SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
OPĆINA PUNAT

29.

Na temelju članka 30. Zakona o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (»Narodne novine« broj 117/93, 69/97, 33/00, 73/00, 127/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07, 73/08 i 25/ 12) i članka 32. Statuta Općine Punat (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 25/09, 35/09 i 13/13) Općinsko vijeće Općine Punat na sjednici održanoj 12. rujna 2014. godine donosi

ODLUKU
o porezima Općine Punat

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovom Odlukom propisuju se vrste poreza koji pripadaju Općini Punat, porezni obveznik, porezna osnovica, stope i visine poreza te način obračuna i plaćanja poreza.

Općinski porezi su:

1. Porez na potrošnju,

2. Porez na kuće za odmor,

3. Porez na tvrtku ili naziv,

4. Porez na korištenje javnih površina.

II. POREZ NA POTROŠNJU

Članak 2.

Porez na potrošnju plaća se na potrošnju alkoholnih pića (vinjak, rakiju i žestoka pića), prirodnih i specijalnih vina, piva i bezalkoholnih pića koji su prodani u ugostiteljskim objektima koji obavljaju djelatnost na području Općine Punat.

Članak 3.

Obveznik poreza na potrošnju je pravna ili fizička osoba koja pruža ugostiteljske usluge na području Općine Punat.

Osnovica poreza na potrošnju je prodajna cijena pića koje se proda u ugostiteljskim objektima.

Porez na potrošnju plaća se po stopi od 3% na osnovicu iz prethodnog stavka.

Članak 4.

Obračunsko razdoblje je razdoblje od prvog do posljednjeg dana u mjesecu.

Porezni obveznik iz članka 3. ove Odluke sam utvrđuje obvezu poreza na potrošnju i iskazuje ju u mjesečnom izvješću o obračunu i uplati poreza na potrošnju (obrazac PP-MI-PO).

Obveznici poreza na potrošnju obvezni su mjesečno dostavljati izvješće iz stavka 2. ovog članka Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat do 15. dana u tekućem mjesecu za prethodni mjesec.

Porez na potrošnju plaća se do zadnjeg dana tekućeg mjeseca za prethodni mjesec.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

III. POREZ NA KUĆE ZA ODMOR

Članak 5.

Porez na kuće za odmor plaćaju pravne i fizičke osobe koje su vlasnici kuća za odmor na području Općine Punat.

Vlasnikom, odnosno suvlasnikom smatrat će se i osoba koja je izvanknjižni vlasnik odnosno suvlasnik, ukoliko se to može utvrditi drugim dokazima kojima se može dokazati da je netko stekao nekretninu pravnim poslom, odlukom suda, nasljeđivanjem i na temelju zakona, a nije uknjižen u zemljišnim knjigama.

Kućom za odmor smatra se svaka zgrada, dio zgrade ili stan koji se koriste povremeno ili sezonski, odnosno svaka zgrada koja je dovršena toliko da se može koristiti povremeno ili sezonski.

Povremeno ili sezonsko korištenje kuće za odmor u smislu stavka 3. ovog članka, podrazumijeva korištenje kuće za odmor u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor, manje od šest mjeseci u tijeku odnosne godine, neovisno da li se radi o jednokratnom ili periodičnom korištenju te o tome gdje je prijavljeno prebivalište.

Vlasnici nekretnina sa stalnim prebivalištem na području Općine Punat dužim od 6 mjeseci oslobođeni su plaćanja poreza na kuće za odmor.

Kućom za odmor ne smatraju se gospodarstvene zgrade koje služe za smještaj poljoprivrednih strojeva, oruđa i drugog pribora.

Članak 6.

Porez na kuće za odmor ne plaća se na:

-kuće za odmor koje se ne mogu koristiti zbog ratnih razaranja i prirodnih nepogoda (poplava, požar, potres), te starosti i trošnosti.

-odmarališta u vlasništvu jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave koja služe za smještaj djece do 15 godina starosti.

Činjenicu starosti i trošnosti određene kuće za odmor na koju se obveznik plaćanja poreza na kuće za odmor poziva, utvrđuje posebno povjerenstvo od tri člana koje imenuje općinski načelnik, koje utvrđuje stanje kuće te stupanj useljivosti. Ukoliko povjerenstvo utvrdi da je stanje kuće za odmor takvo da nije podobna za stanovanje, tj. da zbog trošnosti i starosti ona predstavlja opasnost za stanara, vlasnik kuće oslobodit će se plaćanja poreza za tekuću godinu sve dok se kuća ne dovede u stanje uporabljivosti za stanara.

Članak 7.

U postupku dokazivanja statusa kuće za odmor u smislu odredbe članka 5. ove Odluke, osim osobne iskaznice, uzimat će se u obzir i sljedeća dokumentacija:

-mjesto i visina nastanka troška električne energije, vode, telefona,

-prijam poštanske pošiljke,

-potvrda o zasnovanom radnom odnosu,

-izjava o izabranom liječniku primarne zdravstvene zaštite,

-izjave svjedoka, očevid,

-mjesto podnošenja porezne prijave i

-drugi raspoloživi podaci kako bi se utvrdilo da li se radi o kući za odmor.

Članak 8.

Porez na kuće za odmor plaća se u visini od 15,00 kuna godišnje po jednom četvornom metru korisne površine kuće za odmor.

Članak 9.

Obveznici poreza na kuće za odmor dužni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat dostaviti podatke o mjestu i korisnoj površini kuće za odmor, kao i druge podatke potrebne za razrez poreza.

Podaci iz stavka 1. ovog članka dostavljaju se odmah od nastale promjene, a najkasnije do 31. ožujka godine za koju se utvrđuje porez na kuće za odmor.

Članak 10.

Rješenje o razrezu poreza na kuće za odmor donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Porez na kuće za odmor plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza.

Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

IV. POREZ NA TVRTKU ILI NAZIV

Članak 11.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv su pravne i fizičke osobe koje su obveznici poreza na dobit ili poreza na dohodak i registrirane su za obavljanje djelatnosti.

Osobe iz stavka 1. ovog članka koje u svom sastavu imaju poslovne jedinice (prodavaonice, pogone, radionice, prodajna mjesta i sl.) na području Općine Punat obveznici su poreza na tvrtku ili naziv za svaku poslovnu jedinicu.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv koji ne obavljaju djelatnost ne plaćaju porez na tvrtku ili naziv.

Kao dokaz o neobavljanju djelatnosti podnosi se porezna prijava i drugi raspoloživi podaci na zahtjev Jedinstvenog upravnog odjela.

Članak 12.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u godišnjem iznosu, i to:

1. pravne osobe:

-trgovačka društva od 50 - 75 zaposlenih. . . . 2.000,00 kn

-trgovačka društva od 25 - 50 zaposlenih. . . . 1.500,00 kn

-trgovačka društva do 25 zaposlenih. . . . . . . . 1.200,00 kn

2. Fizičke osobe koje obavljaju djelatnost na temelju Zakona o obrtu:

-samostalni ugostitelji, trgovačke i zabavne radnje,
liječnici, stomatolozi, odvjetnici i druga
samostalna zanimanja
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 800,00 kn

-proizvodne djelatnost. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 400,00 kn

-ostale djelatnost.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600,00 kn.

Članak 13.

Obveznici iz članka 11. ove Odluke koji imaju sjedište ili prebivalište na području Općine Punat, za svaku poslovnu jedinicu u svom sastavu, koja se nalazi na području Općine Punat, plaćaju 50% iznosa poreza iz članka 12. ove Odluke.

Članak 14.

Porez na tvrtku ili naziv ne plaćaju:

-javne ustanove i trgovačka društva u vlasništvu ili većinskom vlasništvu Općine Punat,

-ustanove i druge neprofitne organizacije koje su osnovane sukladno Zakonu o ustanovama, a ne obavljaju djelatnost radi stjecanja dobiti,

-invalidi Domovinskog rata koji samostalno obavljaju djelatnost,

-porezni obveznici nad kojima je pokrenut stečajni postupak ili postupak likvidacije.

Članak 15.

Ako pravna ili fizička osoba započne ili prestane obavljati djelatnost tijekom godine, a djelatnost obavlja u razdoblju kraćem od 6 mjeseci, plaća razmjerni dio poreza na tvrtku ili naziv na mjesečnoj osnovi.

Ako pravna ili fizička osoba ima rješenje nadležnog tijela o sezonskom obavljanju djelatnosti, plaća godišnji iznos poreza na tvrtku ili naziv.

Članak 16.

Porez na tvrtku ili naziv plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza. Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

Članak 17.

Obveznici poreza na tvrtku ili naziv obvezni su Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Punat dostaviti sve činjenice bitne za utvrđivanje porezne obveze u roku od 30 dana od dana nastanka.

V. POREZ NA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 18.

Porez na korištenje javnih površina na području Općine Punat plaćaju pravne i fizičke osobe koje koriste javne površine.

Iznimno od stavka 1. ovog članka porez na korištenje javne površine ne plaćaju pravne i fizičke osobe koje plaćaju zakupninu ili drugu naknadu temeljem ugovora sklopljenog s Općinom Punat.

Članak 19.

Korištenje javne površine ne može se odobriti podnositelju zahtjeva koji nije u cijelosti podmirio sva dospjela dugovanja prema Općini Punat.

Članak 20.

Porez na korištenje javnih površina određuje se u kunama po m2 dnevno i to:

-za postavljanje privremenih objekata (pokretne, uslužne naprave, štand i sl.) 50,00 kn/m2

-za izvođenje građevinskih radova i postavu drugih privremenih objekata (postavljanje skela, odlaganje građevinskog materijala, odlaganje plovila i drugo) 1,00 kn/m2

-za korištenje javne površine u druge svrhe 5,00 kn/m2

Postavljanje privremenih objekata i reklamnih predmeta od strane neprofitnih udruga, sportskih klubova, obrazovnih ustanova i drugih ustanova kada koriste javnu površinu za potrebe djelatnosti radi kojih su osnovane odobrava se bez plaćanja poreza na korištenje javnih površina.

Porez na korištenje javnih površina ne plaća se za organiziranje manifestacija koje se financiraju iz Proračuna Općine Punat, kada se javna površina koristi u humanitarne svrhe, kada se javna površina koristi od strane političkih stranaka, nezavisnih lista i pojedinačnih kandidata na izborima za vrijeme trajanja izborne promidžbe te radi organizacije manifestacija i drugih događaja od interesa za Općinu Punat prema odluci općinskog načelnika.

Članak 21.

Rješenje o utvrđivanju poreza na korištenje javnih površina donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Punat.

Porez na korištenje javne površine plaća se u roku od 15 dana od dana dostave rješenja o utvrđivanju poreza. Na nepravodobno uplaćeni iznos poreza obračunava se i plaća zakonska zatezna kamata.

Članak 22.

Glede razreza, naplate, žalbi, obnova postupaka, zastara, ovršnih postupaka i drugih postupovnih odredbi pri plaćanju općinskih poreza shodno se primjenjuje Opći porezni zakon, Zakon o općem upravnom postupku i ostali važeći propisi.

VI. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 23.

Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o općinskim porezima (»Službene novine Primorsko - goranske županije« broj 11/03).

Članak 24.

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 021-05/14-01/4

Ur. broj: 2142-02-01-14-3

Punat, 12. rujna 2014.

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PUNAT

Predsjednik
Goran Gržančić, dr. med., v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=51521&odluka=29
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr