SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 17. Petak, 22. svibnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

16.

Na temelju članka 100. stavka 6. Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12 i 80/13), a u vezi s člankom 188. Zakona o prostornom uređenju (»Narodne novine« broj 153/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13) po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja KLASA: 350-02/15-11/26, URBROJ: 531-05-15-2 od 11. 5. 2015. godine, Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 21. svibnja 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju
Prostornog plana uređenja Općine Omišalj

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donosi se odluka o Ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11-ispravak, 19/13 i 43/14-pročišćeni tekst).

Članak 2.

Sastavni dio Odluke iz članka 1. temeljnih odredbi je elaborat pod nazivom »Ciljane izmjene i dopune Prostornog plana uređenja Općine Omišalj« (u daljnjem tekstu: Ciljane izmjene i dopune PPUO Omišalj) koji je izradila tvrtka Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, u koordinaciji s Općinom Omišalj kao nositeljem izrade.

Članak 3.

Elaborat Ciljanih izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Omišalj sadrži tekstualni i grafički dio te obvezne priloge kako slijedi:

A. TEKSTUALNI DIO PLANA koji sadrži:

I. Temeljne odredbe

II. Odredbe za provođenje

III. Završne odredbe

B. GRAFIČKI DIO PLANA koji nije predmet objave i sadrži slijedeće kartografske prikaze:

1.Korištenje i namjena površina mjerilo 1:25000

1.A.Korištenje i namjena površina - Promet,
pošta i telekomunikacije mjerilo 1:25000

3.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

-Uvjeti korištenja, uvjeti posebnih
ograničenja u korištenju mjerilo 1:25000

3.A.Uvjeti za korištenje, uređenje i zaštitu prostora

-Područja dijelova primjene planskih
mjera zaštite mjerilo 1:25000

4.1.- 4.3. i 4.5.-4.8. Građevinska područja mjerilo 1:5000

C. OBVEZNI PRILOZI PLANA koji nisu predmet objave i sadrže:

I. Obrazloženje plana

II. Stručne podloge na kojima se temelje prostorno planska rješenja

III. Popis sektorskih dokumenata i propisa koje je bilo potrebno poštivati u izradi plana

IV. Zahtjevi iz članka 79. Zakona i mišljenja iz članka 94. Zakona

V. Izvješće o javnoj raspravi

VI. Evidencija postupka izrade i donošenja plana

VII. Sažetak za javnost

Članak 4.

U članku 4. Odluke o donošenju Prostornog plana uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 52/07, 33/09, 14/10, 37/11 - ispravak, 19/ 13 i 43/14 - pročišćeni) brišu se četrnaesti i četrdeset i drugi stavak.

II. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

Članak 5.

U članku 19. stavku (1) mijenja se naslov točke 2. i podtočka a) i glase:

»2. Građevine infrastrukture - Prometne građevine s pripadajućim objektima, uređajima i instalacijama:«

a) Pomorske građevine s pripadajućim građevinama i uređajima za prihvat, čuvanje i ukrcaj brodova:

- luka otvorena za javni promet od osobitog međunarodnog značenja:

Luka Rijeka (s bazenima Rijeka, Brajdica, Raša-Bršica, Omišalj, Bakar, sidrištem brodova i izdvojenim lučkim područjem Škrljevo i bazenom Omišalj);

- luke za posebne namjene:

- industrijske luke:

Industrijske luke Omišalj u funkciji proizvodne zone Omišalj:

- industrijske luke za prekrcaj ukapljenog prirodnog plina,

- industrijske luke za prekrcaj ukapljenog naftnog plina,

- industrijske luke za prekrcaj sirovina i energenata za petrokemijsku industriju i otpremu proizvoda petrokemijske industrije i sl.

- luke nautičkog turizma

- Peškera (Omišalj).

Podtočka b) se briše, podtočka c) postaje podtočka b), podtočka d) postaje podtočka c) i podtočka e) postaje podtočka d).

Članak 6.

U članku 28. stavku (1) mijenja se točka 2. i glasi:

»2. Pomorske građevine s pripadajućim građevinama i uređajima za prihvat, čuvanje i ukrcaj brodova:


Omišalj,

b)Luke nautičkog turizma:
Omišalj (Omišalj).«

Članak 7.

U članku 75. u stavku (4) broj »156.« zamjenjuje se brojem »93.« i nakon broja dodaju se riječi »stavkom (4)«.

Članak 8.

U članku 82. nakon stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Kao sastavni dio uređenih plaža planiraju se privezišta i sidrišta uz sljedeće uvjete:

- područje koje služi za prihvat plovila može zauzimati maksimalno 10% duljine plaže, ali ne više od 30 metara,

- kapacitet priveza odredit će se sukladno kapacitetu plaže, a maksimalno 30 priveza,

- privez se u okviru planiranog kapaciteta može planirati na više mjesta unutar površine plaže a privez plovila nije dopušten izvan površine plaže.«

Članak 9.

U članku 93. stavak (4) mijenja se i glasi:

» (4) Unutar prostorne cjeline ugostiteljsko-turističke namjene može se planirati privezište (PZ) kao prateći sadržaj u funkciji osnovne namjene koji je sastavni dio funkcionalne cjeline ugostiteljsko turističke namjene te se ne smatra lukom. Maksimalan broj vezova jednog ili više privezišta u građevinskom području ugostiteljsko turističke namjene iznosi najviše 20% ukupnog broja smještajnih jedinica te cjeline, ali ne više od 400 vezova. Prostorna cjelina ugostiteljsko-turističke namjene širine veće od 500 m uz obalu, mora imati najmanje jedan javni cestovno-pješački pristup do obale.«

Nakon stavka (4) dodaje se novi stavak (5) koji glasi:

»(5) Privezišta (PZ) planiraju se u funkciji građevina slijedećih izdvojenih građevinskih područja ugostiteljsko turističke namjene:

- T1 Hoteli Omišalj,

- T2 turističko naselje - Njivice,

- T22 Voz - Peškera,

- T3 kamp autokamp, Pušće.«

Članak 10.

U članku 96. stavku (3) riječi »same luke« i riječi »ove luke« zamjenjuju se riječju »priveza«.

Članak 11.

U članku 104. nakon stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

»(6) Kao sastavni dio uređenih plaža iz stavka (1) ovog članka planiraju se privezišta i sidrišta sukladno uvjetima iz članka 82. stavka (2) ovih odredbi.«

Članak 12.

U članku 112. nakon stavka (5) dodaje se novi stavak (6) koji glasi:

»(6) Kao sastavni dio uređenih plaža iz stavka (2) i (3) ovog članka planiraju se privezišta i sidrišta sukladno uvjetima iz članka 82. stavka (2) ovih odredbi.«

Članak 13.

U članku 118. nakon stavka (3) dodaje se novi stavak (4) koji glasi:

»(4) Kao sastavni dio uređenih plaža R4-2 - Pesja i R4-3 - Peškera planiraju se privezišta i sidrišta sukladno uvjetima iz članka 82. stavka (2) ovih odredbi.«

Članak 14.

Članak 150. mijenja se i glasi:

»(1) Na području Općine Omišalj planiraju se:

- luke otvorene za javni promet i

- luke posebne namjene.

(2) Položaj i značaj luka otvorenih za javni promet i luka posebne namjene prikazani su na kartografskom prikazu br. 1. »Korištenje i namjena prostora«, u mjerilu 1:25000 i br.1a Korištenje i namjena površina - Promet, pošta i telekomunikacije (mj.1:25000).

(3) Lučko područje morske luke obuhvaća jedan ili više morskih i kopnenih prostora; lučkih bazena, sidrišta i privezišta koji se koriste za obavljanje lučkih djelatnosti i čine funkcionalnu lučku cjelinu.

(4) Privezište je izdvojeno lučko područje koje je opremljeno za sigurno vezanje plovila.

(5) Sidrište luke je dio morskog akvatorija namijenjen za sigurno sidrenje i koji može biti opremljen napravama za vez.

(6) Na obalnom dijelu ovih područja, kao i unutar pripadajućeg akvatorija, a poštujući odnosne zakonske propise, moguća je izgradnja i/ili nastavak i dovršenje izgradnje lučke infrastrukture za zaštitu i privez plovila (lukobrani, valobrani, oznake, lučka svjetla i dr., gatovi, molovi i dr. bez obzira na tipologiju), te izgradnja lučke suprastrukture za potrebe opskrbe (hrana, gorivo i dr.), te pružanja i korištenja svih drugih usluga korisnicima odnosne luke.

(7) Planirana je fazna izgradnja luka uz uvjet da u svakoj fazi budu osigurani adekvatni sadržaji na kopnenom dijelu luke.«

Članak 15.

Nakon Članka 150. dodaje se podnaslov koji glasi: »Luke otvorene za javni promet«.

Članak 16.

Članak 151. mijenja se i glasi:

»Luke otvorene za javni promet planirane na području Općine Omišalj se prema značaju dijele na:

a) luku otvorenu za javni promet osobitoga (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku; Rijeka - bazen Omišalj (LO1),

b) luku otvorena za javni promet županijskog značaja; Omišalj (LO2) i

c) luke otvorene za javni promet lokalnog značaja; Njivice (LO3) i Voz (LO4).«

Članak 17.

Članak 152. mijenja se i glasi:

»(1) Luka Rijeka - bazen Omišalj (LO1) - luka otvorena za javni promet osobitog (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku je luka opće namjene koja ima razvijenu prekrcajnu i skladišnu djelatnost za rasute i tekuće terete te raspolaže različitim lučkim servisima.

(2) Sadržaji osnovne namjene, prateći i pomoćni sadržaji luke smještaju se u okviru lučkog područja i/ili u okviru građevinskog područja izdvojenog iz naselja - infrastrukturne namjene (IS2).«

Članak 18.

Članak 153. mijenja se i glasi:

»(1) U sklopu luke otvorene za javni promet osobitoga (međunarodnog) gospodarskog interesa za Republiku Hrvatsku, Luke Rijeka - bazen Omišalj (LO1) je prekrcajna luka terminal za tekuće terete u Omišlju. Kapaciteti ove luke zadovoljavaju sadašnje potrebe tvrtke JANAF-a, no zbog povećanja aktivnosti pretovara nafte i naftnih deri

vata planira se izgradnja trećeg priveza na poluotoku Ert, a time i povećanje skladišnog prostora te dogradnju manipulativnog cjevovoda (polaganje novih cijevi unutar terminala Omišalj). Omogućuje se izgradnja trećeg priveza na području između punte Ert i veza br.2.

(2) U funkciji luke Rijeka - bazen Omišalj (LO1) je izdvojeno privezište JANAF/Kav (LO1-P) za privez servisno-gospodarskih plovila.«

Članak 19.

Članak 154. mijenja se i glasi:

»(1) Lučko područje luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja, sidrišta i privezišta se sastoje od operativnog dijela luke, komunalnog dijela luke i ukoliko ima prostora i potrebe nautičkog dijela luke.

(2) U okviru luka otvorenih za javni promet županijskog i lokalnog značaja moguće je planirati slijedeće djelatnosti: privez i odvez brodova, brodica, nautičkih, ribarskih, sportskih i drugih sl. plovila i plutajućih objekata, ukrcaj i iskrcaj putnika i vozila, ukrcaj, iskrcaj i prekrcaj roba, servisni sadržaji za plovila, ostale lučke djelatnosti i druge gospodarske djelatnosti sukladne lučkim djelatnostima (usluge putnicima, opskrba plovila, lučko agencijske usluge, ugostiteljske, trgovačke, uslužne, poslovne i druge potrebne i kompatibilne djelatnosti). Između ostalih planira se servisni punkt u funkciji transfera plovila do suhih marina i odlagališta plovila, izletnički turistički punkt s privezom turističkih izletničkih brodova te ugostiteljskim, zabavnim, rekreacijskim i sl. sadržajima, pristanište za hidroavione i njemu prateći sadržaji te objekt za opskrbu plovila gorivom.

(3) U luci se ovisno o njenom korištenju planiraju sadržaji osnovne namjene lučkih djelatnosti, prateći sadržaji gospodarskih djelatnosti sukladni lučkim djelatnostima te pomoćni sadržaji, koji se smještaju u okviru morskog i kopnenog dijela luke i/ili u okviru građevinskog područja naselja.

(4) Kapacitet i površina komunalnog dijela naseljske luke otvorene za javni promet županijskog i lokalnog značaja određuje se na osnovi broja gravitirajućih stalnih stanovnika prema slijedećim smjernicama:

- u komunalnom dijelu luka naselja Omišalj i Njivice planira se broj priveznih mjesta koji iznosi najmanje 10% od broja stalnih stanovnika za svako naselje,

- za jedno mjesto priveza u komunalnom dijelu luke potrebno je osigurati najmanje 45 m2 površine morskog dijela luke, koja površina uključuje i plovni put za prilaz mjestu priveza kao i prostor za manevriranje i najmanje 5 m2 površine kopnenog dijela luke.

(5) Izgradnja građevina za zaštitu luka se planira na osnovu analize vjetrovalne klime i deformacije valova kao i na osnovu geotehničkih ispitivanja na pojedinom lokalitetu. Na osnovu rezultata provedenih analiza i ispitivanja, moguće ih je graditi na površinama obalnog mora i ostalih morskih površina izvan plovnih putova, ali se akvatorij izvan lučkog područja ne može koristiti za privez plovila. Nivelacijska kota završne parterne površine na novom lukobranu iznosi najmanje 1,5 m n.m.

(6) Ovisno o uvjetima na pojedinoj lokaciji i planiranom korištenju, osiguranje planiranog broja priveznih mjesta u lukama se planira izgradnjom/rekonstrukcijom obale i gatova, postavom pontona i/ili sidrenih naprava. Nivelacijska kota nove operativne obale u pravilu iznosi najmanje 1,5 m n.m. a nivelacijska kota novih gatova najmanje 1,2 m n.m.«

Članak 20.

Članak 155. mijenja se i glasi:

»(1) Morska luka otvorena za javni promet - županijskog značaja: Omišalj (LO2) sastoji se od četiri bazena:

- bazen Omišalj (LO2-1),

- bazen »Hotela Jadran« (LO2-2),

- bazen Lučica (LO2-3),

- bazen Pod Dubec (LO2-4).

(2) U luci se planira najviše 500 vezova koji uključuju vezove na operativnoj obali, vezove za turističko-izletničke brodove, najmanje 230 komunalnih vezova, nautičke vezove, vezove za sportske i za ribarske brodice. Planirani broj vezova će se osigurati unutar bazena i postojećih privezišta luke. Broj vezova planiran u pojedinom bazenu je okviran i određuje se unutar ukupnog kapaciteta luke, a obuhvaća slijedeće:

- u bazenu Omišalj (LO2-1) do 340 vezova, od čega najmanje 175 komunalnih vezova,

- u bazenu »Hotela Jadran« (LO2-2) kapacitet sukladno raspoloživom prostoru unutar ukupnog kapaciteta luke Omišalj,

- u bazenu Lučica (LO2-3) do 150 vezova,

- u bazenu Pod Dubec (LO2-4) do 80 vezova,

- postojeća privezišta luke Omišalj koja se planiraju za rekonstrukciju na slijedećim lokacijama:

- Med Kijci (P6) (toponim: Med Kici), 2 privezišta ukupnog kapaciteta do 12 komunalnih vezova,

- Stran (P8), 3 privezišta ukupnog kapaciteta do 18 komunalnih vezova,

- Uvala Martinj - Uvala Večja (P9), 3 privezišta ukupnog kapaciteta do 18 komunalnih vezova i

- Uvala Mulić (P11) (toponim: Uvala Mulic), privezište kapaciteta do 6 komunalnih vezova.

Pri zahvatu rekonstrukcije gat privezišta se može izvoditi širine najmanje 1,0 m i najviše 2,0 m i dužine do 30 m, odnosno kad su većih dimenzija, mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima. Pri rekonstrukciji je potrebno obalni zid privezišta završiti kamenom poklopnicom najmanje debljine 20 cm i najmanje širine 30 cm.«

Članak 21.

Nakon članka 155. dodaje se članak 155.a koji glasi:

»(1) Morska luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Njivice (LO3) sastoji se od tri bazena:

- bazen Njivice (LO3-1),

- bazen Kijac (LO3-2) i

- bazen Pod Rov (LO3-3).

(2) U luci se planira najviše 470 vezova koji uključuju najmanje 140 komunalnih vezova, nautičke vezove, vezove za sportske i za ribarske brodice. Planirani broj vezova će se osigurati unutar bazena luke. Broj vezova planiran u pojedinom bazenu je okviran i određuje se unutar ukupnog kapaciteta luke, a obuhvaća slijedeće:

- u bazenu Njivice (LO3-1) do 200 vezova, od čega najmanje 80 komunalnih vezova,

- u bazenu Kijac (LO3-2) do 180 vezova, kod fazne izgradnja luke udio komunalnih vezova u svakoj fazi iznosi najmanje 50 % od ukupnog broja vezova, do bazena Kijac se planira izgradnja prilazne prometnice,

- u bazenu Pod Rov (LO3-3) do 160 vezova i objekt za opskrbu plovila gorivom.«

Članak 22.

Članak 156. mijenja se i glasi:

»(1) Morska luka otvorena za javni promet lokalnog značaja Voz (LO4) sastoji se od tri bazena:

- LO4-1 bazen Voz,

- LO4-2 bazen Peškera (toponim: Piškira) i

- LO4-3 bazen Slivanjska.

(2) U luci se planira interventna trajektna veza s kopnom za izvanredne okolnosti na krčkom mostu i za tu namjenu se u luci osiguravaju 2 trajektna veza. Trajektni vezovi se mogu privremeno staviti u funkciju mjesta za privez drugih plovila, lako uklonjivim pomičnim elementima.

Pored toga u luci se planira najviše 435 vezova koji uključuju vezove na operativnoj obali, vezove za turističko-izletničke brodove, komunalne vezove, nautičke vezove, vezove za sportske i za ribarske brodice. Broj vezova planiran u pojedinom bazenu je okviran i određuje unutar ukupnog kapaciteta luke, a obuhvaća slijedeće:

- u bazenu Voz (LO4-1) do 170 vezova,

- u bazenu Peškera (LO4-2) (toponim: Piškira) do 270 vezova,

- u bazenu Slivanjska (LO4-3) do 70 vezova.

(3) U luci se planiraju; servisni sadržaji za plovila, servisni punkt za transfer plovila u funkciji suhih marina i odlagališta plovila, izletnički turistički punkt s privezom turističkih izletničkih brodova te ugostiteljskim, zabavnim, rekreacijskim i sl. sadržajima, pristanište za hidroavione i prateći sadržaji (lociraju se vodeći računa o smještaju planiranih građevina unutar lučkog područja, lokacija za slijetanje hidroaviona na vodi određuje se sukladno uvjetima propisanim posebnim propisima), objekt za opskrbu plovila gorivom (uz zadovoljavanje ekoloških, maritimnih, sigurnosnih i protupožarnih kriterija, mikrolokacija u luci se određuje uvažavanjem kriterija prometne dostupnosti s mora i kopna, kriterija zaštite okoliša uz poželjno lociranje objekta u sklopu kompatibilnih servisnih ili infrastrukturnih namjena), ostale lučke i sukladne gospodarske djelatnosti.«

Članak 23.

Nakon članka 156. dodaje se podnaslov koji glasi: »Luke posebne namjene«.

Članak 24.

Nakon podnaslova dodaju se članci od 156.a do 156.g koji glase:

»Članak 156.a

(1) Luke posebne namjene planirane na području Općine Omišalj se prema namjeni dijele na:

a) industrijske luke i

b) luke nautičkog turizma

(2) Prema značaju, luke posebne namjene su luke od značaja za Republiku Hrvatsku ili luke županijskog značaja.

Članak 156.b

(1) Industrijske luke od značaja za državu su industrijske luke Omišalj (LI) koje su u funkciji proizvodne zone i uključuju:

LI 1 industrijske luke za prekrcaj ukapljenog prirodnog plina,

LI 2 industrijske luke za prekrcaj ukapljenog naftnog plina,

LI 3 industrijske luke za prekrcaj sirovina i energenata za petrokemijsku industriju i otpremu proizvoda petrokemijske industrije i sl.

(2) Namjenjuju se lučkim i prometnim građevinama te infrastrukturi u funkciji gospodarskih djelatnosti.

(3) Sadržaji osnovne namjene, prateći i pomoćni sadržaji luke smještaju se u okviru lučkog područja i/ili u okviru građevinskog područja izdvojenog iz naselja - gospodarske namjene (I1).

Članak 156.c

(1) Luke nautičkog turizma koje se planiraju na području Općine Omišalj prema značaju i vrsti razvrstavaju se na:

- luku nautičkog turizma - marinu državnog značaja i

- luku nautičkog turizma - marinu županijskog značaja.

(2) U akvatoriju marina planira se izgradnja građevina za zaštitu (lukobrana, valobrana) planira na osnovu analize vjetrovalne klime i deformacije valova kao i na osnovu geotehničkih ispitivanja na pojedinom lokalitetu. Planiraju se u okviru lučkog područja, a samo izuzetno, na osnovu rezultata provedenih analiza i ispitivanja, moguće ih je za potrebe marine Omišalj graditi na površinama obalnog mora i ostalih morskih površina izvan plovnih putova, ali se akvatorij izvan lučkog područja ne može koristiti za privez plovila.

(3) Osiguranje priveznih mjesta u marinama se planira izgradnjom obale i gatova, postavom pontona i/ili sidrenih naprava, ovisno o uvjetima na pojedinoj lokaciji, kategoriji i vrsti luke.

(4) U marinama se planiraju sadržaji osnovne namjene: recepcija, uprava, sanitarni blokovi, garderobe, spremišta, hangari za smještaj brodova, radionice, servisi u funkciji održavanja plovila i dr., prateći sadržaji ugostiteljske, trgovačke, uslužne, poslovne, zabavne, sportske, rekreacijske i druge kompatibilne namjene te pomoćni sadržaji, ovisno o uvjetima na pojedinoj lokaciji, planiranom korištenju i kategoriji marine.

Članak 156.d

(1) Luka nautičkog turizma - marina državnog značaja marina Peškera (LN1) planira se kapaciteta 250 vezova u moru za privez mega jahti i većih nautičkih plovila. Na kopnu se planira najviše 50 mjesta za odlaganje plovila.

(2) Maksimalna površina akvatorija za gradnju marine iznosi 10 ha.

(3) Sadržaji osnovne namjene, prateći i pomoćni sadržaji marine smještaju se u okviru lučkog područja.

(4) Razvrstava se u kategoriju najmanje tri sidra.

Članak 156.e

(1) Luka nautičkog turizma - marina županijskog značaja marina Omišalj (LN2) se planira ukupnog kapaciteta 100 - 110 vezova u dva bazena; bazen Pesja i bazen Omišalj. Broj vezova u okviru bazena luke je načelan i može se usklađivati unutar planiranog ukupnog kapaciteta. Odlaganje plovila na kopnu se ne planira.

(2) Bazen Pesja (LN2-1) se planira se kapaciteta 40 - 50 vezova u moru.

(3) Bazen Lučica (LN2-2) se planira se kapaciteta 60 - 70 vezova u moru.

(4) Vezom se smatra vez za plovilo standardne duljine 12 m.

(5) Sadržaji osnovne namjene, prateći i pomoćni sadržaji luke smještaju se u okviru lučkog područja i/ili u okviru građevinskog područja naselja.

Članak 156.f

(1) (1) Rekonstrukcija postojećeg privezišta kojim se osigurava prilaz s morske strane u funkciji infrastrukturnih građevina i svjetionika, maksimalnog kapaciteta pojedinačnog privezišta 2 - 10 vezova, planira se neposrednom provedbom, na slijedećim lokacijama:

- Pod mostom, Sv. Marko, pristup s morske strane infrastrukturnoj građevini (P1),

- Svjetionik, Sv. Marko, istočna obala, pristup s morske strane svjetioniku (P2),

- Pod mostom - Krk, pristup s morske strane infrastrukturnoj građevini (P3),

- HEP, Rt Šilo, pristup s morske strane infrastrukturnoj građevini (P4),

- Svjetionik - Rt Glavina, pristup s morske strane svjetioniku (P20),

- Svjetionik - Rt Vošćica, pristup s morske strane svjetioniku (P21),

- Svjetionik - Rt Veli Kijac (toponim: Veli Kijec), pristup s morske strane svjetioniku (P25).

(2) Pri zahvatu rekonstrukcije gat privezišta se može izvoditi širine najmanje 1,0 m i najviše 2,0 m i dužine do 20 m, odnosno kad su većih dimenzija, mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima. Pri rekonstrukciji je potrebno obalni zid privezišta završiti kamenom poklopnicom najmanje debljine 20 cm i najmanje širine 30 cm.«

Članak 25.

Članak 159. mijenja se i glasi:

»(1) Plovni putevi su prikazani na kartografskom prikazu br.1 Korištenje i namjena površina (mj. 1:25000) i br.1a Korištenje i namjena površina - Promet, pošta i telekomunikacije (mj. 1:25 000).

(2) Morskim područjem Općine Omišalj prolaze trase međunarodnog plovnog puta i unutarnjeg plovnog puta kojima se povezuju međunarodne luke, luke otvorene za javni promet državnog, županijskog i lokalnog značaja.

(3) Unutarnji plovni put županijskog značaja povezuje luku Rijeka s lukama županijskog značaja, između ostalih i s lukom Omišalj, koji čini morski pojas dovoljno širok (i dubok) da omogući sigurnu plovidbu.

(4) Lokalni plovni put povezuje luke lokalnog značaja s lukom otvorenom za javni promet županijskog značaja te međusobno luke, sidrišta i privezišta lokalnog značaja, planirana na području Općine Omišalj.«

Članak 26.

Članak 161. mijenja se i glasi:

»Rekonstrukcija i izgradnja pomorskih građevina od interesa za Općinu Omišalj: luka, privezišta i sidrišta planira se neposrednom provedbom, za što se člankom 268.a ovih Odredbi propisuju uvjeti provedbe zahvata u prostoru s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja. Kod izrade plana niže razine koja je propisana ovim Planom, uvjeti provedbe zahvata u prostoru utvrđeni za neposrednu provedbu predstavljaju smjernice za izradu tog plana te su podložni detaljnijoj razradi.«

Članak 27.

U članku 201. stavku (1), točki a), na kraju se dodaje nova alineja koja glasi:

»- Postojeća privezišta: Uvala Sepen, Na prezicah (P14),Uvala Voz - istočna obala (P18), Uvala Voz - zapadna obala (ex. tunere) (P19), Tunera Ilova, Uvala Peškera (toponim: Piškira) - zapadna obala (P22).«

Članak 28.

Nakon članka 202.b dodaje se novi članak 202.c koji glasi:

»(1) Neposrednom provedbom ovog Plana moguće je sukladno grafičkom prikazu 3. Uvjeti za korištenje i zaštitu prostora - Uvjeti korištenja, uvjeti posebnih ograničenja u korištenju, mjerilo 1:25000, planirati rekonstrukciju postojećih privezišta kojim se osigurava prilaz s morske strane u funkciji tradicijskih djelatnosti, ribarskih kućica, ex. tunera, povijesnih i arheoloških područja i sl. na slijedećim lokacijama:

- Uvala Sepen, Na prezicah, antička luka, 5 privezišta, pristup s morske strane arheološkoj zoni ( P14),

- Uvala Voz - istočna obala, pristup s morske strane ribarskoj kućici (P18),

- Uvala Voz - zapadna obala (ex. tunere), 2 privezišta, pristup s morske strane ribarskoj kućici i ex. tuneri (P19),

- Tunera Ilova, Uvala Peškera (toponim: Piškira) - zapadna obala, pristup s morske strane ribarskoj kućici i ex. tuneri (P22),

(2) Kapacitet privezišta iznosi 2-10 vezova, pri zahvatu rekonstrukcije gat privezišta se može izvoditi širine najmanje 1,0 m i najviše 2,0 m i dužine do 20 m, odnosno kad su većih dimenzija, mogu se rekonstruirati u postojećim gabaritima. Pri rekonstrukciji je potrebno obalni zid privezišta završiti kamenom poklopnicom najmanje debljine 20 cm i najmanje širine 30 cm. Iznimno 5 privezišta Uvala Sepen, Na prezicah (P14), rekonstruira se prema posebnim uvjetima zaštite kulturnih dobara.«

Članak 29.

U članku 208. riječ »luke« zamjenjuje se riječju »priveza«.

Članak 30.

U članku 212. stavku (3) zadnja rečenica se mijenja i glasi:

»Ovim Planom na istoj je lokaciji planirano područje ugostiteljsko - turističke namjene sa centrom za sportove na vodi, lukom otvorenom za javni promet Voz i lukom nautičkog turizma Marinom Peškera.«

Članak 31.

U članku 247. nakon stavka (1) dodaje se stavak (2) koji glasi:

»(2) Neposrednom provedbom dozvoljava se rekonstrukcija i izgradnja pomorskih građevina od interesa za Općinu Omišalj prema uvjetima provedbe zahvata u prostoru definiranim s detaljnošću propisanom za urbanistički plan uređenja u članku 268.a. ovih Odredbi.«

Članak 32.

U članku 259. stavku (1) u točki A. u prvoj alineji unutar zagrade na kraju dodaju se oznake: »LO2-3 i LN2-2«, u drugoj alineji unutar zagrade na kraju dodaje se oznaka: »LO3-1 i LO3-2«, u točki B. u prvoj alineji unutar zagrade na kraju dodaju se oznake: »LI1, LI2 i LI3«, u drugoj alineji unutar zagrade na kraju dodaju se oznake: »LO4- 1,LO4-2 i LN1«, u četvrtoj alineji unutar zagrade na kraju dodaje se oznaka: »LO2-2«.

Članak 33.

Članak 261. mijenja se i glasi:

»Sukladno grafičkom prikazu br. 3a - Plan procedura - područja posebnih ograničenja u korištenju, ostaju na snazi i mogu se mijenjati i dopunjavati u skladu sa Zakonom i ovim Planom, važeći detaljni planovi za sljedeća područja:

- DPU 1 - Groblje (Sl.n. PGŽ 17/14)

- DPU 3 - Pesja (Sl.n. PGŽ 55/08)

- DPU Servisno-uslužne zone Pušća (Sl.n. PGŽ broj 17/ 98, 3/03 i 42/10)

- DPU Centar Omišlja (Sl.n. PGŽ 07/98 i 17/08).«

Članak 34.

Nakon naslova točke 9.2. Primjena posebnih razvojnih i drugih mjera, dodaje se podnaslov koji glasi: »9.2.1. Neposredna provedba Plana za građevine pomorskog prometa od interesa za Općinu Omišalj« i članak 268.a koji glasi:

»Neposrednom provedbom dozvoljava se izgradnja i rekonstrukcija pomorskih građevina; luka, privezišta i sidrišta od interesa za Općinu Omišalj, popis kojih je određen u tablici ovog članka:

Ovim se Odredbama za provođenje određuju uvjeti gradnje za svaku navedenu građevinu kako slijedi:

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Članak 36.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/15-01/4

Ur. broj: 2142-06-15-01-3

Omišalj, 21. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik

Krešimir Kraljić, v. r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=937&mjesto=51513&odluka=16
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr