SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 36. Četvrtak, 10. prosinca 2015.
OPĆINA ČAVLE

73.

Temeljem čl. 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13) te čl. 68. i članka 37. Statuta Općine Čavle (»Službene novine PGŽ« broj 20/14, 26/14), a sukladno odredbama Zakona o udrugama (Narodne novine, broj 74/14), Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija - nastavno Zakon (Narodne novine, broj 121/14) i Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge - nastavno: Uredba (Narodne novine, broj 26/15), Općinski načelnik Općine Čavle 26. studenog 2015. godine donosi

PRAVILNIK
o financiranju programa, projekata i manifestacija koje provode organizacije civilnog društva

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim se Pravilnikom utvrđuju kriteriji, mjerila i postupci za dodjelu i korištenje sredstava proračuna Općine Čavle (u nastavku teksta: Općine) udrugama čije aktivnosti pridonose zadovoljenju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Općine.

Odredbe ovog Pravilnika koje se odnose na udruge na odgovarajući se način primjenjuju i na druge organizacije civilnoga društva kada su one, u skladu s uvjetima javnog natječaja ili poziva (u nastavku teksta: natječaj) za financiranje programa, projekata i manifestacija, prihvatljivi prijavitelji odnosno partneri.

Odredbe ovog Pravilnika ne odnose se na financiranje programa, projekata i manifestacija ustanova čiji je osnivač ili suosnivač Općina. Iznose financiranja tih programa i projekata definirat će upravni odjel Općina Čavle kroz proračun i program javnih potreba.

Članak 2.

Ako posebnim propisom nije drukčije određeno, odredbe ovog Pravilnika primjenjuju se kada se udrugama odobravaju financijska sredstva proračuna Općina za:

-provedbu programa, projekata i manifestacija kojima se ispunjavaju ciljevi i prioriteti definirani strateškim i planskim dokumentima;

-provedbu programa javnih potreba utvrđenih posebnim zakonom;

-obavljanje određene javne ovlasti na području Općine povjerene posebnim zakonom;

-pružanje socijalnih usluga na području Općine temeljem posebnog propisa;

-sufinanciranje obveznog doprinosa korisnika financiranja za provedbu programa i projekata ugovorenih iz fondova Europske unije i inozemnih javnih izvora za udruge s područja Općine;

-podršku institucionalnom i organizacijskom razvoju udruga s područja Općine;

-donacije i sponzorstva i

-druge oblike i namjene dodjele financijskih sredstava iz proračuna Općine.

Članak 3.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ka ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničene i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti koje provode udruge ili druge organizacije civilnoga društva i neprofitne organizacije radi dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito. Mogu biti sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge.

Građanske inicijative predstavljaju skup aktivnosti koje s ciljem rješavanja uočenog problema na dijelu ili cijelom području Općine osmisli i provodi dio građana Općine okupljenih u udrugu, školu i sl., u pravilu su komunalnog ili humanitarnog karaktera, a cilj im je podizanja razine kvalitete življenja u zajednici kroz poticanje aktivnog građanstva i korištenje lokalnih potencijala.

II.PREDUVJETI ZA FINACIRANJE KOJE OSIGURAVA OPĆINA

Definiranje prioritetnih područja financiranja

Članak 4.

Upravni odjel Općine će, u postupku donošenja Proračuna, prije raspisivanja natječaja za dodjelu financijskih sredstava udrugama utvrditi prioritete financiranja koji moraju biti usmjereni postizanju ciljeva definiranih strateškim i razvojnim dokumentima Općine te će, u okviru svojih mogućnosti, u proračunu osigurati financijska sredstva za njihovo financiranje, a sve u skladu s odredbama Zakona, Uredbe i ovog Pravilnika.

Nadležnost za aktivnosti u postupku odobravanja financiranja

Članak 5.

Za provedbu odredaba ovog Pravilnika u postupcima dodjele sredstava za financiranje programa i projekata u sljedećim prioritetnim područjima: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, ekologija i zaštita okoliša, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude ako je povezano s nekim od prethodnih prioritetnih područja nadležan je upravni odjel Općine.

Članak 6.

Zadaća je upravnog odjela iz prethodnog članka ovog Pravilnika, u postupku pripreme i provedbe javnog natječaja ili javnog poziva za dodjelu financijskih sredstava udrugama sljedeće:

-predložiti prioritete i programska područja natječaja;

-predložiti kriterije prihvatljivosti i uvjete prijave;

-predložiti natječajnu dokumentaciju:

-javno objaviti i provesti natječaj;

-utvrditi prijedlog sastava ocjenjivačkog povjerenstva odnosno stručnih radnih skupina za ocjenu projekata i programa;

-razmotriti ocjene projekata i prijedloge za financiranje na temelju kriterija iz natječaja;

-utvrditi prijedlog odluke o financiranju projekata i programa udruga;

-organizirati stručno praćenje provedbe i provjeru projekata financiranih temeljem natječaja i

-pripremiti izvještaje o provedbi i rezultatima natječaja Uredu za udruge.

Okvir za dodjelu financijskih sredstava i kapaciteti za provedbu natječaja

Članak 7.

Imajući u vidu raspoloživi iznos financijskih sredstava planiranih u proračunu Općine namijenjen zadovoljenju dijela javnih potreba kroz dodjelu putem natječaja udrugama, Općina će unaprijed predvidjeti financijski okvir dodjele financijskih sredstava udrugama po objavljenom natječaju koji obuhvaća:

-ukupan iznos raspoloživih sredstava;

-iznose predviđene za pojedina programska područja (djelatnosti) ako će se natječaji raspisivati za više programskih područja;

-najniži i najviši iznos pojedinačnih ugovora o dodjeli financijskih sredstava i

-očekivani broj udruga s kojima će se ugovoriti provedba programa ili projekata u sklopu pojedinog natječaja.

Članak 8.

Općinski načelnik donosi odluku o osnivanju Povjerenstva za pripremu i provedbu natječaja/poziva za financiranje javnih potreba Općine.

Povjerenstvo ima 3 (tri) člana. Članovi Povjerenstva su djelatnici upravnog odjela Općine.

Povjerenstvo djeluje u skladu s ovim Pravilnikom i Uredbom, te drugim pozitivnim propisima.

Članak 9.

Općina će prije objave javnog poziva ili natječaja izraditi obrasce natječajne dokumentacije temeljem kojih će udruge prijavljivati svoje programe ili projekte.

Općina može natječajni postupak i praćenje provedbe i vrednovanja rezultata provoditi i putem odgovarajućeg informacijskog sustava.

Članak 10.

Općina će pri financiranju programa i projekata primjenjivati osnovne standarde planiranja i provedbe financiranja, odnosno praćenja i vrednovanja financiranja i izvještavanja definirane Uredbom.

III. MJERILA ZA FINANCIRANJE

Članak 11.

Općina će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima (u daljnjem tekstu: Korisnici) uz uvjet da:

-su upisani u odgovarajuće registre;

-su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);

-su se svojim statutom opredijelile za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;

-program/projekt, koji prijave na javni natječaj Općine, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Općine definiranih razvojnim i strateškim dokumentima, odnosno uvjetima svakog pojedinog natječaja;

-su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Općina i drugih javnih izvora;

-nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine;

-se protiv korisnika odnosno osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja programa/projekta ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđen za prekršaje ili kaznena djela definirana Uredbom;

-imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća oradu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);

-imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;

-imaju definirane alternativne izvore financiranja (sustav prikupljanja članarina, donacije, sponzorstva, gospodarske djelatnosti i dr.) te

-uredno predaju sva izvješća Općini i drugim institucijama i tijelima.

Članak 12.

Osim uvjeta iz prethodnog članka ovog Pravilnika, Općina može natječajem propisati i dodatne uvjete koje udruge trebaju ispunjavati u svrhu ostvarivanja prednosti u financiranju, kao što su:

-primjena sustava osiguranja kvalitete djelovanja u neprofitnim organizacijama;

-uključenost volonterskog rada, posebice mladih, koji na taj način stječu znanja i vještine potrebne za uključivanje na tržište rada i aktivno sudjelovanje u demokratskom društvu;

-umrežavanje i povezivanje sa srodnim udrugama, ostvarivanje međusektorskog partnerstva udruga s predstavnicima javnog i poslovnog sektora u svrhu jačanja potencijala za razvoj lokalne zajednice i dr.

Članak 13.

Općina neće financirati programe i projekte organizacija koji se financiraju po posebnim propisima i političkih organizacija te organizacija civilnoga društva koje ne zadovoljavaju uvjete propisane ovim Pravilnikom odnosno svakim pojedinačno raspisanim pozivom i natječajem.

Općina neće iz proračuna financirati aktivnosti udruga koje se sukladno zakonu i drugim pozitivnim propisima smatraju gospodarskom djelatnošću udruga, neovisno da li ih je udruga kao takve upisala u Statut i prijavila nadležnom tijelu ili ne.

Odluku o tome smatra li se neka djelatnost udruge gospodarskom ili ne, ukoliko ju je udruga propustila upisati u Statut i prijaviti nadležnom tijelu kao takvu, donijet će Upravni odjel Općine koji provodi natječajni postupak.

IV. POSTUPCI FINANCIRANJA I UGOVARANJA

Izrada i objava godišnjeg plana raspisivanja natječaja

Članak 14.

Upravni odjel Općine će u roku od 30 dana od usvajanja proračuna za sljedeću kalendarsku godinu izraditi i na mrežnim stranicama Općine objaviti godišnji plan raspisivanja javnih natječaja i drugih programa za financiranje svih oblika programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (u daljnjem tekstu: godišnji plan natječaja), kao najavu javnih natječaja i drugih programa financiranja programa ili projekata udruga, koje planira provesti u tijeku jedne kalendarske godine.

Godišnji plan natječaja sadrži podatke o davatelju financijskih sredstava, području, nazivu i planiranom vremenu objave natječaja, ukupnom iznosu raspoloživih sredstava, rasponu sredstava namijenjenih financiranju pojedinog programa odnosno projekta, očekivanom broju programa i projekata koji će se ugovoriti za financiranje i eventualno druge podatke.

Javni natječaj

Članak 15.

Financiranje svih programa i projekata u području: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, socijalna skrb, zdravstvo, ekologija i zaštita okoliša, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave i povećanje turističke ponude povezanog s nekom od prethodnih područja, provodi se putem natječaja čime se osigurava transparentnost dodjele financijskih sredstava i omogućava dobivanje što je moguće većeg broja kvalificiranih prijava, odnosno odabir najkvalitetnijih programa i projekata te se šira javnost obavještava o prioritetnim područjima djelovanja.

Članak 16.

Financijska sredstva proračuna Općina dodjeljuju se bez objavljivanja natječaja, odnosno izravno samo u iznimnim slučajevima:

-kada nepredviđeni događaji obvezuju davatelja financijskih sredstava da u suradnji s udrugama žurno djeluje u rokovima u kojima nije moguće provesti standardnu natječajnu proceduru i problem se može riješiti samo izravnom dodjelom bespovratnih financijskih sredstava;

-kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi ili skupini udruga koje imaju isključivu nadležnost u području djelovanja i/ili zemljopisnog područja za koje se financijska sredstva dodjeljuju, ili je udruga jedina organizacija operativno sposobna za rad na području djelovanja i/ili zemljopisnom području na kojem se financirane aktivnosti provode;

-kada se financijska sredstva dodjeljuju udruzi kojoj su zakonom, drugim propisom ili aktom dodijeljene određene javne ovlasti (Crveni križ i dr.);

-kada se prema mišljenju povjerenstva u čijem radu sudjeluju predstavnici Upravnog odjela Općine, jednokratno dodjeljuju financijska sredstva do 5.000,00 kuna za aktivnosti koje iz opravdanih razloga nisu mogle biti planirane u godišnjem planu udruge, a ukupan iznos tako dodijeljenih sredstava iznosi najviše 5% svih sredstava planiranih u proračunu za financiranje svih programa i projekata udruga.

Članak 17.

Sve odredbe ovog Pravilnika, Uredbe i drugih pozitivnih propisa primjenjuju se na odgovarajući način i u slučajevima kada se financijska sredstva proračuna Općine dodjeljuju bez raspisivanja javnog natječaja ili javnog poziva, u kojem slučaju Općina i korisnik sredstava sklapaju ugovor o izravnoj dodjeli sredstava kojim će se definirati na koje će se konkretne aktivnosti sredstva proračuna Općina utrošiti te poštovati osnovne standarde financiranja vezane uz planiranje financijskih sredstava, ugovaranje, praćenje financiranja, javno objavljivanje i izvještavanje.

Dokumentacija za provedbu natječaja

Članak 18.

Dokumentaciju za provedbu natječaja (u nastavku: natječajna dokumentacija), na prijedlog upravnog odjela, utvrđuje općinski načelnik sukladno usvojenim Programima javnih potreba.

Obvezna natječajna dokumentacija obuhvaća:

1. tekst natječaja;

2. upute za prijavitelje;

3. obrasce za prijavu programa ili projekta;

3.1. obrazac opisa programa ili projekta;

3.2. obrazac proračuna programa ili projekta;

4. popis priloga koji se prilažu prijavi;

5. obrazac za ocjenu kvalitete/vrijednosti programa ili
projekta;

6. obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog
financiranja;

7. obrazac ugovora o financiranju programa ili
projekta;

8. obrasce za izvještavanje;

8.1. obrazac opisnog izvještaja provedbe programa ili
projekta;

8.2. obrazac financijskog izvještaja provedbe programa
ili projekta;

Kao prilog financijskom planu mogu se zatražiti dokazi temeljem kojih je taj plan utvrđen (ponude, izjave suradnika o cijeni koštanja njihovih usluga, procjene troškova i sl.), što će biti definirano svakim zasebnim natječajem.

Članak 19.

Ovisno o vrsti natječaja, upravni odjel Općina može predložiti, a općinski načelnik utvrditi da natječajnu dokumentaciju za prijavu programa ili projekta čine i:

1.obrazac izjave o partnerstvu, kada je primjenjivo;

2.obrazac životopisa voditelja programa ili projekta;

3.obrazac izjave o programima ili projektima udruge financiranim iz javnih izvora;

4.obrazac izjave izvoditelja aktivnosti navedenu u opisu programskih ili projektnih aktivnosti da su upoznati s programom ili projektom i svojim sudjelovanjem u provedbi, ako je primjenjivo.

Članak 20.

Raspisivanje natječaja i pripremu natječajne dokumentacije za svaki poziv ili natječaj provodi upravni odjel Općine, sukladno odredbama ovog Pravilnika.

Članak 21.

Sva natječajna dokumentacija mora oblikom i sadržajem biti u skladu s odredbama Uredbe i ovoga Pravilnika.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije popunjavaju se računalom te šalju u papirnatom obliku.

Prijava u papirnatom obliku sadržava obvezne obrasce vlastoručno potpisane od strane osobe ovlaštene za zastupanje i voditelja projekta te ovjerene službenim pečatom.

Dokumentacija za prijavu u papirnatom obliku šalje se preporučeno poštom, kurirom ili osobno (predaja u pisarnici Općine), uz napomenu (npr. naziv natječaja).

Objava natječaja

Članak 22.

Natječaj s cjelovitom natječajnom dokumentacijom objavljuju se na mrežnim stranicama Općine i mrežnim stranicama Ureda za udruge Vlade Republike Hrvatske, a obavijest o objavljenom natječaju može se objaviti i u dnevnim glasilima, na društvenim mrežama.

Rokovi za provedbu natječaja

Članak 23.

Natječaj za podnošenje prijedloga projekta ili programa bit će otvoren najmanje 30 dana od datuma objave.

Ocjenjivanje prijavljenih projekta ili programa i donošenje odluke o financiranju projekata ili programa moraju biti dovršeni u roku od 60 dana, računajući od zadnjeg dana za dostavu prijava programa ili projekta.

Provjera ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja

Članak 24.

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo upravnog odjela Općina pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja, a sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

Članak 25.

U postupku provjere ispunjavanja formalnih uvjeta natječaja provjerava se:

-je li prijava dostavljena na pravi natječaj ili javni poziv i u zadanome roku;

-je li zatraženi iznos sredstava unutar financijskih pragova postavljenih u natječaju ili javnom pozivu

-ako je primjenjivo, je li lokacija provedbe projekta prihvatljiva;

-ako je primjenjivo, jesu li prijavitelj i partner prihvatljivi sukladno uputama za prijavitelje natječaja;

-jesu li dostavljeni, potpisani i ovjereni svi obvezni obrasci te

-jesu li ispunjeni drugi formalni uvjeti natječaja.

Članak 26.

Ocjena ispunjavanja propisanih uvjeta natječaja ne smije trajati duže od sedam dana od dana isteka roka za podnošenje prijava na natječaj, nakon čega predsjednik/ca povjerenstva upravnog odjela Općine donosi odluku koje se prijave upućuju u daljnju proceduru, odnosno stručno ocjenjivanje, a koje se odbijaju jer ne ispunjavaju propisane uvjete natječaja.

Članak 27.

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta natječaja, o toj činjenici moraju biti obaviještene u roku od osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana primitka obavijesti podnijeti prigovor načelniku Općine, koji će u roku od tri dana od primitka prigovora o njemu odlučiti.

U slučaju prihvaćanja prigovora od strane načelnika Općine prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata i javna objava rezultata

Članak 28.

Općinski načelnik donosi odluku o osnivanju Povjerenstva za procjenu prijava pristiglih na objavljene natječaje/ pozive za financiranje javnih potreba Općine.

Povjerenstvo za ocjenjivanje nezavisno je stručno ocjenjivačko tijelo koje mogu sačinjavati predstavnici Općina, znanstvenih i stručnih institucija, nezavisni stručnjaci i predstavnici organizacija civilnog društva. Povjerenstvo ima 3 člana.

Članak 29.

Povjerenstvo za ocjenjivanje razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima propisanim uputama za prijavitelje te daje prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje načelnik Općine.

Članak 30.

Nakon donošenja odluke o programima ili projektima kojima su odobrena financijska sredstva, Općina će javno objaviti rezultate natječaja s podacima o udrugama, programima ili projektima kojima su odobrena sredstva i iznosima odobrenih sredstava financiranja odnosno onima kojima financiranje nije odobreno.

Općina će, u roku od 8 radnih dana od donošenja odluke o dodjeli financijskih sredstava obavijestiti udruge čiji projekti ili programi nisu prihvaćeni za financiranje o razlozima ne financiranja njihova projekta ili programa uz navođenje ostvarenog broja bodova po pojedinim kategorijama ocjenjivanja i obrazloženja iz opisnog dijela ocjene ocjenjivanog projekta ili programa.

Prigovor na odluku o dodjeli financijskih sredstava

Članak 31.

Udrugama kojima nisu odobrena financijska sredstva može se na njihov zahtjev u roku od 8 dana od dana primitka pisane obavijesti o rezultatima natječaja omogućiti uvid u ocjenu njihova programa ili projekta uz pravo Općina da zaštiti tajnost podataka o osobama koje su ocjenjivale program ili projekt.

Članak 32.

Općina će udrugama koje su nezadovoljne odlukom o dodjeli financijskih sredstava omogućiti pravo na prigovor, što će jasno biti naznačeno i u samom tekstu natječaja.

Članak 33.

Prigovor se može podnijeti isključivo na natječajni postupak te eventualno bodovanje nekog kriterija sa 0 bodova ako udruga smatra da je u prijavi dostavila dovoljno argumenata za drugačije bodovanje.

Prigovor se ne može podnijeti na odluku o neodobravanju sredstava ili visini dodijeljenih sredstava.

Članak 34.

Prigovori se podnose upravnom odjelu u pisanom obliku, u roku od 8 radnih dana od dana dostave pisane obavijesti o rezultatima natječaja, a odluku po prigovoru, uzimajući u obzir sve činjenice, donosi općinski načelnik.

Rok za donošenje odluke po prigovoru je osam dana od dana primitka prigovora.

Sklapanje ugovora o financiranju programa ili projekata

Članak 35.

Sa svim udrugama kojima su odobrena financijska sredstva Općina će potpisati ugovor o financiranju programa ili projekata najkasnije 30 dana od dana donošenja odluke o financiranju.

U slučaju da je odobreno samo djelomično financiranje programa ili projekta, upravni odjel Općine ima obvezu prethodno pregovarati o stavkama proračuna programa ili projekta i aktivnostima u opisnom dijelu programa ili projekta koje treba izmijeniti, koji postupak je potrebno okončati prije potpisivanja ugovora. Tako izmijenjeni obrasci prijave postaju sastavni dio ugovora.

Prilikom pregovaranja Općina će prvenstvo financiranja dati aktivnostima koje će učinkovitije ostvariti ciljeve iz razvojnih i strateških dokumenata Općina.

Članak 36.

Ugovor se sastoji od općih uvjeta, koji moraju biti isti za sve korisnike u sklopu jednog javnog natječaja, i posebnog dijela.

Postupak ugovaranja, opći uvjeti koji se odnose na ugovore o dodjeli financijskih sredstava udrugama iz javnih izvora za program ili projekt te posebni dio ugovora uredit će se temeljem odredaba Uredbe i drugih pozitivnih propisa RH i Općine.

Praćenje provedbe odobrenih i financiranih programa i projekata i vrednovanje provedenih natječaja

Članak 37.

Općina će u suradnji s korisnikom financiranja radi poštovanja načela transparentnosti trošenja proračunskog novca i mjerenja vrijednosti povrata za uložena sredstva pratiti provedbu financiranih programa ili projekata udruga, sukladno Zakonu o udrugama, Zakonu o fiskalnoj odgovornosti, Zakonu o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija, Uredbi, ovom Pravilniku i drugim pozitivnim propisima.

Članak 38.

Praćenje će se provoditi na dva načina: odobravanjem opisnih i financijskih izvješća korisnika sredstava te kontrolom na licu mjesta od strane službenika upravnog odjela Općine ili tijela koje on za to ovlasti, u dogovoru s korisnikom sredstava.

Članak 39.

Izvješća koja je korisnik dužan dostaviti na propisanim obrascima i u propisanim rokovima jesu opisno i financijsko izvješće.

Članak 40.

Izvješća se podnose na za to definiranim obrascima.

Uz opisna izvješća dostavljaju se popratni materijali kao što su isječci iz novina, video zapisi, fotografije i dr.

U financijskom izvješću navode se cjelokupni troškovi programa, projekta ili inicijative, neovisno o tome iz kojeg su izvora financirani te udio troškova financiranih sredstvima Općina u ukupnim troškovima. Prilikom podnošenja izvješća za projekte i manifestacije, obvezno se dostavljaju i dokazi o nastanku troška podmirenog iz sredstava Općina (preslike računa, ugovora o djelu ili ugovora o autorskom honoraru s obračunima) te dokazi o njihovu plaćanju (preslik naloga o prijenosu ili izvoda sa žiro računa), a prilikom podnošenja izvješća o realizaciji programa, navedena dokumentacija i dokazi dostavljaju se na uvid, temeljem poziva nadležnog upravnog odjela Općina.

Članak 41.

Vrednovanje provedenog programa ili projekta u pravilu provodi i sam korisnik financijskih sredstava dodatnim analizama rezultata programa ili projekta (samovrednovanje, anketni upitnici i dr.).

Zabrana dvostrukog financiranja

Članak 42.

Bez obzira na kvalitetu predloženog programa ili projekta Općina neće dati financijska sredstva za aktivnosti koje se već financiraju iz državnog proračuna i po posebnim propisima kada je u pitanju ista aktivnost, koja se provodi na istom području, u isto vrijeme i za iste korisnike, osim ako se ne radi o koordiniranom sufinanciranju iz više različitih izvora.

V.PRIHVATLJIVOST TROŠKOVA, MODELI
FINANCIRANJA I UDIO SUFINANCIRANJA

Članak 43.

Odobrena sredstva financijske potpore korisnik je dužan utrošiti isključivo za realizaciju programa/projekta/manifestacije/inicijative utvrđene proračunom i ugovorom.

Sredstva se smatraju namjenski utrošenim ako su korištena isključivo za financiranje prihvatljivih i opravdanih troškova u realizaciji programa utvrđenog ugovorom.

Svako odstupanje od proračuna bez odobrenja upravnog odjela smatrat će se nenamjenskim trošenjem sredstava.

Prihvatljivi troškovi

Članak 44.

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sljedeće kriterije:

-nastali su u razdoblju provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu početi prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora. Iznimno, natječajem se može definirati da su prihvatljivi troškovi i troškovi nastali prije raspisivanja natječaja, ukoliko se radi o aktivnostima projekta ili programa tekuće godine koje iz objektivnih razloga ne mogu biti realizirane nakon potpisivanja ugovora;

-moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa;

-nužni su za provedbu programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava;

-mogu biti identificirani i provjereni i računovodstveno su evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija;

-trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u pogledu na štedljivost i učinkovitost.

Članak 45.

U skladu s opravdanim troškovima iz prethodnog članka i kada je to relevantno za poštovanje propisa o javnoj nabavi, opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

-troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i na plaću te drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe, a u visini definiranoj svakim zasebnim natječajem;

-putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade definiranima svakim zasebnim natječajem;

-troškovi kupnje ili unajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;

-troškovi potrošne robe;

-troškovi podugovaranja (podugovaranje partnera i suradnika na programu ili projektu nije moguće);

-troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Točan postotak prihvatljivosti pojedinih izravnih troškova u ukupnom udjelu financiranja iz proračuna Općine, utvrdit će se svakim zasebnim natječajem.

Članak 46.

Osim izravnih, korisniku sredstava može se odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani isključivo s provedbom programa, u maksimalnom iznosu 20% ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Općine.

Točan postotak prihvatljivosti neizravnih troškova u ukupnom udjelu financiranja iz proračuna Općina, utvrdit će se svakim zasebnim natječajem.

Vrijednost volonterskog rada i doprinosa u naravi

Članak 47.

Doprinosi u naravi, koji se moraju posebno navesti u proračunu programa ili projekta, ne predstavljaju stvarne izdatke i nisu opravdani troškovi. Ako u ugovoru o dodjeli financijskih sredstava nije navedeno drugačije, doprinosi u naravi ne mogu se tretirati kao sufinanciranje od strane udruge.

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu ne predstavljaju doprinos u naravi i mogu se smatrati sufinanciranjem u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njezini partneri. Ako opis programa ili projekta predviđa doprinose u naravi, takvi se doprinosi moraju osigurati.

Članak 48.

Kada se tako utvrdi uvjetima natječaja i ugovorom, doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja.

Korisnik koji će na provedbi programa ili projekta angažirati volontere može odrediti stvarnu vrijednost volonterskog rada (npr. prema internim smjernicama organizacije koje služe za određivanje plaća zaposlenika) koja može biti veća od natječajem definiranog prihvatljivog iznosa, ali za potrebe izvještavanja o pokazateljima provedbe programa ili projekata, korisnik će izvještavati samo u okvirima natječajem definirane vrijednosti volonterskog sata.

Neprihvatljivi troškovi

Članak 49.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

-dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;

-dospjele kamate;

-stavke koje se već financiraju iz drugih izvora;

-kupnja zemljišta ili građevina, osim kada je nužno za izravnu provedbu projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;

-gubitci na tečajnim razlikama;

-zajmovi trećim stranama;

-troškovi reprezentacije, hrane i alkoholnih pića, ukoliko drugačije nije definirano natječajem,

-troškovi smještaja (osim u slučaju višednevnih i međunarodnih programa ili u iznimnim slučajevima kada se pregovaranjem s nadležnim upravnim odjelom dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak), ukoliko natječajem nije definirano drugačije;

-drugi troškovi definirani svakim zasebnim natječajem.

Modeli plaćanja

Članak 50.

Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati model, odnosno načine i postupke plaćanja, sukladno odredbama Uredbe i ovog Pravilnika.

U slučaju da Općina ni jedan od Uredbom predviđenih modela plaćanja ne bude prihvatljiv, može utvrditi i drugačiji model plaćanja, koji u oba primjera mora biti istaknut u javnom pozivu ili natječaju.

Udio sufinanciranja programa ili projekta

Članak 51.

Općina će svakim pojedinačnim natječajem definirati obvezu i minimalan postotak sufinanciranja provedbe projekta ili programa od strane korisnika financiranja.

VI. VRIJEME TRAJANJA POTPORE OPĆINE

Članak 52.

Sva financijska sredstva koja Općina dodjeljuje putem natječaja odnose se, u pravilu, na aktivnosti koje će se provoditi u kalendarskoj godini za koju se raspisuju, što će se definirati samim natječajem.

U slučaju raspisivanja natječaja za financiranje višegodišnjih programa i projekata, financiranje će se ugovarati na godišnjoj razini.

Korisnici kojima Općina odobri višegodišnju potporu mogu istu vrstu potpore zatražiti i ostvariti tek kad istekne prethodna višegodišnja potpora Općina.

Članak 53.

Korisnici višegodišnjih potpora Općina mogu se u periodu trajanja te potpore javiti na druge natječaje i pozive Općina isključivo predlaganjem drugih projekata i manifestacija u tom i ostalim programskim područjima.

VII.NAJVIŠI UKUPAN IZNOS FINANCIJSKE
POTPORE I ISPLATA ODOBRENIH SREDSTAVA

Članak 54.

Visina sredstava koja će svaki korisnik financijske potpore ostvariti iz proračuna Općine biti će definirana procedurom propisanom ovim Pravilnikom, u skladu s kriterijima za svako pojedino područje raspisano natječajem.

VIII.OBVEZA DOKUMENTIRANJA PROJEKTNIH AKTIVNOSTI, KONAČNI IZNOS FINANCIRANJA I POVRAT SREDSTAVA

Obveza dokumentiranja projektnih aktivnosti od strane korisnika financiranja

Članak 55.

Korisnik financiranja obvezan je voditi precizne i redovite račune vezane uz provedbu projekta ili programa korištenjem odgovarajućih računovodstvenih sustava sukladno propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.

Računi i troškovi vezani uz projekt ili program moraju biti lako prepoznatljivi i provjerljivi. To se može postići korištenjem odvojenih računa za dani projekt ili program ili osigurati da se troškovi vezani uz projekt ili program mogu lako identificirati i pratiti do računovodstvenih i knjigovodstvenih sustava udruge i u njima.

Članak 56.

Korisnik financiranja obvezan je omogućiti Općini, inspektorima proračunskog nadzora Ministarstva financija i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere sukladno Uredbi da provjere, ispitivanjem dokumenata ili kontrolama na licu mjesta, provedbu projekta ili programa i po potrebi provedu reviziju na temelju prateće dokumentacije za račune, računovodstvene dokumente i sve ostale dokumente relevantne za financiranje projekta ili programa, i u razdoblju od sedam godina nakon završne isplate.

Članak 57.

Korisnik financiranja obvezan je dopustiti proračunskom nadzoru i svim vanjskim revizorima koji obavljaju nadzor temeljem Uredbe da na licu mjesta provedu provjere i nadzor u skladu s postupcima sadržanim u važećim propisima za zaštitu financijskih interesa Republike Hrvatske od prevara i drugih nepravilnosti. Radi toga korisnik će omogućiti odgovarajući pristup osoblju ili predstavnicima Općina, proračunskom nadzoru kao i svim vanjskim revizorima koji obavljaju provjere i nadzor sukladno Uredbi mjestima i lokacijama na kojima se provodi program ili projekt, uključujući njegov informatički sustav te sve dokumente i baze podataka vezane uz tehničko i financijsko upravljanje projektom/programom te poduzeti sve mjere da olakša njihov rad.

Članak 58.

Pored izvješća navedenih u ovom Pravilniku, dokumenti koje je korisnik financiranja dužan dati na raspolaganje u slučaju nadzora uključuju:

-popis članova i podatke o uplaćenim članarinama;

-računovodstvenu evidenciju (računalno ili ručno obrađenu) iz računovodstvenog sustava udruge, poput glavne knjige, pomoćnih knjiga, platnih lista, popisa imovine i obveza i drugih relevantnih računovodstvenih podataka;

-dokaze o postupcima nabave poput natječajne dokumentacije, ponuda od sudionika natječaja i izvještaja o procjenama;

-dokaze o obvezama poput ugovora i drugih obvezujućih dokumenata - dokaze o isporučenim uslugama, poput odobrenih izvještaja, narudžbenica, prijevoznih karata (uključujući aerodromske potvrde), dokaze o sudjelovanju na seminarima, konferencijama i tečajevima (uključujući relevantnu dokumentaciju i dobivene materijale, potvrde) itd.;

-dokaze o primitku roba, poput potvrda o isporučenoj robi dobavljača;

-dokaze o završetku radova, poput potvrda o prihvaćanju ili primopredajnih zapisnika;

-dokaze o kupnji, poput računa i priznanica;

-dokaze o uplatama poput bankovnih izvoda, potvrda o skidanju sredstava s računa, dokaze o plaćanju podugovarača;

-putne naloge i izvješća s puta, a za troškove goriva putni radni list, sažet prikaz prijeđene kilometraže, prosječnu potrošnju goriva korištenih vozila te troškove održavanja;

-evidenciju o zaposlenicima i njihovim plaćama, poput ugovora, platnih lista, radnih lista. Za zaposlenike koji su angažirani na temelju ugovora o radu na određeno vrijeme, pojedinosti o primanjima uz potvrdu odgovorne osobe, prikazano po stavkama bruto primanja, naknada za zdravstveno i mirovinsko osiguranje, osiguranje i neto primanja.

Konačan iznos financiranja od strane Općine

Članak 59.

Konačan iznos sredstava koji Općina treba isplatiti korisniku financiranja ne može biti veći od najvišeg iznosa bespovratnih sredstava navedenih u ugovoru čak i ako ukupan zbroj opravdanih troškova premaši procijenjeni ukupan proračun naveden u obrascu proračuna programa ili projekta.

Kao dopuna i bez prejudiciranja prava na raskid ugovora sukladno odredbama ove Uredbe i ovog Pravilnika, Općina će temeljem obrazložene odluke ako se projekt ili program ne provodi ili se neadekvatno, djelomično ili s odgađanjem provodi, smanjiti prvobitno predviđena bespovratna sredstva u skladu sa stvarnom provedbom projekta ili programa pod uvjetima sadržanim u ugovoru.

Povrat sredstava

Članak 60.

Općina će od korisnika financiranja u pisanom obliku zatražiti povrat sredstava za provedbu odobrene potpore u slučaju kada utvrdi da korisnik financiranja:

-nije realizirao program ili projekt utvrđen proračunom i ugovorom;

-nije utrošio sva odobrena sredstva;

-sredstva nije koristio namjenski;

-iz neopravdanih razloga nije podnio izvješće u propisanom roku.

Članak 61.

Korisnik financiranja će Općinu, najkasnije u roku od 45 dana od primitka zahtjeva, sukladno uputama davatelja financijskih sredstava da to učini vratiti sve iznose uplaćene preko utvrđenog konačnog iznosa kao i sva neutrošena sredstva te nenamjenski utrošena sredstva.

Ako korisnik ne vrati sredstva u roku koji je Općina utvrdio, Općina će povećati dospjele iznose dodavanjem zatezne kamate.

Iznosi koji se trebaju vratiti davatelju financijskih sredstava mogu se prebiti bilo kojim potraživanjem koje korisnik financiranja ima prema Općini. To neće utjecati na pravo ugovornih stranaka da se dogovore o plaćanju u ratama.

Članak 62.

U slučaju kada korisnik financiranja ne vrati sredstava Općini, Općina će donijeti odluku da prijave tog prijavitelja koje pristignu na natječaj u naredne dvije (2) godine ne uzme u razmatranje.

U tom slučaju, takva odredba mora biti istaknuta u natječaju.

IX. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 63.

Korisnik financiranja ne smije sudjelovati u izbornoj ili drugoj promidžbi političke stranke, koalicije ili kandidata, davati izravnu potporu političkoj stranci, koaliciji ili kandidatu ni prikupljati financijska sredstva za financiranje političkih stranaka, koalicija ili kandidata za sve vrijeme trajanja ugovora.

Članak 64.

Na sadržaj natječajne dokumentacije vezane za financiranje udruga sredstvima proračuna Općina koji nije uređen ovim Pravilnikom primjenjivat će se neposredno odredbe Zakona i Uredbe.

Članak 65.

Zadužuje se upravni odjeli Općine da u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu ovog Pravilnika pripremi prijedloge natječajne dokumentacije definirane ovim Pravilnikom.

Članak 66.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu osmog dana od dana objave u Službenim novinama Primorsko goranske županije.

KLASA: 022-05/15-01/44

URBROJ: 2170-03-15-01-4

Čavle, 26. studenoga 2015.

Općinski načelnik
Željko Lambaša, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=956&mjesto=10008&odluka=73
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr