SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 33. Utorak, 10. studenog 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

48.

Na temelju članka 3. i članka 6. stavka 2. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine« broj 28/10) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 5. studenoga 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o plaći, naknadi i drugim pravima Općinskog načelnika i zamjenika Općinskog načelnika Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom određuje se plaća odnosno naknada za rad Općinskog načelnika Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Općinski načelnik) i zamjenika Općinskog načelnika (u daljnjem tekstu: dužnosnici) te druga prava dužnosnika iz rada.

Članak 2.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno:

-imaju pravo na plaću i staž osiguranja,

-ostvaruju prava iz mirovinskog i zdravstvenog osiguranja

-imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti temeljem propisa koji se odnose na te naknade za službenike Upravnog odjela Općine Omišalj.

Za vrijeme obnašanja dužnosti dužnosnici koji dužnost obavljaju volonterski:

-imaju pravo na naknadu za rad,

-imaju pravo na naknadu stvarnih materijalnih troškova nastalih u vezi s obnašanjem dužnosti temeljem propisa koji se odnose na te naknade za službenike Upravnog odjela Općine Omišalj.

Članak 3.

Plaću Općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno čini umnožak koeficijenta 3,83 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%.

Visinu naknade za rad Općinskog načelnika koji dužnost obavlja volonterski čini umnožak koeficijenta 1,92 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 4.

Plaću zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obavlja profesionalno čini umnožak koeficijenta 3,26 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika, uvećan za 0,5% za svaku navršenu godinu radnog staža, ukupno najviše 20%.

Visinu naknade za rad zamjenika Općinskog načelnika koji dužnost obavlja volonterski čini umnožak koeficijenta 1,13 i osnovice za obračun plaće državnih dužnosnika.

Članak 5.

Dužnosnici ne ostvaruju pravo na naknadu za godišnji odmor i ostale prigodne godišnje naknade ili potpore, jubilarnu nagradu, otpremninu u slučaju odlaska u mirovinu, dar za djecu, plaćeni i neplaćeni dopust, kao i prava proizašla iz prekovremenog rada i rada u dane blagdana, neradne dane propisane zakonom i za rad nedjeljom.

Članak 6.

Dužnosnici imaju pravo na korištenje službenog automobila i mobilnog uređaja u vlasništvu Općine Omišalj za službene potrebe.

Članak 7.

Pojedinačna rješenja o visini plaće odnosno naknade za rad i o ostvarivanju drugih prava dužnosnika utvrđenih ovom Odlukom donosi Pročelnik Upravnog odjela.

Protiv rješenja iz stavka 1. ovog članka žalba nije dopuštena, ali se može pokrenuti upravni spor u roku od 30 dana od dana dostave rješenja.

Članak 8.

Dužnosnici koji dužnost obavljaju profesionalno nakon prestanka obnašanja dužnosti ostvaruju pravo na naknadu plaće i staž osiguranja za vrijeme od 180 (stoosamdeset) dana od dana prestanka dužnosti i to u visini prosječne plaće, koja im je isplaćivana za vrijeme od 12 mjeseci koji su prethodili donošenju odluke o prestanku dužnosti.

Prije isteka roka iz stavka 1. ovog članka ostvarivanje prava prestaje na vlastiti zahtjev, zapošljavanjem, umirovljenjem ili izborom na drugu dužnost koju obavlja profesionalno.

Članak 9.

Sredstva za ostvarivanje prava određenih ovom Odlukom osiguravaju se u Proračunu Općine Omišalj.

Članak 10.

Danom stupanja na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o plaći, naknadi i drugim pravima općinskog načelnika i zamjenika općinskog načelnika Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/ 10 i 31/13).

Članak 11.

Ova odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 021-05/15-01/8

URBROJ: 2142-06-15-01-13

Omišalj, 5. studenoga 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=953&mjesto=51513&odluka=48
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr