SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD KRK

41.

Na temelju odredbe članka 35. stavak 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj: 91/96, 68/98, 137/99, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143712, 152/14 i 81/15 - pročišćeni tekst), članka 35. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (»Narodne novine«, broj: 33/01, 60/01 - vjerodostojno tumačenje i 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13 - pročišćeni tekst), te članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjeni Odluke o davanju u zakup javnih površina
za postavu privremenih objekata

Članak 1.

U Odluci o davanju u zakup javnih površina za postavu privremenih objekata («Službene novine Primorsko-goranske županije», broj 18/10 i 10/12) članak 32. mijenja se i glasi:

»Za privremeno korištenje nekretnina u svrhu održavanja akcije za zaštitu okoliša, humanitarne, kulturne, sportske i odgojno obrazovne akcije, manifestacije pod pokroviteljstvom Grada ili od značaja za Grad te za postavljanje transparenta, panoa i zastava za isticanje obavijesti o humanitarnim, kulturnim ili sportskim manifestacijama, ne plaća se naknada.

Privremeno korištenje nekretnina iz stavka 1. ovoga članka odobrava Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo.

Političkim strankama i nezavisnim listama koji sudjeluju na izborima, Jedinstveni upravni odjel, Odsjek za komunalno gospodarstvo može odobriti privremeno korištenje određenih nekretnina i predmeta za oglašavanje u vlasništvu Grada, za isticanje izbornih plakata u svrhu njihove izborne promidžbe.

Visina naknade za privremeno korištenje iz prednjeg stavka utvrđuje se u visini dnevnog zakupa iz članka 31. ove Odluke (točke 2., 3., 5. i 6.)«

Članak 2.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 374-04/15-01/02

Ur. broj:2142/01-01-15-3

Krk, 30. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51500&odluka=41
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr