SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 29. Petak, 3. listopada 2014.
OPĆINA OMIŠALJ

50.

Na temelju članka 35. stavka 2. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (»Narodne novine« broj 91/96, 68/ 98,137/99-USRH, 22/00-USRH, 73/00, 114/01, 79/06, 141/ 06, 146/08, 38/09, 153/09, 90/10 i 143/12) i članka 38. Statuta Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko- goranske županije« broj 29/13) Općinsko vijeće Općine Omišalj, na sjednici 30. rujna 2014. godine, donijelo je

ODLUKU
o izmjenama i dopunama Odluke
o raspolaganju nekretninama u vlasništvu
Općine Omišalj

Članak 1.

U Odluci o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Općine Omišalj (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 42/12) članak 4. mijenja se i glasi:

»Raspolaganjem nekretninama smatra se prodaja, zamjena, zakup zemljišta, osnivanje prava građenja, zasnivanje stvarnih služnosti ili tereta na nekretninama, razvrgnuće suvlasničke zajednice i druga stvarna prava u skladu sa zakonom.«

Članak 2.

Iza članka 18. dodaju se novi članci 18.a) i 18. b) koji glase:

»Članak 18.a)

Nadležno tijelo Općine može donijeti odluku o zakupu zemljišta u svom vlasništvu.

Na postupak zakupa zemljišta na odgovarajući se način primjenjuju odredbe ove Odluke o javnom natječaju.

Zemljište u svom vlasništvu Općina može dati u zakup:

1. radi uređenja i korištenja zemljišta za pružanje obrtničkih usluga, otvoreni skladišni prostor i slične namjene, po cijeni od 5,00 kn/m2 mjesečno,

2. radi korištenja zemljišta za poljoprivrednu obradu, po cijeni od 1,30 kn/m2 godišnje.

Na zemljištu koje je predmet zakupa nije dozvoljena gradnja građevina niti izvođenje drugih radova za koje je potrebno ishoditi rješenje o uvjetima građenja, lokacijsku dozvolu i/li bilo koji drugi akt kojim se odobrava građenje.

Članak 18.b)

Ugovor o zakupu sklapa se na vrijeme do 5 godina.

Ugovorom iz stavka 1. ovog članka utvrdit će se pravo Općine da jednostrano raskine ugovor kada zakupnik ne koristi zemljište u skladu sa svrhom zakupa te u slučaju potrebe privođenja zemljišta namjeni određenoj dokumentom prostornog uređenja prije isteka vremena trajanja zakupa, uz obvezu zakupnika da sa zemljišta ukloni sve građevine, uređaje i nasade te zemljište preda u posjed Općini bez prava na naknadu za uložena sredstva ili naknadu štete.

Članak 3.

Ova Odluka stupa na snagu osmoga dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/9

Ur. broj: 2142-06-14-01-8

Omišalj, 30. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE OMIŠALJ

Predsjednik
Krešimir Kraljić, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=906&mjesto=51513&odluka=50
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr