SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 21. Srijeda, 24. lipnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

17.

Na temelju članka 25. stavka 2. Zakona o zaštiti potrošača (»Narodne novine« broj 41/14) i članka 49. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinska načelnica Općine Omišalj, dana 1. lipnja 2015. godine, donijela je

ODLUKU
o osnivanju i imenovanju Savjeta za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj

Članak 1.

Ovom Odlukom osniva se i imenuje Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj (u daljnjem tekstu: Savjet) kao savjetodavno tijelo Općinske načelnice Općine Omišalj.

Članak 2.

Savjet ima predsjednika i dva člana, a čine ga:

-1 (jedan) predstavnik Općinskog vijeća Općine
Omišalj,

-1 (jedan) predstavnik Kluba 60+ Omišalj i

-1 (jedan) predstavnik udruge za zaštitu potrošača.

Članak 3.

U Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj imenuju se:

1.Dunja Mihelec, predstavnik Općinskog vijeća Općine Omišalj, za predsjednika,

2.Vesna Žagar-Poropat, predstavnica Kluba 60+, za člana,

3.Tomislav Brkljača, predstavnik Društva za zaštitu potrošača Istre, za člana.

Članak 4.

Članovi Savjeta imenuju se na vrijeme od dvije (2) godine.

Članak 5.

Savjet za zaštitu potrošača javnih usluga Općine Omišalj:

-prati ukupno stanje cijena javnih usluga na području Općine Omišalj,

-predlaže općinskoj načelnici mjere za unapređenje uvjeta i načina korištenja javnih usluga na području općine Omišalj,

-razmatra i očituje se o pružanju i cijeni javnih usluga koje se pružaju potrošačima, sukladno Zakonu o zaštiti potrošača,

-razmatra i očituje se o prijedlozima akata koji imaju izravan ili neizravan utjecaj na obveze i prava potrošača javnih usluga,

-obavlja i druge poslove u vezi sa zaštitom potrošača glede utvrđivanja cijena javnih usluga, s ciljem poboljšanja uočenih negativnosti.

Članak 6.

Savjet radi na sjednicama. O radu na sjednici vodi se zapisnik.

Sjednicu saziva predsjednik.

Savjet može održati sjednicu ako je sjednici nazočna većina članova Savjeta.

Odluke iz svog djelokruga Savjet donosi javnim glasovanjem ako je sjednici nazočna većina svih članova Savjeta.

Akte koje donosi Savjet potpisuje predsjednik Savjeta.

Predsjednik Savjeta može, po svojoj ocjeni, pozvati na sjednicu i osobe koje mogu pridonijeti u radu Savjeta, ali bez prava odlučivanja.

Sjednicu saziva predsjednik prema potrebi, a dužan ju je sazvati u roku od 3 dana nakon što to zatraži većina članova Savjeta.

Članak 7.

Savjet ne može samostalno istupati u javnosti, već samo putem općinske načelnice.

Članak 8.

Predsjednik i članovi Savjeta imaju pravo na naknadu za sudjelovanje u radu Savjeta, u skladu s Odlukom Općinskog vijeća Općine Omišalj kojom se uređuje pravo na naknadu za rad članova radnih tijela Općinskog vijeća Općine Omišalj.

Članak 9.

Administrativne poslove za Savjet obavlja Upravni odjel Općine Omišalj.

Članak 10.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o osnivanju Savjeta potrošača javnih usluga Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 20/11).

Članak 11.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA: 023-01/15-01/14

UR.BROJ: 2142-06-15-01-1

Omišalj, 1. lipnja 2015.

Općinska načelnica
mr. sc. Mirela Ahmetović, v.r.

 

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=941&mjesto=51513&odluka=17
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr