SADRŽAJ | ŽUPANIJA | GRADOVI | OPĆINE | OSTALO | ARHIVA | TRAŽILICA | IMPRESSUM


 
Godina XXII. - broj 26. Petak, 12. rujna 2014.
GRAD CRES

19.

Na temelju članka 100. stavak (7) Zakona o prostornom uređenju i gradnji (»Narodne novine« broj 76/07, 38/09,55/ 11 i 90/11) i Odluke o izradi (»Službene novine Primorsko- goranske županije, br.18/13), a po pribavljenoj suglasnosti Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja, Klasa:350-02/14-13/18, Ur.br: 531-05-14-2 od 16. srpnja 2014. godine i članka 21. Statuta Grada Cresa (»Službene novine« Primorsko-goranske županije broj 25/1, 29/01, 15/ 03 i 37/06) Gradsko vijeće Grada Cresa, na sjednici održanoj dana 11. rujna 2014. godine donijelo je

ODLUKU
o donošenju I. ciljanih izmjena i dopuna urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K13-Orlec

A. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Donose se Odluka o I. ciljanim izmjenama i dopunama Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K13-Orlec (»Službene novine Primorsko-goranske županije« broj 06/09).

Sastavni dio ove Odluke je elaborat pod nazivom I. ciljane izmjene i dopune urbanističkog plana uređenja zone poslovne namjene K13 -Orlec, izrađen i ovjeren od stručnog izrađivača.

Elaborat plana izradila je tvrtka Urbanistički studio Rijeka d.o.o. iz Rijeke, registrirana za obavljanje stručnih poslova prostornog uređenja.

B. ODREDBE ZA PROVOĐENJE

1. Uvjeti određivanja i razgraničavanja površina javnih i drugih namjena

Članak 2.

U članku 3. stavku 1. u riječi »kolnopješački prilazi« briše se »i« na kraju, te se brišu alineje koje glase »- ugibalište za teretna vozila,« i »- javno parkiralište.«

Prometne površine

Članak 3.

U članku 10. stavku 1., alineji 2. u riječima »prilazi« i »planirani« brišu se »i« na kraju. Alineje 4. i 5. brišu se.

2. Uvjeti smještaja građevina gospodarskih djelatnosti

Oblik i veličina građevnih čestica

Članak 4.

U članku 13. stavku 1. broj »500« zamjenjuje se brojem »200«.

Stavak 3. briše se.

Dosadašnji stavci 4. i 5. postaju 3. i 4.

Veličina i površina građevina

Članak 5.

U članku 16. stavku 2. broj »0,3« zamjenjuje se brojem »0,5«, a rečenica »Iznimno najveći dopušteni koeficijent izgrađenosti za plato oznake 4 i 6. iznosi kig = 0,25.« briše se.

Iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Najmanja dopuštena površina pod građevinom iznosi 50 m2

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 4., mijenja se i glasi: »Nadzemni dijelovi pojedinačnih građevina trebaju biti jednostavnog pravokutnog tlocrta najvećih tlocrtnih gabarita kraće stranice 12,0 m i duže 25,0 m. Odnos kraće prema dužoj stranici može biti 1:najmanje 1,5.«

Članak 6.

U članku 17. stavku 1. alineja 1. riječi »3. i« brišu se, i broj »0,3« zamjenjuje se brojem »1,0«. Alineja 2. briše se. U alineji 3., koja postaje alineja 2. iza broja »6.« dodaju se riječi »- 9.« i broj »0,5« zamjenjuje se brojem »1,5«.

Alineja 4. briše se.

Stavak 2. briše se.

Članak 7.

U članku 18. stavku 2. broj »4,0« zamjenjuje se brojem »5,0«.

U stavku 3. broj »6,0« zamjenjuje se brojem »7,0«.

Članak 8.

U članku 19. stavku 2. broj »6,5« zamjenjuje se brojem »7,5«.

U stavku 3. broj »8,5« zamjenjuje se brojem »9,5«.

Članak 9.

U članku 20. stavku 1. alineji 1. zagrade iza riječi »etaža« i »prizemlje« brišu se, i iza riječi »etaža« dodaju se riječi »koja je«, te iza riječi »prizemlje i« riječi »2. koja je«.

U alineji 2. zagrade iza riječi »etaže« i »kat« brišu se, i iza riječi »etaže« dodaju se riječi »koje su«, te iza riječi »kat« riječi »te 3. koja je«.

Smještaj građevina na građevnoj čestici

Članak 10.

U članku 21. stavku 1. riječ »lokacijskoj« zamjenjuje se riječju »propisanoj«, a riječ »idejnom« briše se.

Iza stavka 1. dodaje je stavak 2. koji glasi: »Građevine se grade kao samostojeće ili dvojne.«

Članak 11.

U članku 22. stavku 1. riječi »udaljen od osi postojećeg kolnika za najmanje 4,5 m,« zamjenjuju se riječju »postavljen«, i iza riječi »3,0 m« dodaju se riječi u zagradi »(minimalno 2,75 m)«.

 

Članak 12.

U članku 23. stavku 1., iza riječi »moguća na« dodaje se riječ »gradivom«.

Članak 13.

U članku 25. stavku 1. iza riječi »utvrđuje« dodaju se riječi »unutar gradivog dijela platoa koji je određen u grafičkom dijelu ovog plana, na kartografskom prikazu br. 4. »Način i uvjeti gradnje««, broj »10,0« zamjenjuje se brojem »5,0«, riječi »od susjednih građevnih čestica najmanje 6,0 m,« brišu se, i broj »4,0« zamjenjuje se brojem »3,0«.

Na kraju stavka dodaje se rečenica koja glasi: »Iznimno, ako se građevine grade kao dvojne, prislanjaju se na zajedničku granicu.«

Stavak 2. briše se.

Članak 14.

U članku 27. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Kod sklopa više građevina na istoj čestici, odnosno smještaja dvojnih građevna nije dozvoljeno prislanjanje građevina po 2 duža pročelja.«

Oblikovanje građevina

Članak 15.

U članku 28. stavku 2. iza riječi »nove« dodaje se riječ »prateće«.

Uređenje građevnih čestica

Članak 16.

U članku 33. kraju stavka 2. dodaje se rečenica koja glasi: »Površine gromača uračunavaju se u površinu zelene površine.«

Priključenje građevne čestice na javno-prometnu površinu i komunalnu infrastrukturu

Članak 17.

U članku 37. stavak 2. briše se.

Dosadašnji stavak 3. postaje stavak 2.

3. Uvjeti uređenja odnosno gradnje, rekonstrukcije i opremanja prometne, telekomunikacijske i komunalne mreže s pripadajućim objektima i površinama

3.1. Uvjeti gradnje prometne mreže

Članak 18.

U članku 41., stavak 6. briše se.

Dosadašnji stavak 6. postaje stavak 5.

Članak 19.

U članku 42., stavku 2. iza riječi »5,5 m« dodaju se riječi »za dvosmjerni, i 4,5 m za jednosmjerni promet. Širina može biti manja u skladu sa zatečenim stanjem kulturnog dobra, te se unutar planom određenog koridora za izgradnju kolnopješačkog prilaza prikazanog na kartografskom prikazu, može projektnom dokumentacijom odrediti kolnopješački prilaz širine najmanje 3,0 m. Dio površine koridora koji nije obuhvaćen projektnom dokumentacijom kolnopješačkog prilaza može se pripojiti platou uz koji se nalazi.«

Rečenica: »Na trasi kolnopješačkog prilaza i njegovog spoja s nerazvrstanom cestom najmanji unutrašnji radijus iznosi 7,5 m, najmanji vanjski radijus iznosi 13,0 m a uzdužni nagib najviše 12%.« briše se.

Iza stavka 3. dodaje je stavak 3. koji glasi: »Ukoliko je zbog načina korištenja i uređenja zone potrebno, planira se mogućnost izgradnje privoza namijenjenih lokalnom prometu i pješačkom prilazu, koji nisu prikazani na kartografskim prikazima plana, minimalne širine 3,00 m.«

3.1.1. Javno parkiralište

Članak 20.

Članak 45. mijenja se i glasi: »Javno parkiralište ne planira se unutar obuhvata plana, već na javnoj prometnoj površini jugozapadno od granice obuhvata plana.«

3.3. Uvjeti gradnje komunalne infrastrukturne mreže

3.3.1. Uvjeti gradnje elektroopskrbne mreže

Članak 21.

U članku 52., stavku 1. rečenica »Trafostanica mora imati osiguran stalni pristup za interventna vozila i kamion s dizalicom.« zamjenjuje se rečenicom »Za trafostanicu 10(20)/0,4 kV je potrebno osigurati zasebnu parcelu na način da trafostanica bude minimalno udaljena 1 m od granice parcele i 2 m od kolnika.«

7. Mjere sprečavanja nepovoljna utjecaja na okoliš

Posebne mjere zaštite

Članak 22.

U članku 90. iza stavka 4. dodaje se stavak 5. koji glasi: »Na području obuhvata plana ne postoji niti se planira krupna infrastruktura koja bi mogla biti ugrožena bilo kojom prirodnom ili tehničko-tehnološkom ugrozom.«

Dosadašnji stavci 5., 6., 7. i 8. postaju stavci 6., 7., 8. i 9.

zaštita od potresa

Članak 23.

U članku 92. iza stavka 2. dodaje se stavak 3. koji glasi: »Intenzitet mogućih najjačih potresa na području grada Cresa procijenjen je na VII stupnju MCS skale, odnosno magnitude oko 3,4 stupnjeva.«

Zaštita od požara

Članak 24.

U članku 93. stavku 1. riječi unutar zagrada »NN br. 58/ 93, 100/04, 33/05 i 107/07« zamjenjuju se riječima »NN 92/ 10«.

Članak 25.

U članku 94. iza stavka 1. dodaje se stavak 2. koji glasi: »Za složenije građevine (građevine skupine 2) potrebno je izraditi elaborat zaštite od požara, prema čl. 28. st. 2. Zakona o zaštiti od požara.«

Članak 26.

U članku 97. stavku 1. unutar zagrada prije broja »8/06« dodaju se slova »NN«.

Članak 27.

U članku 99. stavku 1. unutar zagrada nakon riječi »NN 108/95« dodaje se zarez te broj »56/10«.

Članak 28.

U članku 100. stavku 1. riječi unutar zagrada »NN broj 151/05, 61/07 i 76/07« zamjenjuju se riječima »NN 78/13«.

C. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 29.

Ovaj Plan je izrađen u četiri izvornika koji su ovjereni pečatom Gradskog vijeća Grada Cresa i potpisom predsjednika Gradskog vijeća Grada Cresa i koji se čuvaju u skladu sa zakonom.

Članak 30.

Ovaj Plan stupa na snagu osmog dana od dana objave u »Službenim novinama Primorsko-goranske županije«.

Klasa: 350-01/13-1/1

Ur. broj: 2213/02-01-01-14-61

Cres, 11. rujna 2014.

GRAD CRES GRADSKO VIJEĆE

Predsjednik
Marčelo Damijanjević, v.r.

https://sn.pgz.hr/default.asp?Link=odluke&izdanje=903&mjesto=10002&odluka=19
© Primorsko-goranska županija 2002.-2003. Sva prava pridržana.
Obratite se webmasteru s pitanjima i komentarima.
Programska podrška
www.netcom.hr