SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
GRAD RAB

120.

Na temelju članka 14. Zakona o proračunu (»Narodne novine« broj 87/08, 136/12 i 15/15) i članka 22. Statuta Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 27/09, 13/13, 31/13 - pročišćeni tekst i 19/15 ), Gradsko vijeće Grada Raba, na sjednici održanoj dana 7. prosinca 2015. godine, donosi

ODLUKU
o izvršavanju Konsolidiranog proračuna Grada Raba
za 2016. godinu

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom se Odlukom uređuje struktura prihoda i primitaka te rashoda i izdataka Konsolidiranog proračuna Grada Raba za 2016. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun), njegovo izvršavanje, upravljanje financijskom i nefinancijskom imovinom Grada Raba (u daljnjem tekstu: Grada), opseg zaduživanja i jamstva Grada, prava i obveze korisnika proračunskih sredstava, ovlasti Gradonačelnika Grada Raba (u daljnjem tekstu: Gradonačelnik ) u izvršavanju Proračuna, te druga pitanja u izvršavanju Proračuna.

Članak 2.

Proračun se donosi i izvršava u skladu s načelima jedinstva i točnosti proračuna, jedne godine, uravnoteženosti, obračunske jedinice,univerzalnosti, specifikacije, dobrog financijskog upravljanja i transparentnosti.

Članak 3.

Odredbe ove Odluke odnose se na proračunske korisnike Grada. U skladu sa odredbama Pravilnika o utvrđivanju korisnika proračuna i o vođenju Registra korisnika proračuna (»Narodne novine« broj 59/11), proračunskim korisnicima smatraju se:

-Pučko otvoreno učilište Rab,

-Dječji vrtić »Pahuljica« Rab

-Gradska knjižnica Rab

Proračunski korisnici obvezatno primjenjuju i odredbe Zakona o proračunu koji se odnose na izradu financijskih planova, upravljanje novčanim sredstvima, zaduživanje i davanje jamstava, izvještavanje, te nadzor nad poslovanjem i korištenjem proračunskih sredstava.

II. STRUKTURA PRORAČUNA

Članak 4.

Proračun se sastoji od Općeg i Posebnog dijela te Plana razvojnih programa.

Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda sastoji se od prihoda po izvorima i vrstama te rashoda po vrstama i namjenama.

U Računu financiranja/zaduživanja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplatu kredita i zajmova.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka raspoređenih prema nositeljima, korisnicima, programima i aktivnostima te tekućim i kapitalnim projektima.

Plan razvojnih programa sastavljen je za trogodišnje razdoblje i sadrži ciljeve i prioritete razvoja povezane s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine prilikom donošenja Proračuna.

III. IZVRŠAVANJE PRORAČUNA

Članak 5.

Ako se u tijeku proračunske godine zbog nastanka novih obveza za Proračun ili zbog promjena gospodarskih kretanja povećaju rashodi ili izdaci, odnosno smanje prohodi ili primici Proračuna, Gradonačelnik može obustaviti izvršavanje pojedinih rashoda ili izdataka najviše 45 dana. Gradonačelnik donosi privremene mjere obustave. Ako se za vrijeme provođenja mjera privremene obustave izvršavanja Proračuna, Proračun ne može uravnotežiti, Gradonačelnik mora najkasnije u roku od 15 dana prije isteka roka za privremenu obustavu izvršavanja predložiti izmjene i dopune Proračuna, kojim se ponovo uravnotežuju prihodi i primici odnosno rashodi i izdaci Proračuna.

Članak 6.

Proračunska sredstva koristit će se samo za namjene utvrđene u Proračunu.

Proračunski korisnici mogu preuzeti obveze na teret Proračuna tekuće godine samo do visine i za namjene utvrđene u Posebnom dijelu Proračuna ako su za to ispunjeni svi zakonom i drugim propisima utvrđeni uvjeti. Obveze po ugovorima koje zahtijevaju plaćanje u sljedećim godinama mogu preuzeti uz suglasnost Gradonačelnika.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka izvršavat će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Upravni odjeli gradske uprave dužni su redovito pratiti izvršavanje Proračuna, a obveze izvršavati do visine utvrđene Proračunom.

Članak 7.

Tijelo gradske uprave za financije obvezano je u roku od osam dana od dana stupanja na snagu Proračuna izvijestiti sva tijela gradske uprave o odobrenim sredstvima u Proračunu, a tijela gradske uprave obvezna su u daljnjem roku od osam dana izvijestiti o istom krajnje korisnike za koje su određena kao nositelji sredstava u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 8.

Proračunskim korisnicima osiguravaju se sredstva u Posebnom dijelu Proračuna.

Članak 9.

Proračunski korisnici iz članka 3. ove Odluke dužni su donijeti svoje financijske planove usklađene s odobrenim sredstvima u Proračunu, te ih do kraja travnja 2016. godine dostaviti tijelu gradske uprave za financije i tijelu gradske uprave nadležnom za korisnika Proračuna.

Proračunski korisnik mora godišnji financijski plan razraditi po tromjesečjima u skladu s planiranim dospijećem obveza.

Trgovačka društva čiji je osnivač Grad, obvezna su, dostaviti svoje financijske planove tijelu gradske uprave za financije i nadležnom odjelu gradske uprave, usklađene sa odobrenim sredstvima u Proračunu.

Članak 10.

Za izvršavanje Proračuna u cjelini odgovoran je Gradonačelnik Grada Raba.

Članak 11.

Ugovore u svezi kupnje, prodaje, odnosno drugih oblika stjecanja i otuđenja nekretnina potpisuje Gradonačelnik.

Članak 12.

Ukoliko je dinamika priliva sredstava neravnomjerna, Gradonačelnik utvrđuje prioritete izmirivanja obveza korisnicima.

Članak 13.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za planiranje i izvršavanje svog dijela Proračuna.

Odgovornost za izvršavanje Proračuna znači odgovornost za preuzimanje obveza, izdavanje naloga za plaćanje na teret proračunskih sredstava, te utvrđivanje prava naplate za izdavanje naloga za naplatu u korist proračunskih sredstava.

Čelnik proračunskog korisnika odgovoran je za zakonitost, svrhovitost i ekonomično raspolaganje proračunskim sredstvima.

Članak 14.

Prihodi koje proračunski korisnici ostvare obavljanjem vlastite i ostalih djelatnosti sastavni su dio Proračuna i uplaćuju se na jedinstveni račun riznice.

Otplate glavnica i kamata od zaduživanja i danih jamstava mogu se izvršavati u iznosima iznad planiranih.

Ako aktivnosti i projekti za koje su sredstva osigurana u Proračunu tekuće godine nisu izvršeni do visine utvrđene Proračunom mogu se u toj visini izvršavati u sljedećoj godini, uz prethodnu suglasnost Gradonačelnika.

Članak 15.

Pogrešno ili više uplaćeni prihodi u Proračun, vratiti će se uplatiteljima na teret tih prihoda, na temelju dokumentiranog zahtjeva.

Nalog za povrat prihoda daje pročelnik nadležnog upravnog odjela.

Članak 16.

Rashodi i izdaci Proračuna koji se financiraju iz namjenskih prihoda i primitaka (prihodi s protuobvezom), izvršavati će se do iznosa naplaćenih prihoda i primitaka za te namjene.

Iznimno od stavka 1. ovog članka, Gradonačelnik može odlučiti da se pojedini rashodi i izdaci pokrivaju i na teret ostalih proračunskih prihoda, a najviše do visine planiranih iznosa.

Uplaćeni, a manje planirani ili neplanirani namjenski prihodi mogu se izvršavati po aktivnostima ili projektima za koje su namijenjeni, do visine naplaćenih sredstava.

Namjenski prihodi i primici koji se ne iskoriste u tekućoj godini, prenose se u slijedeću proračunsku godinu.

Članak 17.

Gradonačelnik može u cijelosti ili djelomično otpisati dug, ukoliko bi troškovi postupka naplate potraživanja bili u nesrazmjeru s visinom potraživanja ili zbog drugog opravdanog razloga, sukladno Odluci o načinu naplate dospjelih a nenaplaćenih potraživanja Grada Raba (»Službene novine PGŽ« broj 45/12).

Članak 18.

Stvarna naplata prihoda nije ograničena visinom prihoda planiranih u Proračunu dok se iznosi rashoda i izdataka u Posebnom dijelu Proračuna smatraju najvišim iznosima.

Članak 19.

Sredstva za aktivnosti i projekte koja se izvršavaju kao subvencije, donacije i pomoći (transferi ostalim korisnicima) te sredstva za održavanje objekata i nabavu opreme za korisnike Proračuna, raspoređuju se temeljem Zaključka Gradonačelnika, ukoliko krajnji korisnik nije utvrđen samim Proračunom.

Članak 20.

U Proračunu se osigurava proračunska zaliha u iznosu od 50.000,00 kn.

Sredstva proračunske zalihe koriste se za nepredviđene namjene, za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ista pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Gradonačelnik je obvezan mjesečno izvijestiti Gradsko vijeće o korištenju proračunske zalihe.

Članak 21.

Odluku o ovlaštenim predstavnicima javnog naručitelja u postupku javne nabave kao i odluku o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja, sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi (»Narodne novine« broj 90/11., 83/13., 143/13) donosi Gradonačelnik.

Upravni odjeli gradske uprave mogu sklapati ugovore o nabavi roba, obavljanju usluga i ustupanju radova sukladno zakonskim propisima i zaključku kojeg donosi Gradonačelnik.

Odluku o početku postupka javne nabave, čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a do 500.000,00 kuna donosi Gradonačelnik sukladno Planu nabave Grada za 2015. godinu.

Odluku o odabiru ili poništenju nabave čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a za nabavu robe i usluga do 200.000,00 kuna, odnosno za nabavu radova čija je procijenjena vrijednost bez PDV-a do 500.000,00 kuna donosi Gradonačelnik.

Pitanja nabave procijenjene vrijednosti bez PDV-a za robe i usluge do 200.000,00 kuna i nabave procijenjene vrijednosti bez PDV-a za radove do 500.000,00 kuna Grad Rab uređena su posebnim aktom.

Plaćanje predujma moguće je samo iznimno i na temelju prethodne suglasnosti Gradonačelnika, te uz ishođenje odgovarajućeg jamstva za povrat sredstava u slučaju neizvršenja posla.

Iznimno, proračunski korisnik može plaćati predujmom bez suglasnosti Gradonačelnika do pojedinačnog iznosa od 30.000,00 kn.

Članak 22.

Ustanove i trgovačka društva, kojima je osnivač Grad, provode postupak nabave sukladno zakonskim propisima.

U ovlaštene predstavnike naručitelja u postupku javne nabave koja se financira proračunskim sredstvima, djelomično ili u cijelosti, ustanova ili trgovačko društvo obvezno je imenovati predstavnika Grada.

Iznimno, Gradonačelnik može odlučiti da će, u cilju racionalnijeg korištenja proračunskih sredstava i postizanja povoljnijih uvjeta, Grad provesti zajednički postupak nabave u ime i za račun ustanove ili trgovačkog društva.

Članak 23.

Svi nalozi za plaćanje, odnosno doznaku sredstava, moraju biti u pisanom obliku, ovjereni pečatom i potpisom nalogodavca, s naznakom pozicije Proračuna na teret koje se vrši plaćanje.

Nalogodavac iz stavka 1. ovog članka je pročelnik tijela gradske uprave i čelnik proračunskog korisnika, odnosno osoba na koju je to pravo preneseno.

Članak 24.

Zaključivanje pisanog Ugovora obvezno je za sve nabave roba, usluga i ustupanje radova, čija vrijednost prelazi iznos od 50.000,00 kn bez PDV-a.

Ugovore iz stavka 1. ovog članka potpisuje Gradonačelnik.

Jedan primjerak Ugovora obvezno se dostavlja Upravnom odjelu za financije, u roku od osam dana od potpisa Ugovora.

IV. UPRAVLJANJE FINANCIJSKOM I NEFINANCIJSKOM IMOVINOM

Članak 25.

Raspoloživim novčanim sredstvima na računu Proračuna upravlja Gradonačelnik.

Slobodna novčana sredstva Proračuna mogu se oročavati kod poslovnih banaka ili plasirati drugim pravnim osobama putem kratkoročnih pozajmica, poštujući načela sigurnosti i likvidnosti.

Odluku o oročavanju sredstava ili davanju kratkoročnih pozajmica donosi Gradonačelnik.

Tražitelj kratkoročne pozajmice obvezan je uz obrazloženi zahtjev za odobrenjem pozajmice, priložiti financijski izvještaj za obračunsko razdoblje koje prethodi razdoblju u kojem se traži pozajmica.

Visina kratkoročne pozajmice po pojedinom korisniku ne može iznositi više od 200.000,00 kn, a rok na koji se pozajmica daje, ne može biti duži od šest mjeseci.

Korisnik kratkoročne pozajmice obvezan je vratiti sredstva u Proračun do 31. prosinca 2016. godine.

Članak 26.

Odluku o kupnji dionica ili udjela u trgovačkom društvu, ako su za kupnju osigurana sredstva u Proračunu i ako se time štiti javni interes, odnos interes Grada, donosi Gradonačelnik.

Ostvarena sredstva od prodaje dionica ili udjela u kapitalu, mogu se koristiti samo za otplatu duga ili za nabavu imovine Grada.

V. ZADUŽIVANJE I DAVANJE JAMSTVA

Članak 27.

Grad se može zaduživati za kapitalna ulaganja, te izdavati jamstva u skladu sa Zakonom o proračunu i Pravilnikom o postupku zaduživanja jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i davanju jamstva jedinica područne (regionalne) samouprave.

Odluku o zaduživanju Grada i Odluku o izdavanju jamstva donosi Gradsko vijeće na prijedlog Gradonačelnika.

Članak 28.

Za premošćivanje jaza nastalog zbog različite dinamike priljeva sredstava i dospijeća obveza, Gradonačelnik može donijeti odluku kojom se Grad Rab kratkoročno zadužuje, najduže do 12 mjeseci, bez mogućnosti daljnjeg reprograma ili zatvaranja postojećih obveza po kratkoročnim kreditima ili zajmovima uzimanjem novih kratkoročnih kredita ili zajmova.

Članak 29.

Ustanova i trgovačko društvo kojima je osnivač i većinski vlasnik Grad može se zadužiti samo uz suglasnost Gradskog vijeća.

Zahtjevu za odobravanjem suglasnosti za zaduženje ili davanje jamstva prilažu se: obrazloženje kapitalnog projekta, usvojen financijski plan, ovjerena financijska izvješća za prethodnu godinu i prethodno obračunsko razdoblje, dokaz o završenom postupku odabira najpovoljnije ponude za nabavu financijskih sredstava, nacrt Ugovora te plan otplate sa svim navedenim troškovima, izjavu odgovorne osobe da pod materijalnom i krivičnom odgovornošću jamči za ispravnost dokumentacije.

VI. URAVNOTEŽENJE PRORAČUNA

Članak 30.

Dođe li tijekom godine do neusklađenosti planiranih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna, izvršiti će se njihovo ponovno uravnoteženje, Izmjenama i dopunama Proračuna, ako se to ne postigne primjenom privremenih mjera za uravnoteženje Proračuna.

Članak 31.

Gradonačelnik može odobriti preraspodjelu sredstava na proračunskim stavkama kod proračunskih korisnika ili između proračunskih korisnika najviše do 5% rashoda i izdataka na proračunskoj stavci donesenoj od strane Gradskog vijeća koja se umanjuje.

Uz zahtjev za preraspodjelom odobrenih sredstava proračunski korisnik mora priložiti odgovarajuću dokumentaciju na temelju koje se upravnom tijelu za financije daju na uvid razlozi potrebe za dodatnim sredstvima na proračunskoj stavci koja se povećava do kraja godine, odnosno razlozi za smanjenje odobrenih proračunskih stavki.

Proračunska sredstva ne mogu se preraspodijeliti između Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja.

Gradonačelnik o preraspodjelama izvještava Gradsko vijeće u polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju Proračuna.

VII. IZVJEŠTAVANJE

Članak 32.

Upravno tijelo za financije podnosi Gradonačelniku Polugodišnji i Godišnji obračun o izvršenju Proračuna.

Isti se dostavljaju i Gradskom vijeću, u rokovima propisanim Zakonom o proračunu.

Članak 33.

Ustanove i trgovačka društva kojima je osnivač Grad dužni su dostaviti godišnji izvještaj o poslovanju za 2015. godinu (ostvarenje financijskog plana i izvještaj o radu) nadležnom upravnom tijelu, najkasnije do 20. travnja 2016. godine.

Izvještaj o poslovanju mora sadržavati prijedlog korištenja vlastitih neutrošenih sredstava, odnosno prijedlog pokrića gubitka poslovanja.

Nadležno upravno tijelo dužno je izvještaje o poslovanju ustanove ili trgovačkog društva dostaviti Gradonačelniku najkasnije do 1. svibnja 2016. godine.

Članak 34.

Ustanove kojima je osnivač Grad dužne su dostaviti tromjesečne, polugodišnje i godišnje izvještaje o izvršenju svog financijskog plana proračunski nadležnom upravnom odjelu, sukladno odredbama Pravilnika o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (»Narodne novine« broj 03/15. i 93/15.). Upravno tijelo za financije konsolidira izvještaj za pojedine djelatnosti.

Članak 35.

Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Raba za prvo polugodište 2016. godine upravno tijelo za financije dostavlja Gradonačelniku najkasnije do 5. rujna 2016. godine, a Gradonačelnik isti podnosi Gradskom vijeću na donošenje najkasnije do 15. rujna 2016. godine.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna za 2015. godinu upravno tijelo za financije dostavlja Gradonačelniku najkasnije do 1. svibnja 2016. godine.

Prijedlog Godišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Raba za 2015. godinu Gradonačelnik podnosi Gradskom vijeću na donošenje najkasnije do 1. lipnja 2016. godine.

Gradonačelnik dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju godišnji obračuna Proračuna Grada za 2015. godinu u roku od 15 dana nakon što ga usvoji Gradsko vijeće.

Iznimno, ako Gradsko vijeće ne donese izvještaj o izvršenju Proračuna za 2015. godinu, isti se dostavlja Ministarstvu financija i Državnom uredu za reviziju u roku od 60 dana od dana podnošenja Gradskom vijeću.

VIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, a primjenjuje se od 1. siječnja 2016. godine.

KLASA: 023-06/15-01/09

URBROJ: 2169-01-02/7-15-16

Rab, 7. prosinca 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA RABA

Predsjednik
Željko Peran, mag. ing. agr.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=51280&odluka=120
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr