SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 29. Srijeda, 30. rujna 2015.
GRAD KRK

39.

Na temelju članka 7. stavka 2. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu (»Narodne novine«, broj 15/15), odredbi Odluke o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovite djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015. godini (»Narodne novine«, broj 15/15) i članka 40. Statuta Grada Krka (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj 28/09, 41/09, 13/13 i 20/14), Gradsko vijeće Grada Krka, na sjednici održanoj 30. rujna 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o kriterijima za financiranje Javne vatrogasne
postrojbe Grada Krka za 2015. godinu

Članak 1.

Ovom odlukom utvrđuju se Kriteriji i mjerila za financiranje rashoda redovne djelatnosti Javne vatrogasne postrojbe Grada Krka (u daljnjem tekstu: JVP Grada), u okviru utvrđenih sredstava sukladno članku 3. stavku 4. točki 4. Uredbe o načinu izračuna iznosa pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za 2015. godinu u iznosu od 2.797.453,00 kuna.

U Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi u 2015., utvrđen je pripadajući iznos sredstava za Grad Krk i to za rashode za zaposlene u iznosu od 2.517.708,00 kn kao i za materijalne rashode u iznosu od 279.745,00 kn.

Sukladno navedenoj Odluci i sredstvima za 2015. godinu, Grad Krk će izvršiti potrebne izmjene i dopune Proračuna za 2015. godinu.

Članak 2.

Sredstva za decentraliziranu funkciju vatrogastva, raspoređuju se na slijedeće rashode:

1. Rashodi za zaposlene u JVP Grada u iznosu od 2.516.954,00 kn i to za:

-plaće za redovan rad, prekovremeni radi i posebne uvjeta rada (bruto) u iznosu od 2.046.147,00 kn,

-doprinos na plaće u iznosu od 471.561,00 kn,

2. Materijalne rashode za JVP Grada u iznosu od 279.745,00 kn i to:

-naknade troškova zaposlenima u iznosu od 51.000,00 kn,

-rashodi za materijal i energiju u iznosu od 95.283,00 kn,

-rashodi za usluge u iznosu od 121.462,00 kn,

-premije osiguranja u iznosu od 12.000,00 kn.

Članak 3.

Kriterij za utvrđivanje visine financijskog rashoda za zaposlene iz točke II. pod 1. ovih Kriterija je mjesečno izvršena isplata prema obračunu plaća, a u svezi potpisanog Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Krka, sklopljenog dana 31. prosinca 2014. godine.

Mjerilo za izračun plaća je broj zaposlenika u JVP Grada Krka, koji u 2015. godini iznosi 23.

Članak 4.

Na temelju kriterija iz točke III. ovih Kriterija, financiraju se sljedeće vrste rashoda za zaposlene u JVP Grada:

-plaće za redovan rad, prekovremeni rad i posebne uvjete rada,

-doprinosi za zdravstveno osiguranje i nezgodu na radu,

-doprinosi za zapošljavanje,

-doprinos za beneficirani staž.

Članak 5.

Kriterij za financiranje materijalnih rashoda za JVP Grada iz točke II. 2. točke 2. ove Odluke su ostvareni rashodi na temelju obračuna ispostavljenih računa dobavljača odnosno izvoditelja i to za:

-naknade troškova zaposlenima,

-rashode za materijal i energiju,

-rashode za usluge,

-premije osiguranja.

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 400-01/15-01/02

Urbroj: 2142/01-01-15-4

Krk, 30. rujna 2015.

GRADSKO VIJEĆE GRADA KRKA

Predsjednik
Marinko Pavlić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=949&mjesto=51500&odluka=39
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr