SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 16. Petak, 15. svibnja 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

14.

Na temelju članka 20. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (»Narodne novine« broj 94/13) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj na sjednici 7. svibnja 2015. godine, donijelo je

IZVJEŠĆE
o izvršenju Plana gospodarenja otpadom
Općine Omišalj za 2014. godinu

1. UVOD

Plan gospodarenja otpadom Općine Omišalj za razdoblje od 2013. do 2021. godine (u daljnjem tekstu: Plan) prihvaćen je na sjednici Općinskog vijeća Općine Omišalj održanoj 10. travnja 2013. godine. Plan je objavljen u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«, broj 25 od 12. srpnja 2013. godine.

Uz Prostorni plan uređenja Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije«, broj: 52/07, 14/10 i 19/13), Plan gospodarenja otpadom za Općinu Omišalj jedan je od temeljnih dokumenata kojim se definira način i sustav gospodarenja otpadom na području Općine, a ujedno služi i kao osnova za realizaciju projekata predviđenih Županijskim planom gospodarenja otpadom. Osim navedenih dokumenata, provedbeni postupci gospodarenja otpadom na cijelom području otoka Krka definirani su studijom »Ekološki zasnovan sustav zbrinjavanja komunalnog otpada otok Krk«.

2. PREGLED POSTOJEĆEG STANJA

a) Komunalni otpad

Komunalni otpad je otpad iz kućanstava, otpad koji nastaje čišćenjem javnih i prometnih površina te otpad iz proizvodne i uslužne djelatnosti ako je po svojstvima i sastavu sličan otpadu iz kućanstva.

Organizirano skupljanje i odvoz komunalnog otpada koji nastaje u kućanstvima, kao i otpada iz poslovnih prostora na području Općine Omišalj, obavlja »Ponikve Eko otok Krk« d.o.o. Komunalni otpad odlaže se na odlagalištu Treskavac.

Uz odlagalište otpada Treskavac locirano je i centralno reciklažno dvorište na kojem se odvojeno prikupljeni otpad dodatno razdvaja, preša i balira. Tako pripremljeni otpad predaje se tvrtkama koje, sukladno potpisanim ugovorom s »Ponikve Eko otok Krk« d.o.o., preuzimaju taj otpad.

Prikupljeni bio otpad kompostira se na za to pripremljenoj površini te se, kao gotov proizvod, prodaje ili dijeli kućanstvima na području otoka Krka - urednim platišama komunalnih usluga. Prema procjeni bio otpad u kućanstvu predstavlja 40% kućnog otpada.

Prema podacima dobivenim od »Ponikve Eko otok Krk« d.o.o., na području Općine Omišalj ukupno je postavljeno:

-990 posuda, postavljenih na ukupno 181 lokaciji (sabirnim mjestima) unutar naselja Omišalj i naselja Njivice te

-jedan kontejner (ormar) na tržnici u Omišlju, Njivičina b.b. i

-jedan kontejner (ormar) u ulici Put postana b.b., oba za prihvat otpadnog tekstila, odjeće, posteljine, obuće, torbe, dječje igračke i sl.

U Općini Omišalj postavljena su i dva kontejnera- ormara i to:

-jedan kontejner-ormar za otpadna ulja u ulici Put postana u Njivicama,

-jedan kontejner-ormar za otpadna ulja na Rivi I. Pavla II. u Omišlju. Otpad zbrinjava Ecooperativa d.o.o. iz Kukuljanova.

Odvojeno sakupljanje otpada obavlja se u kućanstvima te se na svakoj od navedenih 181 lokacija prikuplja i odvojeno odlaže u za to predviđene posude (»kontejnere«). Na svakoj lokaciji posude su postavljene u setovima po pet posuda (po četiri posude za odvojeno prikupljanje te jedna posuda za ostali otpad), i to:

a) posuda smeđe boje služi za odlaganje bio otpada, zapremine je 360 l i 1100 l,

b) plavi za papir, karton, tetrapak ambalažu zapremine 360 l i 1100 l

c) plastika, pet ambalaža, a također i limenke i sitni metal odvajaju se u kontejner žute boje zapremine 360 l,

d) staklena ambalaža odlaže se u posudu sive boje zapremine 140 l,

e) zeleni 1100 litarski kontejner služi za odlaganje ostalog otpada, odnosno otpada koji nismo mogli odložiti u prethodno navedene.

U nastavku dajemo pregled prikupljenog otpada na otoku Krku i u Općini Omišalj po vrstama. »Ponikve Eko otok Krk« d.o.o. procjenjuju da 16 % ukupnih količina dolazi s područja naše Općine. Precizniji podaci ne postoje budući da se vozila za prijevoz otpada pune u više općina pa tek onda odlaze na pražnjenje na odlagalište Treskavac, odnosno u reciklažno dvorište.

Podaci o prikupljenim količinama otpada po vrstama u 2014. godini (prikaz u tonama)

 

*tablica se nalazi na kraju dokumenta*

 

 

Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom Općine Omišalj za 2014. godinu objavit će se u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/3

URBROJ:2142-06-15-01-15

Omišalj, 7. svibnja 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

Odluka u PDF formatu   


https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=936&mjesto=51513&odluka=14
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr