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama;

.dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata;

.dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde,), itd.;

.dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača;

.dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

.dokaze o kupnji, poput računa i priznanica,

.dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača,

.zaa troškove goriva sažeti prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila, troškove goriva i održavanja;

.evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista. Za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe,prikazano po stavkama primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Članak 34.

Općina Mrkopalj će od Korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da Korisnik financiranja:

.nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom,

.nije utrošio sva odobrena sredstva,

.sredstva nije koristio namjenski,

.iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 35.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu niti prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 36.

Odredbe natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Općine Mrkopalj koje nisu definirane ovim Pravilnikom ili su u suprotnosti s odredbama donijetih akata ( Uredba i Zakon ), primjenjivat će se direktno na način kako su ih definirale odredbe tih akata.

Članak 37.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osam dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko-goranske županije.

Klasa:021-05/15-01/01

Urbroj:2112-05-01-15-29

Mrkopalj, 24. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE MRKOPALJ

Predsjednik
Miljenko Kauzlarić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51315&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr