SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXIII. - broj 5. Četvrtak, 26. veljače 2015.
OPĆINA OMIŠALJ

3.

Na temelju članka 16. stavka 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine« broj 26/03-pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13 i 147/14) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 29/13), Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 26. veljače 2015. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu

Članak 1.

U Odluci o komunalnom redu (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 27/08 i 33/09), članak 33 podtočka 7. mijenja se i glasi:

»- prati osobe , životinje i motorna vozila ili ostale predmete na uređajima i objektima za javnu vodoopskrbu«.

Članak 2.

U članku 49. iza riječi: »Općinski načelnik« stavlja se točka, a preostali dio teksta se briše.

Članak 3.

Iza članka 70. dodaje se članak 70.a koji glasi:

»Novčanom kaznom u iznosu od 7.000,00 kuna kaznit će se za prekršaj pravna osoba ako predmete iz članka 4. stavka 2. ove Odluke ne postavi sukladno članku 42. Odluke.

Novčanom kaznom u iznosu od 2.000,00 kuna kaznit će se i odgovorna osoba u pravnoj osobi koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 5.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba obrtnik i osoba koja obavlja drugu samostalnu djelatnost koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Novčanom kaznom u iznosu od 1.000,00 kuna kaznit će se fizička osoba koja učini prekršaj iz stavka 1. ovog članka.

Članak 4.

U članku 71. stavku 1. točka 19. mijenja se i glasi:

»- postavi promidžbeni materijal na javnim površinama u vrijeme izborne promidžbe protivno lokacijama i uvjetima za postavljanje koje utvrđuje i donosi Općinski načelnik (članak 49. Odluke),

Članak 5.

Članak 74. mijenja se i glasi:

»Za prekršaje propisane ovom Odlukom, komunalni redar je ovlašten, kad utvrdi postojanje zakonom propisanih uvjeta za naplatu novčane kazne na mjestu počinjenja prekršaja, novčanu kaznu u visini polovice točno određenog iznosa propisanog ovom Odlukom, naplatiti na mjestu počinjenja prekršaja od počinitelja prekršaja uz izdavanje potvrde, u skladu sa zakonom kojim se uređuju prekršaji.«

Članak 6.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

KLASA:021-05/15-01/1

URBROJ: 2142-06-15-01-4

Omišalj, 26. veljače 2015.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=925&mjesto=51513&odluka=3
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr