SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

50.

Na temelju članka 17. stavka 1. točke 3. Zakona o sustavu civilne zaštite (»Narodne novine« broj 82/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), suglasnosti Državne uprave za zaštitu i spašavanje (KLASA: 810-03/ 15-01/03, URBROJ: 543-12-01-15-27), a u skladu sa Procjenom ugroženosti stanovništva, materijalnih i kulturnih dobara i okoliša od prirodnih i tehničko-tehnoloških katastrofa i velikih nesreća za područje Općine Omišalj, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 5. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o određivanju pravnih osoba od interesa za
sustav civilne zaštite

Članak 1.

Ovom se Odlukom određuju pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu na području općine Omišalj s ciljem pri prema i sudjelovanja u otklanjanju posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Članak 2.

Pravne osobe od interesa za civilnu zaštitu su one pravne osobe koje su svojim proizvodnim, uslužnim, materijalnim, ljudskim i drugim resursima najznačajniji nositelji tih djelatnosti na području općine Omišalj i određuju se kako slijedi:

1. Ponikve voda d.o.o.Krk

2. Ponikve eko otok Krk d.o.o.

3. Pesja-nautika d.o.o.Omišalj

4. Iskopi i prijevoz Slavuj d.o.o.Omišalj

5. GPP MIKIĆ Omišalj

6. AMB prijevoz Omišalj

7. Trgovina Krk d.o.o. Malinska

8. Kvarner d.o.o. Punat

9. Tehnoval d.o.o.Njivice

10. Lovačko društvo »Šljuka«

11. Radio postaja RADIO OK

12. Radio Rijeka

Članak 3.

Pravne osobe iz članka 2. ove Odluke su dio operativnih snaga sustava civilne zaštite općine Omišalj i dostavlja im se Plan zaštite i spašavanja za područje općine Omišalj, koji će sadržavati točno određene mjere i aktivnosti koje trebaju provoditi u slučaju prijetnje, nastanka i posljedica katastrofa i velikih nesreća.

Temeljem dostavljenih mjera i aktivnosti, pravne osobe od interesa za sustav civilne zaštite općine Omišalj u svojim operativnim planovima planirat će provedbu dobivenih mjera i aktivnosti.

Članak 4.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za zaštitu i spašavanje na području općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 28/12).

Članak 5.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/8

URBROJ: 2142-06-15-01-15

Omišalj, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=51513&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr