SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 23. Petak, 17. srpnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

27.

Na temelju članka 31. stavka 7. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-proč.tekst, 82/ 04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 35/15) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 9. srpnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama
Odluke o komunalnom doprinosu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom doprinosu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 4/14, 5/14 i 35/14), članak 3. mijenja se i glasi:

»Na području općine Omišalj utvrđuju se sljedeće zone za obračun komunalnog doprinosa, i to:

I. zona obuhvaća područje:

- od glavnog ulaza u Njivice, sjeverno od Primorske ulice, u Urbanističkom planu uređenja 2 - Njivice (u daljnjem tekstu: UPU 2 - Njivice) označeno kao T1-1, T1-2, T2-1, T2-2, T3, T5-1, T5-2, M1-4, S1, S2 i R2-3,

- od glavnog ulaza u Njivice, južno od Primorske ulice, u UPU 2 - Njivice označeno kao T4, T4-1, M1-1, M1-2, M1-6, D4 i R1,

- u naselju Njivice, sjeverozapadno i zapadno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-3, K2-2, M1-4, M1-5, D7 i S1,

- dio naselja Njivice-Kijac, u UPU 2 - Njivice označeno kao T5-4, D2, S1, S2, R2-1 i R2-2.

II. zona obuhvaća područje:

- u naselju Njivice, istočno od Ulice kralja Tomislava, u UPU 2 - Njivice označeno kao S1, S1-2, S2 i K2-1,

- područje u PPUOO označeno kao I1, IS2, A,

- Voz-Peškera, u Prostornom planu uređenja Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: PPUOO) označeno kao T2-2,

- Kamp Pušća, u PPUOO označeno kao T3,

III. zona obuhvaća područje:

- u naselju Omišalj, u PPUOO označeno kao NA4, NA- T1, T1, NA2

- zapadno od ulice Večja i područje zapadno od spojne ceste Jadranska ulica-Večja, u PPUOO označeno kao NA3.

IV. zona obuhvaća:

- područje u PPUOO označeno kao R1-1, R2-1, R2-2, IS1, T1, T2, T3,

- područje u naselju Omišalj koje nije obuhvaćeno u zoni III.

V. zona obuhvaća područje:

- poslovne zone u PPUOO označene kao I2 i K1-2.

VI. zona obuhvaća područje:

- preostalo područje u općini Omišalj.

Članak 2.

U članku 4. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi:

»U slučaju plaćanja komunalnog doprinosa za ozakonjenje objekta, isti se plaća na razliku obujma izvedene građevine i obujma građevine izvedene sukladno građevinskoj dozvoli, odnosno drugom aktu kojim je odobreno građenje.«

Članak 3.

Članak 7. mijenja se i glasi:

»Plaćanja komunalnog doprinosa oslobođeni su:

- članovi obitelji hrvatskog branitelja poginulog u Domovinskom ratu koji su u vrijeme smrti imali prebivalište na području Općine Omišalj,

- HRVI iz Domovinskog rata od I. do X. skupine oštećenja organizma, određeni sukladno Zakonu kojim se uređuju prava hrvatskih branitelja kojima je Općina Omišalj ustupila zemljište bez naknade radi stambenog zbrinjavanja.

- vlasnici građevne čestice, odnosno investitori koji grade građevine na području Servisno-uslužne zone »Pušća« u Omišlju, u zoni označenoj B i C, sukladno Detaljnom planu uređenja Servisno-uslužne zone »Pušća«,

- Vlasnici građevne čestice, odnosno investitori koji grade građevine prema Programu društveno poticane stanogradnje.

- Općina Omišalj,

- trgovačka društva koja su u vlasništvu ili suvlasništvu Općine Omišalj.

Članak 4.

Članak 8.a mijenja se i glasi:

»Hrvatski branitelji iz Domovinskog rata imaju pravo na popust na plaćanje komunalnog doprinosa ovisno o broju dana provedenih na ratištu i to kako slijedi:

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

Članak 5.

U članku 9. stavku 1. podstavak 1. mijenja se i glasi:

»- ako imaju sjedište obrta odnosno tvrtke na području Općine Omišalj, i to isključivo za prostore koji služe za obavljanje djelatnosti tog obrta odnosno tvrtke,«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/5

Ur. broj: 2142-06-15-01-10

Omišalj, 9. srpnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=943&mjesto=51513&odluka=27
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr